: : : : :

Arbetsdomstolens domarSusanne Sjöblom

( 32 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Susanne Sjöblom
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1995–1999 ( 32 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Susanne Sjöblom har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
79 ledamöter ♀ 24 ♂ 55
66 parter

Susanne Sjöblom har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 8 st. ), Michaël Koch ( 7 st. ), Hans Tocklin ( 5 st. ), Nina Pripp ( 4 st. ), Inga Åkerlund ( 3 st. ), Lars Johan Eklund ( 3 st. ) och Ove Sköllerholm ( 2 st. ) varit ordförande

Susanne Sjöblom
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.1996–2001

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 3 st. )

Susanne Sjöblom har dömt refererade avgöranden med :
17 ledamöter ♀ 7 ♂ 10
3 sekreterare ♀ 1 ♂ 2
9 parter
2 ombud ♀ 0 ♂ 2

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-04-241999-08-154 år 3 mån 23 dgr
Förordnad i sammanlagt 4 år 3 månader och 23 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Susanne Sjöblom sedan 1993 ), första gången den 19 juni 1996 och senast den 28 mars 2001.
Titlar för Susanne Sjöblom som tillfällig ersättare : Revisionssekreterare & Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Susanne Sjöblom som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,4 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Susanne Sjöblom som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Susanne Sjöblom som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 32 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1999 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om Arbetsdomstolen varit behörig att pröva en tvist angående fordran på lön m.m. för arbete som utförts i Tyskland. Då både arbetsgivare och arbetstagare var medlemmar i organisationer som var bundna av det s.k. byggnadsavtalet uppkom bl.a. fråga om den i detta avtal ingående förhandlingsordningen kunde anses vara tillämplig på tvisten.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 99

Lagrum : 2 kap. 1 § första stycket samt 6 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Tractatus Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Karin Isacsson, Olof Nordenfelt, Anders Sandgren, Staffan Holmertz och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En städledare har avskedats från sin anställning. Som grund för avskedandet har arbetsgivaren åberopat att städledaren på olika sätt misskött sig i sitt arbete, bl.a. genom att sexuellt trakassera kvinnliga städare. Arbetsdomstolen finner att avskedandet har varit lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 29

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Ledarna & Partena Clean Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Inger Öhrn Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1998 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 153 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen uppfyllts.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 153

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Falck Security Aktiebolag & Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Jeppsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 109 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt § 18 i Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting (PA-KL) är arbetstagare och förmånsberättigade skyldiga att iaktta och följa de ändringar av och tillägg till pensionsbestämmelserna som kan komma att gälla genom i vederbörlig ordning träffad överenskommelse om ändring av bestämmelserna eller om nytt pensionsavtal. Avtalsparterna träffade i december 1992 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal som innebar att pensionstagare erhöll lägre pension än som annars skulle ha utgått. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning.

Tvist huruvida 1992 års avtal kan göras gällande mot pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 18 § i PA-KL inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1992 års avtal. Vidare anför domstolen att den kommunala pensionsförmånen är hänförlig till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den kommunala pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående pensioner. Domstolens slutsats är att 1992 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : K.T. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en vid ett kärnkraftverk anställd lokalvårdare varit skyldig att medverka i en av arbetsgivaren anordnad drogtestning

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & OKG Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Två fotografer vid Västgöta-Tidningar AB har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om dessa hade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som allmänreportrar. Vid bedömningen av fotografernas kvalifikationer har arbetsdomstolen utgått från de kvalifikationskrav för arbetena som allmänreportrar som gällde vid den tidpunkt då fotograferna sades upp från sina anställningar och omplaceringsfrågan aktualiserades.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 94

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Västgöta-Tidningar Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En stiftelse som äger fastigheter anlitade en entreprenör för att sköta förvaltningen av stiftelsens fastigheter. Därefter byter stiftelsen entreprenör. Fråga om entreprenörsbytet varit att anse som en sådan övergång av del av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 44

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsteknisk Förvaltning FTF i Mälardalen Aktiebolag & Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Jan Sjölin och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 39 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om tillämpningen av § 6 mom. 1 andra stycket AB 95 i ett fall då det uppkommit övertalighet bland kommunanställda lärare i en grundskola. I domen prövas bl.a. om det är förenligt med bestämmelsen att kommunen förflyttar en lärare för tjänstgöring på ett vårdgymnasium som drivs av landstinget.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 39

Parter ( Kommunala sektorn ) : Ängelholms kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare; skiljaktig), Palle Landin, Lars Ahlvarsson, Birgitta Brånedal-Sund, Bo Almgren och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 37 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal, verkstadsavtalet, på anställningsförhållandena för s.k. process-stödjare vid en tillverkningsenhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 37

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Radio Systems Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Carina Gunnarsson, Christer Måhl, Mats Holmgren, Leif Haglund, Jan Sjölin och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 20 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en vårdare vid ett häkte. Vårdaren lider av kronisk alkoholism och hade vid uppsägningen vid skilda tillfället under flera år varit frånvarande från sitt arbete. I målet uppkommer frågan om arbetsgivaren uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar bl.a. med hänsyn till att vårdaren omkring två år före uppsägningen avböjt erbjudande från arbetsgivaren om institutionell behandling för sin sjukdom. Även fråga om vårdaren utgjort en säkerhetsrisk på grund av sitt alkoholmissbruk och det förhållandet att han efter uppsägningen dömts till fängelse för misshandel.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 20

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring | 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160)

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Britt Angleryd, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Jörgen Andersson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 11 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som skött den ekonomiska förvaltningen hos ett pastorat varit anställd där eller endast varit uppdragstagare. I målet uppkommer bl.a. frågan om betydelsen av 17 kap. 26 § tredje stycket kyrkolagen. Arbetsdomstolen finner inte stöd i vare sig lagen eller dess förarbeten för att tolka bestämmelsen som en sådan föreskrift som avses i 2 § första stycket anställningsskyddslagen.

Arbetsdomstolen finner att fråga varit om en anställning. I målet prövar domstolen också om pastoratet haft laga skäl för skilja arbetstagaren från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 11

Lagrum : 17 kap. 26 § tredje stycket kyrkolagen (1992:300) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stöde pastorat & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Sven-Olof Arbestål och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen av frågan om det funnits laga skäl för en påstådd avstängning i ett fall där parterna tvistar om det föreligger något anställningsförhållande mellan dem.

Domstolen har med stöd av 3 kap. 6 § tredje stycket lagen om rättegången i arbetstvister företagit målet till avgörande med tre lagfarna domare.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 1

Lagrum : 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 3 kap. 6 § tredje stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : HC Wettern & U.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Nina Pripp (referent) och Michaël Koch. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1997 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av ett kommunanställt vårdbiträde som på grund av en s.k. pisksnärtsskada har nedsatt arbetsförmåga och som därför enligt kommunens mening inte längre kunde utföra arbete av någon betydelse för kommunen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sitt rehabiliterings- och anpassningsansvar och inte heller sina skyldigheter i omplaceringshänseende, vilket kommunen däremot menar sig ha gjort. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen är sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 115

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Perstorps kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inga Åkerlund, Christer Måhl, Mats Holmgren, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 1997 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening finns kollektivavtalsbestämmelser om pensioner till piloter med tjänstgöringsplacering i Norge. Fråga bl.a. om vissa pensionstillägg som införs genom förändringar av bestämmelserna skall utgå även till vissa piloter som redan avgått med pension när förändringarna träder i kraft.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 102

Parter ( Privata sektorn ) : Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Ulf Nilsson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 100 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en uppsägning av en byrådirektör vid arbetsmarknadsstyrelsen har varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 100

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Arbetsmarknadsstyrelsen & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Inger Karlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Ett bolag bedrev på uppdrag av ett landsting och tre kommuner inom länet en beställningscentral för färdtjänst och sjukresor. Vid ett upphandlingsförfarande fick ett annat bolag uppdraget att bedriva en sådan beställningscentral för landstinget och samtliga kommuner i länet. Tvist huruvida det skett en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att det bolag som senast fått uppdraget inte från det förra övertagit några materiella eller immateriella tillgångar, arbetskraft eller administration. Domstolen finner att det inte kan anses ha ägt rum en ”övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet”.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 67

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Segersta Utvecklings Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Jörgen Andersson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 48 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en lärare som dömts för misshandel av elever.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 48

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kalmar kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 27 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare väcker talan vid en tingsrätt mot ett utländskt bolag. Tingsrätten finner att svensk domstol inte är behörig att pröva tvisten och avvisar stämningsansökan. Arbetsdomstolen uttalar att det på detta stadium av målet saknas förutsättningar för att ta ställning till frågan om svensk domsrätt och återförvisar målet till tingsrätten för förnyad handläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 27

Part i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : O.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Mats Holmgren och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1996 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 138 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I kraftverksavtalet finns bestämmelser om bl.a. traktamente och resetillägg, vilka gäller vid företag där lokal överenskommelse inte har träffats om andra regler. Vid ett företag har träffats en lokal överenskommelse med en från kraftverksavtalet avvikande regel om traktamente i samband med kurser. Målet gäller frågan om denna regel innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att utge resetillägg enligt kraftverksavtalet för vissa dagar i samband med en kurs. Vid tolkningen av överenskommelsen uppkommer bl.a. fråga om betydelsen av en tidigare praxis hos företaget rörande traktamente vid kurser.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Båkab Energi Aktiebolag & EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Inga Jerkeman, Peter Ander (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Gunnar Ericson och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 125 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sägs upp därför att hon på grund av sjukdom inte längre kan utföra de arbetsuppgifter hon anställts för. Arbetsgivaren erbjuder henne inget arbete under uppsägningstiden. Arbetstagaren är förhindrad att utföra de arbetsuppgifter som hon anställts för, men är beredd att under uppsägningstiden utföra vissa andra arbetsuppgifter som förekommer i arbetsgivarens verksamhet. Fråga om arbetstagaren under dessa omständigheter kan anses stå till arbetsgivarens förfogande och därmed är berättigad till lön under uppsägningstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 125

Lagrum : 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Stena Line Aktiebolag & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marie Hafström, Ingemar Källberg (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en syokonsulent vid en kommuns gymnasieskola. Som grund för uppsägningen har åberopats långvarig misskötsamhet i form av bl.a. olovlig frånvaro, dåliga arbetsprestationer och underlåtenhet att iaktta arbetstiderna. Arbetsdomstolen finner att den misskötsamhet som styrkts i målet inte har varit av sådant slag att kommunen har haft rätt att skilja syokonsulenten från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 102

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Sala kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En idrottslärare vid en gymnasieskola har avskedats. Som grund för avskedandet har kommunen angivit att läraren på olika sätt misskött sin lärartjänst, såsom genom att använda ett grovt och kränkande språk med sexuella anspelningar gentemot elever och arbetskamrater samt genom att uppträda respektlöst och illojalt mot skolans rektor. Betydelsen av att idrottsläraren efter det att han erhållit vad som får uppfattas som en skarp varning under en så förhållandevis lång tid som drygt sex månader inte låtit sig komma något till last.

Arbetsdomstolen finner att avskedandet har skett under omständigheter som inte ens skulle ha varit tillräckliga för en giltig uppsägning av idrottsläraren.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 82

Lagrum : 18 § första stycket, 35 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Danderyds kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 78 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har haft sexuellt umgänge med en kvinna som polismannen under tjänsteutövning gav viss hjälp. Arbetsdomstolen har funnit att polismannen gjort sig skyldig till en sådan grov tjänsteförseelse som utgjort grund för avskedande enligt 11 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 78

Lagrum : 11 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & T.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marie Hafström, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ulf Perbeck, Göte Larsson och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 76 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sägs upp på grund av samarbetsproblem och avstängs senare från arbetsplatsen. I mål om ogiltigförklaring av uppsägningen avslår domstolen ett yrkande från arbetsgivarsidan om interimistiskt förordnande om att anställningen skall upphöra. Samtidigt avslår domstolen ett yrkande från arbetstagarsidan om interimistiskt förordnande om att avstängningen skall upphöra.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 76

Lagrum : 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening & Swedform Metall Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Bengt Huldt och Jörgen Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft giltig grund för att avskeda en lärare under påstående att denne har sexuellt trakasserat kvinnliga elever.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 55

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Bollnäs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren, Tage Persson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :