: : : : :

Arbetsdomstolens domarMargareta Palmstierna

( 11 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Margareta Palmstierna
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1994 ( 11 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Margareta Palmstierna har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
37 ledamöter ♀ 8 ♂ 29
25 parter

Margareta Palmstierna har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Ove Sköllerholm ( 6 st. ) och Hans Stark ( 5 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1992-10-011994-10-092 år 9 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år och 9 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Margareta Palmstierna som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 5,5 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Margareta Palmstierna som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Margareta Palmstierna som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 11 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 5 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare mot sin förutvarande arbetsgivare väckt talan om skadestånd på grund av påstått avskedande i strid med anställningsskyddslagen uppkommer fråga, huruvida arbetstagarens talan såsom för sent väckt är förlorad på grund av preskription enligt 42 § jämfört med 41 § andra stycket andra meningen anställningsskyddslagen.

När preskriptionstiden för väckande av talan enligt 41 § andra stycket andra meningen anställningsskyddslagen löpte ut deltog arbetsgivaren i förlikningsförhandlingar utom rätta med arbetstagaren. Under förlikningsförhandlingarna berördes preskriptionsfrågan över huvud taget inte parterna emellan. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren får anses ha konkludent medgett arbetstagaren en förlängning av preskriptionstiden enligt den nämnda bestämmelsen.

I frågan om vilken frist för väckande av talan som då i stället skulle anses gälla har arbetsdomstolen funnit att arbetstagaren endast bör medges en så lång ytterligare frist, räknat från tidpunkten då förlikningsförhandlingarna avslutats, att arbetstagaren får skäligt rådrum för att överväga frågan om att väcka talan och inge ansökan om stämning eller den handling som eljest fordras för att talan i tvisten skall anses väckt.

Vid bestämmandet av denna frist har ledning ansetts böra hämtas från bestämmelsen i 66 § första stycket medbestämmandelagen, enligt vilken bestämmelse medlem i en organisation, i fall då organisationen försuttit föreskriven tid för förhandling eller väckande av talan, får väcka talan inom en månad efter det att nyssnämnd tid löpt ut.

Eftersom arbetstagaren i det aktuella fallet väckt sin talan först närmare fyra månader efter det att förlikningsförhandlingarna mellan parterna avslutats, finner arbetsdomstolen att arbetstagaren får anses ha förlorat sin talan på grund av preskription.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 5

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 66 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.S. & Torgets Önh Mottagning Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Palle Landin, Torkel Unge, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Tvist om plåtslageriföretag varit skyldiga enligt plåtslageribranschens kollektivavtal att med tillämpning av avtalets fördelningstal utge en tidlön till lärlingar, specialarbetare och yrkesarbetare efter fullgjord lärlingsutbildning som anknyter till den lön som utbetalas till övriga yrkesarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 3

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Jonasson & Son Plåtslageri & Göinge Plåt Aktiebolag & Handelsbolaget Göinge Plåtslageri & Plåtslageriernas Riksförbund & Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Göte Larsson och Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

1993 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 201 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan ett byggföretag och fyra arbetstagare på en arbetsplats träffades en överenskommelse om att arbetstagarnas löner skulle bestämmas med tillämpning av ett meritvärderingssystem. Tvisten gäller i första hand huruvida överenskommelsen är en ackordsöverenskommelse som strider mot byggnadsavtalet samt i andra hand, för den händelse fråga är om tidlön, huruvida bestämmelser om tidlön i byggnadsavtalet har blivit åsidosatta.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 201

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Byggnads Aktiebolaget Westerdahl & Herbertsson i konkurs & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Torkel Unge (skiljaktig), Christian Tydén (skiljaktig), Valter Carlsson och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 184 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet är en arbetstagare som bryter mot sistnämnda avtal genom att lämna sin anställning utan att iaktta föreskriven uppsägningstid skyldig att till arbetsgivaren utge skadestånd enligt en schablonregel. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Fråga om jämkning av sådant skadestånd bl.a. på grund av arbetsgivarens eget agerande sedan två arbetstagare under pågående ackordsarbete lämnat sina anställningar utan att iaktta uppsägningstid. Därvid fråga om tillämpligheten och betydelsen av en under byggnadsavtalets bestämmelser om ackord och förverkande av ackordsandel intagen protokollsanteckning, vari huvudorganisationerna uttalat angelägenheten av att arbetsgivaren omedelbart anmäler avvikelser från arbetet hos sin lokala organisation, vilken i sin tur skall anmäla saken hos arbetarnas lokala organisation för att denna skall kunna påverka arbetaren att återgå till arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 184

Parter ( Privata sektorn ) : B.B. & Byggförbundet & C-G.T. & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Lennart Hörnlund (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Gunnar A. Karlsson och Inger Karlsson.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 172 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En ingenjör vid Luftfartsverket har blivit uppsagd från sin anställning. Som grund för uppsägningen har angivits arbetsbrist. I målet uppkommer frågor om uppsägningen i själva verket berott på personliga förhållanden, om Luftfartsverket åsidosatt omplaceringsskyldigheten enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen och om uppsägningen innefattat ett brott mot turordningsreglerna i 3 § i kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (Tur-A-S).

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 172

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 7 kap. 2 § och 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Luftfartsverket & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Karin Isacsson, Ola Bengtson, Björn Qvarnström, Bo Almgren och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 170 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om återbetalningsskyldighet avseende felaktigt utbetald lön.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 170

Parter ( Statliga sektorn ) : B.M. & Staten genom Försvarets Civilförvaltning & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ola Bengtson och Göran Karlsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 148 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal i fråga om rätten till s.k. förrättningstillägg vid endagsförrättning.

I målet är fråga om ett kollektivavtal som slutits av två organisationer på arbetstagarsidan, SACO och SF, vilka enligt vad utredningen visar vid förhandlingarna om avtalet uppträtt gemensamt i förhållande till arbetsgivarparten i avtalet, Sjöfartsverket. Av A:s och B:s uppgifter har framgått bl.a. att det på arbetstagarsidan varit åsyftat att allt vad som förekom under förhandlingarna med arbetsgivarsidan skulle redovisas arbetstagarorganisationerna emellan. Förhandlingarna resulterade också i ett enda, för de båda arbetstagarorganisationerna gemensamt avtal med Sjöfartsverket. Avtalet innehåller inga särbestämmelser för medlemmar tillhörande endera arbetstagarorganisationen. Det är givet att det därmed får antas vara bäst överensstämmande med vad de förhandlande parterna på ömse sidor själva åsyftat, att avtalet vid tvist om dess innebörd skall tolkas lika i förhållande till båda organisationerna på arbetstagarsidan.

Vid en sådan förhandlingsgemenskap på endera partssidan som här har förelegat måste enligt arbetsdomstolens mening därför som regel gälla, att motparten till de gemensamt förhandlande parterna är berättigad att utgå från att sådant som motparten uttryckligen har klargjort för en av dessa ifråga om den av honom avsedda innebörden av en avtalsbestämmelse också har blivit känt för den andra av de gemensamt förhandlande parterna. Detta bör i vart fall gälla så länge motparten inte i det enskilda fallet på grund av särskilda omständigheter inser eller bör inse, att en av de gemensamt förhandlande parterna faktiskt svävar i okunnighet om vad som har klargjorts för den andra.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 148

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Sjöfartsverket & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Olle Gunnarsson (f.d. överdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Björn Qvarnström, Åke Wänman och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § i kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns.

Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på skilda arbetstagare vid länsstyrelsen i Stockholms län. Arbetstagarna hade hänförts till turordningskretsar med bl.a. följande beteckningar: ”Allmänna kontorsgöromål inkl. utskriftsarbete”, ”Handläggare vid handels- och föreningsregistren” och ”Handläggare vid bil- och båtregistren”.

Särskild fråga om saklig grund enligt 7 § anställningsskyddslagen förelegat. Har uppsägningar på grund av arbetsbrist skett ”för säkerhets skull”?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 138

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens Arbetsgivarverk & TCO-OF:s sektor för området civil statsförvaltning (TCO-OF/C)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Barbro Fischerström, Inga Britt Lagerlöf, Anders Hagman, Marika Fröberg, Bo Almgren och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 81 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Preskriptionsfråga. Enligt byggnadsavtalets § 10 f 1 räknas såvitt i målet är ifråga preskriptionstiden för väckande av talan i en tvist från den dag då ”slutjusterat” protokoll från central förhandling i tvisten föreligger. I ett fall då protokollet från den centrala förhandlingen skulle justeras av båda parterna har arbetsdomstolen funnit att den naturliga utgångspunkten vid tolkningen av bestämmelsen måste vara att slutjusterat protokoll föreligger sedan parternas justeringsförklaringar har utväxlats. Fråga dock om betydelsen i preskriptionshänseende av att den sist justerande parten vid sin justering av protokollet har tillfogat en justeringsanmärkning som föranlett motparten att på nytt förklara sig justera protokollet med en egen justeringsanmärkning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 81

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulf E. Nilsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Enligt 6 § sjuklönelagen utgör beräkningsunderlaget för sjuklön (sjuklöneunderlaget) den lön och andra anställningsförmåner som en arbetstagare gått miste om tillföljd av nedsättningen i arbetsförmågan under sjuklöneperioden. Fråga huruvida i sjuklöneunderlaget för en arbetstagare skall inräknas sådan lön för helgdag (helglön), som arbetstagaren enligt kollektivavtal ostridigt gått miste om på grund av sjukfrånvaro på de dagar som enligt kollektivavtalet utgör kvalifikationsdagar för rätten till helglön.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 71

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Göran Karlstedt, Siv Kimbré, Lennart Hörnlund, Lennart Aspegren, Åke Wänman och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivares primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § första stycket första meningen medbestämmandelagen.

En arbetsgivare är sedan år 1982 medlem i en arbetsgivarorganisation och därmed bunden av kollektivavtal avseende löner och andra anställningsvillkor i förhållande till arbetstagarorganisationen A. Arbetsgivaren är vidare bunden av ett år 1989 av arbetsgivaren ingånget kollektivavtal med arbetstagarorganisationen B avseende löner och andra anställningsvillkor. Oavsett huruvida de båda kollektivavtalen är s.k. konkurrerande kollektivavtal med företräde vid avtalstillämpningen för avtalet med organisationen A har arbetsgivaren funnits förhandlingsskyldig enligt 11 § medbestämmandelagen (även) i förhållande till organisationen B, som när förhandlingsskyldigheten aktualiserades hade en medlem anställd hos arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 24

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : H:s Hjulgrävmaskiner Aktiebolag & Maskinentreprenörerna & Svenska Gruvindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Christian Tydén och Göte Larsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :