: : : : :

Arbetsdomstolens domarInger Andersson

( 13 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Inger Andersson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1998–1999 ( 13 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Inger Andersson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
51 ledamöter ♀ 20 ♂ 31
33 parter

Inger Andersson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Inga Åkerlund ( 6 st. ), Hans Tocklin ( 5 st. ) och Michaël Koch ( 2 st. ) varit ordförande

Inger Andersson
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
30 st.1999–2017

4 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 13,3% ( 4 / 30 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 16,7% ( 5 / 30 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 60,0% ( 3 / 5 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Malmö tingsrätt | Motala tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Malmö tingsrätt | Motala tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1999-03-24, för 18 år 11 mån 26 dgr sedan )

Inger Andersson har dömt refererade avgöranden med :
85 ledamöter ♀ 36 ♂ 49
20 sekreterare ♀ 16 ♂ 4
57 parter
53 ombud ♀ 21 ♂ 32

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Inger Andersson
( 8 st. ♀ 2 ♂ 6 vid 8 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1997-10-011999-04-111 år 6 mån 11 dgr
Ersättare för vice ordförande2004-07-0113 år 8 mån 21 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 15 år 2 månader och 30 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i sju avgöranden ( 23,3% av alla refererade avgöranden med Inger Andersson sedan 1993 ), första gången den 24 mars 1999 och senast den 10 september 2003.
Titel för Inger Andersson som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Inger Andersson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,5 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Inger Andersson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Inger Andersson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 13 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1999 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kock, anställd hos ett bolag som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats, blir efter säkerhetskontroll av Luftfartsverket bedömd som olämplig ur säkerhetssynpunkt och får inte längre bedriva verksamhet på flygplatsen. Med anledning därav säger bolaget upp honom och stänger av honom från arbetet. Vid prövning av om anställningen respektive avstängningen interimistiskt skall upphöra uppkommer fråga huruvida Arbetsdomstolen kan pröva det beslut av Luftfartsverket som föranledde bolagets åtgärder mot arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 39

Lagrum : 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Air Inn Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Palle Landin, Mats Holmgren, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 31 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som dömts bl.a. för förskingring. Betydelsen av polismannens personliga förhållanden.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 31

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 24 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arkitekt vid en statlig myndighet har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. I målet uppkommer frågan om arkitekten kan anses ha haft tillräckliga kvalifikationer för arbete som handläggare av EU-stöd och därför borde ha omplacerats till en sådan befattning. Målet gäller även frågan om arbetsgivaren har åsidosatt turordningsbestämmelserna i 3 § TurA-S genom att säga upp arkitekten men inte en antikvarie med kortare anställningstid och som i likhet med arkitekten sysslade med kulturmiljövård.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 24

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom ArkitektFörbundet & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Siv Kimbré (skiljaktig), Bengt Huldt, Ola Bengtson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Anna-Greta Johansson (skiljaktig).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett anställningsavtal ingåtts genom att en praktikant bl.a. blivit mottagen och introducerad på en arbetsplats på ett sådant sätt att det varit att jämställa med en utfästelse om anställning. Arbetsdomstolen finner inte styrkt att bolaget kan anses ha gjort en sådan utfästelse.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 3

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Support Aktiebolag & Handelsanställdas förbund & Sveriges Verkstadsindustrier

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Carl Magnus Pontén, Gunilla Boman Pellnäs, Maud Jansson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1998 ( 9 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 1998 nr 149 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om bindande avtal har träffats vid förlikningsförhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 149

Lagrum : 1 § första och andra stycket samt 3 § andra stycket avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.A.P. & Stiftelsen Estniska Skolan i Stockholm

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Inga Britt Lagerlöf, Rolf Hugert, Eva Frunk Lind, Jörgen Andersson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 143 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft rätt att ensidigt förlägga arbetstiden i visst fall till andra tider än de som angetts i ett lokalt kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 143

Parter ( Privata sektorn ) : Holmen Paper Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 68 & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Susanne Sjöblom (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Olof Nordenfelt, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Anders Tiderman och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 141 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En journalist på en dagstidning fick efter överenskommelse med arbetsgivaren uppdraget att vara ansvarig redaktör för tidningens nöjesbilaga. Överenskommelsen innebar också att journalisten erhöll ersättning med visst belopp utöver den tidigare månadslönen. Sedan journalisten övergått till andra arbetsuppgifter uppkommer tvist om hans lön. Arbetsdomstolen finner dels att lönetillägget enligt överenskommelsen mellan arbetsgivaren och journalisten skulle utgå endast så länge journalisten hade arbetsuppgiften att vara ansvarig redaktör, dels att en överenskommelse av sådan innebörd inte är ogiltig som stridande mot det mellan Svenska Tidningsutgivareföreningen och Svenska Journalistförbundet gällande kollektivavtalet för redaktionspersonal (journalistavtalet).

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 141

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Palle Landin, Carl Magnus Pontén, Margareta Regnell, Jarl Karlsson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 108 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare säger upp en arbetstagare, tillika facklig förtroendeman, och åberopar till stöd för att uppsägningen skall anses sakligt grundad främst samarbetsproblem. Fråga om arbetsgivaren genom uppsägningen gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och om uppsägningen är sakligt grundad. Även fråga om arbetstagaren varit avstängd från arbetet i strid mot anställningsskyddslagens regler.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 108

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Axel Christiernsson & Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren (skiljaktig), Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En lärarförening har träffat ett kollektivavtal med kommunen. Föreningen har framställt vissa krav på ersättning till lärare för sommarlov och jullov. Kommunen har underlåtit att påkalla förhandling när kraven framställts. Fråga om kraven enligt 35 § medbestämmandelagen är oskäliga.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 95

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Arboga kommun & Arboga Lärarförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Carina Gunnarsson, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Ola Bengtson, Inger Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. För arbetstagare inom de kommunala omsorgerna med kontinuerlig schemalagd jour utöver ordinarie arbetstid förelåg ett problem. De hade låga sysselsättningsgrader förenade med en stor andel faktiskt utlagd jour, vilket innebar tidsmässigt långa pass på arbetsplatsen med en totalt sett låg ersättning. För att komma till rätta med problemet träffades en överenskommelse om att halva jourtiden skulle betraktas som arbetad tid och inräknas i sysselsättningsgraden. Fråga om överenskommelsen innebar att arbetsgivarna blev skyldiga att höja sysselsättningsgraderna för alla berörda eller om arbetsgivarna hade möjlighet att i stället, utan att sysselsättningsgraden och lönen för den enskilde arbetstagaren minskades, avkorta den tidigare ordinarie arbetstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 70

Parter ( Kommunala sektorn ) : Skövde kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Inger Mattsson Kasserud, Birgitta Brånedal-Sund, Göte Larsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 25 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat grund för avskedande av en anställd vid posten som har gjort sig skyldig till undandräkt genom att tillgripa 60 kr ur en kassa som innehöll mottagna avgifter för telefax.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 25

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 § statstjänstemannalagen (1965:274)

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig)
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Anställningsförhållandena för drifttekniker vid en fjärrvärmeverksamhet har sedan driftteknikerna anställdes reglerats av ett tjänstemannaavtal. Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal, kraftverksavtalet, på driftteknikernas anställningsförhållanden.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 5

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Falu Elverk & EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Palle Landin, Mats Holmgren, Leif Haglund, Göte Larsson och Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 4 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I träindustriavtalet finns bl.a. en s.k. återföringsklausul. Den innebär att, om arbete på övertid kompenseras med ledighet, skall vid uttag av kompensationsledighet motsvarande tid återföras som tillgänglig övertid enligt arbetstidslagen. Fråga om bestämmelserna i 8 § arbetstidslagen om begränsning av övertidsuttag kommit att utgöra kollektivavtalsinnehåll trots att avtalet inte innehåller någon hänvisning till dessa bestämmelser.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 4

Parter ( Privata sektorn ) : Ballingslöv Aktiebolag & Svenska Träindustriarbetareförbundet & Träindustriförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Leif Haglund, Inger Karlsson och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :