Hem: Om Sören Öman:

Extra uppdrag som Sören Öman kan åta sig

» Föredrag av Sören Öman
( 5 st. kommande & 524 st. hållna sedan 2004, med 6 947 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-10-19 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-10-26 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2021-11-09 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

Att vara ord­förande i Arbets­domstolen är ett hel­tids­jobb, men i mån av tid och ork kan Sören Öman åta sig extra upp­drag som inte är så kallade för­troende­skadliga bi­sysslor. Som ordinarie domare är Sören Öman skyldig att själv­mant till sin arbets­givare an­mäla vilka typer av bi­sysslor han har eller kan tänkas åta sig. Det vet Sören Öman mycket väl, efter­som han på Justitie­departe­mentet skrev lag­råds­remiss och proposition om dessa regler. Han har a­nmält följande typer av bi­sysslor. An­mälan ger en upp­fatt­ning om vad Sören Öman kan och inte kan åta sig i mån av tid, även om Sören Öman för­stås inte kan syssla med allt sam­tidigt jämte domar­jobbet.

Anmälan om bisysslor

 • Uppdrag som skiljeman, dock inte skilje­man utsedd av bara den ena parten i en arbets­tvist eller av en (enda) organisa­tion som kan föra talan för staten/medlem i Arbets­domstolen
 • Före­drags­hållande / Ut­bild­ning / Under­vis­ning för i princip vem som helst (men inte an­ordnare, marknads­förare eller för­säljare av kurser; Sören Öman tar dock upp­drag även direkt från slut­kund, t.ex. en organisa­tion på arbets­marknaden eller en advokat­byrå, om denne kon­taktar Sören Öman; informa­tion om före­dragen finns på hem­sidan www.sorenoman.se jämte informa­tion om hur man kan kon­takta Sören Öman om före­drag)
  » Exempel på föredrag
 • Juridiska ut­red­ningar, rätts­ut­låtan­den och juridisk råd­giv­ning, dock inte i arbets­tvister, eller rörande sådan arbets­rätt som kan före­komma i arbets­tvister, eller åt organisa­tion som kan föra talan för staten/medlem i Arbets­domstolen (verk­sam­heten marknads­förs inte på annat sätt än att informa­tion om att Sören Öman åtar sig upp­drag finns på hem­sidan www.sorenoman.se)
 • Utredningsuppdrag för det allmänna där slut­resulta­tet, t.ex. ett be­tänkande, är avsett att offentlig­göras
 • Författarskap/Redaktörskap
 • Medlemskap och förtroendeuppdrag i ideella föreningar med juridisk intresse­in­rikt­ning
 • Förtroendeuppdrag, t.ex. styrelse­leda­mot, och medlem­skap i bostads­före­ning/bostads­rätts­före­ning
 • Ersättare för vice ord­föranden i Diskriminerings­nämnden
 • Ordförande i råd­giv­nings­nämnden för TGL-KL vid KPA
 • Styrelseledamot i Stiftelsen Folke Schmidts minnesfond för arbetsrättslig forskning
 • Styrelseledamot i det helägda aktie­bolaget Sören Öman AB, där Sören Öman från års­skiftet 2015/16 inte längre be­driver närings­verk­samhet
 • Ansvarig utgivare för Sören Ömans hem­sida, www.sorenoman.se, och inne­hålls­leveran­tör till den hem­sidan
 • Anordnande av kostnadsfria juridiska seminarier vid universi­tet/hög­skola som i praktiken är öppna för alla in­tresserade
 • Hand­ledare åt studenter vid universi­tet/hög­skola som skriver upp­sats

Kontakta Sören Öman

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman