Hem: Teman: Arbetsrätt:

Domarpersonalen i Arbetsdomstolen

Domarpersonalen i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter (domare) i Arbets­domstolen, varav åtta är jurister med domar­er­faren­het. Det finns också ut­sedda ersättare för leda­möterna. Alla domare i Arbets­domstolen, utom till­fälliga ersättare och liknande, utses av regeringen, varav 14 utses efter för­slag av organisa­tioner på arbets­marknaden.

Alla leda­möter måste säga domar­eden innan de får börja döma och de ska döma opartiskt oberoende av vem som före­slagit dem. Så har det varit ända sedan Arbets­domstolen in­rättades 1929.

Det är bara de fyra ord­förandena som är an­ställda på hel­tid tills vidare, numera med full­makt. Ord­förandena har sin arbets­plats på doms­tolen och för­bereder, tillsammans med rätts­sekreterare och övrig kansli­personal, målen för av­görande. För övriga domare är det fråga om ett tids­begränsat extra upp­drag, för när­varande till den 30 juni 2025. De kommer till dom­stolen när det är dags för av­göranden, dvs. till huvud­för­hand­lingar och s.k. före­drag­ningar när målen av­görs på hand­lingarna utan att parterna är med.

Ord­förandena och vice ord­förandena måste ha domar­er­faren­het och vara jurister, medan övriga domare inte behöver ha sådan er­faren­het och ut­bild­ning.

”Tredje man” är en person som, liksom jurist­leda­möterna, inte kan anses före­träda arbetsgivar- eller arbetstagar­intressen men som ändå har sär­skild in­sikt i för­hållandena på arbets­marknaden.

Alla utsedda domare dömer i praktiken inte sam­tidigt i samma mål, utan då är bara ett visst ur­val domare med och dömer, en s.k. samman­sättning av leda­möter. När leda­möter som ut­setts efter för­slag av organisa­tioner är med och dömer finns det alltid lika många leda­möter från respektive parts­sida. Nedan finns något förenklade skisser av hur Arbets­domstolen är samman­satt när den dömer och beslutar i olika situationer.

Det är väldigt ovanligt att exakt samma samman­sättning av leda­möter åter­kommer i ett refererat av­görande. Det har sedan 1993 hänt bara 274 gånger.

» Sammanställning av bestämmelserna om Arbetsdomstolens sammansättning

» Hur Arbetsdomstolen är sammansatt när den dömer

» Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister ( arbetstvistlagen )

» Kommentar till arbetstvistlagen av bl.a. Sören Öman

» Förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

» Expertkommentar av Sören Öman om ökat juristinflytande i Arbetsdomstolen

» Expertkommentar av Sören Öman om att tillfälliga ersättare numera dömer mindre i Arbetsdomstolen

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen efter funktion
Antal Funktion Anm.
4 Ordförande Heltids­anställda med fullmakt
4 Vice ordförande 3 ersättare var
3 ”Tredje man” 3 ersättare var
7 Arbetsgivar­ledamöter:
Utsedda efter förslag av
4 Föreningen Svenskt Näringsliv ( SN ) 3 ersättare var
2 Sveriges Kommuner och Regioner ( SKL ) 3 ersättare var
1 Arbetsgivarverket ( AGV ) 3 ersättare
7 Arbetstagar­ledamöter:
Utsedda efter förslag av
4 Landsorganisationen i Sverige ( LO ) 3 ersättare var
2 Tjänstemännens Centralorganisation ( TCO ) 3 ersättare var
1 Sveriges Akademikers Centralorganisation ( Saco ) 3 ersättare

Ledamöter som dömt ett visst år

Det är betydligt fler än de 25 ordinarie leda­möterna som i praktiken dömer. Det behöver ofta kallas in av regeringen ut­sedda ersättare eller till och med till­fälliga ersättare som ord­föranden hand­plockar för det aktuella målet. Det beror på att de leda­möter som inte är ordinarie ord­förande har dömandet som ett extra upp­drag vid sidan av annat och inte alltid kan ställa upp. Under perioden 1993–2023 har i genom­snitt 82 leda­möter dömt årligen i refererade av­göranden.

Antal ledamöter som dömt i refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med tillfälliga ersättare per år sedan 1993
Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993 (exklusive jurist­sammansättningar)

» Visa alla ledamöter ( 358 st. )

» Visa alla ledamöter ett visst år

» Visa alla skiljaktiga ledamöter ett visst år

» Visa alla ordföranden ett visst år

» Visa alla vice ordföranden ett visst år

» Visa alla ”tredje män” ett visst år

» Visa alla arbetsgivar­ledamöter ett visst år

» Visa alla arbetstagar­ledamöter ett visst år

» Visa alla ordinarie ledamöter ett visst år

» Visa alla förordnade ersättare ett visst år

» Visa alla tillfälliga ersättare ett visst år

Visa alla refererade avgöranden med en viss ledamot

Hur Arbetsdomstolen är sammansatt när den dömer

När Arbets­domstolen dömer ett väg­ledande av­görande som publiceras (refereras) är den absolut vanligaste samman­sättningen den ”normala” med sju leda­möter. Annars är det för­modligen vanligast att Arbets­domstolen av­slutar ett mål med bara en leda­mot, efter­som de många mål som åter­kallas eller för­liks kan av­slutas av bara en jurist­domare.

» Bestämmelser om Arbetsdomstolens sammansättning

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning

Visa alla refererade avgöranden med en viss sammansättning

”Normal” sammansättning i mål av allmän betydelse, t.ex. om lagtolkning

Ordförande

Vice ordförande

”Tredje man”

Arbetsgivar­ledamot ( SN )

Arbetstagarr­ledamot ( LO )

Arbetsgivarr­ledamot ( SKL / AGV )

Arbetstagarr­ledamot ( TCO / Saco )

Diskrimineringsmål

Ordförande

Vice ordförande

”Tredje man”

Arbetsgivar­ledamot

Arbetstagar­ledamot

Enklare mål

Ordförande

Arbetsgivar­ledamot

Arbetstagar­ledamot

Vid beslut om prövnings­tillstånd och andra processuella frågor ( jurist­sammansättning )

Ordförande

Ordförande / Vice ordförande

Ordförande / Vice ordförande / Rätts­sekreterare

Bygg din egen sammansättning

Se om en viss sammansättning funnits och de avgöranden den dömt.
Välj först ledamöter. Du behöver inte fylla i alla fält med ledamöter. Klicka sedan på för att söka.

Ordförande

Vice ordförande

”Tredje man”

Arbetsgivar­ledamot

Arbetstagar­ledamot

Juristsammansättning

Ordförande

Ordförande / Vice ordförande

Ordförande / Vice ordförande / Rättssekreterare

Senast uppdaterad 2022-11-29 av Sören Öman