Hem: Om Sören Öman:

Meritförteckning / CV Sören Öman

Meritförteckningen utskriven 2021-12-07

» Kortfattad meritförteckning Lämplig för utskrift

» Korta presentationer Lämpliga för kursföretag m.fl.

» Publikationsförteckning ( 194 skrifter hittills )

För närvarande

Ordförande

Arbetsdomstolen ( sedan 6 år 6 dagar )

» Webbplats | » Prejudikat med Sören Öman ( 190 st. hittills )

Ordförande

Rådgivningsnämnden för TGL-KL hos KPA ( sedan 12 år 1 månad 6 dagar )

Ersättare för vice ordföranden

Nämnden mot diskriminering ( sedan 12 år 11 månader 6 dagar )

» Webbplats

Författare

» Publikationsförteckning ( 194 skrifter hittills )

Aktiv skribent sedan början av 1990-talet med återkommande utgivning hos bl.a. Norstedts Juridik ( Wolters Kluwer ), Juno ( Zeteo ), Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Iustus Förlag, Karnov Group, Lexino, Studentlitteratur och Blendow Lexnova

Föreläsare

» Hållna föredrag ( 527 st. sedan 2004, med 6 994 åhörare sedan 2014 )

» Kommande föredrag ( 7 st. )

Ett stort antal föredrag / utbildningar per år på svenska och engelska (totalt 527 st. sedan 2004, med 6 994 åhörare sedan 2014). Sören Öman är återkommande anlitad bl.a. av de flesta ledande kursföretagen på det juridiska området, t.ex. Blendow Institute, VJS / Karnov Group, Stiftelsen Fakultetskurser och JP Infonet, och av flera universitet.

Yrkeserfarenhet

Domarerfarenhet
( domare, skiljeman eller tvistelösning )

Sedan 1985 har Sören Öman i princip kontinuerligt arbetat i domstol, och från 1990 har han regelbundet medverkat i olika skiljenämnder. Han har också löst tvister genom att medla till förlikning eller lämna vägledande utlåtande. Sören Öman har medverkat till ett stort antal vägledande avgöranden från högsta instans (190 prejudikat från Arbetsdomstolen hittills). Det har förstås oftast skett som domare. Bara en gång har Sören Öman vittnat. Men då ledde det också till ett prejudikat från Högsta domstolen om vilka frågor som fick ställas till Sören Öman (NJA 2006 s. 520).

Utredningserfarenhet
( offentliga utredningar för regeringen / Regeringskansliet )

Sören Öman har synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuerligt anlitats för sådana utredningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg. Han har medverkat i flera parlamentariska kommittéer, där politiker är ledamöter, och dessutom många gånger själv utsetts till ensam särskild utredare. Sören Öman har hittills gjort eller medverkat i 26 offentliga utredningar som avgivit 32 betänkanden med 11 354 sidor.

Utfört uppdrag med utredningar åt bl.a.

Arbetsmarknadsdepartementet ( 9 utredningar )

Justitiedepartementet ( 5 utredningar )

Socialdepartementet ( 4 utredningar )

Utbildningsdepartementet ( 2 utredningar )

Finansdepartementet ( 2 utredningar )

Kulturdepartementet ( 1 utredning )

Integrations- och jämställdhetsdepartementet ( 1 utredning )

Näringsdepartementet ( 1 utredning )

Regeringskansliet
( utom offentliga utredningar )

Sören Öman har mångårig erfarenhet av juridiskt lagstiftningsarbete inom Regeringskansliet. Han har bl.a. arbetat i drygt fem år på Justitiedepartementet med ansvar för internationella och nationella frågor om integritetsskydd och dessutom hjälpt Utbildningsdepartementet med olika lagstiftningsprodukter.

Myndigheter
( utom Regeringskansliet och domstolar )

Sören Öman har flerårig erfarenhet av arbete i ledande ställning på myndigheter, såsom föreståndare för ett ledande juridiskt forskningscentrum och chefsjurist och stabschef på en större statlig myndighet.

Konsultarbete
( rådgivning | utlåtanden | utredning )

Sören Öman har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt konsultarbete. Nedan redovisas bara ett urval av uppdrag som blivit offentliga. Det ligger nämligen i konsultarbetets natur att inte nämna uppdragsgivare eller uppdragets natur.

Föreläsare
( föredrag | föreläsningar | utbildning )

Mitten av 1990-talet —>

Sören Öman håller ett stort antal föredrag / utbildningar per år på svenska och engelska (totalt 527 st. sedan 2004, med 6 994 åhörare sedan 2014). Han är återkommande anlitad bl.a. av de flesta ledande kursföretagen på det juridiska området, t.ex. Blendow Institute, VJS / Karnov Group, Stiftelsen Fakultetskurser och JP Infonet, och av flera universitet.

» Hållna föredrag ( 527 st. sedan 2004, med 6 994 åhörare sedan 2014 )

» Kommande föredrag ( 7 st. )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-02-03 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-22 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-29 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Författarskap

Mitten av 1990-talet —>

Sören Öman har författat ett stort antal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 194 st. hittills). Han har återkommande utgivning på flera olika förlag, bl.a. Norstedts Juridik ( tidigare Wolters Kluwer ), Juno (Zeteo), Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Iustus Förlag, Karnov Group, Lexino, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

» Publikationsförteckning ( 194 skrifter hittills )

Föreningserfarenhet m.m.

Mitten av 1990-talet —>

Sören Öman är aktiv medlem i flera ideella och obundna föreningar inom juridik och samhällspolitik. Han har eller har haft förtroendeuppdrag i flera av dessa, såsom ADBJ – Svenska föreningen för IT och juridik (ordförande 2003–2006), Föreningen för lagstiftningslära och Arbetsrättsliga föreningen.

Sören Öman är styrelseledamot i Stiftelsen Folke Schmidts minnesfond för arbetsrättslig forskning.

Utbildning

1981–1985

( 4 år 5 månader 9 dagar )

Jur.kand. / Juristexamen vid Stockholms universitet

( högsta betyg i samtliga kurser )

Därutöver kurser i bl.a. allmän kriminologi ( 40 p/veckor ), tyska ( 13 p/veckor ) och teoretisk filosofi ( 5 p/veckor )

Kontinuerlig fortbildning genom deltagande i och anordnande av nationella och internationella seminarier och konferenser samt forskningsprojekt. Engelsk språkutbildning.

Senast uppdaterad 2021-07-30 av Sören Öman