: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnders Eka På Wikipedia

( 10 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Anders Eka på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Anders Eka
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993 ( 10 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anders Eka har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
35 ledamöter ♀ 6 ♂ 29
29 parter

Anders Eka har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 10 st. ) varit ordförande

Anders Eka
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
7 st.2000–2008

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 7 st. )

Anders Eka har dömt refererade avgöranden med :
31 ledamöter ♀ 10 ♂ 21
7 sekreterare ♀ 6 ♂ 1
22 parter
15 ombud ♀ 5 ♂ 10

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Anders Eka
( 3 st. ♀ 0 ♂ 3 vid 3 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1992-09-011993-08-1511 mån 15 dgr
Er­sättare för vice ord­förande2004-07-012009-06-244 år 11 mån 24 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 år 11 månader och 9 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande ( 14,3% av alla refererade avgöranden med Anders Eka sedan 1993 ), den 22 mars 2000.
Titel för Anders Eka som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anders Eka som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 10 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1993 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 146 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Personalansvarsnämnd beslutade att ålägga en befattningshavare disciplinpåföljd. Beslutet tillkom efter anmälan av justitieombudsman. Befattningshavaren sökte ändring vid tingsrätt i beslutet. Fråga om rättegångsfel vid tingsrättens handläggning av målet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 146

Lagrum : 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : R.B. & Riksdagens ombudsmän

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ola Bengtson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 135 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om rätt för tidningsföretag att publicera text- och bildmaterial i företagets tidningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 135

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Tidningarnas Arbetsgivareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Torkel Unge, Lennart Hörnlund, Lennart Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Uppsägning av arbetstagare som bl.a. vid upprepade tillfällen kommit för sent till arbetet har ansetts sakligt grundad. Fråga tillika huruvida arbetstagaren avstängts från arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 130

Lagrum : 7 § första stycket och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Syndikalistsektionen vid Pripps

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 123 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) och de danska, norska och svenska pilotföreningarna har träffats en överenskommelse om inhyrning av externa flygbolag samt en tillämpningsöverenskommelse till denna. Tvist huruvida SAS i visst fall har åsidosatt vad som överenskommits om förhandlingsskyldighet före inhyrning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 123

Lagrum : 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Börje Hårdefelt, Torkel Unge, Lennart Hörnlund, Jarl Karlsson och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 91 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

l mål vid tingsrätt om uppsägning av anställningsavtal har svaranden gjort invändning om att kärandens talan gått förlorad på grund av preskription. Efter avslutandet av huvudförhandling i målet har svaranden begärt att fortsatt huvudförhandling skall hållas eftersom han erinrat sig att preskriptionsavbrott skett på sätt som tidigare inte uppgivits i målet. Tingsrätten avslog framställningen. Fråga i arbetsdomstolen huruvida rättegångsfel förekommit i tingsrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 91

Lagrum : 43 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Brunnhages Försäljnings Aktiebolag & R.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Torkel Unge och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 75 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I en förhandlingsuppgörelse om nytt kollektivavtal infördes en bestämmelse av innebörd att avtalet skulle tillföras regler om att ”den individuella 4-veckorslönen” skulle utgöra ”bibehållen lön” vid tillämpning av anställningsskyddslagen, permissionsregler etc. En regel motsvarande innehållet i bestämmelsen kom att intas i avtalstrycket som en anmärkning under kollektivavtalets regler om permission. Bestämmelsen intogs inte på annan plats i kollektivavtalet. Har avtalsparterna avtalat om löneförmånernas storlek under uppsägningstid enligt anställningsskyddslagen?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 75

Lagrum : 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : E.L. Storstaden Aktiebolag & Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Tore Andersson och Göran Karlsson.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts till villkorlig dom och böter för bokföringsbrott. Arbetsdomstolen har ansett att polismannen inte får avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 53

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Henrik Sahlin (skiljaktig), Bo Hansson (skiljaktig), Göran Karlsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 28 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Det franskregistrerade motorfartyget Estoril har utsatts för stridsåtgärder från Svenska Sjöfolksförbundets och Svenska Transportarbetareförbundets sida medan fartyget legat i Wallhamn för lossning av japanska importbilar. Vid interimistisk prövning huruvida stridsåtgärderna är olovliga finner arbetsdomstolen att åtgärderna inte är otillåtna enligt 42 § första stycket medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 28

Lagrum : 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Carline S.A. & Svenska Sjöfolksförbundet & Svenska Transportarbetareförbundet & United European Car Carriers (Norway) A/S & United European Car Carriers (U.K.) Ltd

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Christer Måhl, Torkel Unge (särskilt yttrande), Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen rörande dels förberedande av ett sammanförande av företagets verksamhet med ett konkurrentföretags verksamhet, dels överlåtelse av maskiner och inventarier m.m., dels nedläggning av verksamheten och dels underhandsackord.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 14

Lagrum : 11 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Grävutveckling i Skellefteå AB & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Arbetsledareförbund & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Marika Fröberg, Ove Bengtsberg (ombudsman i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en anställd träffades överenskommelse om att den senares anställning skulle upphöra med utgången av påföljande dag och att arbetsgivaren skulle betala lön till och med samma dag samt dessutom utge ett vederlag om 150 000 kr. I överenskommelsen angavs ytterligare att den anställde i och med överenskommelsen inte hade några ytterligare ekonomiska eller andra krav gentemot bolaget. I tvist om rätt till innestående semesterersättning finner arbetsdomstolen att överenskommelsen inte innebar att den anställde avstod från semesterersättningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Stålmonteringar AB STÅLAB & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare) och Inge Janérus. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :