: : : : :

Arbetsdomstolens domarPeter Syrén

( 10 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Peter Syrén
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1999–2001 ( 10 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Peter Syrén har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
41 ledamöter ♀ 13 ♂ 28
24 parter
18 ombud ♀ 6 ♂ 12

Peter Syrén har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 6 st. ) och Hans Tocklin ( 4 st. ) varit ordförande

Peter Syrén
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
45 st.2003 →

21 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 13,3% ( 6 / 45 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 15,6% ( 7 / 45 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 71,4% ( 5 / 7 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 6 st. ) : Västmanlands tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Borås tingsrätt | Nacka tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Östersunds tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 4 st. ( senaste gången 2011-09-07, för 6 år 6 mån 17 dgr sedan )

Peter Syrén har dömt refererade avgöranden med :
106 ledamöter ♀ 44 ♂ 62
28 sekreterare ♀ 17 ♂ 11
93 parter
85 ombud ♀ 30 ♂ 55

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Peter Syrén
( 11 st. ♀ 3 ♂ 8 vid 11 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-04-242001-02-115 år 9 mån 19 dgr
Ersättare för vice ordförande2009-06-252016-06-307 år 6 dgr
Vice ordförande2016-07-011 år 8 mån 23 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 14 år 6 månader och 18 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i 20 avgöranden ( 44,4% av alla refererade avgöranden med Peter Syrén sedan 1993 ), första gången den 26 februari 2003 och senast den 17 juni 2009.
Titlar för Peter Syrén som tillfällig ersättare : Revisionssekreterare i Högsta domstolen & F.d. hovrättsassessor & Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Peter Syrén som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 10 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 35 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en postkassör som i samband med att en bedragare gjorde ett uttag av ett större belopp från ett konto inte vidtagit vissa kontrollåtgärder som skulle ha vidtagits vid uttag av större belopp.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 35

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Kurt Eriksson & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin (skiljaktig), Per Virdesten, Christer Måhl, Anders Sandgren, Ylva Tengblad, Inger Öhrn Karlsson (skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig).
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 1 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en ingenjör, som lider av s.k. elöverkänslighet och som av arbetsgivaren, ett elektronikföretag, ansetts inte kunna utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 1

Lagrum : 7 § och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Utvecklings Aktiebolag & Sif & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Anders Weihe & Anna-Lena Börgö Etaat

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Sören Hellström (ombudsmannen i SEKO - Facket för Service och Kommunikation; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

2000 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet, Transportavtalet, föreskrivs bl.a. följande. På därigenom i förväg gjord framställning från Svenska Transportarbetareförbundet är arbetsgivaren skyldig, att då anledning därtill föreligger, förete avlöningslistor, arbetstidskort, arbetstidsschema samt andra handlingar, som organisationen behöver för att tillvarata arbetstagarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Fråga i visst fall om arbetsgivaren varit skyldig att förete sådana handlingar.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 100

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Blondie Fjärr i Kungsbacka Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Sofie Rehnström & Stefan Ruben

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Mats Holmgren, Maud Jansson och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 76 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En byrådirektör vid dåvarande Statens Invandrarverk sades upp med hänvisning till att det förelåg samarbetssvårigheter. I tvist om uppsägningens giltighet uppkommer frågan om myndigheten har fullgjort sin skyldighet att enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen bereda byrådirektören annat arbete hos myndigheten. Vidare uppkommer frågan om myndigheten gjorde sig skyldig till en otillåten avstängning av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 76

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : K.S. & Staten genom Migrationsverket

Ombud : Gunnar Björkdal & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En facklig förtroendeman vid en statlig myndighet medverkar vid tillkomsten av ett brev som är ställt verkets generaldirektör och som innehåller kritik mot en tilltänkt myndighetschef. Förtroendemannens organisation gör i målet gällande att den anställde, sedan han avslutat det fackliga uppdraget och den tilltänkte chefen tillträtt som chef, med anledning av sin medverkan vid brevets tillkomst utsatts för åtgärder från arbetsgivarens sida och därvid bl.a. fråntagits arbetsuppgifter. Frågor om arbetsgivaren brutit mot 8 och 11 §§ medbestämmandelagen, 4 § förtroendemannalagen och grunderna för anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 74

Lagrum : 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | Lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Civilekonomernas Riksförbund & Staten genom Riksskatteverket

Ombud : Helena Hedlund & Kristina Ahlström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Per Virdesten, Erika Thelning, Leif Haglund, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Frågor om bestämmande av allmänt skadestånd till arbetstagare vilkas företrädesrätt till återanställning vid flera tillfällen har åsidosatts av den tidigare arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 68

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Johan Sigeman & Lena Ekman-Joo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Ulla Lindqvist och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 64 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos ett företag inom processindustrin har vid tre tillfällen lämnat arbetsplatsen några timmar före nattskiftets slut. Han har därefter gjort korrigeringar i det databaserade systemet för registrering av arbetstiden så att det framstod som om han arbetat full tid vid de aktuella tillfällena. Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 64

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Stora Enso Paperboard Aktiebolag & T.K.

Ombud : Tommy Westerlund & Ulrika Runelöv

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maria Nygren och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare i byggnadsbranschen och en lokal facklig organisation träffades i oktober 1997 beträffande vissa arbetsplatser en överenskommelse som innebar bl.a. att yrkesarbetare garanterades en grundlön om 117 kr 50 per timme. Överenskommelsen skulle enligt sin ordalydelse gälla med tre månaders ömsesidig uppsägningstid, dock längst till den 31 mars 1998. Under avtalsrörelsen år 1998 träffades mellan de centrala avtalsparterna en överenskommelse innebärande bl.a. att utgående förtjänster fr.o.m. den 1 april 1998 skall ökas med 3 kr 75 öre per timme. Tvist har uppkommit i fråga om de i den lokala överenskommelsen angivna yrkesarbetarnas lönenivå fr.o.m. den 1 april 1998. Arbetsdomstolen finner att den lokala överenskommelsen inte har haft någon giltighet i tiden efter den 31 mars 1998. Vidare finner domstolen att yrkesarbetarna därefter inte heller enligt sina enskilda anställningsavtal har varit berättigade till den förtjänstnivå som angavs i den tidigare gällande lokala överenskommelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Anders Sandgren, Hans Karlsson och Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 45 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En tysk ingenjör som var anställd hos ett tyskt företag hade sedan flera år placering vid ett dotterföretag i Sverige. Sedan arbetsgivaren förklarat att arbetstagarens utlandsuppdrag var avslutat uppkom tvist huruvida arbetsgivaren genom sitt besked hade sagt upp eller omplacerat arbetstagaren under sådana förhållanden att denne blivit berättigad till ekonomiskt och allmänt skadestånd. Fråga bl.a. om tvisten skall bedömas enligt svensk eller tysk rätt.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 45

Lagrum : 1 § och 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Hoechst Aktiengesellschaft & S.D.

Ombud : Thorvald Persson & Torbjörn Widemar

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Hans Wahlström och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 141 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare har blivit skild från provanställning genom avskedande. Tillika fråga om fördelningen av rättegångskostnaderna i målet.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 141

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 18 kap. 4 och 15 §§ rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Duoex Chemical Aktiebolag & H.W.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Mats Holmgren och Anders Tiderman. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :