: : : : :

Arbetsdomstolens domarKarin Hellmont

( 24 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Karin Hellmont
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2004–2006 ( 24 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Karin Hellmont har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
79 ledamöter ♀ 32 ♂ 47
70 parter
42 ombud ♀ 12 ♂ 30

Karin Hellmont har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Carina Gunnarsson ( 12 st. ), Michaël Koch ( 8 st. ) och Inga Åkerlund ( 4 st. ) varit ordförande

Karin Hellmont
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
6 st.2004–2017
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande5 st.( varav 3 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot1 st. 

2 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,7% ( 1 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 50,0% ( 3 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Mora tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Mora tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Karin Hellmont har dömt refererade avgöranden med :
26 ledamöter ♀ 13 ♂ 13
5 sekreterare ♀ 3 ♂ 2
15 parter
13 ombud ♀ 2 ♂ 11

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2004-01-152006-08-132 år 6 mån 30 dgr
Ersättare för vice ordförande2013-10-104 år 5 mån 14 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 7 år och 11 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 50,0% av alla refererade avgöranden med Karin Hellmont sedan 1993 ), första gången den 15 mars 2006 och senast den 14 april 2010.
Titlar för Karin Hellmont som tillfällig ersättare : Revisionssekreterare i Högsta domstolen & F.d. hovrättsassessor & Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Karin Hellmont som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 8,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Karin Hellmont som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Karin Hellmont som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 24 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 83 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag har sagt upp en sjukskriven ambulanssjukvårdare med artros i knäna. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller i vilken omfattning en arbetsgivare är skyldig att omorganisera sin verksamhet för att undvika uppsägning av en arbetstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 83

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Falck Ambulans Aktiebolag & Föreningen Vårdföretagarna & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Jonas Wiberg & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulrika Stenbeck Gustavson, Britt Angleryd, Peter Ander, Agnes Günther, Per Winberg och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Könsdiskriminering? Kort efter att en arbetstagares provanställning övergått till en tillsvidareanställning berättade hon för sin arbetsgivare att hon var gravid. Efter ett medarbetarsamtal, som ägde rum mellan arbetstagaren och hennes två chefer ytterligare två veckor senare, avslutades hennes anställning samma dag. Den avgörande tvistefrågan rör om arbetstagaren, som JämO har hävdat, blev avskedad vid samtalet eller om hon, som arbetsgivaren har hävdat, sade upp sig själv.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 79

Lagrum : 15 § och 17 § jämställdhetslagen (1991:433) i dess lydelse före den 1 juli 2005 | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : ERLANDSONS BRYGGA Aktiebolag & Jämställdhetsombudsmannen

Ombud : Pia Wiséen Wernblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Marianne Jenryd, Christer Måhl, Anders Sandgren, Anders Hagman, Lennart Olovsson och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om Försvarsmakten har haft saklig grund för att säga upp en regementschef på grund av personliga skäl efter att han misskött sig och uppträtt kränkande mot värnpliktiga på en årlig kadettbal.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 73

Lagrum : 7 § och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Lars P Merkel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg, Inga Jerkeman, Bengt Huldt, Ulf Perbeck, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Tvisten gäller nivån på det traktamente som enligt VVS-Installationsavtalet skall betalas vid övernattning när arbete utförs utom hemorten. Den fråga som Arbetsdomstolen har tagit ställning till är om kollektivavtalet innebär att traktamentet skall sänkas från 300 kr per dygn till 240 kr per dygn när bortovaron överstiger tre månader. En sådan sänkning följer av skattelagstiftningens regler om avdragsgilla traktamentsbelopp. I det nu gällande kollektivavtalet föreskrivs att traktamente skall utgå enligt skattelagstiftningens regler. Enligt arbetsgivarsidans uppfattning innebär det att traktamentet enligt avtalet också skall sänkas efter tre månader. Det är ostridigt att någon sådan sänkning av traktamentet inte skulle ske enligt föregående kollektivavtal och att detta följde av en protokollsanteckning till avtalet. I en anmärkning till den omtvistade traktamentsbestämmelsen görs en hänvisning till denna protokollsanteckning som till sitt innehåll dock inte finns återgiven i kollektivavtalstexten efter den senaste avtalsändringen. Av avgörande betydelse för tolkningen av kollektivavtalet i det omtvistade hänseendet är om protokollsanteckningen alltjämt skall tillämpas eller inte.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 67

