: : : : :

Arbetsdomstolens domarChristian von Szalay

( 15 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Christian von Szalay
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1999–2001 ( 15 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Christian von Szalay har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
45 ledamöter ♀ 13 ♂ 32
34 parter
23 ombud ♀ 3 ♂ 20

Christian von Szalay har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Inga Åkerlund ( 8 st. ), Hans Tocklin ( 4 st. ), Carina Gunnarsson ( 2 st. ) och Michaël Koch ( 1 st. ) varit ordförande

Christian von Szalay
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
8 st.1999–2006
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande6 st.(som tillfällig ersättare)
Juristledamot2 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 8 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 37,5% ( 3 / 8 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Skellefteå tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Skellefteå tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Christian von Szalay har dömt refererade avgöranden med :
30 ledamöter ♀ 12 ♂ 18
5 sekreterare ♀ 5 ♂ 0
18 parter
16 ombud ♀ 3 ♂ 13

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-04-242000-09-035 år 4 mån 11 dgr
Sekreterare2001-04-012002-01-069 mån 6 dgr
Förordnad i sammanlagt 6 år 1 månad och 19 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i sex avgöranden ( 75,0% av alla refererade avgöranden med Christian von Szalay sedan 1993 ), första gången den 14 november 2001 och senast den 8 februari 2006.
Titlar för Christian von Szalay som tillfällig ersättare : F.d. hovrättsassessor & Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i två avgöranden.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Christian von Szalay som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 5,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Christian von Szalay som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Christian von Szalay som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 15 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 110 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I en anställningsskyddstvist uppkom frågan om svensk eller dansk rätt skulle tillämpas på tvisten. Arbetstagaren var anställd av ett danskt bolag men utförde sitt arbete i Sverige och var då han blev uppsagd även bosatt i Sverige. Arbetsdomstolen fann att de av arbetstagaren i tvisten åberopade bestämmelserna i anställningsskyddslagen bör anses utgöra sådana internationellt tvingande regler till förmån för arbetstagaren som är tillämpliga oberoende av vilken rättsordning som i övrigt kan vara tillämplig på rättsförhållandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 110

Lagrum : 7 §, 8 §, 10 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.S. & Sundbusserne A/S

Ombud : Christian Hammenborn & Johan Karlefors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lars Dirke, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en mindre arbetsgivare som driver fastighetsförvaltning på entreprenad haft saklig grund för att säga upp en fastighetsskötare som på grund av astma och allergi inte kunde utföra den mindre del av sitt arbete som innefattade städning. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren före uppsägningen bort pröva möjligheten att genom en omfördelning av arbetsuppgifterna på arbetsplatsen omplacera arbetstagaren och att arbetsgivaren brustit i sina skyldigheter att utreda möjligheterna till fortsatt anställning. Saklig grund för uppsägning ansågs därför inte ha förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 92

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastigo & HSB Filipstad Ekonomisk förening

Ombud : Bo Ericson & Jonas Stålnacke

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Anders Hagman, Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 89 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan International Dockworkers Council uppmanat samtliga förbund i EU-stater att vidta en 24 timmars blockad av allt arbete i hamnarna med start vid arbetstidens början den 6 november 2001, varslade Svenska Hamnarbetarförbundet om en arbetsnedläggelse den dagen i samtliga hamnar där förbundet har medlemmar. Efter invändningar från Svenska Hamnar inskränktes åtgärden till att avse två timmar. Svenska Hamnar väckte talan mot förbundet med yrkande att Arbetsdomstolen skall fastställa att arbetsnedläggelsen är olovlig. Svenska Hamnar yrkade även att Arbetsdomstolen interimistiskt skall förordna att den varslade arbetsnedläggelsen inte får genomföras innan domstolen prövat om den är tillåten. Förbundet har bestritt yrkandena. Arbetsdomstolen lämnar yrkandet om interimistiskt beslut utan bifall.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 89

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar TransportGruppen

Ombud : Christian Åhlund & Kent Brorsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Christer Måhl, Mats Holmgren (skiljaktig), Agnes Günther, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 76 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig intensivvårdssjuksköterska som är anställd hos ett landsting har lägre grundlön än en manlig medicinteknisk ingenjör hos samma landsting. Arbetsdomstolen finner efter en jämförelse mellan kraven i de olika arbetena att JämO lyckats visa att de två arbetstagarna har utfört arbete som är att betrakta som likvärdigt i jämställdhetslagens mening. Arbetsdomstolen finner vidare, efter genomgång av marknadssituationen för respektive arbetstagare, att landstinget visat att löneskillnaderna inte har samband med arbetstagarnas könstillhörighet. JämO:s talan om ekonomiskt och allmänt skadestånd för brott mot 18 § jämställdhetslagen har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 76

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Stockholms läns landsting

Ombud : Gunnar Bergström & Lars Viklund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Anders Sandgren (skiljaktig), Ylva Tengblad, Maud Jansson (skiljaktig) och Sven Kinnander.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

2000 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 85 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning genomfördes en förhandling på lokal nivå mellan arbetsgivaren och arbetstagarens fackförening, som i vart fall vid den tidpunkten saknade kollektivavtal med arbetsgivaren. Därefter genomfördes även en förhandling på central nivå, utan att frågan om preskription berördes. Sedan arbetstagaren vid tingsrätten ansökt om stämning på bolaget med yrkanden om bl.a. skadestånd invänder arbetsgivaren att arbetstagarens talan är förlorad på grund av preskription. Fråga bl.a. om arbetsgivaren agerat på ett sådant sätt att han får anses ha medgett en förlängning av preskriptionstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 85

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Kemira Kemi Aktiebolag & P.S.

Ombud : Erik Karlsson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Hans Wahlström. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 84 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I ett mål om skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen uppkommer fråga om en sådan underrättelse som avses i 41 § anställningsskyddslagen framställts i rätt tid.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 84

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.L. med uppgiven firma BMLE Städservice & L.A.

Ombud : Måns Rasmusson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 49 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansetts ha samma innebörd som i 10 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken (jfr beslutet 1999 nr 78).

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 49

Lagrum : 2 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 10 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : U.M. & Uddeholm Tooling Aktiebolag

Ombud : Anders E Bengtsson & Jim Runsten & Jörgen Ekström & Lars-Gunnar Karlerö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund och Christian von Szalay. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 38 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Två spårvagnsförare, båda medlemmar i en syndikalistisk arbetstagarorganisation, blev efter intresseanmälan föreslagna av sin arbetsgivare att ingå i en grupp spårvagnsförare som under en begränsad tid skulle arbeta utomlands. Vid förhandlingar med den arbetstagarorganisation med vilken arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal krävde denna att endast medlemmar i den egna organisationen skulle tas ut till arbetet i fråga. Arbetsgivaren accepterade detta krav. Ingen av de två nämnda spårvagnsförarna togs därför ut till utlandsarbetet. Fråga om arbetsgivaren härigenom gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning.

Arbetsdomstolen, som konstaterade att de båda arbetstagarna i och för sig inte hade något rättsligt grundat anspråk på det aktuella arbetet, fann att arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning. Arbetstagarna ansågs nämligen ha haft befogad anledning att räkna med att bli uttagna till arbetet och den uteblivna uttagningen ansågs uteslutande ha haft sin grund i deras organisationstillhörighet. I målet uppkom även frågan om en arbetsgivare är skyldig att försöka ta reda på en arbetstagares organisationstillhörighet för att kunna undgå skadeståndsansvar för föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 38

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Göteborgs Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation & Göteborgs Spårvägar Aktiebolag

Ombud : Lars-Håkan Lindkvist & Mikael Grebelius

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maj Johansson, Siv Kimbré, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Anders Tiderman och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag organiserar om sin verksamhet på ett sätt som bland annat får till följd att en särskild befattning som kreditchef inte längre behövs. Kreditchefen, som varit sjukskriven en längre tid, blir därför uppsagd med hänvisning till arbetsbrist. Fråga om arbetsbrist i anställningsskyddslagens mening förelegat eller om uppsägningen skett på grund av personliga skäl samt om företaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 18

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Citroën Sverige Aktiebolag & Motorbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ombud : Hélène Åkerhielm Berg & Ulf Andersen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gudmund Toijer, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Anders Tiderman och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 14 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som bl.a. dömts för brott mot tystnadsplikt.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 14

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.H. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ombud : Eva Lindahl & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om chaufförer i visst fall utfört s.k. blandad verksamhet enligt 6 § transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 7

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Schenker-BTL i Östra Skåne Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet & Transportkompaniet Aktiebolag

Ombud : Cecilia Herm & Håkan Torén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Mats Holmgren, Gunnar Ericson och Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

1999 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 110 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Invändning om preskription enligt 33 § semesterlagen skall – i likhet med vad som gäller på arbetsrättens område i övrigt – prövas som en del av saken.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 110

Lagrum : 33 § semesterlagen (1977:480)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Nanosol & P.G.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inga Åkerlund (referent) och Christian von Szalay. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 107 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en journalist som i strid med bl.a. tryckfrihetsförordningens regler om rätt till anonymitet har avslöjat en insändarskribents identitet för dennes arbetsgivare.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 107

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Dalarnas Tidningar Kommanditbolag & G.C.J.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Margit Strandberg, Peter Ander, Mats Holmgren, Magnus Neuberg (skiljaktig) och Ingemar Hamskär (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett kollektivavtal om arbetstid m.m. äger tillämplighet på visst arbete som i huvudsak utförs utomlands av anställda inom Försvarsmakten. Arbetsdomstolen, som konstaterar att saken inte uttryckligt reglerats i kollektivavtalet och att gemensam partsavsikt saknas, finner – bl.a. mot bakgrund av arten och omfattningen av den internationella verksamhet inom vilket arbetet bedrivs – kollektivavtalet inte vara tillämpligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 89

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Hans Blyme, Karin Isacsson, Ola Bengtson, Lena Tell, Jon-Erik Eriksson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 21 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Den 1 oktober 1997 övergick ansvaret för förvar av utlänningar från landets polismyndigheter under Rikspolisstyrelsen till Statens Invandrarverk (SIV). Vid förvaret i Göteborg arbetade personal som var anställd av polismyndigheten. Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskyddslagen övergått till en ny arbetsgivare. Arbetsdomstolen fann att det vid tillämpning av 6 b § anställningsskyddslagen är den anställande myndigheten som skall anses som arbetsgivare. Att det i detta fall inte var fråga om något byte av arbetsgivare i formell mening utgjorde således inte något hinder mot att pröva om en övergång av verksamhet eller del av en verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen hade skett. Arbetsdomstolen kom vid denna prövning fram till att en övergång av verksamhet förelåg.

I målet uppkom också fråga om anställningarna för två arbetstagare som hade arbetat i arresten hos polismyndigheten, och alltså inte i förvaret, också skulle anses ha övergått på SIV. Dessa två arbetstagare hade nämligen, när polismyndigheten inför övergången sade upp personal på grund av arbetsbrist, kommit att till följd av turordningsreglerna bli uppsagda i stället för två arbetstagare som arbetade vid förvaret.

Även fråga om SIV hade haft rätt att på grund av arbetsbrist säga upp de arbetstagare som till följd av övergången övergått på SIV.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 21

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Statens invandrarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Anders Hagman, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :