: : : :

Arbetsdomstolens domarNya prejudikat från Arbetsdomstolen

( 16 avgöranden, varav 10 refererade, senaste 90 dagarna )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Ordföranden vid refererade avgöranden 2018 ( 4 st.  2  2  )
Förhandlingsdagar inför refererade avgöranden 2018

Refererade prejudikat ( 10 st. senaste 90 dagarna )

Nya refererade prejudikat som inte hunnit föras in på Sören Ömans hemsida än ( 8 st. )

AD 2018 nr 69 meddelad

Sammanfattning :

Tolkning av en bestämmelse i bussbranschavtalet om uppräkning av tid mellan kl. 22.00 och 06.00.

» Avgörandet AD 2018 nr 69 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 66 meddelad

Sammanfattning :

En arbetstagare har varit oense med sin arbetsgivare om semesterförläggningen. Han har sedan varit frånvarande från arbetet under en vecka i strid med arbetsgivarens uttryckliga besked. Fråga om arbetstagaren avslutat anställningen själv eller om arbetsgivaren skilt honom från anställningen. Även fråga om det funnits skäl för avskedande eller uppsägning till följd av hans frånvaro.

» Avgörandet AD 2018 nr 66 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 65 meddelad

Sammanfattning :

I väg- och banavtalet finns en bestämmelse om lönegranskning som ger den lokala fackliga organisationen rätt att fortlöpande granska löneförhållandena och ta del av avlöningslistor. Fråga om ett bolag brutit mot avtalet genom att inte låta förbundets fackliga förtroendemän ta del av begärda avlöningslistor med löneuppgifter som kan knytas till identifierbara arbetstagare, såvitt avser utanförstående arbetstagare och om det skulle ha varit i strid med den tidigare gällande personuppgiftslagen att lämna ut de omtvistade uppgifterna. Arbetsdomstolen har funnit att en behandling av personuppgifterna, genom att lämna ut uppgifterna till förbundet, skulle ha varit tillåten enligt 10 § f) personuppgiftslagen och att bolaget därmed gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte lämna ut uppgifterna.

» Avgörandet AD 2018 nr 65 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 63 meddelad

Sammanfattning :

Tolkning av övergångsbestämmelser till ett kollektivavtal om pensioner mellan SAS och Svensk Pilotförening.

» Avgörandet AD 2018 nr 63 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 62 meddelad

Sammanfattning :

Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken föreligger avseende en s.k. värvningsklausul för dataspelsutvecklare.

» Avgörandet AD 2018 nr 62 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 61 meddelad

Sammanfattning :

Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken föreligger avseende en s.k. värvningsklausul för dataspelsutvecklare.

» Avgörandet AD 2018 nr 61 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 59 meddelad

Sammanfattning :

Tolkning av lokalt kollektivavtal i fråga om tågvärdar på Öresundstågen har rätt till obekvämtidstillägg (ob-ersättning) för sådan ”uppehållstid” som äger rum på obekväm tid och inte utgör obetald tid enligt kollektivavtalet. Även fråga om partsställningen i målet.

» Avgörandet AD 2018 nr 59 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 58 meddelad

Sammanfattning :

Bevisvärdering vid prövning av yrkande om interimistiskt förordnande att anställning trots avskedande ska bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts.

» Avgörandet AD 2018 nr 58 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

Sök/Filtrera de refererade avgörandena på denna sida :

Prejudikat : AD 2018 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en kontorsplats hos arbetsgivaren. Han har med hänvisning till detta, som facklig förtroendeman inte fått behålla den reskostnadsersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, som han tidigare fått i enlighet med byggavtalet. Tvisten har huvudsakligen rört om arbetsgivaren därigenom brutit mot löneskyddet i 4 § förtroendemannalagen och därutöver brutit mot underrättelse- och varselskyldigheten i 5 § förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 55

Lagrum : 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Peab Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Anne Alfredson & Erik Danhard

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Bengt Huldt, Cathrin Dalmo, Gerald Lindberg och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Malin Simon Holm

Dela :

Prejudikat : AD 2018 nr 54 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga skäl att avskeda en polisman som dömts för hot mot tjänsteman, olovlig körning och ofredande.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 54

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Polisförbundet & Staten genom Polismyndigheten

Ombud : Annelie Elmertoft & Ellinor Gudmundsson & Julia Damerau Malmström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Lars Dirke, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist, Johanna Torstensson, Sofie Rehnström och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Inte refererade avgöranden ( 6 st. senaste 90 dagarna )