Parter ( Privata sektorn ) : NVS Installation Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS-Installatörerna

Ombud : Björn Runemar & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Peter Jeppsson, Lars Dicander (förhandlingschefen i Livsmedelsföretagen; tillfällig ersättare), Anders Tiderman och Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Till ett kollektivavtal har parterna fogat en bilaga benämnd entreprenörsbilagan. När ett bolag planerade att lägga ut viss verksamhet på entreprenad avgav arbetstagarorganisationen en vetoförklaring, under åberopande av 39 § medbestämmandelagen, mot den tilltänkta åtgärden. Arbetstagarorganisationen gjorde gällande att den tilltänkta entreprenaden stred mot entreprenörsbilagan. Fråga har uppkommit dels om arbetstagarorganisationen utan grund utnyttjat sin vetorätt, dels om bolaget genom att genomföra den planerade entreprenaden gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 43

Lagrum : 39 § och 57 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Bäckhammars Bruk Aktiebolag & Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Ombud : Andreas Edenman & Anne Alfredson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Susanne Sundberg (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson (f.d. kanslichefen i Riksdagens arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Peter Ander, Håkan Torngren, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har – direkt efter att en företrädare för arbetsgivaren handgripligen tagit tag i arbetstagarens händer för att försöka få upp dem ur byxfickorna – uppgett att han fått ont i magen och gått hem. Arbetstagaren har därefter varit sjukskriven fram till dess att han tillträdde en anställning hos en annan arbetsgivare. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagaren inte blivit avskedad eller haft fog för att anse detta men att hans frånträdande från sin anställning skall jämställas med ett avskedande från bolagets sida utan någon giltig grund.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 42

Parter ( Privata sektorn ) : Foldy Pac Nordic Aktiebolag & Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Skogs- och Träfacket

Ombud : Andreas Edenman & Kirsi Piispanen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Berndt Molin, Anders Sandgren, Anders Hagman, Maud Jansson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist då arbetsgivaren lade ned sin verksamhet på orten. Under uppsägningstiden erbjöds, sökte och tillträdde arbetstagarna anställningar hos samma arbetsgivare men på en annan ort. Arbetstagarna hade tidigare, i enlighet med en överenskommelse i form av kollektivavtal, haft personliga lönetillägg. Fråga har uppkommit dels om överenskommelsen innebär att arbetstagarna har rätt att behålla sina personliga tillägg så länge de är oavbrutet anställda hos samma arbetsgivare, dels om arbetstagarna har erhållit nya anställningar eller har kvar sina gamla anställningar.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 16

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Dan Holke & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Christian von Szalay (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Eva Plogeus, Kerstin Brodowsky, Rolf Hugert, Inger Öhrn Karlsson och Gunilla Kevdal. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har i en tidigare dom funnit att den part som i ett kollektivavtal fört in ett begrepp som är vedertaget inom avtalsområdet men gett begreppet en annan innebörd än den vanliga står risken för den oklarhet som har uppkommit vid tolkningen av kollektivavtalet i detta hänseende. Arbetsdomstolen har nu funnit bl.a. att parternas tillämpning av kollektivavtalet i tiden efter den tidigare domen inte ändrat betydelsen av det vedertagna begreppet i kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 5

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Flygarbetsgivarna & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ombud : Agneta Bern & Erik Danhard

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Inger Andersson, Berndt Molin, Karl Olof Stenqvist, Peter Ander, Ing-Marie Nilsson och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

2005 ( 10 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 117 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om fältarkeologer, som haft flera på varandra följande s.k. projektanställningar vid ett stadsmuseum, sedermera kommit att bli anställda tills vidare.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 117

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Kommunala sektorn ) : Arkeologsektionen av Göteborgs/Tanums Lokala Samorganisationer av SAC & Göteborgs kommun

Ombud : Christina Madfors & Mikael Grebelius

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Christer Måhl, Göran Trogen, Inger Mattsson Kasserud, Per Winberg och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 116 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation varslade om total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som arbetsgivarna utförde på vissa arbetsplatser. Fråga om arbetsgivarna i samband med denna stridsåtgärd i sin tur vidtagit en stridsåtgärd mot förbundet. Enligt förbundet har arbetsgivarna vidtagit stridsåtgärder genom att utestänga arbetstagare, som enligt förbundet inte omfattades av den av förbundet varslade arbetsnedläggelsen, från deras arbetsplatser och inte betala lön till dem för den tiden. I andra hand fråga om arbetsgivarna varit skyldiga att enligt kollektivavtalet betala lön, alternativt permitteringslön till arbetstagarna.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 116

Lagrum : 41 § och 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Bravida Nord Aktiebolag & Bravida Öst Aktiebolag & El & Industrimontage Svenska Aktiebolag & Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Elinstallatören S.S. Aktiebolag & Köpings Elektriska Affär Aktiebolag & NELAB Försäljnings Aktiebolag & R.Tu. med registrerade firman R:s Elektriska & Sigges El. Malå Aktiebolag & Skanska Electro Aktiebolag & Skellefteå Elektriska Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet & Umeå El och VVS Automatik Aktiebolag & YIT Building Systems Aktiebolag

Ombud : Kurt Junesjö & Mattias Landgren & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Mårten Holmström, Peter Ander, Elisabeth Bjar, Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i SEKO - Facket för Service och Kommunikation; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun annonserade efter en bygglovarkitekt. En sökande med annan etnisk bakgrund än svensk blev kallad till intervju men fick inte anställningen. Fråga om han blivit utsatt för direkt eller indirekt etnisk diskriminering på grund av det språkkrav som kommunen tillämpade.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 98

Lagrum : 8 §, 9 § och 10 § 1 lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning i dess lydelse före den 1 juli 2003

Parter ( Kommunala sektorn ) : Norrköpings kommun & Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Ombud : Birgitta Lind & Christina Madfors & Ellinor Gudmundsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Peter Jeppsson, Agnes Günther, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagarorganisations lokalavdelning vidtagit en olovlig stridsåtgärd riktad mot ett bolag i byggbranschen som anlitade polsk arbetskraft med F-skattsedel. Även fråga om lokalavdelningen gjort sig skyldig till förhandlingsvägran.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 88

Lagrum : 16 §, 38 §, 39 §, 41 § och 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Iso Team Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 12

Ombud : Alexander E. Broch & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Claes-Göran Sundberg, Gunilla Upmark, Charlott Richardson, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Tillräckliga kvalifikationer? Fråga bl.a. om två montörer hade tillräckliga kunskaper i engelska språket för arbete som servicetekniker i ett företag som till stor del utför arbeten utomlands.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 75

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hedemora Diesel Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Bo Villner & Hans Lindberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Ingrid Lyberg, Charlott Richardson, Monica Johanson, Birgitta Kihlberg och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Könsdiskriminering? En kyrklig samfällighet har med förbigående av en kvinnlig sökande anställt en man som kyrkoherde. Arbetsdomstolen har funnit att mannen och kvinnan har haft i huvudsak likvärdiga meriter samt att det gjorts antagligt att diskriminering förekommit. Fråga om det har visats att samfällighetens anställningsbeslut saknat samband med könstillhörighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 69

Lagrum : 15 § och 17 § 1 jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Häverö och Singö församlingars kyrkliga samfällighet & Kyrkans Akademikerförbund & Svenska kyrkans Församlingsförbund

Ombud : Robert Svec & Ylva Wåhlin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Lars Dicander (förhandlingschefen i Livsmedelsföretagen; tillfällig ersättare), Inger Mattsson Kasserud, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 35 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare gjort sig skyldig till misshandel som inte är obetydlig. Händelsen utspelade sig på en taklagsfest som varken var anordnad av arbetsgivaren eller hölls i arbetsgivarens lokaler. Den ägde rum utanför arbetstid och riktade sig mot en person som var anställd hos arbetsgivarens underentreprenör. Fråga huruvida händelsen har haft sådant samband med anställningen att den kan läggas till grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 35

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.H. & Ramirent Aktiebolag

Ombud : Lars Hartzell & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gudmund Toijer, Christer Måhl, Anders Sandgren, Monica Johanson, Jörgen Andersson och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 25 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I verkstadsavtalet har sedan länge funnits särskilda regler om lönetillägg till arbetstagare som omplacerats till arbete med sämre förtjänstmöjligheter. Dessa regler har enligt verkstadsavtalet gällt i den mån de lokala parterna inte träffat överenskommelse om andra betalningsregler. Vid ett större verkstadsföretag har sedan länge tillämpats andra principer för lönetillägg efter omplacering än dem som återfanns i verkstadsavtalet. Principerna har funnits nedtecknade i en hos företaget gällande personalhandbok. I tvist huruvida denna lokala tillämpning har stöd i kollektivavtal mellan de lokala parterna uppkommer bl.a. frågan om betydelsen av vissa förhandlingsprotokoll, i vilka har hänvisats till vad som anges i personalhandboken om lönetillägg till arbetstagare som omplacerats. Sedan Arbetsdomstolen funnit att de lokala parterna inte har träffat något kollektivavtal i frågan, har domstolen hänvisat parterna att förhandla på nytt i fråga om två i målet berörda arbetstagares rätt till ytterligare lön.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 25

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Anders Weihe & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Ingrid Lyberg, Maria Nygren (skiljaktig), Björn Tibell (direktören i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening; tillfällig ersättare; skiljaktig), Erland Olauson och Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i SEKO - Facket för Service och Kommunikation; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare på ett tryckeri skickades hem av sin arbetsgivare efter ett gräl med denne. Dagen därpå vägrade arbetstagaren diskutera konflikten med arbetsgivaren, som ånyo sade åt arbetstagaren att gå hem. Arbetsgivaren ångrade sig dock direkt och beordrade i stället arbetstagaren att tvätta färgburkar, en arbetsuppgift som har bedömts vara en enformig och okvalificerad syssla och som inte var en normal arbetsuppgift för arbetstagaren. I målet är utrett att arbetsgivaren dessförinnan mottagit en förhandlingsframställan från arbetstagarens fackliga organisation angående konflikten den föregående dagen. Arbetstagaren slutförde inte den beordrade uppgiften utan gick hem. Han sjukskrev sig senare samma dag. Åtta dagar senare frånträdde arbetstagaren sin anställning under den förhandling som kom till stånd med anledning av förhandlingsframställningen. I tvisten uppkommer huvudsakligen följande frågor. Har arbetsgivarens order till den anställde att rengöra färgburkar inneburit en kränkning av dennes föreningsrätt? Har samma order inneburit att arbetsgivaren i strid mot 62 § medbestämmandelagen vidtagit en disciplinär åtgärd mot den arbetstagaren? Har arbetsgivaren agerat på ett sådant sätt att arbetstagarens frånträdande av anställningen bör jämställas med ett avskedande eller en uppsägning från arbetsgivarens sida?

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 24

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Fackförbundet & Hot Screen Aktiebolag

Ombud : Claes Ottosson & Henric Ask

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Håkan Lundquist (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Göran Trogen, Anders Hagman, Bo Rönngren (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En förskolelärare A, som har iransk bakgrund, svarade på en platsannons via telefax. Arbetsgivaren satte kort därefter ut en ny platsannons och anställde en person av svenskt ursprung. I tvist om etnisk diskriminering av A uppkommer i första hand frågan om arbetsgivaren har tagit emot och bedömt hennes platsansökan. Frågan besvaras nekande av domstolen.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 14

Lagrum : 8 §, 9 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund & K.E.M. & Lärarförbundet

Ombud : Karin Ernfors & Mia Fransson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Per Winberg och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

2004 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts. En anställd har under ordväxling och handgemäng med en arbetskamrat tagit en kniv i handen. I målet är tvistigt bl.a. om den anställde uttalade något hot mot arbetskamraten. Arbetsdomstolen har vid en förhandsprövning av utredningen funnit att övervägande skäl inte talar för att avskedandet har vidtagits utan att det har förelegat ens saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 109

Lagrum : 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Köttcentralen i Helsingborg Aktiebolag & V.B.

Ombud : Magnus Weidenhaijn & Rikard Mauritzon

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Rolf Hugert och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En anställd hos en ideell förening deltog vid bildandet av en facklig organisation på sin arbetsplats och var därefter aktiv i organisationens arbete. Fråga bl.a. om föreningen gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning. Arbetsdomstolen har vid denna prövning funnit bl.a. att negativa uttalanden från representanter för arbetsgivaren som riktats dels mot den anställda personligen och hennes arbete i den fackliga organisationen, dels mot organisationen inte utgör åtgärder i den mening som avses i 8 § medbestämmandelagen, oavsett om uttalandena gjorts muntligt eller skriftligt eller hur de distribuerats.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 89

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

Parter ( Privata sektorn ) : Ideella Föreningen Emmaus Björkå & Kooperationens Förhandlingsorganisation & R.L. & Syndikalistiska Driftsektionen Emmaus Björkå

Ombud : John Norder & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Agnes Günther, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 72 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattning som medförde visst personalansvar, beordringsrätt och lönetillägg. Arbetsdomstolen har funnit bl.a. att arbetsgivarens senare beslut att inte låta arbetstagaren tillträda befattningen utgjorde en åtgärd i den mening begreppet har i 8 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen har emellertid också funnit att arbetstagarsidan inte har lyckats styrka att arbetsgivaren uttalat att åtgärden berott på arbetstagarens fackliga arbete och därigenom inte heller gjort sannolikt att någon föreningsrättskränkning förekommit. Vidare har Arbetsdomstolen funnit bl.a. att arbetsgivaren har åsidosatt skyldighet enligt 5 § förtroendemannalagen att varsla den lokala arbetstagarorganisationen innan beslutet fattades.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 72

Lagrum : 3 §, 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Allmänna IndustriGruppen & Industrifacket & Plastal Aktiebolag

Ombud : Anne Alfredson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Palle Landin (skiljaktig), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivare har gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att avbryta en provanställning i förtid.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 49

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Cykelringen Aktiebolag & Handelsanställdas förbund

Ombud : Johan Sigeman & Mattias Landgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Anders Hagman, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 45 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning, som ägde rum i Storbritannien, var bolaget representerat av en brittisk delägare. Arbetet utfördes sedan enbart i Ryssland. Sedan bolaget sagt upp arbetstagaren har tvist har uppkommit bl.a. om uppsägningens giltighet. Arbetsdomstolen har funnit att rysk lag skall tillämpas i denna tvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 45

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.H. & Solna Leisure Aktiebolag

Ombud : Nils Högström & Petter Nilsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund och Karin Hellmont. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 22 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En hamnarbetare med algeriskt ursprung uttogs inte till visst övertidsarbete trots att han stod överst på den lista som användes för att fördela övertidsarbetet på ett rättvist sätt mellan de anställda. Arbetsgivarens skäl angavs vara att kranförarna i hamnen av säkerhetsskäl vägrade arbeta med arbetstagaren. Arbetsdomstolen har funnit att det inte har gjorts antagligt att arbetsgivarens åtgärd har innefattat en diskriminering på grund av hamnarbetarens etniska tillhörighet. Talan om skadestånd har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 22

Lagrum : 8 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet i dess lydelse före den 1 juli 2003

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.K.T. & Copenhagen Malmö Port Aktiebolag

Ombud : Claes Sandberg & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Dirke, Christer Måhl, Peter Ander, Ola Bengtson, Lilian Hindersson och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :