: : : : :

Arbetsdomstolens domarLennart Andersson På Wikipedia

( 87 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Arbetstagarledamot | Ledamot i underinstans ]

Sök kontaktuppgifter till Lennart Andersson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Lennart Andersson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
87 st.5 st.5,7%1993–2002

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 13,8% ( 12 / 87 st. )
[ i 5 / 12 fall ( 41,7% ) har Lennart Andersson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 27,6% ( 24 / 87 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 20,8% ( 5 / 24 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,3%

Underinstanser ( 12 st. ) : Stockholms tingsrätt | Malmö tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Karlstads tingsrätt | Umeå tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Örebro tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Hudiksvalls tingsrätt | Västerås tingsrätt | Växjö tingsrätt | Södra Roslags tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 6 st. ( senaste gången 1998-08-26, för 21 år 20 dgr sedan )

Lennart Andersson har dömt refererade avgöranden med :
105 ledamöter ♀ 30 ♂ 75
29 sekreterare ♀ 20 ♂ 9
173 parter
5 ombud ♀ 0 ♂ 5

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Lennart Andersson
( 25 st. ♀ 7 ♂ 18 vid 37 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för arbets­tagar­ledamot1990-07-011998-06-308 år
Förordnad i sammanlagt 8 år.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i tre avgöranden ( 3,4% av alla refererade avgöranden med Lennart Andersson sedan 1993 ), första gången den 1 september 1999 och senast den 23 januari 2002.
Titel för Lennart Andersson som tillfällig ersättare : F.d. förhandlingschef i Lärarförbundet.

Lennart Andersson
Har varit ledamot i en tingsrätt (Linköpings tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 2000 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,3%

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Lennart Andersson som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 8,7 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Lennart Andersson som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Lennart Andersson dömt sedan 1993 ( 87 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 6 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare inleder ett förfarande för att avskeda en facklig förtroendeman genom att underrätta denne och varsla hans organisation om avskedande. Avskedandet kom därefter inte att fullföljas. Fråga om arbetsgivaren brutit bl.a. mot 8 § medbestämmandelagen och grunderna för anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 6

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 3 §, 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Klippan Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Ombud : Henning Sjöström & Johan Lindbo & Kurt Junesjö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Charlotte Abrahamsson, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om staten gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. Vid en länsstyrelse anställs två manliga socialkonsulenter som får högre löner än tio redan anställda kvinnliga socialkonsulenter får. Det är ostridigt i målet att det arbete som männen och kvinnorna utför är lika eller likvärdigt. Staten gör i målet i bl.a. gällande att löneskillnaderna vare sig direkt eller indirekt har samband med arbetstagarnas könstillhörighet. Till stöd för denna inställning har staten anfört bl.a. följande. Länsstyrelsens önskan att införa ett nytt arbetssätt bland socialkonsulenterna var avgörande för valet att anställa de båda männen, som hade färsk erfarenhet från den kommunala socialtjänsten. Marknadsskäl har påverkat lönesättningen av de båda männen; löneläget är högre i kommunerna än hos länsstyrelsen. De båda männen anställdes mellan två lönerevisionstillfällen och deras löner sattes med hänsyn till att de inte skulle få någon löneförhöjning vid den kommande lönerevisionen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 51

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433) i dess lydelse före den 1 januari 2001 | 15 §, 16 § och 17 § jämställdhetslagen (1991:433) i dess lydelse fr.o.m. 1 januari 2001

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Akademikerförbundet SSR & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Karl Pfeifer & Rolf Kristensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Charlotte Abrahamsson, Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Göran Söderlöf, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag som verkstadsmekaniker och sedermera – efter omplacering till följd av avveckling av delar av verksamheten – som lagerarbetare och fastighetsskötare blev uppsagd på grund av arbetsbrist. All företagets verksamhet på orten hade då avvecklats förutom den försäljning av tyger m.m. som ägde rum i företagets särskilda s.k. fabriksbutik. Fråga om arbetstagaren hade haft tillräckliga kvalifikationer för arbete i butiken.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket & Strömma Textil Aktiebolag & TEKOindustrierna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Rolf Hugert, Tage Persson, Gunnar Ericson och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

1998 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 109 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt § 18 i Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting (PA-KL) är arbetstagare och förmånsberättigade skyldiga att iaktta och följa de ändringar av och tillägg till pensionsbestämmelserna som kan komma att gälla genom i vederbörlig ordning träffad överenskommelse om ändring av bestämmelserna eller om nytt pensionsavtal. Avtalsparterna träffade i december 1992 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal som innebar att pensionstagare erhöll lägre pension än som annars skulle ha utgått. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning. – Tvist huruvida 1992 års avtal kan göras gällande mot pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 18 § i PA-KL inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1992 års avtal. Vidare anför domstolen att den kommunala pensionsförmånen är hänförlig till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den kommunala pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående pensioner. Domstolens slutsats är att 1992 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : K.T. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en kommunal tjänsteman med anledning av dennes privata affärsförbindelse med en företagare som av kommunen anlitades som entreprenör.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 98

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Ingenjörsförbundet & Malmö kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en vid ett kärnkraftverk anställd lokalvårdare varit skyldig att medverka i en av arbetsgivaren anordnad drogtestning

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & OKG Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 37 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal, verkstadsavtalet, på anställningsförhållandena för s.k. process-stödjare vid en tillverkningsenhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 37

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Radio Systems Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Carina Gunnarsson, Christer Måhl, Mats Holmgren, Leif Haglund, Jan Sjölin och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 6 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening gäller avtalsbestämmelser om pensioner till piloter med tjänstgöringsplacering i Norge. Fråga bl.a. om ett pensionstillägg som införts fr.o.m. den 1 januari 1992 skall utgå till en viss pilot. Denne pilot hade före den dagen blivit uppsagd från sin anställning på grund av att hans trafikflygarcertifikat återkallats av medicinska orsaker, men hans anställning upphörde först efter den dagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 6

Lagrum : 54 § och 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Bengt Huldt, Margareta Regnell, Lennart Andersson, Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare – verkmästare vid ett företags fastighetsavdelning – som från ett varulager hos företaget tillägnat sig ett par bromsbelägg.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 2

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Kooperativa Detaljhandelsgruppen Aktiebolag & Ledarna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Susanne Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Birgitta Brånedal-Sund, Gunnar Ericson, Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1997 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 143 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om preskription av krav på semesterersättning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 143

Lagrum : 30 § och 33 § semesterlagen (1977:480)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Dödsboet efter H.K. & L.K.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Ulf E. Nilsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare vid ett postkontor tog en till honom ställd postförskottsförsändelse med sig hem utan att först betala för den. Fråga om det har förelegat laga skäl för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 138

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 120 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett aktiebolag haft rätt att med stöd av en avtalsklausul med omedelbar verkan skilja en verkställande direktör från dennes anställning, alternativt om bolaget haft rätt att avsluta anställningsförhållandet efter en uppsägningstid om sex månader.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 120

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.A. & Samhall Syd Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulf E. Nilsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Bestämmelsen i 10 § andra stycket anställningsskyddslagen om att uppsägning anses ha skett tio dagar efter det att uppsägningsbesked i rekommenderat brev har lämnats till posten för befordran har inte ansetts analogiskt tillämplig vid uppsägning av en arbetstagare som anvisats skyddat arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 109

Lagrum : 10 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.H. & Samhall Avebe Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Lennart Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetsbrist stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att arbetsgivaren borde ha sagt upp en annan arbetstagare och att dennes arbetsuppgifter, som den uppsagde ostridigt inte har kvalifikationer för, skulle delas upp på två andra arbetstagare, som enligt arbetstagarsidans mening har kvalifikationer för varsin del av dessa arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen finner att detta går utöver den omplaceringsskyldighet som enligt anställningsskyddslagen åvilar arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Sundo Aktiebolag & Svenska Träindustriarbetareförbundet & Träindustriförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson, Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om en uppsägning av ett anställningsavtal skett för att anställningen skulle upphöra eller för omreglering av anställningsvillkoren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Stiftelsen AF Bostäder & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Birgitta Brånedal-Sund, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En stiftsstyrelse har under åberopande av 34 kap. 1 § kyrkolagen beslutat att en komminister skall utöva en annan tjänst som kyrkoadjunkt. Fråga bl.a. om giltigheten av beslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 74

Lagrum : 34 kap. 1 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Kyrkans Personalförbund & Uppsala stiftssamfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Hans Blyme, Christer Måhl, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 57 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av tre ambulanssjukvårdare som enligt arbetsgivaren, ett bolag, förfarit illojalt genom att göra en anmälan till en tillsynsmyndighet och genom att uttala sig kritiskt om arbetsgivaren till tidningar och i TV.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 57

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Samariten Ambulans Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig), Göte Larsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 22 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har frånträtt sin anställning och i samband därmed träffat en överenskommelse med arbetsgivaren om erhållande av ett avgångsvederlag. Arbetstagaren hade före överenskommelsens träffande sökt anställning hos annan arbetsgivare och hade anledning att räkna med att han inom kort skulle erbjudas den sökta anställningen. Arbetstagaren informerade inte arbetstagaren om den sökta anställningen. Arbetsdomstolen har funnit att överenskommelsens villkor om avgångsvederlag inte kan anses oskäligt och att villkoret därför inte kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 22

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.N. & Nordbanken

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En civilingenjör vid en enhet i en kommun har sagts upp på grund av arbetsbrist. Drygt ett par år tidigare hade ett lokalt kollektivavtal träffats om turordningskretsar vid övertalighet bland civilingenjörer/ingenjörer inom denna enhet. Fråga i första hand om den lokala överenskommelsen är ogiltig enligt den s.k. förutsättningsläran, och i andra hand om överenskommelsen gällt endast den arbetsbrist som var aktuell vid tiden för överenskommelsen och om arbetsbristen vid tiden för uppsägningen var en annan. Vidare fråga om arbetsgivaren har brutit mot sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen inför beslutet att säga upp arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 7

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Linköpings kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gudmund Toijer, Palle Landin, Birgitta Brånedal-Sund, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1996 ( 16 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt parti, i första hand genom ett uttryckligt avtal härom och i andra hand genom att de faktiska omständigheterna innebär att ett anställningsförhållande har uppkommit. Arbetsdomstolen, som beaktat de särskilda förhållanden som är förknippade med politisk verksamhet, har inte funnit att något uttryckligt anställningsavtal har träffats eller att ett anställningsförhållande har uppkommit genom s.k. konkludent handlande från partiets sida.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 135

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.J. & Ny Demokrati

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Inga Britt Lagerlöf, Henrik Sahlin, Irene Nilsson Carlsson, Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 117 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist uppkommer med anledning av att en arbetstagare skilts från sin anställning. I målet uppkommer frågor om arbetsgivaren gjort sig skyldig till förhandlingsvägran, om arbetstagaren var tillsvidareanställd eller provanställd och om saklig grund för uppsägning förelåg. Vidare uppkommer fråga om arbetstagaren är berättigad till ekonomiskt skadestånd för inkomstbortfall som inträffar några månader efter det att han skilts från sin anställning och efter det att han innehaft ett par tillfälliga anställningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 117

Lagrum : 10 § och 15 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 §, 19 §, 30 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Conamara Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund & O.K.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 112 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i kollektivavtal skall part som vill yrka skadestånd påkalla förhandling inom fyra månader från det att han fått kännedom om den omständighet som kravet grundas på. I målet uppkommer fråga om part har fått kännedom om den omständighet som kravet grundas på vid sådan tidpunkt att kravet har preskriberats.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 112

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Solveig Paulsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning för kabinanställda i ett svenskt charterflygföretag huruvida företaget eller del av detta har övergått till ett nystartat danskt flygföretag. I målet tillämpas anställningsskyddslagens företrädesrättsregler i lydelsen före den 1 januari 1995. – Arbetsdomstolen, som vid sin prövning konstaterar att svensk rätt skall tillämpas, finner att en övergång av företag eller del av detta har skett. I domskälen behandlas frågan huruvida viss kollektivavtalsreglering innefattar en överenskommelse om turordning vid återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 92

Lagrum : 2 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd samt 25 § andra stycket samma lag i lydelsen före den 1 januari 1995

Parter ( Privata sektorn ) : E.H.A. & Premiair & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 91 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beordrades att utföra övertidsarbete en söndag då arbetstagaren annars skulle ha varit ledig. Övertidsarbetet den dagen påbörjades men avbröts på grund av en skada som arbetstagaren tidigare ådragit sig. Fråga om söndagen eller den påföljande måndagen utgör karensdag enligt sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 91

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Fackförbundet & Grafiska Företagens Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Palle Landin, Mats Holmgren, Tage Persson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :