: : : : :

Arbetsdomstolens domarJan Bergman På Wikipedia

( 21 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Jan Bergman finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Jan Bergman
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2001 → ( 10 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 40,0% ( 4 / 10 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 10 st. )

Jan Bergman har varit ombud vid refererade avgöranden med :
46 ledamöter ♀ 21 ♂ 25
9 sekreterare ♀ 6 ♂ 3
20 parter
11 ombud ♀ 3 ♂ 8

Jan Bergman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1995–1997 ( 21 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Jan Bergman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
63 ledamöter ♀ 15 ♂ 48
58 parter

Jan Bergman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 6 st. ), Lars Johan Eklund ( 5 st. ), Nina Pripp ( 4 st. ), Hans Stark ( 3 st. ) och Ove Sköllerholm ( 3 st. ) varit ordförande

Jan Bergman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
5 st.1995–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 40,0% ( 2 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 40,0% ( 2 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1996-09-25, för 21 år 5 mån 27 dgr sedan )

Jan Bergman har dömt refererade avgöranden med :
22 ledamöter ♀ 6 ♂ 16
5 sekreterare ♀ 3 ♂ 2
20 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Jan Bergman
( 4 st. ♀ 0 ♂ 4 vid 4 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1991-12-011992-11-301 år
Sekreterare1994-10-311998-12-314 år 2 mån 1 dag
Förordnad i sammanlagt 5 år och 2 månader.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i fem avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Jan Bergman sedan 1993 ), första gången den 23 augusti 1995 och senast den 24 juni 1998.
Titel för Jan Bergman som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Jan Bergman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 7,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Jan Bergman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Jan Bergman som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 21 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En stiftsstyrelse har under åberopande av 34 kap. 1 § kyrkolagen beslutat att en komminister skall utöva en annan tjänst som kyrkoadjunkt. Fråga bl.a. om giltigheten av beslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 74

Lagrum : 34 kap. 1 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Kyrkans Personalförbund & Uppsala stiftssamfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Hans Blyme, Christer Måhl, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun vid anställning av en systemingenjör/ADB- tekniker gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i 8 § lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 61

Lagrum : 8 § lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering

Parter ( Kommunala sektorn ) : Österåkers kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag har sagt upp en arbetstagare sedan denne vid utpasseringskontroll har vägrat att på anmaning öppna sin väska. Tvist huruvida företaget haft saklig grund för uppsägningen och om arbetstagarens vägran att efterkomma anmaningen utgjort ett kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 29

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SAAB Automobile Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Tage Persson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 16 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kyrklig samfällighet, i egenskap av arbetsgivare, i strid med bestämmelserna i 16 § 1991 års jämställdhetslag gjort sig skyldig till könsdiskriminering vid tillsättning av en befattning som kyrkoherde.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 16

Lagrum : 16 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Umeå kyrkliga samfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

1996 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt parti, i första hand genom ett uttryckligt avtal härom och i andra hand genom att de faktiska omständigheterna innebär att ett anställningsförhållande har uppkommit. Arbetsdomstolen, som beaktat de särskilda förhållanden som är förknippade med politisk verksamhet, har inte funnit att något uttryckligt anställningsavtal har träffats eller att ett anställningsförhållande har uppkommit genom s.k. konkludent handlande från partiets sida.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 135

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.J. & Ny Demokrati

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Inga Britt Lagerlöf, Henrik Sahlin, Irene Nilsson Carlsson, Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 123 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En deltidsanställd brandman har under en längre tid inte tagits i anspråk för beredskapstjänst sedan han förklarat att han inte kunde garantera att han vid larm kunde hålla den s.k. anspänningstiden. Han har inte heller erhållit ersättning för beredskapstjänst. Fråga om arbetsgivaren i strid mot 21 § anställningsskyddslagen permitterat brandmannen utan lön.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 123

Lagrum : 21 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Brandmännens Riksförbund & Tingsryds kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Britt Angleryd, Lars Josefsson (jur. kand. i Grafiska Företagen; tillfällig ersättare), Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om en tvist är en sådan rättstvist om lön eller annan ersättning som avses i 35 § medbestämmandelagen och om arbetstagarorganisationens krav är oskäligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 108

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget C.I. Pihl & HAO Handelsarbetsgivarna & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Jenryd (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Peter Ander, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 94 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning om arbetstagare har haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som utbildare inom fordonsteknik.

I målet uppkommer vid prövning av frågor om ekonomiskt skadestånd huruvida avräkning skall ske för ersättning som uppburits från arbetslöshetskassa. Yttrande har inhämtats från tillsynsmyndigheten för arbetslöshetskassorna.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 94

Lagrum : 25 § första stycket och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & AmuGruppen Väst Aktiebolag & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Valter Carlsson (skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ägaren till och ledaren av två bolag beslutar att det ena bolaget, som tidigare haft egna anställda, skall drivas utan sådana. De flesta av de anställda anställs i det andra bolaget men fyra av de anställda anställs inte där utan sägs upp på grund av arbetsbrist. I målet har domstolen att ta ställning till om föreningsrättskränkning skett, om uppsägningarna var sakligt grundade och om det skett ett brott mot eller ett kringgående av reglerna om företrädesrätt till anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 67

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 7 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Sjuntorps Svets & Maskinservice & Sjuntorps Truck- & Maskinuthyrning & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Mats Holmgren, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 63 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I samband med att en kommun övertog ansvaret för dagcenterverksamhet genomfördes en organisationsförändring som innebar bl.a. att en ledningsnivå avskaffades. Detta ledde till att de som anställts som dagcenterföreståndare fick vissa nya arbetsuppgifter och ett i viss mån ökat ansvar. I den nya organisationen kallas de dagcenterchefer.

Fråga om den som anställts som dagcenterföreståndare är skyldig att utföra samtliga uppgifter som ingår i arbetet som dagcenterchef.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 63

Parter ( Kommunala sektorn ) : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter & Örnsköldsviks kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 15 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en av ett bildelsföretag anställd som startat en egen i viss mån med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 15

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & S-H.G. med firma Grubbströms Lastvagnsdelar

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

1995 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 152 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning under åberopande av arbetsbrist. Skedde uppsägningen i själva verket av personliga skäl? Hade arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 152

Lagrum : 7 § första stycket och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Privatvårdens Arbetsgivarförbund & Praktikertjänst Aktiebolag & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Henrik Sahlin, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare genom att dröja med betalning av ersättning till en facklig förtroendeman brutit mot förtroendemannalagen eller kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Safe Service Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 95 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Riksavtalet avseende frisörbranschen (frisöravtalet) innehåller utbildningsregler. Enligt dessa gäller bl.a. att en av frisöravtalet bunden frisörföretagare, som tar emot en elev i den 3-åriga gymnasiala frisörutbildningen för det tredje utbildningsårets företagspraktik, är skyldig att anställa eleven och att till denne utge den lön m.m. som frisöravtalet föreskriver för s.k. 3-årselever.

De nu nämnda reglerna har befunnits tillämpliga även i fall då den 3-åriga gymnasiala frisörutbildningen ägt rum vid ett vuxengymnasium, hos vilket en länsarbetsnämnd med stöd av förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning upphandlat utbildningen som en s.k. uppdragsutbildning. Frisörföretagare som tagit emot elever i den ifrågavarande utbildningen för det tredje årets företagspraktik utan att utge lön m.m. till eleverna har befunnits skyldiga till brott mot frisöravtalet och har på grund därav ålagts att utge skadestånd såväl till eleverna som till den arbetstagarorganisation som är part i frisöravtalet.

Med hänsyn till omständigheterna har frisörföretagarna dock inte ålagts att utge allmänt skadestånd till eleverna, varjämte det allmänna skadestånd som de förpliktats att utge till arbetstagarorganisationen har bestämts till ett relativt lågt belopp.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 95

Lagrum : Förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

Parter ( Privata sektorn ) : A-C.J. med firma Lizzies Damsalong & Handelsanställdas förbund & Stiwa Herr-Damfrisering Handelsbolag & Sveriges Frisörföretagare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Peter Ander (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Thore Ziethén och Hans Karlsson.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 64 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I det mellan Arbetsgivareföreningen SRAO och Svenska Journalistförbundet gällande kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor finns bestämmelser om s.k. produktionsresetillägg vid tjänsteresa utomlands för deltagande i programproduktion. Tillägget utges som ”kompensation för anpassningen av arbetstidens förläggning med hänsyn till programproduktionens krav” och uppgår till 200 kr per arbetsdag, exkl. resdagar. De närmare bestämmelserna om denna ersättning finns i avtalets § 1 mom. 5:1 och 5:3.

Tvisten i målet gäller om en tjänsteman som har rätt till produktionsresetillägg därutöver har rätt enligt avtalet till kompensation i form av ledighet för övertidsarbete. Arbetsdomstolen finner inte visat att så är fallet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 64

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivareföreningen SRAO & Svenska Journalistförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Henrik Sahlin, Lennart Andersson och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 55 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetstagare blivit uppsagd, alternativt avskedad, av arbetsgivaren eller själv lämnat sin anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 55

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.W. & Föreningen Malmö Folkhögskola

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Anders Hagman och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 29 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida de i § 10 mom. 1 i verkstadsavtalet angivna beloppen för heldags- och halvdagstraktamenten automatiskt skall följa motsvarande avdragsgilla belopp enligt skattelagstiftningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 29

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Lastvagnar Komponenter Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Christian Tydén, Thore Ziethén (skiljaktig) och Alf Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det funnits saklig grund för att säga upp ett par arbetstagare vid ett catering–bolag, vilka lämnat sitt arbete före arbetstidens slut men ändå registrerats för hel arbetstid.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 16

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Hotell- och Restauranganställdas Förbund & Stockholm Airline Catering Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Björn Qvarnström, Alf Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida lön enligt VVS-installationsavtalet den 16 april 1991 för ett ackordsarbete sommaren 1992 skall beräknas på en viss förtjänstriktpunkt jämte höjning enligt en överenskommelse den 10 april 1992 mellan kollektivavtalsparterna avseende löner på detta avtalsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 22

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS-Entreprenörernas Arbetsgivareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Margit Strandberg, Peter Ander, Björn Lindell, Alf Karlsson och Inge Janérus. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 11 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har som grund för uppsägningen av en arbetstagare A åberopat att A hotat B med en kniv under en avskedsfest för B med anledning av att denne slutat sin anställning hos arbetsgivaren. Då A:s uppgifter stått mot B:s, den ene inte kunnat bedömas som mindre trovärdig än den andre och övrig utredning inte gett stöd åt B:s uppgifter framför A:s, finner arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har styrkt sitt påstående om knivhotet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 11

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Hildebrands Kött & Chark Aktiebolag & P.C.V.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Torkel Unge och Göte Larsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 8 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan ett företag överlåtit viss verksamhet till ett annat företag träffar det senare företaget anställningsavtal med vissa utvalda anställda i det överlåtande företaget utan att beakta turordning. Härefter säger detta företag upp vissa av de kvarvarande anställda. Arbetsdomstolen finner att dessa inte har företrädesrätt till återanställning avseende de redan tillsatta befattningarna i det förevarande företaget (jfr AD 1986 nr 144).

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 8

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.G. & D.O. & E.P. & G-M.J. & G.W. & H-J.K. & I.R. & K.G. & L.L. & M-B.W. & Minolta Business Equipment Sweden Aktiebolag & X.X.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :