: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnna Nordin

( 9 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Anna Nordin
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2009 ( 7 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 7 st. )

Anna Nordin har varit ombud vid refererade avgöranden med :
37 ledamöter ♀ 16 ♂ 21
7 sekreterare ♀ 7 ♂ 0
16 parter
8 ombud ♀ 2 ♂ 6

Anna Nordin
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1994–1997 ( 9 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anna Nordin har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
39 ledamöter ♀ 12 ♂ 27
20 parter

Anna Nordin har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 4 st. ), Hans Tocklin ( 2 st. ), Michaël Koch ( 2 st. ) och Ove Sköllerholm ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1993-01-011998-02-115 år 1 mån 11 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 år 1 månad och 11 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anna Nordin som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 9 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 106 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos den statliga myndigheten Postverket blev uppsagd på grund av arbetsbrist. I uppsägningsbeskedet angavs – mot bakgrund av den då gällande lagen om offentlig anställning – att anmälan om företrädesrätt till återanställning skulle göras skriftligen på en särskild blankett som skulle skickas till personalavdelningen. Efter anställningens upphörande men inom den tid under vilken företrädesrätten till återanställning gällde bolagiserades Postverket. Tvist har uppkommit mellan arbetstagaren och det nya bolaget huruvida anmälan om företrädesrätt skall anses ha gjorts med giltig verkan. Arbetsdomstolen finner att en facklig företrädares påkallande av lokal förhandling angående fråga om åsidosättande av företrädesrätten innebär att företrädesrätten skall anses anmäld oavsett att någon anmälan i formell mening inte förekommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 106

Lagrum : 27 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.W. & Posten Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Gunnar Ericson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Enligt installationsavtalet anställs varje arbetstagare med en fast anställningsort som benämns hemort. Såsom huvudregel i avtalet gäller att som hemort kan fastställas huvudkontorets ort eller ort där filial finns. Under vissa förutsättningar kan emellertid även annan ort fastställas. Fråga bl.a. huruvida såsom förutsättning gäller att hemortsavtal har träffats mellan de lokala parterna och godkänts av de centrala parterna.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 50

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Installation Aktiebolag & Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Jenryd, Britt Angleryd, Henrik Sahlin, Ulf Göran Liljebladh, Valter Carlsson och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 41 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om partsställningen i tvist angående ett beslut om att en domkyrkokaplan skall utföra arbetsuppgifter som komminister.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 41

Lagrum : 4 kap. 7 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 34 kap. 1 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Kyrkans Personalförbund & Uppsala domkapitel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 17 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En person deltog i och utförde arbete inom ett kommunalt projekt för anpassning av socialbidragstagare till arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen har funnit att det inte uppkommit något anställningsförhållande mellan kommunen och personen i fråga. Yrkanden om lön under uppsägningstid och om allmänt skadestånd för lagstridigt avskedande har avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 17

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Motala kommun & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Eva Frunk Lind och Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1996 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare, SAS, beslutar att bl.a. köpa 35 nya flygplan. I målet prövar arbetsdomstolen frågan om SAS före beslutet har förhandlat med de tre pilotföreningarna och, när denna fråga besvaras nekande, även frågan om det förelegat synnerliga skäl för att besluta innan förhandlingsskyldigheten fullgjorts.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 146

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Gunnar Ericson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 112 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i kollektivavtal skall part som vill yrka skadestånd påkalla förhandling inom fyra månader från det att han fått kännedom om den omständighet som kravet grundas på. I målet uppkommer fråga om part har fått kännedom om den omständighet som kravet grundas på vid sådan tidpunkt att kravet har preskriberats.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 112

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Solveig Paulsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig avdelningschef anställd av en kommun har under vissa perioder haft lägre lön än en manlig avdelningschef anställd av samma kommun. Fråga huruvida lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga.

Kommunen har mot påståendet om lönediskriminering endast invänt att de båda arbetstagarnas arbeten inte är lika eller likvärdiga. Parterna är dock ense om att arbetena i de flesta avseendena är lika eller likvärdiga. Den fråga domstolen haft att ta ställning till är om kraven i mannens arbete ändå är större med hänsyn till vissa av kommunen åberopade omständigheter.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 79

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Karlskoga kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 52 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket anställningsskyddslagen (1982:80) – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns.

Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på en byråsekreterare vid en länsskattemyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 52

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : G.S. & Staten genom Riksskatteverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Bo Jangenäs, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Lennart Andersson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 11 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga, i tvist där talan väckts mot Sveriges exportråd om ogiltigförklaring av påstått avskedande och om skadestånd, huruvida Sveriges exportråd blivit gentemot käranden bundet av ifrågavarande arbetsavtal. Bl.a. fråga, om handelssekreteraren i London kan anses ha haft behörighet att binda Sveriges exportråd vid arbetsavtalet på grund av allmän ställningsfullmakt, s.k. toleransfullmakt eller s.k. kombinationsfullmakt.

Vidare fråga huruvida Sveriges exportråd i efterhand godkänt arbetsavtalet såsom ett avtal mellan käranden och Sveriges exportråd eller eljest kommit att genom konkludent handlande ingå ett arbetsavtal med käranden.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 11

Lagrum : 18 § andra stycket avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.V. & Sveriges Exportråd

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Christer Måhl, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :