Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman:

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa
SOU 1995:2

Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman:

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa ( SOU 1995:2 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt ]

Omslaget till Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa
Förstora
Betänkande avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

ISBN : 91-38-13865-4

Antal sidor : 79 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utredningen om arbetsföretag ( A 1994:09 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Birger Bäckström []

Sören Ömans roll i utredningen : Sekreterare

Läs : » Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Dela :

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

Det är titeln på det betänkande som utredaren Birger Bäckström i dag har lämnat över till regeringen. Arbetsföretag är nybildade statsägda aktiebolag som skall anställa arbetslösa som anvisas av arbetsförmedlingen. De arbetslösa skall engageras på heltid t.ex. med att aktivt söka arbete. Det nya är att arbetsföretaget också skall kunna hyra ut arbetslösa för tillfälliga arbetsuppgifter till andra företag. Arbetsföretagen kan bryta passiviteten hos de arbetslösa och förkorta vägen till ett ordinarie arbete. Lokala initiativ och lokalt engagemang kan tas till vara.

– Om förslaget genomförs skapas möjligheter att pröva nya vägar att slussa arbetslösa in på den ordinarie arbetsmarknaden, säger Birger Bäckström.

Utredningsförslagen i betänkandet (SOU 1995:2 [ pdf ]) kan sammanfattas enligt följande.

Det skapas legala förutsättningar för att inrätta s.k. arbetsföretag såsom en tillfällig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De särregler och justeringar i den gällande lagstiftningen som behövs för arbetsföretag samlas i en enda lag om sådana företag.

Arbetsföretagen skall vara aktiebolag i vilka aktierna ägs av staten genom länsarbetsnämnderna och de offentliga arbetsförmedlingarna. Arbetsföretagen skall anställa sådana arbetslösa som anvisas av arbetsförmedlingen. De anställda skall under anställningsdiden – högst sex månader – sysselsättas under full tid med att
a) aktivt söka arbete
b) delta i någon utbildning
c) hyras ut av arbetsföretaget
d) utföra uppgifter för arbetsföretagets egen räkning.

Utredningens bedömning är att arbetsföretag i ett inledningsskede kan startas såsom en form av pilotprojekt på de orter där förutsättningarna är goda. Utredningen ser arbetsföretag som en möjlighet att genom en ny arbetsmetod underlätta jobbsökandet och därmed förkorta vägen till ett ordinarie jobb. Det aktiva arbetssökandet inom arbetsföretagets ram kan bli ett komplement till arbetsförmedlingarnas verksamhet och innebära en ökad effektivitet när det gäller att matcha de arbetslösa mot de arbetstillfällen som uppkommer i en uppgående konjunktur. Uthyrningsverksamheten kommer däremot sannolikt inte att få särskilt stor betydelse för att underlätta flexibiliteten på arbetsmarknaden.

När de anställda står till förfogande för att utföra uppgifter för arbetsföretaget får de behålla det kontantstöd vid arbetslöshet (dagpenning eller kontant arbetsmarknadsstöd) som de kan ha haft före anställningen. När de anställda hyrs ut av arbetsföretaget eller utför uppgifter för arbetsföretagets egen räkning skall de därutöver ha rätt till en viss extra ersättning som skall kunna regleras i kollektivavtal. Arbetsvillkoret för rätt till kontantstöd vid arbetslöshet kan uppfyllas genom anställningen i arbetsföretaget.

Den som hyr in arbetskraft från ett arbetsföretag skall inte betraktas som arbetsgivare för den inhyrda personalen; det är i stället arbetsföretaget som är arbetsgivare. Arbetsföretagets prissättning vid uthyrning av arbetskraft skall vara konkurrensneutral.

Arbetsföretagens verksamhet skall i huvudsak finansieras genom intäkter från uthyrningsverksamheten och genom att lokala myndigheter, kommunen, fackliga organisationer och näringslivet på orten frivilligt ställer upp med resurser i form av t.ex. lokaler, kontorsutrustning och projektledare.

Förutsättningarna för att etablera och driva arbetsföretag varierar mellan olika delar av landet och mellan olika orter. Det krävs att det finns initiativförmåga, ekonomiskt och administrativt stöd samt en förmåga till samverkan mellan myndigheter, kommuner, fackliga organisationer och näringslivet. En annan viktig förutsättning är att det finns en marknad för uthyrning av arbetskraft på den aktuella orten.

Särskilda yttranden har avgetts av experterna Anders Kruse, Bo Carlsson, Leif Dergel, Sven Magnusson och Anders Sandgren

Sammanfattning

Förslagen i betänkandet innebär att det skapas legala förutsättningar för att inrätta s.k. arbetsföretag såsom en tillfällig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De särregler och justeringar i den gällande lagstiftningen som behövs för arbetsföretag samlas i en enda föreslagen lag om sådana företag.

Arbetsföretagen skall vara aktiebolag i vilka aktierna ägs av staten genom länsarbetsnämnderna och de offentliga arbetsförmedlingarna. Arbetsföretagen skall anställa sådana arbetslösa som anvisas av arbetsförmedlingen. De anställda skall under anställningstiden – högst sex månader – sysselsättas under full tid med att

a) aktivt söka arbete
b) delta i någon utbildning
c) hyras ut av arbetsföretaget
d) utföra uppgifter för arbetsföretagets egen räkning.

Utredningens bedömning är att arbetsföretag i ett inledningsskede kan startas såsom en form av pilotprojekt på de orter där förutsättningarna är goda. Utredningen ser arbetsföretag som en möjlighet att genom en ny arbetsmetod underlätta jobbsökandet och därmed förkorta vägen till ett ordinarie jobb. Det aktiva arbetssökandet inom arbetsföretagets ram kan bli ett komplement till arbetsförmedlingarnas verksamhet och innebära en ökad effektivitet när det gäller att matcha de arbetslösa mot de arbetstillfällen som uppkommer i en uppgående konjunktur. Uthyrningsverksamheten kommer däremot sannolikt inte att få särskilt stor betydelse för att underlätta flexibiliteten på arbetsmarknaden.

När de anställda står till förfogande för att utföra uppgifter för arbetsföretaget får de behålla det kontantstöd vid arbetslöshet (dagpenning eller kontant arbetsmarknadsstöd) som de kan ha haft före anställningen. När de anställda hyrs ut av arbetsföretaget eller utför uppgifter för arbetsföretagets egen räkning skall de därutöver ha rätt till en viss extra ersättning som skall kunna regleras i kollektivavtal. Arbetsvillkoret för rätt till kontantstöd vid arbetslöshet kan uppfyllas genom anställningen i arbetsföretaget.

Den som hyr in arbetskraft från ett arbetsföretag skall inte betraktas som arbetsgivare för den inhyrda personalen; det är i stället arbetsföretaget som är arbetsgivare. Arbetsföretagets prissättning vid uthyrning av arbetskraft skall vara konkurrensneutral.

Arbetsföretagens verksamhet skall i huvudsak finansieras genom intäkter från uthyrningsverksamheten och genom att lokala myndigheter, kommunen, fackliga organisationer och näringslivet på orten frivilligt ställer upp med resurser i form av t.ex. lokaler, kontorsutrustning och projektledare.

Förutsättningarna för att etablera och driva arbetsföretag varierar mellan olika delar av landet och mellan olika orter. Det krävs att det finns initiativförmåga, ekonomiskt och administrativt stöd samt en förmåga till samverkan mellan myndigheter, kommuner, fackliga organisationer och näringslivet. En annan viktig förutsättning är att det finns en marknad för uthyrning av arbetskraft på den aktuella orten.

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman

» Skrifter om arbetsrätt av Sören Öman ( 130 st. )

Visselblåsarlagen – En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden av Sören Öman (Norstedts Juridik första upplagan 2021 & regelbundet uppdaterad internetkommentar i Juno)
Visselblåsarlagen – En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden av Sören Öman (Norstedts Juridik första upplagan 2021 & regelbundet uppdaterad internetkommentar i Juno)

Vissel­blåsar­lagen­ – En kommen­tar till lagen om skydd för personer som rapporterar om miss­för­hållanden

1 uppl. 2021 ( 266 sidor )
Internet­version 2022
Norstedts Juridik

Lagen om anställningsskydd – En kommentar av Sören Öman (Karnov Group andra upplagan 2017 & regelbundet uppdaterad internetkommentar i Lexino)
Lagen om anställningsskydd – En kommentar av Sören Öman (Karnov Group andra upplagan 2017 & regelbundet uppdaterad internetkommentar i Lexino)

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar

2 uppl. 2017 ( 216 sidor )
Internet­version 2023
Karnov Group / Lexino

Anställningsskyddspraxis av Sören Öman (11 uppl. Jure Förlag 2022)
Anställningsskyddspraxis av Sören Öman (11 uppl. Jure Förlag 2022)

Anställ­nings­skydds­praxis

11 uppl. 2022 ( 619 sidor )
Talbok 2022
Jure Förlag

Kommentar till arbetstvistlagen Sören Öman medverkat i (2 uppl. 2005 Norstedts Juridik)
Kommentar till arbetstvistlagen Sören Öman medverkat i (2 uppl. 2005 Norstedts Juridik)

Rätte­gången i arbets­tvister ( medförfattare )

2 uppl. 2005 ( 383 sidor )
Talbok 2011
Norstedts Juridik

LAS-handboken av Sören Öman och Lars Åhnberg (10 uppl. 2022 Åhnberg Förlag)
LAS-handboken av Sören Öman och Lars Åhnberg (10 uppl. 2022 Åhnberg Förlag)

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

10 uppl. 2022 ( 616 sidor )
Talbok 2022
Åhnberg Förlag

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande av Sören Öman (3 uppl. 2021 Åhnberg Förlag)
AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande av Sören Öman (3 uppl. 2021 Åhnberg Förlag)

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande

3 uppl. 2021 ( 255 sidor )
Talbok 2020
Åhnberg Förlag

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt av Sören Öman (3 uppl. 2022 Åhnberg Förlag)
AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt av Sören Öman (3 uppl. 2022 Åhnberg Förlag)

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt

3 uppl. 2022 ( 223 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS av Sören Öman (3 uppl. 2023 Åhnberg Förlag)
AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS av Sören Öman (3 uppl. 2023 Åhnberg Förlag)

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS

3 uppl. 2023 ( 107 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning av Sören Öman (2 uppl. 2020 Åhnberg Förlag)
AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning av Sören Öman (2 uppl. 2020 Åhnberg Förlag)

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning

2 uppl. 2020 ( 137 sidor )
Åhnberg Förlag

Lärobok i kollektiv arbetsrätt Sören Öman medverkat i
Lärobok i kollektiv arbetsrätt Sören Öman medverkat i

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok

3 uppl. 2022 ( 174 sidor )
Talbok 2022
Iustus Förlag

Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst (Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) 2011)
Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst (Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) 2011)

Vad är lagligt? – En arbets­rättslig väg­led­ning om sex­köp och porr­konsum­tion i sam­band med statlig tjänst

2011 ( 50 sidor )
Kompetensrådet för utveckling i staten (krus)

Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap (Arbetslivsinstitutet 2005)
Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap (Arbetslivsinstitutet 2005)

Juridiska aspekter på samledar­skap – hinder och möjlig­heter för delat ledar­skap

2005 ( 29 sidor )
Arbetslivsinstitutet

Karnov Group
Karnov Group

Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Uppdateras löpande
Karnov Group / Lexino

Blendow Lexnova
Blendow Lexnova

Expert­kommen­tarer

70 st. 2008–2019
Blendow Lexnova

» Utredningsbetänkanden om arbetsrätt med Sören Öman ( 15 st. )

Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)
Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Översyn av lex Laval

SOU 2015:83 ( 450 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52)
Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52)

Uppdrags­tagare i arbets­lös­hets­för­säkringen

SOU 2011:52 ( 109 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Flyttningsbidrag och unionsrätten (SOU 2010:26)
Flyttningsbidrag och unionsrätten (SOU 2010:26)

Flyttnings­bidrag och unions­rätten

SOU 2010:26 ( 147 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Integritets­skydd i arbets­livet

SOU 2009:44 ( 457 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2008:83)
Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2008:83)

Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen

SOU 2008:83 ( 103 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54)

Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring

SOU 2008:54 ( 535 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)
Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)

Avidentifiera jobb­an­sök­ningar – en metod för mång­fald

SOU 2005:115 ( 147 sidor )
Finans­departe­mentet

Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion (Ds 2004:33)
Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion (Ds 2004:33)

Ändringar i Arbets­givar­verkets instruk­tion

Ds 2004:33 ( 101 sidor )
Finans­departe­mentet

Yttrandefrihet för privatanställda (Ds 2001:9)
Yttrandefrihet för privatanställda (Ds 2001:9)

Yttrandefrihet för privat­anställda

Ds 2001:9 ( 182 sidor )
Justitie­departe­mentet

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)
Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)

Arbetsföretag – En ny möjlig­het för arbets­lösa

SOU 1995:2 ( 79 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté (SOU 1994:141)
Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté (SOU 1994:141)

Arbetsrättsliga utred­ningar – Bak­grunds­material utarbetat av sekre­tariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté

SOU 1994:141 ( 628 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten (SOU 1994:141)
Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten (SOU 1994:141)

Övergång av verksamheter och kollek­tiva upp­säg­ningar – EU och den svenska arbets­rätten

SOU 1994:83 ( 193 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

Ny anställningsskyddslag (SOU 1993:32)
Ny anställningsskyddslag (SOU 1993:32)

Ny anställningsskyddslag

SOU 1993:32 ( 1 074 sidor )
Arbets­mark­nads­departe­mentet

» Om Sören Öman