Hem:

Sören Öman

Porträtt av Sören Öman

Sören Öman är ord­förande i Arbets­dom­stolen. Han har lång erfarenhet från Regerings­kansliet, bl.a. Justitie­departemen­tet, och olika offentliga utredningar. Sören Öman har arbetat med och skrivit och föreläst om bl.a. data­skydd, person­uppgifts­lagen (PUL), integritets­skydd i arbets­livet och annars, arbets­rätt, arbets­löshets­för­säkring, yttrande­frihet, offentlighet och sekretess, företags­hemlig­heter, EU-rätt, process­rätt och stiftelse­rätt. Sören Öman anlitas åter­kommande som föredrags­hållare och som skiljeman i allmänna civil­rättsliga och arbets­rättsliga tvister samt för olika ut­red­nings­upp­drag. Han har åter­kommande utgivning på flera olika förlag.

Domare och skiljeman

Sören Öman är ordförande i Arbets­domstolen sedan december 2015. Dess­för­innan arbetade han som vice ord­förande i Arbetsdomstolen sedan 1996. Han är också vice ordförande i Nämnden mot diskriminering. Sedan 1985 har Sören Öman, med bakgrund som hovrätts­assessor i Svea hovrätt, i princip kontinuerligt arbetat i domstol. Han har med­verkat till ett stort antal väg­ledande av­göranden från högsta instans (196 prejudikat från Arbetsd­omstolen hittills).

Sedan 1990 har Sören Öman med­verkat i över 90 olika skilje­nämnder i nationella och inter­nationella tvister på flera olika områden, på svenska eller engelska. Han har ut­setts till skilje­man av – förutom parter och skiljemän – Stockholms Handels­kammares Skiljedoms­institut, Inter­national Chamber of Commerce (ICC), administrativa ordföranden i Arbetsdomstolen, Hovrätten för Övre Norrland och Stockholms tingsrätt. Han är eller har varit ord­förande i skiljen­ämnder enligt kollektiv­avtal eller förbunds­stadgar. Sören Öman har också utsetts till ensam skiljeman.

Utredare och rättslig expert

Sören Öman har sedan början av 1990-talet varit utredare eller annars medverkat i ett stort antal offentliga ut­redningar. Han har t.ex. på regeringens uppdrag gjort en över­syn av person­upp­gifts­lagen (PUL) och av be­handlingen av person­upp­gifter hos Centrala studie­stöds­nämnden samt ut­rett en obligatorisk arbets­löshets­försäkring, uppdrags­tagares ställ­ning i arbets­lös­hets­för­säkringen, leverans­plikt för elektroniska dokument, frågan om yttrande­frihet för privat­anställda och Arbets­givar­verkets organisation samt hur reglerna om flytt­nings­bidrag till den som får eller söker arbete på annan ort ska förenas med EU-rätten. Han var huvud­sekre­terare i den parlamen­tariskt samman­satta . Till sommaren 2018 var han särskild utredare i . Därefter var han särskild utredare i till sommaren 2021. Senast har han utrett villkoren för svenska åklagare hos Europeiska åklagar­myndigheten (EPPO) på uppdrag av Justitie­departementet.

Sören Ömans förslag om leverans­plikt för elektroniska doku­ment har lett till att det svenska digitala kultur­arvet börjat sparas på Kungl. biblioteket för all framtid från 2013. Hans över­syn av person­upp­gifts­lagen ledde till be­tydande ändringar i den lagen från och med 2007.

Sören Öman har även medv­erkat i flera andra offentliga ut­red­ningar om arbetsrätt, integri­tets­skydd/be­handling av person­upp­gifter, företags­hemlig­heter och statlig arbets­givar­politik samt som konsult bi­trätt olika departement.

Sören Öman har hittills gjort eller med­verkat i 28 offentliga ut­redningar som avgivit 33 be­tänkanden.

Han har också på uppdrag av företag, myndig­heter och organisationer skrivit många rätts­ut­låtanden som inte sällan åberopats inför domstol eller myndig­het. Sören Öman bedrev åren 2005–2015 egen verk­samhet som juristkonsult och har i viss utsträckning fortsatt med det från och med år 2022.

Internationell erfarenhet

Sören Öman har företrätt Sverige i olika grupper inom EU och Europarådet. Under det svenska ordförande­skapet i EU 2001 var Sören Öman ord­förande i minister­rådets arbets­grupp för skydd för person­uppgifter. Han har hållit an­föranden vid flera inter­nationella konferenser och med­verkat i inter­nationella antologier. Han har varit skiljeman i internationella skiljetvister.

Föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law

Sören Öman jobbade åren 2005–2015 på deltid som före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet. Under Sören Ömans tid som föreståndare för Centret har det ut­vecklats från en i princip virtuell organisation till en sprudlande forsknings­miljö med egna an­passade lokaler med drygt tjugofem forskare, ett större special­bibliotek och sammanträdes­rum och en om­fattande publicerings- och seminarie­verk­samhet, allt i princip finansierat genom donationer som skaffats från olika håll.

Chefsjurist och stabschef

Sören Öman har också arbetat som chefsjurist och stabschef på en större statlig myndig­het (Statens institutions­styrelse), där han ingick i myndig­hetens led­nings­grupp och hade led­nings­ansvaret för myndig­hetens juridik­stab.

Föreläsare

Sören Öman håller varje år ett stort antal föredrag och kurser (555 st. sedan 2004, med 7 786 åhörare sedan 2014). Han anlitas av både professionella utbildnings­organ, såsom flera olika kurs­företag och akademiska institutioner, och privata företag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, statliga myndig­heter, kommuner och regioner samt intresse­organisationer.

Författare

Sören Öman har skrivit en omfattande kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) i Norstedts Gula Bibliotek och på internet. Han har tidigare, tillsammans med annan, skrivit lag­kommentaren till person­upp­gifts­lagen (PUL) i Norstedts Gula Bibliotek och på internet. Han har även skrivit lagkommentaren till visselblåsarlagen från 2021 i Norstedts Gula Bibliotek och på internet. Han har också gett ut böcker om praxis kring anställ­nings­skydds­lagen (LAS) och en kommentar i bokform och på internet till den lagen samt skrivit ett stort antal artiklar och rapporter (totalt 209 st. hittills). Han har med­verkat i lag­kommentaren till arbets­tvist­lagen, en lärobok i kollektiv arbets­rätt och en lärobok i rätts­informatik.

Förtroendeuppdrag

Sören Öman har eller har haft förtroende­uppdrag i flera ideella och obundna föreningar inom juridik och samhälls­politik, såsom ADBJ – Svenska föreningen för IT och juridik, där han var ordförande 2003–2006, Föreningen för lagstiftnings­lära och Arbetsrättsliga föreningen. Han är sedan 2018 styrelse­ledamot i Stiftelsen Folke Schmidts minnes­fond för arbets­rättslig forsk­ning.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2024-01-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2024-04-12 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2024-05-07 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2024-05-21 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman