: : : : :

Arbetsdomstolens domarCarl-Johan Karlson

( 16 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Carl-Johan Karlson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1995–1997 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Carl-Johan Karlson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
60 ledamöter ♀ 18 ♂ 42
34 parter

Carl-Johan Karlson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 6 st. ), Michaël Koch ( 5 st. ), Hans Stark ( 3 st. ), Lars Johan Eklund ( 1 st. ) och Ove Sköllerholm ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1994-09-261997-08-242 år 10 mån 30 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år 10 månader och 30 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Carl-Johan Karlson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 5,3 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Carl-Johan Karlson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Carl-Johan Karlson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 16 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 81 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade till uppgift att bedriva fastighetsskötsel och städning i ett A tillhörigt bostadsområde. Företaget A uppdrog därefter åt ett annat företag B att som enteprenör utföra de uppsagda arbetstagarnas sysslor. Tvist huruvida det inträffade är att anse som en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att företaget B inte har övertagit vare sig arbetskraft eller materiella tillgångar från företaget A. Domstolen finner sammantaget att någon övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets och anställningsskyddslagens mening inte har ägt rum.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 81

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastighetsarbetsgivarnas Förbund & FF – Fastighetsservice Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Valter Carlsson (skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fyra arbetstagare hos en kommun träffade avtal med kommunen om tidsbegränsade förordnanden som rektorer resp. utvecklingsansvarig. I anställningsavtalen angavs att arbetstagarna hade garanterad tillsvidareanställning i annan befattning hos kommunen. Kommunen lät de aktuella förordnandena upphöra vid utgången av den angivna tiden. Arbetstagarna kvarstod därefter i tillsvidareanställningar i andra befattningar hos kommunen. Fråga om de tidsbegränsade förordnandena utgör visstidsanställningar som enligt 36 § anställningsskyddslagen skall förklaras gälla tills vidare.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 42

Lagrum : 36 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Söderhamns kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Gunnar Ericson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 26 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en tingsrätt genom dom ogiltigförklarat ett avskedande av en kommunal tjänsteman överklagades domen till arbetsdomstolen av kommunen. På yrkande av arbetstagaren fattade arbetsdomstolen ett interimistiskt beslut om att anställningen skulle bestå till dess tvisten slutligt avgjorts. Kommunen förklarade därefter att avskedandet vidhölls och uppmanade arbetstagaren att lämna arbetsplatsen. Kommunen återkallade sin talan i arbetsdomstolen, som senare avskrev målet från vidare handläggning. Arbetstagaren erhöll senare skadestånd av kommunen enligt 39 § anställningsskyddslagen.

I målet uppkommer bl.a. fråga om arbetstagaren är berättigad till lön för tiden innan arbetsdomstolen avskrev målet från vidare handläggning. Arbetsdomstolen konstaterar att det för tillämpning av 39 § anställningsskyddslagen krävs att den dom varigenom avskedandet ogiltigförklarats har vunnit laga kraft. Arbetstagarens anställning och rätt till lön bestod därför till dess att arbetsdomstolen avskrev målet från vidare handläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 26

Lagrum : 35 § och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : E.L. & Umeå kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 19 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett aktiebolags konkursbo har inträtt som arbetsgivare i förhållande till två arbetstagare i konkursbolaget och därmed blivit skyldigt att utge lön m.m. under uppsägningstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 19

Parter ( Privata sektorn ) : Bison Consult Aktiebolags konkursbo & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Maria Nygren, Anders Hagman, Göte Larsson och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 3 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör A i ett företag i livsmedelsbranschen skiljs från sin anställning utan iakttagande av den uppsägningstid som anges i anställningsavtalet. A väcker talan vid tingsrätt mot bolaget med yrkande om skadestånd motsvarande hans lön under uppsägningstiden. Bolaget bestrider yrkandet och väcker för egen del talan mot A med yrkande om skadestånd enligt de särskilda bestämmelserna i aktiebolagslagen.

I målet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1. Har A i strid med styrelsens beslut låtit vissa av bolagets återförsäljare köpa varor på kredit till skada för bolaget på ett sådant sätt att grund för avskedande förelegat och bolaget blivit berättigat till skadestånd enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen?

2. Har A i samband med förhandlingar om samgående med ett annat företag i branschen agerat illojalt och därigenom åsidosatt sina åligganden mot bolaget på ett sådant sätt att grund för avskedande förelegat?

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 3

Lagrum : 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.L. & Lännocks Glassförsäljning Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Hans Forselius (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Inge Janérus och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 143 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En hotellanställd uppsökte efter arbetstidens slut en hotellgäst på dennas rum. Han förtärde i hotellgästens sällskap en betydande mängd vin och kvarstannade i rummet över natten. Hotellgästen framförde påföljande morgon klagomål över det inträffade till hotelledningen.

Arbetsdomstolen har funnit hotellföretaget vara berättigat att avskeda arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 143

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.A. & Saltsjöbadens Hotellaktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Henrik Sahlin och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 114 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en inför uppsägningar på grund av arbetsbrist överenskommen avtalsturlista kan anses i visst hänseende stridande mot god sed på arbetsmarknaden eller eljest otillbörlig. Arbetsdomstolen, som finner att listan inte kan frånkännas verkan i omtvistat hänseende, gör vissa allmänna uttalanden rörande upprättandet av avtalsturlistor.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 114

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.L. & Sigtunaortens Taxi Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Gunnar Ericson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1995 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 153 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt vårdhem för bl.a. utvecklingsstörda omsorgstagare. Avskedandena grundades på att de båda vårdarna, i samband med att de tillsammans med två av omsorgstagarna vid vårdhemmet besökte en fritidsstuga, hade för pengar som tillhörde de båda omsorgstagarna inköpt 10 burkar starköl och tre flaskor lättvin, medfört dessa drycker till stugan och under vistelsen där själva förtärt en del av dryckerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 153

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av försäljare av flygbiljetter. Även fråga huruvida arbetsgivarens i sammanhanget vidtagna indragning av arbetstagarens personalbiljettförmån utgjort en mot 62 § medbestämmandelagen stridande disciplinpåföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 146

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scandinavian Airlines System & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marie Hafström, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 112 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtal rörande lön och allmänna anställningsvillkor m.m. på det kommunala området (ÖLA) ingår Allmänna Bestämmelser (AB). Enligt dessa bestämmelser utges kompensation för övertidsarbete i form av ledighet eller kontant ersättning. Har arbetsgivaren eller den enskilda arbetstagaren rätt att välja kompensationsform?

I domen berörs frågan om en valrätt för arbetsgivaren kan grundas på arbetsledningsrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 112

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall, Birgitta Brånedal-Sund, Thore Ziethén och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verksamhet övergått från en arbetsgivare till en annan så att arbetstagare ägt rätt att vid beräkning av anställningstid hos den senare tillgodoräkna sig tiden hos den förre.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 100

Lagrum : 3 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bil Båt & Bygg i Göteborg Aktiebolag & Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare påstås ha lämnat sin anställning på grund av att hon utsatts för sexuella närmanden från arbetsgivarens sida och för trakasserier för att hon avvisat dessa närmanden. Arbetsdomstolen finner att arbetstagarsidan inte styrkt sina påståenden om sexuella närmanden.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 74

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Tjänstemannaförbundet HTF & W.R. med firma WR Förlag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Annika Baude, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot studieledighetslagen genom att inte antingen uppskjuta eller bevilja en ansökan om studieledighet m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 69

Lagrum : 1 §, 8 § och 9 § lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Generaltullstyrelsen & TULL-KUST

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ulf Perbeck, Göte Larsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 37 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en vid en förhandling träffad överenskommelse innefattar ett avtal om avvikelse från anställningsskyddslagens turordningsregler. Även fråga om beräkning av ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 37

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elajo Elinstallationer Aktiebolag & Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Mats Holmgren (skiljaktig), Inge Janérus och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 15 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har inlett ett förfarande för att säga upp en lärare av personliga skäl men utfäst sig att inte säga upp denne om vissa villkor uppfylldes. Fråga om dessa villkor uppfyllts och om en av kommunen vidtagen uppsägning därför skall ogiltigförklaras.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 15

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Inga Jerkeman, Mats Holmgren (skiljaktig), Björn Qvarnström, Hans-Åke Engdahl (förhandlingschef i Svenska Målareförbundet; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 4 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En poliskommissarie har dömts för osant intygande, grovt brott och grovt tjänstefel till villkorlig dom och dagsböter. Arbetsdomstolen har funnit att det förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 4

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Margit Strandberg, Christian Tydén, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson, Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :