Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarArbetstagarbegreppet

( 22 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur om arbetstagarbegreppet ( 8 st. )

Sören Öman, AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning, andra upplagan 2020

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2016.

Kent Källström, Är arbetstagarbegreppet en distributiv reglering? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 207–211

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Arbetstagarbegreppet och tillsvidareförklaring av tidsbegränsad anställning i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 24.
Expertkommentar för augusti 2012.

Jaan Paju, Hit men inte längre? – Om arbetstagarbegreppet och unionsmedborgarskapet i C-456/02 Trojani i Europarättslig tidskrift 2004 s. 666–671

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i mål C-456/02 Trojani.

Folke Schmidt, Anmälan av Axel Adlercreutz; Arbetstagarbegreppet i SvJT 1965 s. 274–280

Anmälan av :
Axel Adlercreutz; Arbetstagarbegreppet.

Axel Adlercreutz, Arbetstagarbegreppet – Om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 39 ], 1964

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Folke Schmidt i SvJT 1965 s. 274–280.

S. B. Nordlöf, Arbetstagarbegreppet inom den svenska socialförsäkringen i Nordisk Försäkringstidskrift 1961 s. 16 ff.

Axel Adlercreutz, De s.k. beroende uppdragstagarna och arbetstagarbegreppets utveckling i Sociala meddelanden 1956 s. 370–393

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 22 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål : 36,4% ( 8 / 22 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 4,5% ( 1 / 22 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 178 869 kr | Median : 132 108 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 446 686 kr ( i AD 2012 nr 24 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om arbetstagarbegreppet sedan 1993 ( 22 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2021 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2021 nr 13 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En skådespelare som engagerats för att under tre månader medverka i uppsättningen av en teaterpjäs har ansetts vara arbetstagare. Även fråga om avtal har träffats om att viss del av lönen bara ska betalas om alla planerade föreställningarna genomfördes.

» Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 13

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Föreningen Ö2 & R.F.

Ombud : David Grepo & Peter Haglund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Carina Gunnarsson (f.d. generaldirektören i Medlingsinstitutet; tillfällig ersättare), Folke K. Larsson, Charlott Richardson, Göran Söderlöf, Peter Winstén och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Martina Sjölund

Dela :

2013 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En chaufför har utfört körningar med lastbilar tillhöriga ett åkeri. Mellan åkeriet och ett annat bolag finns ett avtal benämnt serviceavtal om att det sistnämnda bolaget ska utföra chaufförstjänster åt åkeriet. Chauffören har efter det att han påbörjat sitt chaufförsuppdrag undertecknat ett skriftligt avtal benämnt ”avtal om tjänster” med det sistnämnda bolaget och fakturerat samt fått viss ersättning för utfört arbete av det bolaget. Båda bolagen ägs indirekt av två personer, vilka var och en är firmatecknare i båda bolagen. Åkeriet är genom hängavtal ingånget med Svenska Transportarbetare – förbundet förpliktat att tillämpa transportavtalet på bl.a. förare av lastbil.

Tvisten avser om chauffören varit arbetstagare hos åkeriet och om åkeriet brutit mot transportavtalet genom att inte tillämpa avtalet på det arbete som chauffören i så fall får anses ha utfört för åkeriets räkning och om åkeriet därmed är skadeståndsskyldigt gentemot förbundet.

Arbetsdomstolen har efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter gjort bedömningen att chauffören får anses ha varit arbetstagare hos åkeriet. Enligt Arbetsdomstolens mening har åkeriet inte kunnat undkomma det tvingande arbetstagarbegreppet genom att via det andra bolaget ingå ett avtal om tjänster med chauffören och genom att låta det bolaget stå för betalningen för det utförda arbetet. Arbetsdomstolen har på visst sätt bifallit talan om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 92

Parter ( Privata sektorn ) : A:s Åkeri i Veddige AB & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Anne Alfredson & Torbjörn Olsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Göran Söderlöf, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 32 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en musiker, som tidigare varit anställd men som sedan stått till förfogande genom sitt aktiebolag, varit arbetstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 32

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Kungliga Operan Aktiebolag & L.W.

Ombud : Lars Hartzell & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Lars Josefsson, Anders Hagman, Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Agneta Lindblom Hulthén. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 21 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om en person som utfört arbete som pizzabagare under ca två månader har utfört arbetet som anställd eller på prov som presumtiv delägare i rörelsen utan att ha varit arbetstagare och utan rätt till lön. Arbetsdomstolen har funnit att han varit arbetstagare och att han har rätt till lön. Därvid tvist om vilken lön som ska utgå, om det föreligger en kvittningsgill motfordran och om pizzerian drivits som ett enkelt bolag eller inte.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 21

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.A. & E.R. & S.A.

Ombud : Jan Sandin & Per B. Carlsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Marianne Jenryd, Kurt Eriksson, Bengt Huldt, Inger Mattsson Kasserud, Per Bardh och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2012 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En person som genomgått elprogrammet på gymnasiet anvisades praktik enligt socialtjänstlagen (2001:453) hos ett bolag där han tidigare varit visstidsanställd och sedermera kom att få en tillsvidareanställning som lärling. Frågan om personen under praktikperioden varit att betrakta som arbetstagare och anställd i bolaget, trots att 4 kap. 6 § socialtjänstlagen föreskriver att den som deltar i sådan praktik i det sammanhanget inte ska anses som arbetstagare, har besvarats nekande. Domstolen har funnit att personen därmed inte haft rätt till lön och att bolaget inte har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön. Domstolen har inte heller funnit att det varit i strid mot kollektivavtalet att ta emot personen som praktikant, dvs. utan att anställda vederbörande.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 59

Lagrum : 4 kap. 4 § och 6 § socialtjänstlagen (2001:453)

Parter ( Privata sektorn ) : Bravida Sverige Aktiebolag & Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Robert Sjunnebo & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Kerstin Brodowsky, Bengt Huldt, Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Hanna Svensson

Dela :

Prejudikat : AD 2012 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en programledare för ett radioprogram har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet utförts under sådana omständigheter att programledaren var att betrakta som arbetstagare fann Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har haft rätt att tidsbegränsa anställningen i enlighet med en regel i journalistavtalet om s.k. programanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 24

Lagrum : 4 § och 36 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Medieföretagen & Svenska Journalistförbundet & Sveriges Radio Aktiebolag

Ombud : Antje Dedering & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Christer Måhl, Bengt Huldt, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Inger Efraimsson och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett antal personer har ostridigt utfört arbete för ett bolags räkning vid två av bolagets arbetsställen. Fråga om personerna är att anse som arbetstagare hos bolaget eller om de varit inhyrd arbetskraft och därmed inte arbetstagare hos bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 24

Lagrum : 1 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : L:s Snickerier Aktiebolag & Skogs- och Träfacket & Trä- och Möbelindustriförbundet

Ombud : Andreas Edenman & Anne Alfredson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Dirke, Inga Jerkeman, Björn Müntzing, Håkan Torngren, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2005 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 33 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagarbegreppet. En skorstensfejarmästare som utfört sotningsverksamhet för en kommuns räkning har inte ansetts vara arbetstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 33

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Hässleholms kommun & U.H.

Ombud : Gunnar Persson & Siv Ann Andermyr

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Jan Nordin, Ylva Tengblad, Inger Öhrn Karlsson och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en innehållsproducent för ett TV-program har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet hade utförts under sådana omständigheter att producenten var att betrakta som arbetstagare fann Arbetsdomstolen att arbetsgivaren haft rätt att tidsbegränsa anställningen i enlighet med en regel i parternas kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 16

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivareföreningen SRAO & Svenska Journalistförbundet & Sveriges Television Aktiebolag

Ombud : Annett Olofsson & Björn Liberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Christer Måhl, Anders Sandgren, Håkan Torngren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan en rikstäckande ideell organisation och dess tidigare förtroendevalda förbundsordförande uppkommer tvist rörande skyldighet för organisationen att teckna tjänstepension för henne. Fråga i första hand huruvida förbundsordföranden har varit att anse som arbetstagare hos organisationen. Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer frågan huruvida det mellan parterna har förelegat en särskild överenskommelse om att förbundsordföranden skulle vara berättigad till tjänstepension. Även denna fråga har besvarats nekande.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 18

Parter ( Privata sektorn ) : Hörselskadades Riksförbund & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Martin Wästfelt & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Claes Frankhammar (direktören i Youth Skills Sweden; tillfällig ersättare), Bo Almgren och Sven Kinnander (f.d. direktören i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 1 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En f.d. teletekniker som deltagit i en av förre arbetsgivaren och AMU anordnad teoretisk elutbildning har därefter för att få certifikat som starkströmselektriker utfört arbete hos ett elinstallationsföretag. Han fick ingen lön för det utförda arbetet. Fråga om han varit att betrakta som anställd hos företaget och om gällande kollektivavtal varit tillämpligt. – Även fråga om kravet på ersättning för det utförda arbetet är preskriberat.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 1

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Stockholms Läns Elektriska Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Kurt Junesjö & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Maud Jansson och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 40 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett försäkringsmedlarombud varit arbetstagare och därmed berättigat till semesterersättning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 40

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Försäkringsrådgivarna i Dalarna Aktiebolag & S.S.

Ombud : Per-Gunnar Viklund & Thomas Gustafsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lars Dirke, Inga Jerkeman, Olof Nordenfelt, Ylva Tengblad, Maud Jansson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en veckotidning har varit att betrakta som arbetstagare eller som uppdragstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Allers Förlag Aktiebolag & Förlags- och Medieförbundet & Svenska Journalistförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Leif Haglund, Eva Frunk Lind, Birgitta Kihlberg och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 11 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som skött den ekonomiska förvaltningen hos ett pastorat varit anställd där eller endast varit uppdragstagare. I målet uppkommer bl.a. frågan om betydelsen av 17 kap. 26 § tredje stycket kyrkolagen. Arbetsdomstolen finner inte stöd i vare sig lagen eller dess förarbeten för att tolka bestämmelsen som en sådan föreskrift som avses i 2 § första stycket anställningsskyddslagen. – Arbetsdomstolen finner att fråga varit om en anställning. I målet prövar domstolen också om pastoratet haft laga skäl för skilja arbetstagaren från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 11

Lagrum : 17 kap. 26 § tredje stycket kyrkolagen (1992:300) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stöde pastorat & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Sven-Olof Arbestål och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 17 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En person deltog i och utförde arbete inom ett kommunalt projekt för anpassning av socialbidragstagare till arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen har funnit att det inte uppkommit något anställningsförhållande mellan kommunen och personen i fråga. Yrkanden om lön under uppsägningstid och om allmänt skadestånd för lagstridigt avskedande har avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 17

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Motala kommun & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Eva Frunk Lind och Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt parti, i första hand genom ett uttryckligt avtal härom och i andra hand genom att de faktiska omständigheterna innebär att ett anställningsförhållande har uppkommit. Arbetsdomstolen, som beaktat de särskilda förhållanden som är förknippade med politisk verksamhet, har inte funnit att något uttryckligt anställningsavtal har träffats eller att ett anställningsförhållande har uppkommit genom s.k. konkludent handlande från partiets sida.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 135

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.J. & Ny Demokrati

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Inga Britt Lagerlöf, Henrik Sahlin, Irene Nilsson Carlsson, Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

1995 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 132 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som genom beslut av länsarbetsnämnd anvisats en ungdomspraktikplats hos en arbetsgivare kan betraktas som arbetstagare hos denne.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 132

Lagrum : Lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter

Parter ( Privata sektorn ) : M.G. med firma Gudmundsätragård & Svenska Lantarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare påstås ha lämnat sin anställning på grund av att hon utsatts för sexuella närmanden från arbetsgivarens sida och för trakasserier för att hon avvisat dessa närmanden. Arbetsdomstolen finner att arbetstagarsidan inte styrkt sina påståenden om sexuella närmanden.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 74

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Tjänstemannaförbundet HTF & W.R. med firma WR Förlag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Annika Baude, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 26 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En anställd på ett arkitektkontor med uppgift att utföra kontorsgöromål, ritarbeten m.m. har träffat överenskommelse med arbetsgivaren om att fortsättningsvis arbeta åt denne såsom uppdragstagare genom ett eget aktiebolag. Arbetsdomstolen finner att han rättsligt alltjämt varit att anse som anställd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 26

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.J. & Frigyesi Arkitektkontor Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1994 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett försäkringsbolag har träffat samarbetsavtal med aktiebolag som ägs av tidigare anställda om försäljning och beståndsvård av försäkring. I målet har gjorts gällande att ett kringgående av gällande kollektivavtal för försäkringstjänstemän föreligger och att de tidigare anställda rätteligen är att anse som arbetstagare i förhållande till försäkringsbolaget samt att bolaget därför är skyldigt att tillämpa gällande kollektivavtal på de tidigare anställdas arbete. Arbetsdomstolen finner vid en sammanvägning av framkomna omständigheter och under särskilt beaktande av att de arbetspresterande parterna enligt samarbetsavtalen utgörs av aktiebolag att de tidigare anställda inte är att anse som arbetstagare hos försäkringsbolaget och att bolaget inte är skyldigt att tillämpa kollektivavtalen på det arbete de utför enligt samarbetsavtalen. – Arbetsdomstolen tillmäter inte någon betydelse om de tidigare anställda skulle vara att betrakta som jämställda uppdragstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 130

Lagrum : 1 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Ansvar ömsesidig Livförsäkring för Helnyktra & Ansvar ömsesidig Sakförsäkring för Helnyktra & Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & Försäkringstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Alf Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 104 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en dagstidning som recensent av TV-program intagit en ställning som uppdragstagare och inte som anställd. Betydelsen av det mellan Svenska Tidningsutgivareföreningen och Svenska Journalistförbundet gällande kollektivavtalet för frilansarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 104

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Hans Blyme, Inga Britt Lagerlöf, Christian Tydén, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida personer, som under ett flertal år på heltid utfört personundersökningar som s.k. externa personundersökare, är att betrakta som arbetstagare (anställda) vid kriminalvårdsmyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 66

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Hans Holmberg, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :