Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarKurt Eriksson

( 131 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ ”Tredje man” | Ombud ]

Sök kontaktuppgifter till Kurt Eriksson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kurt Eriksson finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kurt Eriksson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2001 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 75,0% ( 3 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Kurt Eriksson har varit ombud vid refererade avgöranden med :
24 ledamöter ♀ 10 ♂ 14
4 sekreterare ♀ 2 ♂ 2
9 parter
4 ombud ♀ 2 ♂ 2

Kurt Eriksson
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
131 st. 3 st. 2,3% 2004–2022

50 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 12,2% ( 16 / 131 st. )
[ i 3 / 16 fall ( 18,8% ) har Kurt Eriksson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 19,1% ( 25 / 131 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 72,0% ( 18 / 25 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 18 st. ) : Jönköpings tingsrätt | Solna tingsrätt | Attunda tingsrätt | Lunds tingsrätt | Nacka tingsrätt | Umeå tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Alingsås tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Värmlands tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Luleå tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Malmö tingsrätt | Kalmar tingsrätt | Norrköpings tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 11 st. ( senaste gången 2021-12-15, för 1 år 1 mån 16 dgr sedan )

Kurt Eriksson har dömt refererade avgöranden med :
143 ledamöter ♀ 63 ♂ 80
43 sekreterare ♀ 30 ♂ 13
226 parter
192 ombud ♀ 71 ♂ 121

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Kurt Eriksson
( 28 st. ♀ 12 ♂ 16 vid 33 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Tredje man2004-07-0118 år 6 mån 30 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 18 år 6 månader och 30 dagar hittills.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Kurt Eriksson som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,9 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Kurt Eriksson som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Kurt Eriksson dömt sedan 1993 ( 131 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2022 ( 4 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2022 nr 33 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation för hamnarbetare varslade om blockad mot fartyg med rysk anknytning. Blockaden ansågs inte vara en sympatiåtgärd, eftersom det inte var tillräckligt utrett att det fanns en utländsk primär lovlig facklig stridsåtgärd. Blockaden, som skulle pågå i närmare tre och en halv vecka, ansågs i stället vara en politisk stridsåtgärd med internationell bakgrund (Rysslands invasion av Ukraina). Blockaden var enligt Arbetsdomstolen avsedd att pågå under så pass lång tid och därmed få en sådan inverkan på berörda arbetsgivares affärsledningsrätt enligt kollektivavtalet att den inte framstod som en protest- och demonstrationsåtgärd. Vid den bedömningen beaktade domstolen också att arbetstagarorganisationen nyligen hade vidtagit en motsvarande blockad med ett snarlikt syfte som varade i ungefär en och en halv månad. Den varslade blockaden stod därför i strid med 41 § första stycket andra punkten medbestämmandelagen. Interimistisk prövning.

» Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 33

Lagrum : 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar

Ombud : Frederick Batzler & Henrik Olander & John Nordmark

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Åsa Kjellberg Kahn, Johanna Torstensson, Carina Lindberg och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Jonas Eklund

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2022 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en statlig myndighet lämnat en provanställd arbetstagare ett skriftligt besked om att han skiljs från anställningen på det sätt som krävs enligt 8 § lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 28

Lagrum : 6 § andra stycket, 31 § och 40 § andra och tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Annika Jonasson & Carl Durling & Joakim Lindqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Claes-Göran Sundberg, Kurt Eriksson, Ari Kirvesniemi, Johanna Torstensson, Ewa Edström och Bo Hallberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Klara Hedlund

Dela :

Prejudikat : AD 2022 nr 20 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har under viss tid förlagt tre arbetstagares arbetstid på så sätt att de under tvåveckorsperioder arbetat ena veckan 45 timmar per helgfri vecka och andra veckan 35 timmar per helgfri vecka. Fråga om arbetsgivaren därigenom har brutit mot gummiverkstadsavtalet som anger att den ordinarie arbetstiden ska utgöra i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka och om arbetstagarna har rätt till övertidsersättning de veckor de arbetat mer än 40 timmar.

» Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 20

Parter ( Privata sektorn ) : Euromaster AB & Motorbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Jan Bergman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Claes Frankhammar, Torbjörn Hagelin (skiljaktig) och Urban Pettersson (skiljaktig).
Rättssekreterare : Klara Hedlund

Dela :

Prejudikat : AD 2022 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Polismyndigheten beslutade att en hos myndigheten anställd polis inte längre var godkänd för placering i säkerhetsklassat arbete. Polisen avskedades därefter. Enligt Polismyndigheten har polisen bl.a. förtigit information och lämnat oriktiga uppgifter om samröre med kriminella personer vid de två säkerhetsprövningar han gått igenom åren 2015 och 2019. Fråga om det förelegat laga skäl för avskedandet alternativt saklig grund för uppsägning, och därvid även om Polismyndigheten agerat i strid med tvåmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 3

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Polisförbundet & Staten genom Polismyndigheten

Ombud : Fredrik Westin & Jonas Wiberg & Julia Damerau Malmström & Ola Svensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Ari Kirvesniemi, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Klara Hedlund

Dela :

2021 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2021 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En lagerarbetare har avskedats eftersom han, enligt arbetsgivaren, dels vid flera tillfällen medverkat till en kollegas våld och trakasserier mot en annan kollega, dels farit med osanning under arbetsgivarens utredning av vad som skett. Arbetsdomstolen har inte funnit det bevisat att lagerarbetaren medverkat till kollegans våld eller trakasserier eller farit med osanning och har därför ogiltigförklarat avskedandet. Uttalanden om att det av den allmänna lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande, eller arbetstagarens allmänna skyldigheter enligt arbetsmiljölagen, inte kan anses följa en skyldighet att försöka avvärja sådana pågående handgripligheter mellan arbetskamrater som inte uppenbart kan leda till allvarlig skada på person eller egendom.

» Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 67

Lagrum : 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Svensk Handel & Handelsanställdas förbund & ICA Sverige AB

Ombud : Jessica Berlin & Per Dalekant

Ledamöter i