: :

Meritförteckning / CV Sören Öman

Meritförteckningen utskriven 2019-11-21

» Kortfattad meritförteckning Lämplig för utskrift

» Korta presentationer Lämpliga för kursföretag m.fl.

» Publikationsförteckning ( 181 skrifter hittills )

För närvarande

Ordförande

Arbetsdomstolen ( sedan 3 år 11 månader 20 dagar )

» Webbplats | » Prejudikat med Sören Öman ( 171 st. hittills )

Utredare åt regeringen

Särskild utredare i Utredningen om informationsutbyte inom vård och omsorg ( sedan 4 månader 25 dagar )

Ordförande

Rådgivningsnämnden för TGL-KL hos KPA ( sedan 10 år 20 dagar )

Ersättare för vice ordföranden

Nämnden mot diskriminering ( sedan 10 år 10 månader 20 dagar )

» Webbplats

Författare

» Publikationsförteckning ( 181 skrifter hittills )

Aktiv skribent sedan början av 1990-talet med återkommande utgivning hos bl.a. Norstedts Juridik ( Wolters Kluwer ), Zeteo, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Iustus Förlag, Karnov Group, Lexino, Studentlitteratur och Blendow Lexnova

Föreläsare

» Hållna föredrag ( 508 st. sedan 2004, med 6 658 åhörare sedan 2014 )

» Kommande föredrag ( 9 st. )

Ett stort antal föredrag / utbildningar per år på svenska och engelska (totalt 508 st. sedan 2004, med 6 658 åhörare sedan 2014). Sören Öman är återkommande anlitad bl.a. av de flesta ledande kursföretagen på det juridiska området, t.ex. Blendow Institute, VJS / Karnov Group, Stiftelsen Fakultetskurser och JP Infonet, och av flera universitet.

Yrkeserfarenhet

Domarerfarenhet
( domare, skiljeman eller tvistelösning )

Sedan 1985 har Sören Öman i princip kontinuerligt arbetat i domstol, och från 1990 har han regelbundet medverkat i olika skiljenämnder. Han har också löst tvister genom att medla till förlikning eller lämna vägledande utlåtande. Sören Öman har medverkat till ett stort antal vägledande avgöranden från högsta instans (171 prejudikat från Arbetsdomstolen hittills). Det har förstås oftast skett som domare. Bara en gång har Sören Öman vittnat. Men då ledde det också till ett prejudikat från Högsta domstolen om vilka frågor som fick ställas till Sören Öman (NJA 2006 s. 520).

Utredningserfarenhet
( offentliga utredningar för regeringen / Regeringskansliet )

Sören Öman har synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuerligt anlitats för sådana utredningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg. Han har medverkat i flera parlamentariska kommittéer, där politiker är ledamöter, och dessutom många gånger själv utsetts till ensam särskild utredare. Sören Öman har hittills gjort eller medverkat i 25 offentliga utredningar som avgivit 29 betänkanden med 10 050 sidor.

Utfört uppdrag med utredningar åt bl.a.

Arbetsmarknadsdepartementet ( 8 utredningar )

Justitiedepartementet ( 5 utredningar )

Socialdepartementet ( 4 utredningar )

Utbildningsdepartementet ( 2 utredningar )

Finansdepartementet ( 2 utredningar )

Kulturdepartementet ( 1 utredning )

Integrations- och jämställdhetsdepartementet ( 1 utredning )

Näringsdepartementet ( 1 utredning )

Regeringskansliet
( utom offentliga utredningar )

Sören Öman har mångårig erfarenhet av juridiskt lagstiftningsarbete inom Regeringskansliet. Han har bl.a. arbetat i drygt fem år på Justitiedepartementet med ansvar för internationella och nationella frågor om integritetsskydd och dessutom hjälpt Utbildningsdepartementet med olika lagstiftningsprodukter.

Myndigheter
( utom Regeringskansliet och domstolar )

Sören Öman har flerårig erfarenhet av arbete i ledande ställning på myndigheter, såsom föreståndare för ett ledande juridiskt forskningscentrum och chefsjurist och stabschef på en större statlig myndighet.

Konsultarbete
( rådgivning | utlåtanden | utredning )

Sören Öman har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt konsultarbete. Nedan redovisas bara ett urval av uppdrag som blivit offentliga. Det ligger nämligen i konsultarbetets natur att inte nämna uppdragsgivare eller uppdragets natur.

Föreläsare
( föredrag | föreläsningar | utbildning )

Mitten av 1990-talet —>

Sören Öman håller ett stort antal föredrag / utbildningar per år på svenska och engelska (totalt 508 st. sedan 2004, med 6 658 åhörare sedan 2014). Han är återkommande anlitad bl.a. av de flesta ledande kursföretagen på det juridiska området, t.ex. Blendow Institute, VJS / Karnov Group, Stiftelsen Fakultetskurser och JP Infonet, och av flera universitet.

» Hållna föredrag ( 508 st. sedan 2004, med 6 658 åhörare sedan 2014 )

» Kommande föredrag ( 9 st. )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2019-10-24 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2019-11-14 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2019-12-04 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2020-01-30 Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida )

Författarskap

Mitten av 1990-talet —>

Sören Öman har författat ett stort antal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 181 st. hittills). Han har återkommande utgivning på flera olika förlag, bl.a. Norstedts Juridik ( tidigare Wolters Kluwer ), Zeteo, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Iustus Förlag, Karnov Group, Lexino, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

» Publikationsförteckning ( 181 skrifter hittills )

Föreningserfarenhet m.m.

Mitten av 1990-talet —>

Sören Öman är aktiv medlem i flera ideella och obundna föreningar inom juridik och samhällspolitik. Han har eller har haft förtroendeuppdrag i flera av dessa, såsom ADBJ – Svenska föreningen för IT och juridik (ordförande 2003–2006), Föreningen för lagstiftningslära och Arbetsrättsliga föreningen.

Sören Öman är styrelseledamot i Stiftelsen Folke Schmidts minnesfond för arbetsrättslig forskning.

Utbildning

1981–1985

( 4 år 5 månader 9 dagar )

Jur.kand. / Juristexamen vid Stockholms universitet

( högsta betyg i samtliga kurser )

Därutöver kurser i bl.a. allmän kriminologi ( 40 p/veckor ), tyska ( 13 p/veckor ) och teoretisk filosofi ( 5 p/veckor )

Kontinuerlig fortbildning genom deltagande i och anordnande av nationella och internationella seminarier och konferenser samt forskningsprojekt. Engelsk språkutbildning.

Senast uppdaterad 2019-07-28 av Sören Öman