: : : : :

Arbetsdomstolens domarErik Mosesson

( 35 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | ”Tredje man” | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Erik Mosesson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1997 ( 35 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Erik Mosesson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
81 ledamöter ♀ 22 ♂ 59
74 parter

Erik Mosesson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Ove Sköllerholm ( 11 st. ), Michaël Koch ( 8 st. ), Hans Tocklin ( 5 st. ), Nina Pripp ( 5 st. ), Hans Stark ( 3 st. ) och Lars Johan Eklund ( 3 st. ) varit ordförande

Erik Mosesson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
7 st.1995–2003
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande5 st.(som tillfällig ersättare)
”Tredje man”2 st.(som tillfällig ersättare)

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2001-05-09, för 16 år 10 mån 9 dgr sedan )

Erik Mosesson har dömt refererade avgöranden med :
30 ledamöter ♀ 7 ♂ 23
7 sekreterare ♀ 5 ♂ 2
19 parter
4 ombud ♀ 1 ♂ 3

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Erik Mosesson
( 4 st. ♀ 0 ♂ 4 vid 4 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1993-01-251998-12-315 år 11 mån 7 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 år 11 månader och 7 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande och tredje man i sju avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Erik Mosesson sedan 1993 ), första gången den 15 november 1995 och senast den 21 maj 2003.
Titel för Erik Mosesson som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Erik Mosesson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 7,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Erik Mosesson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Erik Mosesson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 35 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 132 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetstagarens fackliga organisation påkallade förhandling i frågan om skadestånd på grund av att dennes företrädesrätt till återanställning blivit åsidosatt. Arbetstagaren väckte senare talan under påstående att han blivit uppsagd från sin anställning utan att saklig grund härför har förelegat. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren inte genom vad som förekom vid förhandlingen kan anses ha underrättat arbetsgivaren om sitt anspråk. Talan har därför gått förlorad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 132

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.R. & Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 123 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare (ett aktiebolag) i plåtslageribranschen sade på grund av arbetsbrist upp samtliga anställda plåtslagare. Två av plåtslagarna kom dock att arbeta kvar hos bolaget. Enligt arbetstagarsidan återanställdes dessa två arbetstagare i strid med gällande regler om företrädesrätt till återanställning. I målet uppkommer bl.a. frågan om de båda plåtslagarna har inträtt som delägare och kompanjoner i bolaget på ett sådant sätt att reglerna om företrädesrätt till återanställning inte är tillämpliga (jfr domstolens domar 1987 nr 9 och 1994 nr 92).

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 123

Lagrum : 25 § och 26 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bröderna Areskougs Byggnadsplåt i Malmö Aktiebolag & Plåtslageriernas Riksförbund & Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 121 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En provisionsavlönad säljledare har sagts upp från sin anställning på grund av arbetsbrist sedan han avvisat ett förslag från arbetsgivaren att lämna säljledarbefattningen och övergå till att arbeta som säljare. Förändringen skulle ha inneburit väsentligt försämrade förtjänstmöjligheter för arbetstagaren. I målet har arbetsdomstolen haft att pröva dels om arbetsbrist i anställningsskyddslagens bemärkelse förelegat, dels om uppsägningen med hänsyn till omständigheterna kunde anse stridande mot god sed på arbetsmarknaden.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 121

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Företagssiktet Aktiebolag & S-Å.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 94 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtalsbestämmelse om sjuklön.

Enligt avtalet om allmänna anställningsvillkor för anställda inom massa- och pappersindustrin skall arbetsgivaren fr.o.m. den femtonde dagen i sjukperioden utge sjuklön genom att sjukavdrag görs med 90 procent av den vanliga lönen. Tvist om innebörden av denna bestämmelse mot bakgrund av att arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön fr.o.m. den 1 januari 1997 har utsträckts till att gälla t.o.m. den tjuguåttonde dagen i sjukperioden. Är arbetsgivaren skyldig att utge sjuklön enligt avtalet utöver sjuklön enligt sjuklönelagen fr.o.m. den femtonde dagen i sjukperioden?

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 94

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson (skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 69 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Inför Sveriges inträde som medlem i den Europeiska unionen (EU) den 1 januari 1995 nominerade den svenska regeringen genom beslut i december 1994 en svensk man till befattning som domare i Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen). Den 1 januari 1995 beslöt företrädare för samtliga dåvarande EU-medlemsstaters regeringar – dvs. även den svenska regeringen – gemensamt att utnämna mannen till domarbefattningen.

En kvinnlig domare väckte vid tingsrätten talan mot svenska staten och yrkade att staten skulle förpliktas att utge skadestånd till henne. Hon hävdade att den svenska regeringen hade agerat könsdiskriminerande till nackdel för henne när regeringen nominerade och, tillsammans med övriga EU-medlemsstaters regeringar, utnämnde mannen och inte henne till domare i EG-domstolen. Till stöd för sin talan åberopade hon bl.a. bestämmelserna i 16 och 25 §§ jämställdhetslagen (1991:433) och den tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser som enligt hennes mening borde göras till följd av EES-avtalet och EG-rätten. Hon gjorde gällande att hon hade bättre sakliga förutsättningar för arbetet än mannen. Staten bestred kvinnans talan.

Tingsrätten beslöt att genom särskild dom – mellandom – pröva om skadeståndssanktionerade bestämmelser om rätt till lika behandling av män och kvinnor vid tillträde till anställning, vilka gällt enligt svensk rätt eller EG-rätt under tiden december 1994 och januari 1995, hade varit tillämpliga för staten i samband med tillsättningen av en svensk domare i EG-domstolen. I mellandom besvarade tingsrätten den ställda frågan (mellandomstemat) nekande. Domen överklagades av kvinnan med yrkande om att mellandomstemat skall besvaras jakande. Staten bestred ändring.

I arbetsdomstolen uppkommer bl.a. följande frågor:

1) Vilken betydelse har i detta fall EG-rätten för ställningstagande till mellandomstemat?

2) Föreligger förutsättningar för arbetsdomstolen att avgöra målet utan att först begära ett förhandsavgörande av EG-domstolen enligt artikel 177 i Romfördraget?

3) Var det förenligt med rättegångsbalken att meddela mellandom på sätt som skedde?

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 69

Lagrum : 16 § och 25 § jämställdhetslagen (1991:433) | 17 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740) | Artikel 177 i Romfördraget

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : B.S-W. & Staten genom Justitiekanslern

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga vid uppsägning på grund av sjukdom huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sin skyldighet att verka för rehabilitering av arbetstagaren. I målet uppkommer särskilt fråga om betydelsen av arbetstagarens egna medverkan till åtgärder i sådant syfte. Också fråga om betydelsen av förhållanden som ligger i tiden efter uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 39

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Palle Landin, Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lars Ahlvarsson, Gunnar Ericson och Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 1997 nr 33 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kammarrätt beslutar och verkställer uppsägningar på grund av arbetsbrist av 52 arbetstagare. Beslutet föregås av förhandlingar enligt 11 § medbestämmandelagen. Efter uppsägningarna beslutar och verkställer kammarrätten vid skilda tillfällen uppsägning på grund av arbetsbrist av ytterligare fyra arbetstagare. Fråga huruvida kammarrätten varit skyldig att inför de senare uppsägningarna ta initiativ till förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen. Även fråga om brott mot turordningsbestämmelsen i 3 § TurA-S.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 33

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 12 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Karin Isacsson, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Sven Kinnander och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 1 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En butiksanställd blir misstänkt för att ha tagit pengar ur växelkassan i det varuhus där hon arbetar. I samband med en överläggning om tilltänkt avsked säger arbetstagaren upp sig själv. Hon frikänns senare från åtal för stöld. Fråga om arbetstagaren är bunden av sin uppsägning av anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 1

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Konsumentföreningen Göta ekonomisk förening & Kooperationens Förhandlingsorganisation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Mats Holmgren och Göte Larsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1996 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 132 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en protokollsanteckning i kollektivavtal för anläggningsbranschen kan inom nyproduktion och vissa större reparations- och ombyggnadsobjekt överenskommelse om anställning för viss tid träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare vid anställning som beräknas pågå högst 6 månader. Enligt en annan protokollsanteckning i avtalet övergår en avtalad anställning till tillsvidareanställning i den verksamhet där arbetstagaren är anställd, om anställningen fortsätter efter det att anställningen rätteligen skulle ha upphört.

Målet rör två arbetstagare, vilkas anställningar kom att fortsätta efter den vid anställningstillfället avtalade tiden. Tvisten gäller frågan om deras anställningar därmed har övergått till tillsvidareanställningar. I tvisten uppkommer följande frågor:

1) Var arbetstagarna anställda för viss tid i avtalets mening?

2) Är det en förutsättning för att anställningarna skall kunna övergå till tillsvidareanställningar att arbetstagarna var sysselsatta inom nyproduktion eller större reparations- och ombyggnadsprojekt?

3) Var arbetstagarna faktiskt sysselsatta inom nyproduktion eller större reparations- eller ombyggnadsprojekt?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 132

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Skanska Väst Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Ulf E. Nilsson, Olof Nordenfelt, Göte Larsson (skiljaktig) och Gunnar A. Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 119 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt beslut rörande tillåtlighet av varslade stridsåtgärder.

En arbetstagarorganisation A varslar under avtalslöst tillstånd om blockad mot ett företag. A varslar vidare arbetsgivarorganisationerna B, C och D om sympatiåtgärder. Mellan å ena sidan A samt å andra sidan B, C och D gäller skilda kollektivavtal. B, C och D gör invändning om fredsplikt under påstående att de varslade sympatiåtgärderna syftar till att åstadkomma ändring i dessa kollektivavtal eller till att genomföra bestämmelser som är avsedda att tillämpas sedan avtalen har upphört att gälla.

Arbetsdomstolen finner att den i målet föreliggande utredningen inte ger stöd för slutsatsen att de varslade sympatiåtgärderna har ett syfte som är otillåtet enligt 41 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 119

Lagrum : 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & HAO Handelsarbetsgivarna & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Valter Carlsson och Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 113 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en hos staten anställd arbetstagare, som innehar en konstitutorialtjänst som 1:e postiljon, är skyldig att utföra arbetsuppgifter hos ett av de bolag som efter Postverkets bolagisering driver den postverksamhet som tidigare bedrevs av staten.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 113

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverkets avvecklingsorganisation & T.N.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Inga Åkerlund, Siv Kimbré, Anders Hagman, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 77 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laga skäl enligt anställningsskyddslagen för uppsägning och avskedande av en föreståndare vid en förskola.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 77

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ballongens Montessoriförskola ekonomisk förening & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Susanne Sjöblom (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Sune Israelsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 13 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare och en arbetstagare kommer under anställningstiden skriftligen överens om ändrade lönevillkor. Fråga bl.a. om arbetsgivaren senare sagt upp denna överenskommelse och därmed också anställningsförhållandet. Även fråga vilken betydelse det har att arbetsgivaren ensidigt bestämmer en annan, lägre lön och också börjar betala ut endast den lägre lönen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Öhrlings Coopers & Lybrand Aktiebolag & P.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Bo Jangenäs, Ulf Göran Liljebladh, Inger Mattsson Kasserud, Jörgen Andersson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1995 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetaravtal eller tjänstemannaavtal är tillämpliga på det arbete som sedan den 1 oktober 1993 utförs av ett antal arbetstagare inom s.k. hem för vård och boende, vilka drivs av Landstinget i Älvsborg. Tvisten gäller närmare bestämt frågan om arbetet är att anse som sådant arbete som utförs av ”vårdare i behandlingsarbete” och som hör till Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde eller om arbetet är sådant som utförs av ”behandlingsassistenter” enligt Svenska Kommunaltjänstemannaförbundets avtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 147

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Marie Pernebring, Ylva Tengblad, Hans Karlsson och Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Tillräckliga kvalifikationer för viss chefsbefattning?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 107

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : BT Systems Aktiebolag & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300).

Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att – såsom skett – på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 68

Lagrum : 2 kap. 5 §, 35 kap. 17, 18, 21, 36 och 38 §§ kyrkolagen (1992:300) | 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740) | 27 § förvaltningslagen (1986:223) | 10 kap. 1 § och 2 §, 14 kap. 1 § och 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän | 7 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Parter ( Privata sektorn ) : Domkapitlet i Skara stift & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Inger Mattsson Kasserud, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett pastorats uppsägning av en organist berott på arbetsbrist eller personliga skäl. Även frågor om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 40

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : L.T. & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en kamrer som enligt arbetsgivaren, en skolstiftelse, haft samarbetssvårigheter och brister i sin kompetens m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 23

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kommunala Företagens Samorganisation & Stiftelsen Franska Skolan & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1994 ( 12 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 162 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag har som grund för avskedande av en arbetstagare åberopat att arbetstagaren hotat bolagets ägare och verkställande direktör till livet genom att säga att han skulle skjuta denne, om bolaget sänkte hans lön. Fråga huruvida bolaget mot arbetstagarens bestridande styrkt sitt påstående om ifrågavarande hot.

”En utgångspunkt för prövningen är att det ankommer på arbetsgivaren att visa att det förelegat laga grund för ett avskedande. Detta innebär att arbetsgivaren, när det som i detta fall föreligger tvist om den faktiska omständighet som lagts till grund för avskedandet, har att fullt ut styrka denna. Den bevisskyldighet som sålunda åvilar arbetsgivaren medför att brister i bevisningen om vad som faktiskt inträffat – i detta fall om vad som sagts – går ut över arbetsgivaren”.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 162

Lagrum : 18 § och 19 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.C.A. & Lenngrens Bokbinderi Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulf E. Nilsson och Göte Larsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 152 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan å ena sidan en arbetsgivare, ett bolag, och å andra sidan en verkställande direktör, B, i bolaget träffades ett anställningsavtal enligt vilket B hade rätt till bl.a. avgångsförmåner. Under anställningstiden förvärvade bolaget en fastighet, vilken B hyrde av bolaget. Sedan B väckt talan mot bolaget och yrkat att detta skall till honom utge avgångsförmåner m.m., har bolaget bestritt käromålet samt anhängiggjort ett genkäromål och därvid gjort gällande bl.a. att B till följd av en utfästelse från hans sida är skyldig att till bolaget utge ersättning för kostnader för förvärv och hållande av den fastighet som bolaget hyrt ut till honom. Fråga bl.a. dels huruvida lagen om arbetsgivares kvittningsrätt är tillämplig i tvisten, dels – för det fall lagen skulle anses tillämplig – huruvida det föreligger förutsättningar att med stöd av 9 § andra stycket i lagen avgöra målet om B:s lönefordran utan samtidig prövning av genkäromålet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 152

Lagrum : 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.B. & IVT Industrier Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 151 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan å ena sidan en arbetsgivare (ett bolag) och å andra sidan bl.a. en förutvarande arbetstagare hos bolaget har det efter anställningens upphörande träffats ett förlikningsavtal enligt vilket bolaget förbundit sig att till arbetstagaren betala ett visst belopp. Enligt avtalet har arbetstagaren medgett att betalningen ”kan komma att ske kvittningsvis”. Sedan arbetstagaren väckt talan mot bolaget och yrkat att detta skall till honom utge den ifrågavarande lönefordringen, har bolaget bestritt käromålet samt anhängiggjort ett genkäromål och därvid bl.a. bestritt skyldighet att utge det av arbetstagaren yrkade beloppet, eftersom denne skulle vara skadeståndsskyldig gentemot bolaget. Fråga bl.a. huruvida det föreligger förutsättningar att med stöd av 9 § andra stycket lagen om arbetsgivares kvittningsrätt avgöra målet om lönefordringen utan samtidig prövning av genkäromålet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 151

Lagrum : 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : FABEGE Finans Aktiebolag & L.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har sagt upp en hos kommunen anställd socialsekreterare under åberopande av ”samarbetssvårigheter”. Uppsägningen har ogiltigförklarats sedan arbetsdomstolen funnit att kommunen åsidosatt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 134

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Solna stad & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Gunilla Åkerman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 127 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en rättstvist som uppkommit med anledning av att en arbetsgivare sänkt tidlönen för anställda byggnadsarbetare ingås en överenskommelse mellan parterna, en byggmästareförening och en avdelning inom arbetstagarförbundet, om att tidlönen tills vidare skall utgå med ett visst belopp. Fråga om denna överenskommelse innebar att arbetsgivaren var skyldig att utge denna lön också till senare anställda byggnadsarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 127

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Torkel Unge, Christian Tydén, Inge Janérus och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 106 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare avskedas sedan han omkring två månader tidigare omplacerats från en chefsbefattning till ett okvalificerat arbete hos arbetsgivaren. Fråga huruvida avskedandet varit lagligen grundat. Vidare frågor dels i vad mån arbetsgivaren till stöd för avskedandet åberopat samma omständigheter som lades till grund för omplaceringsbeslutet, dels om detta beslut avskurit bolaget från rätt att lägga dessa omständigheter till grund även för avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 106

Lagrum : 8 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelstjänstemannaförbundet & HAO Handelsarbetsgivarna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 99 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en bussförare. Påståenden om bristande yrkesskicklighet, misskötsamhet m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 99

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 19 § första stycket rättshjälpslagen (1972:429)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.V. & Storstockholms Lokaltrafik Buss Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göran Karlsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :