Hem: Teman: Arbetsrätt:

Domarpersonalen i Arbetsdomstolen

Domarpersonalen i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter (domare) i Arbets­domstolen, varav åtta är jurister med domar­er­faren­het. Det finns också ut­sedda ersättare för leda­möterna. Alla domare i Arbets­domstolen, utom till­fälliga ersättare och liknande, utses av regeringen, varav 14 utses efter för­slag av organisa­tioner på arbets­marknaden.

Alla leda­möter måste säga domar­eden innan de får börja döma och de ska döma opartiskt oberoende av vem som före­slagit dem. Så har det varit ända sedan Arbets­domstolen in­rättades 1929.

Det är bara de fyra ord­förandena som är an­ställda på hel­tid tills vidare, numera med full­makt. Ord­förandena har sin arbets­plats på doms­tolen och för­bereder, tillsammans med jurist­sekreterare och övrig kansli­personal, målen för av­görande. För övriga domare är det fråga om ett tids­begränsat extra upp­drag, för när­varande till den 30 juni 2025. De kommer till dom­stolen när det är dags för av­göranden, dvs. till huvud­för­hand­lingar och s.k. före­drag­ningar när målen av­görs på hand­lingarna utan att parterna är med.

Ord­förandena och vice ord­förandena måste ha domar­er­faren­het och vara jurister, medan övriga domare inte behöver ha sådan er­faren­het och ut­bild­ning.

”Tredje man” är en person som, liksom jurist­leda­möterna, inte kan anses före­träda arbetsgivar- eller arbetstagar­intressen men som ändå har sär­skild in­sikt i för­hållandena på arbets­marknaden.

Alla utsedda domare dömer i praktiken inte sam­tidigt i samma mål, utan då är bara ett visst ur­val domare med och dömer, en s.k. samman­sättning av leda­möter. När leda­möter som ut­setts efter för­slag av organisa­tioner är med och dömer finns det alltid lika många leda­möter från respektive parts­sida. Nedan finns något förenklade skisser av hur Arbets­domstolen är samman­satt när den dömer och beslutar i olika situationer.

Det är väldigt ovanligt att exakt samma samman­sättning av leda­möter åter­kommer i ett refererat av­görande. Det har sedan 1993 hänt bara 274 gånger.

» Sammanställning av bestämmelserna om Arbetsdomstolens sammansättning

» Hur Arbetsdomstolen är sammansatt när den dömer

» Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister ( arbetstvistlagen )

» Kommentar till arbetstvistlagen av bl.a. Sören Öman

» Förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

» Expertkommentar av Sören Öman om ökat juristinflytande i Arbetsdomstolen

» Expertkommentar av Sören Öman om att tillfälliga ersättare numera dömer mindre i Arbetsdomstolen

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen efter funktion
Antal Funktion Anm.
4 Ordförande Heltids­anställda med fullmakt
4 Vice ordförande 3 ersättare var
3 ”Tredje man” 3 ersättare var
7 Arbetsgivar­ledamöter:
Utsedda efter förslag av
4 Föreningen Svenskt Näringsliv ( SN ) 3 ersättare var
2 Sveriges Kommuner och Regioner ( SKL ) 3 ersättare var
1 Arbetsgivarverket ( AGV ) 3 ersättare
7 Arbetstagar­ledamöter:
Utsedda efter förslag av
4 Landsorganisationen i Sverige ( LO ) 3 ersättare var
2 Tjänstemännens Centralorganisation ( TCO ) 3 ersättare var
1 Sveriges Akademikers Centralorganisation ( Saco ) 3 ersättare

Ledamöter som dömt ett visst år

Det är betydligt fler än de 25 ordinarie leda­möterna som i praktiken dömer. Det behöver ofta kallas in av regeringen ut­sedda ersättare eller till och med till­fälliga ersättare som ord­föranden hand­plockar för det aktuella målet. Det beror på att de leda­möter som inte är ordinarie ord­förande har dömandet som ett extra upp­drag vid sidan av annat och inte alltid kan ställa upp. Under perioden 1993–2021 har i genom­snitt 86 leda­möter dömt årligen i refererade av­göranden.

Antal ledamöter som dömt i refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Antal 2022 : 53 st. hittills

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med tillfälliga ersättare per år sedan 1993

Andel 2022 : 26,3%

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993 (exklusive jurist­sammansättningar)

Andel 2022 : 45,8%

» Visa alla ledamöter ( 358 st. )

» Visa alla ledamöter ett visst år

» Visa alla skiljaktiga ledamöter ett visst år

» Visa alla ordföranden ett visst år

» Visa alla vice ordföranden ett visst år

» Visa alla ”tredje män” ett visst år

» Visa alla arbetsgivar­ledamöter ett visst år

» Visa alla arbetstagar­ledamöter ett visst år

» Visa alla ordinarie ledamöter ett visst år

» Visa alla förordnade ersättare ett visst år

» Visa alla tillfälliga ersättare ett visst år

Visa alla refererade avgöranden med en viss ledamot

Hur Arbetsdomstolen är sammansatt när den dömer

När Arbets­domstolen dömer ett väg­ledande av­görande som publiceras (refereras) är den absolut vanligaste samman­sättningen den ”normala” med sju leda­möter. Annars är det för­modligen vanligast att Arbets­domstolen av­slutar ett mål med bara en leda­mot, efter­som de många mål som åter­kallas eller för­liks kan av­slutas av bara en jurist­domare.

» Bestämmelser om Arbetsdomstolens sammansättning

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning

Visa alla refererade avgöranden med en viss sammansättning

”Normal” sammansättning i mål av allmän betydelse, t.ex. om lagtolkning

Ordförande

Vice ordförande

”Tredje man”

Arbetsgivar­ledamot ( SN )

Arbetstagarr­ledamot ( LO )

Arbetsgivarr­ledamot ( SKL / AGV )

Arbetstagarr­ledamot ( TCO / Saco )

Diskrimineringsmål

Ordförande

Vice ordförande

”Tredje man”

Arbetsgivar­ledamot

Arbetstagar­ledamot

Enklare mål

Ordförande

Arbetsgivar­ledamot

Arbetstagar­ledamot

Vid beslut om prövnings­tillstånd och andra processuella frågor ( jurist­sammansättning )

Ordförande

Ordförande / Vice ordförande

Ordförande / Vice ordförande / Rätts­sekreterare

Bygg din egen sammansättning

Se om en viss sammansättning funnits och de avgöranden den dömt.
Välj först ledamöter. Du behöver inte fylla i alla fält med ledamöter. Klicka sedan på för att söka.

Ordförande

Vice ordförande

”Tredje man”

Arbetsgivar­ledamot

Arbetstagar­ledamot

Juristsammansättning

Ordförande

Ordförande / Vice ordförande

Ordförande / Vice ordförande / Rättssekreterare

Senast uppdaterad 2022-05-26 av Sören Öman