: : : : :

Arbetsdomstolens domarSusanne Forssman

( 18 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Susanne Forssman
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2007–2014 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 50,0% ( 2 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Susanne Forssman har varit ombud vid refererade avgöranden med :
23 ledamöter ♀ 11 ♂ 12
4 sekreterare ♀ 3 ♂ 1
21 parter
8 ombud ♀ 2 ♂ 6

Susanne Forssman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1998–2000 ( 18 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Susanne Forssman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
70 ledamöter ♀ 24 ♂ 46
41 parter
7 ombud ♀ 3 ♂ 4

Susanne Forssman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Lars Johan Eklund ( 12 st. ), Hans Tocklin ( 4 st. ), Carina Gunnarsson ( 1 st. ) och Hans Stark ( 1 st. ) varit ordförande

Susanne Forssman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
1 st.2004

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 1 st. )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1998-02-162000-02-292 år 14 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år och 14 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande, den 23 juni 2004.
Titel för Susanne Forssman som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Susanne Forssman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Susanne Forssman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Susanne Forssman som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 18 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund i form av arbetsbrist för uppsägning av en arbetstagare, som enligt arbetsgivaren också var ansvarig för det dåliga ekonomiska resultat som medfört att det uppkommit vad som typiskt sett är en sådan situation där uppsägning på grund av arbetsbrist måste godtas.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 31

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Tjänstemannaförbundet HTF & TransportkonsultenGruppen TKG Aktiebolag

Ombud : Björn Egerlund & Göran Thalén & Lars Åström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Charlotte Abrahamsson, Christer Måhl, Peter Ander, Gun Lombach, Ninel Jansson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 29 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Några arbetstagare utför ostridigt arbete under helger, för vilket de enligt det för arbetet gällande kollektivavtalet är berättigade till viss ersättning. Sedan arbetstagarnas organisation några månader efter det att ersättningarna skulle ha utbetalats påtalat att dessa inte har betalats, undertecknar arbetstagarna en handling som enligt parterna i målet innefattar ett avstående från rätten till dessa ersättningar. Fråga om detta avstående enligt 27 § medbestämmandelagen är ogiltigt.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 29

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Rudsågen Aktiebolag & Skogs- och Träfacket & Träindustriförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Tord Granström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Anders Eka (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Anders Sandgren (skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 19 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om bl.a. skälig omfattning av fackliga förtroendemäns ledighet enligt förtroendemannalagen för att utföra lönekontroll hos den egna arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 19

Lagrum : 6 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Cecilia Herm & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Maj Johansson, Christer Måhl, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1999 ( 6 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 1999 nr 127 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett avtal om anställningsskydd upphör arbetstagarens anställning utan någon åtgärd från arbetsgivarens sida när arbetstagaren får rätt till hel förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Fråga hur avtalet skall tillämpas med avseende på en arbetstagare som genom beslut med retroaktiv verkan beviljas hel förtidspension.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 127

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & JM Byggnadsaktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman (skiljaktig), Margit Strandberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Birgitta Kihlberg och Maud Jansson
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 93 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om byggnadsarbetares rätt till permitteringslön för dag då arbetstagarna på grund av naturhinder inte inställt sig på arbetsplatsen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 93

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Karin Ekenger (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Ellen Linder (utredare i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 64 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Laga skäl för avskedande av en arbetstagare som genom lagakraftvunnen dom befunnits skyldig till försök till våldtäkt på en arbetskamrat har befunnits föreligga. Arbetsdomstolen har i likhet med tingsrätten inte funnit anledning att i sammanhanget gå närmare in på fråga om omplacering av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 64

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.R. & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Christer Måhl, Sverker Rudeberg, Ola Bengtson, Jörgen Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning i 25 § anställningsskyddslagen uppkommer fråga om de berörda arbetstagarna saknade tillräckliga kvalifikationer för det aktuella städarbetet genom att de inte hade körkort.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 36

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Fastighetsanställdas Förbund & ISS Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Jenryd, Margit Strandberg (skiljaktig), Mats Holmgren, Ola Bengtson, Anders Tiderman (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En chaufför som vid upprepade tillfällen misskött sig i anställningen har sagts upp på grund av personliga förhållanden. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Tvättman Textil Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Virdesten, Karin Isacsson, Carl Magnus Pontén, Tage Persson, Staffan Holmertz och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av arbetstagare vars redovisning av arbete med kassatjänst företett brister.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 1

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå & M.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Bo Jangenäs, Björn Müntzing, Ulf Perbeck, Jörgen Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1998 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 152 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen i ett fall där parterna tvistar om en arbetstagare har varit anställd tills vidare eller för viss tid.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 152

Lagrum : 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.M. & Interspiro Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Mats Holmgren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 1998 nr 144 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En enskild näringsidkare överlåter en blomsterhandel till ett bolag. Arbetsdomstolen finner att det har skett en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. I målet uppkommer fråga om de som var anställda hos den enskilde näringsidkaren har motsatt sig att deras anställningsavtal övergår till den nye arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 144

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Blomman SC Aktiebolag & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Inger Mattsson Kasserud, Jörgen Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en veckotidning har varit att betrakta som arbetstagare eller som uppdragstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Allers Förlag Aktiebolag & Förlags- och Medieförbundet & Svenska Journalistförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Leif Haglund, Eva Frunk Lind, Birgitta Kihlberg och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 128 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivare brutit mot bestämmelsen i 12 § semesterlagen om förläggning av sommarsemester. Även fråga om ersättningsgill ekonomisk skada uppkommit för den berörde arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 128

Lagrum : 12 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Håfreströms Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Christer Måhl, Rolf Hugert, Ola Bengtson, Anders Tiderman och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en kommunal tjänsteman med anledning av dennes privata affärsförbindelse med en företagare som av kommunen anlitades som entreprenör.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 98

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Ingenjörsförbundet & Malmö kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 96 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om uppsägning av kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 96

Lagrum : 30 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Sälen Mur & Betong Handelsbolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Christer Måhl (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Hans Holmberg, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 93 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare träffades överenskommelse om att anställningen skulle upphöra samma dag samt att arbetsgivaren vid två angivna tillfällen skulle utge vissa engångsbelopp till arbetstagaren. I överenskommelsen angavs ytterligare att samtliga mellanhavanden mellan parterna var slutligen reglerade samt att ingendera parten kunde ställa några ytterligare krav. I tvist om rätt till innestående semesterersättning finner arbetsdomstolen att överenskommelsen inte innebar att den anställde avstod från semesterersättningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 93

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 30 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : DIK-förbundet & Hallands Läns Trafiksäkerhetsförbund & Kommunala Företagens Samorganisation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 52 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En anställd har brukat och förvarat marijuana på arbetsplatsen och förvarat andra narkotikarelaterade föremål där. Saklig grund för uppsägning har ansetts föreligga men inte skäl för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 52

Lagrum : 7 § första stycket och 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Adolescent S.R. Aktiebolag & J.H.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Jörgen Andersson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S).

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 50

Parter ( Statliga sektorn ) : Skogsakademikerna & Staten genom Sveriges Lantbruksuniversitet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Lars Dirke, Britt Angleryd, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Birgitta Brånedal-Sund, Stig Ahlin (f.d. förhandlingschefen i Svenska Industritjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare) och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :