Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Utgången i överklagade mål:

Arbetsdomstolens domarÖverlämnat

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andel avgöranden med skiljaktig mening i Arbetsdomstolen : 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 med överlämnande i överklagade mål ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2018 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2018 nr 31 meddelad Enhällig
Överklagat ( överlämnat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fyra arbetstagare vid ett företag som anordnar personlig assistans har sagt upp sig för att börja arbeta hos ett konkurrerande företag. Fråga om arbetstagarna under sina anställningar brutit mot lojalitetsplikten i sina anställningsavtal och om de under eller efter sina anställningar brutit mot företagshemlighetslagen samt om de därför är skyldiga att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till sin förre arbetsgivare och i så fall med vilka belopp. Även fråga om det nya företaget är skadeståndsskyldigt för att i strid med företagshemlighetslagen ha utnyttjat företagshemligheter angripna av arbetstagarna.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 31

Lagrum : 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 6 kap. 4 § (1972:207) skadeståndslagen | 13 kap. 3 § och 35 kap. 5 § (1942:740) rättegångsbalken

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Dödsboet efter J-E.J. & Handen Assistans AB & K.O. & M.P. & S.F. & Västgöta Assistans AB

Ombud : Jörgen Larsson & Peter Gustafsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Åsa Kjellberg Kahn, Helena Linde, Gerald Lindberg och Bo Hallberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Peter Edin

Dela :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 15 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( överlämnat ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare och bolagsman i handelsbolag.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 15

Lagrum : 1 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : BMP. & J.C.

Ombud : Olov Östensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman (referent) och Jonas Malmberg (skiljaktig).
Rättssekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 29 meddelad Enhällig
Överklagat ( överlämnat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En man har varit anställd hos bolag A. I hans anställningsavtal finns en konkurrensklausul till förmån för såväl bolag A som en tredje man, bolag B. Fråga huruvida tvist om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken, där bolag B för talan mot mannen, är en arbetstvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 29

Lagrum : 1 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Scanmaskin Sverige Aktiebolag & U.G.

Ombud : Jörgen Larsson & Lars Viklund & Maria Jönsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Cathrine Lilja Hansson (referent) och Carin Häckter. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 14 meddelad Enhällig
Överklagat ( överlämnat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 14

Lagrum : 1 kap. 1 § och 2 kap. 7 § andra stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.B. & P.W.H.

Ombud : Magnus Näsholm

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Cathrine Lilja Hansson (referent) och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 113 meddelad Enhällig
Överklagat ( överlämnat ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser som ingåtts i samband med att överenskommelse träffades om att anställningen skulle upphöra. Fråga om tvisten är en arbetstvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 113

Lagrum : 1 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.J. med firma BeFore & Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut

Ombud : Lars Hartzell & Lars Jelder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Ola Bengtson, Stina Nilsen och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :