Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarNya prejudikat från Arbetsdomstolen

( 16 avgöranden, varav 8 refererade, senaste 90 dagarna )

Refererade prejudikat ( 8 st. senaste 90 dagarna )

Nya refererade prejudikat som inte hunnit föras in på Sören Ömans hemsida än ( 8 st. )

AD 2021 nr 5 meddelad

Sammanfattning :

Ett bolag har låtit en arbetstagare göra privata inköp genom bolaget från bolagets leverantör till samma pris som bolaget betalat denne.

» Avgörandet AD 2021 nr 5 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2021 nr 3 meddelad

Sammanfattning :

Fråga om det funnits förutsättningar för att enligt 34 § anställningsskyddslagen interimistiskt förordna om att en anställning ska upphöra därför att det är mer eller mindre klart att en förd talan om ogiltigförklaring av arbetsgivarens uppsägning av anställningen är preskriberad. Parterna är oense om när underrättelsefristen enligt 40 § anställningsskyddslagen börjat löpa och hur lång den varit. Arbetsdomstolen har funnit att det inte varit skäligt att kräva att uppsägningsbeskedet, med sådant besked om ogiltighetstalan som avses i 8 § andra stycket anställningsskyddslagen, skulle ha lämnats till arbetstagaren personligen, utan godtagit att arbetsgivaren i stället, enligt 10 § anställningsskyddslagen, sänt det till arbetstagarens senast kända adress i ett rekommenderat brev. Därmed har underrättelsefristen om två veckor börjat löpa tio dagar efter det att arbetsgivaren sände brevet, trots att arbetstagaren inte hämtade ut det och således inte fick något besked om ogiltighetstalan.

» Avgörandet AD 2021 nr 3 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2021 nr 1 meddelad

Sammanfattning :

En arbetstagare har tillsammans med en affärskompanjon bildat ett bolag som säljer prefabricerade betongbyggnader i konkurrens med arbetstagarens tidigare arbetsgivare. Arbetstagaren, kompanjonen och bolaget har i den nya verksamheten bl.a. använt ett kalkylprogram som var den tidigare arbetsgivarens företagshemlighet och ett upphovsrättsligt skyddad verk som denne innehade.

» Avgörandet AD 2021 nr 1 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2020 nr 68 meddelad

Sammanfattning :

Fråga om bevisbördan för att en arbetstagare vid en restaurang arbetat motsvarande det överenskomna arbetstidsmåttet. Arbetsdomstolen har uttalat att arbetsgivare, som enligt lag är skyldig att föra personalliggare, som utgångspunkt har bevisbördan för att arbetstagaren inte arbetat motsvarande det avtalade arbetstidsmåttet, i vart fall om tvisten uppkommer inom den tid som arbetsgivaren är skyldig att bevara uppgifterna.

» Avgörandet AD 2020 nr 68 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2020 nr 66 meddelad

Sammanfattning :

Tvisten har rört ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal. I båda avtalen finns en likalydande bestämmelse om att vid skiftarbete förläggs arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Den huvudsakliga tviste-frågan har rört om bolaget varit skyldigt att tillämpa den bestämmelsen även i relation till den arbetstagarpart som ingått det senast tecknade avtalet, dvs. andrahandsavtalet. Arbetsdomstolen har funnit att bolaget inte varit skyldigt att tillämpa bestämmelsen i andrahandsavtalet.

» Avgörandet AD 2020 nr 66 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2020 nr 65 meddelad

Sammanfattning :

Ett pastorat lämnade visst besked om en kyrkomusikers möjlighet att arbeta hemma och om hans ansvar för en barnkör. Fråga om detta har inneburit beslut om viktigare förändringar av musikerns arbetsförhållanden och om pastoratet, genom att inte förhandla, har brutit mot förhandlingsskyldigheten i 13 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen fann att pastoratet inte brutit mot förhandlingsskyldigheten. Även fråga om ändring av talan.

» Avgörandet AD 2020 nr 65 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2020 nr 59 meddelad

Sammanfattning :

Rättegångskostnader med anledning av ansökan om intrångsundersökning enligt upphovsrättslagen.

» Avgörandet AD 2020 nr 59 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2020 nr 58 meddelad

Sammanfattning :

Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av bristande prestationer och samarbetsproblem som är kopplade till en funktionsnedsättning i form av autism.

» Avgörandet AD 2020 nr 58 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

Sök/Filtrera de refererade avgörandena på denna sida :

Inte refererade avgöranden ( 8 st. senaste 90 dagarna )