Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sekreterare / Rättssekreterare:

Arbetsdomstolens domarJonas Alberg

( 10 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Jonas Alberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Jonas Alberg
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1999–2000 ( 10 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Jonas Alberg har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
41 ledamöter ♀ 16 ♂ 25
20 parter
9 ombud ♀ 2 ♂ 7

Jonas Alberg har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Inga Åkerlund ( 6 st. ), Carina Gunnarsson ( 2 st. ) och Michaël Koch ( 2 st. ) varit ordförande

Jonas Alberg
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
2 st.2003–2011

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 2 st. )

Jonas Alberg har dömt refererade avgöranden med :
12 ledamöter ♀ 4 ♂ 8
2 sekreterare ♀ 2 ♂ 0
6 parter
4 ombud ♀ 1 ♂ 3

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1998-11-122000-10-081 år 10 mån 27 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år 10 månader och 27 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i två avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Jonas Alberg sedan 1993 ), första gången den 19 november 2003 och senast den 19 januari 2011.
Titlar för Jonas Alberg som tillfällig ersättare : Revisionssekreterare i Högsta domstolen & Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Jonas Alberg som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 10 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett skyddsombud vid en kriminalvårdsanstalt har hindrats av arbetsgivaren från att fullgöra sina uppgifter. För bedömning av den frågan har varit avgörande om skyddsombudet med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160) har stoppat visst arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 92

Lagrum : 6 kap. 7 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Annett Olofsson & Bengt Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Christer Måhl (skiljaktig), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Ninel Jansson (skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig).
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 57 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare enligt det mellan parterna gällande kollektivavtalet (riksavtalet för slakteri- och charkuteribranschen) hade rätt att utan lokal överenskommelse förlägga den ordinarie arbetstiden som tvåskift enligt ett schema som innebar bland annat att skiftlagens bemanning varierade mellan veckans dagar och att arbete bedrevs på söndagar. Vid jakande svar på denna fråga uppkom spörsmålet om arbetstagarorganisationen ändå haft fog för sin uppfattning när den utövade tolkningsföreträde i tvistefrågan.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 57

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ombud : Erik Danhard & Per Hidesten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Peter Ander, Mats Holmgren, Anders Tiderman (skiljaktig) och Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En anställd hos ett bolag, som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats, blir efter säkerhetsprövning av Luftfartsverket bedömd som olämplig från säkerhetssynpunkt och får inte längre anlitas i verksamhet på flygplatsen. Luftfartsverkets beslut, som inte får överklagas, får till följd att den anställde blir uppsagd. Vid prövning av frågan huruvida saklig grund för uppsägningen förelegat, har Arbetsdomstolen bl.a. att ta ställning till påståenden om kränkningar av den anställdes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Arbetsdomstolen finner att bolaget, som anses ha varit skyldigt att rätta sig efter Luftfartsverkets beslut, haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 17

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Air Inn Aktiebolag & Hotell- och restaurangfacket

Ombud : Kurt Junesjö & Mats Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 12 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som arbetar dagtid och bl.a. sysslar med truckkörning, har sjukanmält sig hos sin arbetsgivare och uppbär sjuklön. Under samma period deltar han på kvällstid i en betald truckförarutbildning hos en annan arbetsgivare. Med anledning härav – och på grund av sena ankomster i stor omfattning – blir han avskedad. Fråga om ogiltigförklaring av avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 12

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svenska Sika & Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket

Ombud : Erik Danhard & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Britt Angleryd, Peter Ander, Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Titti Sandqvist (ombudsmannen i Försäkringstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förvärvaren av en verksamhet är bunden enligt 28 § medbestämmandelagen av det kollektivavtal som överlåtaren var bunden av. I målet behandlas frågan om bundenheten till följd av regeln i 28 § tredje stycket medbestämmandelagen varit tidsbegränsad till högst ett år från verksamhetsövergången.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 8

Lagrum : 28 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Transportarbetareförbundet & Trans Cargo i Kalmar AB

Ombud : Rolf Greger Höglund & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Bo Jangenäs, Carl Magnus Pontén, Ylva Tengblad, Lilian Hindersson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1999 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 144 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En försäljare hos ett företag i säkerhetsbranschen lät under pågående anställning tillsammans med en installationstekniker registrera ett handelsbolag med en verksamhetsinriktning som delvis sammanföll med arbetsgivarens. Försäljaren påbörjade dock ingen verksamhet i handelsbolaget under anställningstiden. Fråga om grund för avskedande förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 144

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : RiksAlarm Teknik Skandinavien Aktiebolag & T.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maj Johansson, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Ninel Jansson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 117 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om provisionsförsäljares rätt till efter anställningen förfallen provision.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 117

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : PK Produkter Aktiebolag & S.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Leif Haglund och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 103 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om den svenska regeringen agerat könsdiskriminerande till nackdel för en kvinnlig domare då den nominerade och därefter, tillsammans med övriga EU-medlemsstaters regeringar, utnämnde en man och inte henne till domare i EG-domstolen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 103

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : B.S-W. & Staten genom Justitiekanslern

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Palle Landin, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En undersköterska på ett kommunalt servicehem för äldre människor tillgrep från en av de boende en väska som innehöll drygt 20 000 kr i kontanter. Med anledning därav dömdes hon senare för snatteri och olovligt förfogande. Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande. I Arbetsdomstolen görs gällande att undersköterskan har begått gärningen under inflytande av ett läkemedelsberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 16

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Älvdalens kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Christer Måhl, Björn Müntzing, Ola Bengtson, Anders Tiderman och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 10 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare hos ett slakteriföretag. Arbetstagaren hade på grund av en knäskada nedsatt arbetsförmåga och kunde därför enligt arbetsgivarens mening inte längre utföra arbete av någon betydelse för företaget. Fråga om arbetsgivaren har fullgjort sin skyldighet att medverka till arbetstagarens rehabilitering och sin skyldighet att söka omplacera denne. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte är sakligt grundad. I målet uppkommer också fråga om arbetstagarens rätt till lön under tid såväl före som efter uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 10

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Scan Farmek Ekonomisk förening & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Gunnar Ericson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :