Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarNya prejudikat från Arbetsdomstolen

( 18 avgöranden, varav 5 refererade, senaste 90 dagarna )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Ordföranden vid refererade avgöranden 2020 ( 4 st.  2  2  )
Förhandlingsdagar inför refererade avgöranden 2020

Refererade prejudikat ( 5 st. senaste 90 dagarna )

Nya refererade prejudikat som inte hunnit föras in på Sören Ömans hemsida än ( 5 st. )

AD 2020 nr 66 meddelad

Sammanfattning :

Tvisten har rört ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal. I båda avtalen finns en likalydande bestämmelse om att vid skiftarbete förläggs arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Den huvudsakliga tviste-frågan har rört om bolaget varit skyldigt att tillämpa den bestämmelsen även i relation till den arbetstagarpart som ingått det senast tecknade avtalet, dvs. andrahandsavtalet. Arbetsdomstolen har funnit att bolaget inte varit skyldigt att tillämpa bestämmelsen i andrahandsavtalet.

» Avgörandet AD 2020 nr 66 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2020 nr 65 meddelad

Sammanfattning :

Ett pastorat lämnade visst besked om en kyrkomusikers möjlighet att arbeta hemma och om hans ansvar för en barnkör. Fråga om detta har inneburit beslut om viktigare förändringar av musikerns arbetsförhållanden och om pastoratet, genom att inte förhandla, har brutit mot förhandlingsskyldigheten i 13 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen fann att pastoratet inte brutit mot förhandlingsskyldigheten. Även fråga om ändring av talan.

» Avgörandet AD 2020 nr 65 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2020 nr 59 meddelad

Sammanfattning :

Rättegångskostnader med anledning av ansökan om intrångsundersökning enligt upphovsrättslagen.

» Avgörandet AD 2020 nr 59 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2020 nr 58 meddelad

Sammanfattning :

Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av bristande prestationer och samarbetsproblem som är kopplade till en funktionsnedsättning i form av autism.

» Avgörandet AD 2020 nr 58 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2020 nr 53 meddelad

Sammanfattning :

En provanställd handläggare vid Försäkringskassan var föräldraledig under huvuddelen av prövotiden. Skälet till föräldraledigheten var främst att hans hustru drabbats av en förlossningsdepression. Mot bakgrund av handläggarens omfattande föräldraledighet ansåg sig Försäkringskassan inte kunna bedöma hans prestationer och beslutade därför att provanställningen inte skulle övergå i en tillsvidareanställning. Målet gällde om handläggaren blivit utsatt för könsdiskriminering eller missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen. Arbetsdomstolen kom fram till att Försäkringskassans beslut saknade samband med att skälet till att handläggaren tog ut föräldraledighet var hans hustrus förlossningsdepression och att handläggaren inte blivit könsdiskriminerad. Däremot fann Arbetsdomstolen att handläggaren blivit missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen. Eftersom Försäkringskassan hade kunnat tillgodose sitt intresse av att pröva handläggarens prestationsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av provanställningen, i stället för att avbryta anställningen, var Försäkringskassans beslut att avbryta anställningen inte en nödvändig följd av föräldraledigheten. Arbetsdomstolen uttalade att en arbetsgivare och en provanställd arbetstagare, i en situation där frågan om att avbryta en provanställning har aktualiserats på grund av att arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under stora delar av prövotiden, utan hinder av anställningsskyddslagen kan komma överens om att förlänga prövotiden med en period som motsvarar frånvaron. Arbetsdomstolen uttalade även att en myndighets beslut att träffa en sådan överenskommelse inte kan anses ske vid anställning eller avse ett beslut om anställning, och att beslutet därför inte omfattas av bestämmelserna i 12 kap. 5 § regeringsformen, 4 § lagen om offentlig anställning eller 4–8 §§ anställningsförordningen.

» Avgörandet AD 2020 nr 53 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

Sök/Filtrera de refererade avgörandena på denna sida :

Inte refererade avgöranden ( 13 st. senaste 90 dagarna )