Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ogiltigförklaring av uppsägning / avskedande:

Arbetsdomstolens domarOgiltigförklaring av uppsägning / avskedande

( 131 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

 • Arbetsdomstolens refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning / avskedande sedan 1993 ( 131 st. )

  Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

  2022 ( 1 st. )

  Prejudikat : AD 2022 nr 15 meddelad — Med skiljaktig mening
  DirektstämtDom ]

  | | |  ]

  Sammanfattning :

  Vid Samhall finns arbetstagare som är anställda i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning och som därför inte omfattas av anställningsskyddslagen. Enligt ett tillämpligt kollektivavtal ska dock ett avskedande av arbetstagare som inte omfattas av anställningsskyddslagen ogiltigförklaras om skälen för avskedandet inte ens skulle ha räckt till en giltig uppsägning. En arbetstagare, som på grund av funktionsnedsättning blivit anvisad arbete hos Samhall, har avskedats efter att han agerat olämpligt mot kvinnliga kollegor. Arbetsdomstolen har ansett att agerandet inte varit acceptabelt och inte ska behöva tålas i ett anställningsförhållande. Mot bakgrund av Samhalls uppdrag ansåg Arbetsdomstolen att det kan ställas större krav på bolaget än på andra arbetsgivare när det gäller att vidta åtgärder för att komma till rätta med brister i anvisade arbetstagares ageranden som har samband med deras funktionsnedsättning. Domstolen har vidare funnit att den avskedade arbetstagarens agerande haft sådant samband med hans funktionshinder att Samhall borde ha försökt komma till rätta med problemet genom tillrättavisningar eller andra åtgärder, i stället för att direkt skilja honom från anställningen. Avskedandet har därför ogiltigförklarats. Arbetstagaren hade inte rätt till allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

  » Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 15

  Lagrum : 7 §, 9 §, 18 § och 19 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

  Parter ( Privata sektorn ) : Fremia & Industrifacket Metall & Samhall Aktiebolag

  Ombud : Sonia Ericstam & Sven Rosqvist

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg (skiljaktig), Anna Middelman, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt (skiljaktig), Johanna Hasselgren, Ronny Wenngren (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Elisabeth Mohlkert.
  Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

  Dela :

  2021 ( 2 st. )

  Prejudikat med Sören Öman : AD 2021 nr 67 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  |  ]

  Sammanfattning :

  En lagerarbetare har avskedats eftersom han, enligt arbetsgivaren, dels vid flera tillfällen medverkat till en kollegas våld och trakasserier mot en annan kollega, dels farit med osanning under arbetsgivarens utredning av vad som skett. Arbetsdomstolen har inte funnit det bevisat att lagerarbetaren medverkat till kollegans våld eller trakasserier eller farit med osanning och har därför ogiltigförklarat avskedandet. Uttalanden om att det av den allmänna lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande, eller arbetstagarens allmänna skyldigheter enligt arbetsmiljölagen, inte kan anses följa en skyldighet att försöka avvärja sådana pågående handgripligheter mellan arbetskamrater som inte uppenbart kan leda till allvarlig skada på person eller egendom.

  » Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 67

  Lagrum : 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Svensk Handel & Handelsanställdas förbund & ICA Sverige AB

  Ombud : Jessica Berlin & Per Dalekant

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Carina Gunnarsson (f.d. generaldirektören i Medlingsinstitutet; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Stefan Lagervall, Gerald Lindberg (f.d. avtalssekreterare i Svenska Livsmedelsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Jonas Eklund

  Dela :

  Prejudikat med Sören Öman : AD 2021 nr 63 meddelad — Med skiljaktig mening
  DirektstämtDom ]

  | | | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  En statlig myndighet beslutade att en tjänsteman med en säkerhetsklassad befattning vid myndigheten inte längre uppfyllde säkerhetsskyddslagens förutsättningar för godkänd säkerhetsprövning. Det beslutet kunde inte överklagas. Tjänstemannen var efter beslutet enligt författning inte behörig att utföra sina arbetsuppgifter. Sedan tjänstemannen fått och avböjt ett erbjudande om omplacering till en icke säkerhetsklassad befattning vid myndigheten sade anställningsmyndigheten upp honom av personliga skäl. Arbetsdomstolen har funnit att staten i ett sådant fall har att styrka dels att arbetstagaren avböjt ett skäligt erbjudande om annat arbete, dels förekomsten av sådana omständigheter som gör att det kan antas att arbetstagaren inte är pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Då staten inte gjort detta i det aktuella fallet har uppsägningen ogiltigförklarats. – Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln och kvittning av rättegångskostnader.

  » Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 63

  Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

  Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Arbetsgivarverket

  Ombud : Annika Jonasson & Carl Durling & Joakim Lindqvist

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Karl Olof Stenqvist (skiljaktig), Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Annette Carnhede.
  Rättssekreterare : Jonas Eklund

  Dela :

  2020 ( 3 st. )

  Prejudikat : AD 2020 nr 58 meddelad Enhällig
  Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

  | | | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av bristande prestationer och samarbetsproblem som är kopplade till en funktionsnedsättning i form av autism.

  » Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 58

  Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Domstolsverket & T.H.

  Ombud : Carl Durling & Henric Einarsson & Johan Norin & Linnéa Littorin

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Carina Gunnarsson (f.d. generaldirektören i Medlingsinstitutet; tillfällig ersättare), Helene Arango Magnusson, Ari Kirvesniemi, Daniela Eriksson, Susanne Östh och Paul Lidehäll. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Disa Buskhe

  Dela :

  Prejudikat : AD 2020 nr 46 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | |  ]

  Sammanfattning :

  Fråga om en tornväktare i Ystad varit tillsvidareanställd eller haft upprepade tidsbegränsade anställningar.

  » Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 46

  Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Kommunala sektorn ) : Kulturförvaltningen i Ystads Driftsektion & Ystads kommun

  Ombud : Frederick Batzler & Tina Nordenbrink

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Håkan Lundquist, Per-Anders Edin, Ari Kirvesniemi, Cathrin Dalmo, Susanne Östh, Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

  Dela :

  Prejudikat med Sören Öman : AD 2020 nr 22 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | |  ]

  Sammanfattning :

  En forskare vid ett statligt universitet har avskedats sedan universitetet beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Arbetsdomstolen har funnit att universitetets beslut inte i sig är laga grund för avskedandet eller saklig grund för uppsägning, och att det inte heller innebär att forskaren faktiskt gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Arbetsdomstolen har i stället självständigt prövat om forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning på det sätt staten påstått. Arbetsdomstolen har vid denna prövning kommit fram till att staten inte har visat att forskaren gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning.

  » Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 22

  Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare & Staten genom Lunds universitet

  Ombud : Annika Wahlström & Carl Durling & Cecilia Bergman

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Anna Middelman, Berndt Molin, Ari Kirvesniemi, Johanna Hasselgren, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

  Dela :

  2019 ( 2 st. )

  Prejudikat med Sören Öman : AD 2019 nr 38 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att han gjort ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln.

  » Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 38

  Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Migrationsverket

  Ombud : Hanna Schmidt & Jessica Berlin & Josephine Trinder

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Anna Middelman, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Ingemar Hamskär. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Sofia Rasmusson

  Dela :

  Prejudikat : AD 2019 nr 15 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | | | | | | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten har rört om generaldirektören gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift, om hennes agerande, även om handlandet inte utgjort straffbar gärning, varit sådant att skäl för avskedande funnits, om de faktiska omständigheterna får läggas till grund för bedömningen om avskedandet varit lagligen grundat, om staten agerat i strid med tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad att avskeda generaldirektören dels då den redan vidtagit en arbetsrättslig åtgärd, dels eftersom det agerande som lagts henne till last avser ett agerande i hennes tidigare anställning.

  » Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 15

  Lagrum : 18 §, 19 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 32 § och 33 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 19 kap. 9 § brottsbalken (1962:700)

  Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Arbetsgivarverket & Sveriges Ingenjörer

  Ombud : Karin Lundin & Magnus Bäckström & Robert Lakatos

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Hellmont, Kerstin G Andersson, Åsa Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Hannah Edström

  Dela :

  2018 ( 1 st. )

  Prejudikat : AD 2018 nr 76 meddelad Enhällig
  Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

  | |  ]

  Sammanfattning :

  Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning och därvid dels fråga om det varit fråga om arbetsbrist eller s.k. fingerad arbetsbrist, dels fråga om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

  » Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 76

  Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.G. & Kosta Boda Art Hotel AB

  Ombud : Björn Djupmark & Jerker Öhrfeldt

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Anna Middelman, Christer Måhl, Charlott Richardson, Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Annette Carnhede. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Sofia Rasmusson

  Dela :

  2017 ( 1 st. )

  Prejudikat : AD 2017 nr 52 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | |  ]

  Sammanfattning :

  Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att produktionsledaren hotat och slagit en annan anställd och varit inblandat i sin sons grova misshandel av den anställde samt uppdragit åt en arbetskollega att förmå tilltänkta vittnen att ta tillbaka sina uppgifter. Fråga om arbetsgivarparterna förmått styrka sina påståenden och om det funnits laga skäl för att skilja arbetstagaren från anställningen.

  » Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 52

  Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Privata sektorn ) : Ewerman Aktiebolag & Handelsanställdas förbund & Svensk Handel

  Ombud : Karolina Löf & Marie Nordström

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Malin Simon Holm

  Dela :

  2016 ( 1 st. )

  Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 74 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  Att Statens överklagandenämnd efter överklagande beslutar att undanröja en statlig myndighets anställningsbeslut innebär inte att ett redan ingånget anställningsavtal upphör eller att anställningsmyndigheten får avsluta den påbörjade anställningen utan att följa anställningsskyddslagen. Statens överklagandenämnds beslut utgör inte heller saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.

  » Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 74

  Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Försäkringskassan

  Ombud : Brita Hybbinette & Carl Durling & Per-Olof Persson

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Susanne Sundberg, Kurt Eriksson, Åsa Kjellberg Kahn, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Paul Lidehäll. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Peter Edin

  Dela :

  2015 ( 4 st. )

  Prejudikat med Sören Öman : AD 2015 nr 49 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | |  ]

  Sammanfattning :

  En 56-årig arbetsbristdrabbad arbetstagare i Långsele har haft godtagbar anledning att avböja ett erbjudande om omplacering till Örebro. – Arbetstagaren – en kundtjänstmedarbetare vid ett tvätteri – har ansetts ha haft tillräckliga kvalifikationer för en ledig befattning som arbetsledare (teamledare) i produktionen vid tvätteriet. – Sedan arbetstagaren sagts upp på grund av arbetsbrist till följd av omorganisation och tvist uppkommit om uppsägningens giltighet har arbetstagaren avstängts från arbetet när hennes arbetsuppgifter till följd av omorganisationen försvunnit. Det har funnits särskilda skäl för avstängningen enligt 34 § andra stycket anställningsskyddslagen.

  » Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 49

  Lagrum : 7 §, 22 §, 25 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Privata sektorn ) : Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige & Textilia Tvätt & Textilservice AB & Unionen

  Ombud : Ola Sundström & Pia Wiséen Wernblom

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Inger Mattsson Kasserud, Matts Jutterström, Annette Carnhede. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Lotta Bodelius

  Dela :

  Prejudikat : AD 2015 nr 47 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  |  ]

  Sammanfattning :

  Tvist om giltighet av ett avskedande av en produktionsledare. Fråga bland annat om produktionsledaren hade registrerat arbetstid felaktigt.

  » Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 47

  Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Privata sektorn ) : Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige & Kemwell AB & Unionen

  Ombud : Lena Isenstam & Pia Wiséen Wernblom

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Elisabeth Bjar, Lenita Granlund, Margareta Zandén. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Märta Lindberg

  Dela :

  Prejudikat : AD 2015 nr 34 meddelad Enhällig
  Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

  | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  Fråga om det finns skäl att, enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen interimistiskt förordna att anställningen ska upphöra.

  En uppsagd arbetstagare har yrkat ogiltigförklaring av uppsägningen av henne och arbetsgivaren har invänt att talan om ogiltighet är preskriberad. Vid bedömningen av preskriptionsfrågan har fråga uppkommit om när den tvisteförhandling som har begärts har avslutats och därvid den fackliga organisationens passivitet att få en förhandling till stånd.

  » Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 34

  Lagrum : 34 § tredje stycket, 40 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

  Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : A.C. & Göteborgs universitet

  Ombud : Lars Lövgren & Torbjörn Kallberg

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Kerstin G Andersson, Lars Josefsson, Marianne Hörding, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Sandra Lundgren

  Dela :

  Prejudikat : AD 2015 nr 13 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | |  ]

  Sammanfattning :

  Tvisten gäller om ett avskedande har varit lagligen grundat. Fråga om arbetsgivaren har känt till de omständigheter som åberopats till grund för avskedandet mer än två månader innan underrättelsen om det tilltänkta avskedandet lämnades och därför, till följd av den s.k. tvåmånadersregeln, förlorat möjligheten att åberopa omständigheterna som avskedandegrund.

  » Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 13

  Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Privata sektorn ) : ABB AB & Teknikarbetsgivarna & Unionen

  Ombud : Anders Weihe & John Wahlstedt & Lena Isenstam

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Håkan Lundquist, Folke K. Larsson, Ari Kirvesniemi, Ken Johnsson, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

  Dela :

  2014 ( 7 st. )

  Prejudikat : AD 2014 nr 82 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  Efter att en arbetstagare skadat sig i arbetet har arbetsgivaren vidtagit rehabiliteringsåtgärder. När rehabiliteringen pågått i nästan tre års tid ansåg arbetsgivaren att arbetstagaren var arbetsför och avslutade rehabiliteringen. Samtidigt varslades arbetstagaren om uppsägning av personliga skäl. Uppsägningen verkställdes några veckor senare. Arbetsgivaren anförde som skäl för uppsägningen att rehabiliteringsskyldigheten var fullgjord, att omplaceringsmöjligheter saknades och att arbetstagaren inte kunnat utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad. Även fråga om rätt till sjuklön för viss period.

  » Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 82

  Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 § lagen (1991:1047) om sjuklön

  Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige & Plastal Sverige AB

  Ombud : Olov Östensson & Pia Wiséen Wernblom

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Mårten Holmström, Ari Kirvesniemi, Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Margareta Zandén. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

  Dela :

  Prejudikat : AD 2014 nr 62 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  En kyrkoherde har avskedats. Fråga huvudsakligen om församlingen haft rätt att skilja kyrkoherden från anställningen, varvid bl.a. gjorts gällande att kyrkoherden ägnat en övervägande del av sin arbetstid åt privat affärsverksamhet. Även fråga om kyrkoherden omfattats av företagsledarundantaget i anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen har funnit att så inte varit fallet. I avskedandedelen även fråga om beräkningen av lönefordran med anledning av att Arbetsdomstolen ogiltigförklarat avskedandet. Därutöver fråga om rätt till ränta på semesterersättning som utbetalats, rätt till allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen och kvittningslagen, rätt till viss bilersättning och om brott mot bilersättningsavtalet och slutligen om församlingen brutit mot 16 § tredje stycket medbestämmandelagen, genom att inte upprätta och tillställa förbundet protokoll från den lokala tvisteförhandlingen.

  » Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 62

  Lagrum : 1 §, 18 §, 19 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 16 § tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 30 § andra stycket semesterlagen (1977:480)

  Parter ( Privata sektorn ) : Kyrkans Akademikerförbund & Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation & Veddige-Kungsäters församling

  Ombud : Lars Hartzell & Robert Svec

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Berndt Molin, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Annette Carnhede. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Inge-Marie Nilsson

  Dela :

  Prejudikat : AD 2014 nr 50 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | |  ]

  Sammanfattning :

  En tjänsteman vid Försäkringskassan har sagts upp med anledning av att hon ostridigt utfört otillåtna slagningar avseende sin make i Försäkringskassans ärendehanteringssystem. Arbetsdomstolen har funnit att tjänstemännens agerande förtjänar allvarlig kritik. Vid en sammanvägd bedömning har domstolen dock funnit att det inte förelegat saklig grund för uppsägning.

  » Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 50

  Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Försäkringskassan

  Ombud : Catharina Klåvus & Ulf Öberg

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist, Staffan Löwenborg, Veli-Pekka Säikkälä och Margareta Zandén. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Malin Broman Lindfors

  Dela :

  Prejudikat : AD 2014 nr 49 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  En tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att hon brutit mot jävsregler och interna behörighetsbestämmelser. Arbetsdomstolen har funnit att tjänstemännen inte medvetet handlagt närståendes ärenden men att hon brustit i sin jävskontroll i sådan omfattning att det förtjänar allvarlig kritik. Vid en sammanvägd bedömning har domstolen dock funnit att det inte förelegat saklig grund för uppsägning. Även fråga om det funnits särskilda skäl att avstänga tjänstemannen.

  » Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 49

  Lagrum : 7 § och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Försäkringskassan

  Ombud : Ulf Öberg & Veera Littmarck

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Marianne Hörding, Håkan Löfgren (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars P Merkel. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Malin Broman Lindfors

  Dela :

  Prejudikat : AD 2014 nr 46 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | |  ]

  Sammanfattning :

  Ett bolag drev enligt avtal med en kommun skolverksamhet vid en skola. Kommunen sade upp avtalet för att istället driva skolan i egen regi. Mot bakgrund härav sade bolaget upp bl.a. två lärare. Efter att lärarna väckt talan vid tingrätt mot bolaget om ogiltigförklaring av uppsägningarna ingick bolaget och lärarna en förlikning.

  Förbundet väckte vid Arbetsdomstolen talan mot kommunen och gjorde gällande att lärarnas anställningar övergått till kommunen enligt 6 b § anställningsskyddslagen och att kommunen avskedat lärarna genom att inte ta emot dem. Fråga dels om det skett en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen, dels om innebörden av förlikningen mellan bolaget och lärarna.

  » Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 46

  Lagrum : 7 § tredje stycket och 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Malmö kommun

  Ombud : Johanna Read Hilmarsdottir & Kirsi Piispanen & Lina Cronebäck

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Håkan Lundquist, Christer Måhl, Bengt Huldt, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Lars P Merkel. Enhälligt.
  [ Enkönad manlig sammansättning ]
  Rättssekreterare : Eva Lärfars Persson

  Dela :

  Prejudikat : AD 2014 nr 41 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | |  ]

  Sammanfattning :

  Fråga om det fanns saklig grund för uppsägning av en textilslöjdslärare på grund av nedsättningar i arbetsförmågan som beror sjukdom.

  » Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 41

  Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Kommunala sektorn ) : Degerfors kommun & Lärarnas Riksförbund

  Ombud : Annika Wahlström & Ulrika Runelöv

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Håkan Lundquist, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Peter Brodd, Torbjörn Johansson och Annette Carnhede. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

  Dela :

  Prejudikat med Sören Öman : AD 2014 nr 39 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare under anställningsförfarandet felaktigt angett att hon var behörig att undervisa i såväl svenska som engelska på högstadiet. Fråga om tillämpning av 30 § avtalslagen alternativt förutsättningsläran.

  » Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 39

  Lagrum : 30 § avtalslagen (1915:218) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Uddevalla kommun

  Ombud : Annika Wahlström & Eric Hietala

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Berndt Molin, Åsa Kjellberg Kahn och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.
  Rättssekreterare : Hanna Svensson

  Dela :

  2013 ( 3 st. )

  Prejudikat : AD 2013 nr 72 meddelad Enhällig
  DirektstämtDom ]

  | | | | | | | |  ]

  Sammanfattning :

  En byggnadsarbetare som var facklig förtroendeman har avskedats under påståenden om att han ska ha hotat en kollega och ha haft omfattande samarbetsproblem. Arbetsdomstolen har funnit att avskedandet varit i strid med 18 § anställningsskyddslagen. Tvisten gäller även om avskedandet varit föreningsrättskränkande samt om arbetsgivaren genom andra åtgärder hindrat arbetstagaren från att fullgöra sitt fackliga uppdrag och utsatt honom för föreningsrättskränkning. Slutligen även fråga arbetsgivaren brutit mot 4 och 5 §§ förtroendemannalagen samt om arbetsgivaren brutit mot byggavtalet genom att begära förstadagsintyg.

  » Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 72

  Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 3 §, 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

  Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

  Ombud : Anders Elmér & Jonas Wiberg & Ola Lo Olsson

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Johan Eklund, Berndt Molin, Charlott Richardson, Kent Johansson, Per Bardh och Margareta Zandén. Enhälligt.
  Sekreterare : Sofia Andersson

  Dela :

  Prejudikat : AD 2013 nr 65 meddelad — Med skiljaktig mening
  DirektstämtDom ]

  | | | |  ]

  Sammanfattning :

  En arbetstagare, som lider av alkoholsjukdom och psykisk ohälsa, har blivit uppsagd med hänvisning till att han varit olovligen frånvarande från arbetet samt till att han inte medverkat till sin rehabilitering och inte följt det rehabiliteringskontrakt som upprättats som ett led i rehabiliteringen. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad.

  » Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 65

  Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige & Kubikenborg Aluminium AB

  Ombud : Pia Wiséen Wernblom & Susanna Kjällström

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Mårten Holmström, Claes Frankhammar (skiljaktig), Rigmor von Zweigbergk, Per Bardh och Bo Almgren.
  Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

  Dela :

  Prejudikat : AD 2013 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening
  DirektstämtDom ]

  | | |  ]

  Sammanfattning :

  Tvist om giltighet av avskedande. Fråga om en arbetstagare uppträtt hotfullt och aggressivt mot sin chef, om arbetstagaren använt ett olämpligt språkbruk och om denne vägrat svara på frågor om sina arbetsuppgifter.

  » Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 53

  Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

  Parter ( Privata sektorn ) : SKF Sverige Aktiebolag & Teknikarbetsgivarna & Unionen

  Ombud : Hanna Alsén & Roland Bergkvist

  Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky (skiljaktig), Anders Hagman, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén.
  Sekreterare : Martin Ulfving

  Dela :