Hem: Om Sören Öman:

Kortfattad meritförteckning – Sören Öman

Meritförteckningen utskriven 2023-01-31

Yrkeserfarenhet

För närvarande

  • Ordförande i Arbetsdomstolen
  • OrdförandeRådgivnings­nämnden för TGL-KL hos KPA
  • Vice ordförande i Nämnden mot diskriminering
  • Skiljeman
  • Föreläsare
  • Författare : Aktiv skribent med åter­kommande ut­givn­ing hos flera väl­etablerade för­lag
    » Publikations­förteckning ( 208 skrifter hittills )

Domarerfarenhet

1990 —>

Skiljetvister : Medverkan som ordförande, skiljeman eller sekreterare i över 90 nationella och inter­nationella skilje­tvister på svenska eller engelska

2015 —>

Arbetsdomstolen : Ordförande

1996—2015

Arbetsdomstolen : Vice ordförande, först ersättare och sedan juli 2004 ordinarie vice ordförande

2009 —>

Rådgivningsnämnden för TGL-KL hos KPA : Ordförande

2009 —>

Nämnden mot diskriminering : Vice ordförande, först ersättare och sedan 2022 ordinarie vice ordförande

2006–2008

Jämställdhetsnämnden : Ersättare

1995

Svea hovrätt : Hovrättsassessor / Tf. hovrättsassessor

1991–1992

Nacka tingsrätt, Stockholm : Tingsfiskal

1989–1991

Arbetsdomstolen : Sekreterare / Administrativ sekreterare

1988–1989

Svea hovrätt : Hovrättsfiskal / Fiskalsaspirant

1985–1987

Nacka tingsrätt, Stockholm : Tingsnotarie ( högsta betyg på samtliga områden )

Utredningserfarenhet
( Offentliga utredningar för regeringen / Regeringskansliet )

2022

Villkoren för åklagare hos Europeiska åklagarmyndigheten i Sverige ( Justitie­departementet ) : Utredare

2021

Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen ( Arbetsmarknads­departementet ) : Konsult

2019–2021

Utredningen om in­forma­tions­ut­byte inom vård och om­sorg ( Social­departementet ) : Särskild utredare åt regeringen

2016–2018

Social­data­skydds­ut­red­ningen ( Social­departementet ) : Särskild utredare åt regeringen om dataskyddet på Socialdepartementets område

2012–2015

Utstationerings­kommittén ( Arbetsmarknads­departementet ) : Huvud­sekreterare i den parlamentariska kommittén

2010–2011

Utredningen om uppdrags­tagare i arbetslöshets­försäkringen ( Arbetsmarknads­departementet ) : Särskild utredare åt regeringen

2010–2011

Organisations­utredningen mot dopning ( Kultur­departementet ) : Konsult

2009–2010

Utredningen om flyttningsbidrag ( Arbetsmarknads­departementet ) : Särskild utredare åt regeringen av frågan om hur reglerna om flyttningsbidrag till den som får eller söker arbete på annan ort ska förenas med EU-rätten

2009

Upphandling genom valfrihetssystem ( Arbetsmarknads­departementet ) : Konsult

2008–2009

Pliktleverans av elektroniskt publicerat material ( Utbildnings­departementet ) : Utredare

2008–2009

Utredningen om vissa frågor om bidrag till ungdoms­organisationerna m.m. ( Integrations- och jämställdhets­departementet ) : Konsult

2007–2009

Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet ( Arbetsmarknads­departementet ) : Expert / Konsult

2007–2008

2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshets­försäkring ( Arbetsmarknads­departementet ) : Särskild utredare åt regeringen

2007–2008

Utredningen om skyddet för företags­hemligheter ( Justitie­departementet ) : Expert

2006–2007

Studiestödsdata­utredningen ( Utbildnings­departementet ) : Särskild utredare åt regeringen

2005

Anonymitets­utredningen ( Finans­departementet ) : Sekreterare i utredningen som såg över hur myndigheter kan arbeta med avidentifierade jobbansökningar

2004–2007

Patientdata­utredningen ( Social­departementet ) : Sakkunnig

2004

Ny instruktion för Arbetsgivar­verket m.m. ( Finans­departementet ) : Utredare

2002–2004

Personuppgiftslags­utredningen ( Justitie­departementet ) : Särskild utredare åt regeringen

2001–2002

Arbetsgivarpolitik­utredningen ( Justitie­departementet ) : Expert

2000–2001

Yttrande- och meddelarfrihet för anställda i verksamheter med anknytning till det allmänna ( Justitie­departementet ) : Utredare

2000–2002

Integritetsutredningen ( Närings­departementet ) : Sakkunnig i utredningen som såg över integritetsskyddet i arbetslivet

1998–1999

Socialdata­utredningen ( Social­departementet ) : Expert

1996–1997

Datalags­kommittén ( Justitie­departementet ) : Sekreterare i den parlamentariska kommittén som såg över hur EG:s dataskydds­direktiv skulle genomföras i Sverige och hur offentlighets­principen skulle anpassas till den nya tekniken

1994–1995

Utredningen om arbetsföretag ( Arbetsmarknads­departementet ) : Sekreterare

1992–1994

1992 års arbetsrätts­kommitté ( Arbetsmarknads­departementet ) : Heltids­arbetande expert i den parlamentariska kommittén som såg över hela den centrala arbetsrättsliga lagstiftningen, bl.a. anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen, och lämnade förslag till hur arbetsrättsliga EG-direktiv skulle genomföras i Sverige när Sverige gick med i först EES och sedan EU

1989–1990

Statens bidragsgivning till ungdoms­organisationer ( Statens ungdomsråd ) : Konsultarbete med regeringsuppdrag

Regeringskansliet
( utom offentliga utredningar )

2012–2013

Utbildningsdepartementet : Assistans med frågan om lagstiftning om register för viss forskning

2010–2012

Utbildningsdepartementet : Assistans med lagrådsremiss, föredragning i Lagrådet och proposition om frågan om pliktleverans av elektroniskt publicerat material

2000–2005

Justitiedepartementet : Ämnessakkunnig på Grundlagsenheten som förutom grundlagsfrågor har hand om bl.a. frågor om integritetsskydd, yttrandefrihet och offentlig och sekretess
Ordförande i ministerrådsarbetsgrupp om dataskydd under det svenska ordförandeskapet i EU 2001

1997

Justitiedepartementet : Rättssakkunnig på Grundlagsenheten för arbete med personuppgiftslagen

Myndigheter
( utom Regeringskansliet och domstolar )

2005–2015

Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet : Föreståndare på deltid ( utnämnd av universitetets rektor )

1997–2015 ( 2000 )

Statens institutionsstyrelse ( SiS ) : Chefsjurist och, fr.o.m. mars 1998, även stabschef. Ingick i myndighetens ledningsgrupp. Tjänstledig juli 2000–2015.

Konsultarbete
( rådgivning | utlåtanden | utredning )

2018

Arbetsförmedlingen : Konsult i några månader avseende förslag till ändringar i Arbetsförmedlingens registerförfattningar

2005–2015

Sören Öman AB : Egen verksamhet som juristkonsult med utlåtanden, utredning och rådgivning samt föredrag / utbildning för ett större antal olika privata företag och organisationer samt myndigheter

2011–2012

Kompetensrådet för utveckling i staten ( krus ) : Konsult avseende arbetsrättsliga aspekter på statliga arbetsgivares hantering av frågor om statsanställdas sexköp, konsumtion av pornografi m.m. i samband med tjänsten ( med anledning av ett regeringsuppdrag )

2001–2002

Lettlands justitieminister ( uppdrag för Sida ) : Rådgivare i dataskyddsfrågor

1997

Statens institutionsstyrelse ( SiS ) : Juristkonsult i bl.a. frågor om offentlighet och sekretess

1997

Nobelstiftelsen : Arbete med revision av stiftelsens stadgar

1995

Arbetsmarknadsdepartementet : Arbete med vissa arbetsrättsliga frågor som EU-kommissionen ställt

1991

Arbetsdomstolen : Konsultarbete avseende upphandling av större datorsystem

Arbete som konsult i fråga om utformning av lagstiftning, föredrag / utbildning och tvistelösning redovisas under

» Domarerfarenhet

» Utredningserfarenhet

» Regeringskansliet

» Föreläsare

Föreläsare
( föredrag | föreläsningar | utbildning )

Mitten av 1990-talet —>

Håller ett stort antal föredrag / utbildningar per år på svenska och engelska (totalt 543 st. sedan 2004). Återkommande anlitad bl.a. av de flesta ledande kursföretagen på det juridiska området, t.ex. Blendow Institute, Norstedts Juridik / VJS / Karnov Group, Stiftelsen Fakultetskurser och JP Infonet, och av flera universitet.

» Förteckning över hållna föredrag ( 543 st. sedan 2004 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2023-01-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-02-21 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-03-30 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2023-04-20 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

Författarskap

Mitten av 1990-talet —>

Författande av ett stort antal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 208 st. hittills). Återkommande utgivning på flera olika förlag, bl.a. Norstedts Juridik ( tidigare Wolters Kluwer ), Juno ( tidigare Zeteo ), Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Iustus Förlag, Karnov Group, Lexino, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

» Publikationsförteckning ( 208 skrifter hittills )

Föreningserfarenhet m.m.

Mitten av 1990-talet —>

Aktiv medlem i flera ideella och obundna föreningar inom juridik och samhällspolitik. Har eller har haft förtroendeuppdrag i flera av dessa, såsom ADBJ – Svenska föreningen för IT och juridik (ordförande 2003–2006), Föreningen för lagstiftningslära och Arbetsrättsliga föreningen. Styrelseledamot i Stiftelsen Folke Schmidts minnesfond för arbetsrättslig forskning sedan 2018.

Utbildning

1981–1985

Jur.kand. / Juristexamen vid Stockholms universitet ( högsta betyg i samtliga kurser )
Därutöver kurser i bl.a. allmän kriminologi ( 40 p/veckor ), tyska ( 13 p/veckor ) och teoretisk filosofi ( 5 p/veckor )

Kontinuerlig fortbildning genom deltagande i nationella och internationella seminarier och konferenser samt forskningsprojekt. Engelsk språkutbildning.

Senast uppdaterad 2022-11-12 av Sören Öman