: : : : :

Arbetsdomstolens domarCecilia Klerbro

( 16 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Cecilia Klerbro
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1996–2000 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Cecilia Klerbro har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
56 ledamöter ♀ 17 ♂ 39
30 parter
6 ombud ♀ 0 ♂ 6

Cecilia Klerbro har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 7 st. ), Michaël Koch ( 5 st. ) och Lars Johan Eklund ( 4 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-11-062000-02-144 år 3 mån 9 dgr
Förordnad i sammanlagt 4 år 3 månader och 9 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Cecilia Klerbro som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 3,2 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Cecilia Klerbro som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Cecilia Klerbro som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 16 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshandlat en annan anställd i en träningslokal som tillhandahölls av arbetsgivaren. I målet uppkommer fråga om betydelsen av att arbetstagaren, som led av diabetes, kan ha befunnit sig i ett s.k. hypoglykemiskt tillstånd när misshandeln ägde rum.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 28

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Astra Pharmaceutical Production & Industrifacket

Ombud : Erik Danhard & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 5 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning uppkommer fråga om betydelsen av att den händelse som åberopats som grund för disciplinpåföljden har inträffat under arbetstagarens fritid. Vidare fråga om arbetstagarens fel varit ringa och därför inte skall föranleda någon påföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 5

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : L.K. & Staten genom Statens järnvägar

Ombud : Hans Mjöberg & Sten Åke Zethræus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Gun Lombach, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 3 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En försäljare hos ett företag som säljer datavårdsprodukter har under sin anställning sålt produkter åt ett annat företag som bedrev konkurrerande verksamhet. Frågor dels om vilken konkurrerande verksamhet försäljaren bedrivit, dels om försäljaren utnyttjat bolagets företagshemligheter. Vidare fråga om beräkning av den ekonomiska skadan.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 3

Lagrum : 1 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.J. & SP Office Data Aktiebolag

Ombud : Dan Holke & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1999 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Frågor dels om en arbetstagare till en högre chef har skickat ett antal vykort med antydningar om ett erotiskt förhållande mellan chefen och arbetstagaren, dels om detta handlande har utgjort laga grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 147

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Stadsmission & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Erika Thelning, Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 114 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I mål om avskedande uppkommer fråga om skyldigheten för förlorande part att ersätta motpartens rättegångskostnader. Domstolen har inte funnit skäl att med stöd av 5 kap. 2 § arbetstvistlagen låta vardera parten bära sina kostnader i målet.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 114

Lagrum : 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Ekerö Konfektyr & N.B.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Ander och Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I 1943 års reservbefälskungörelse finns bestämmelser om bl.a. s.k. reservpension. Denna består av ett i kronor angivet grundbelopp och ett rörligt tillägg. Reservpensionen har under åren höjts, sedan år 1975 genom en anknytning till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Reservpensionen har aldrig gjorts till föremål för kollektivavtalsreglering. Genom en kungörelse från år 1962 angående samordning av reservpension med tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring (ATP) förordnades om samordning av dessa förmåner. Samordningen innebär att reservpensionens rörliga tillägg minskas på visst sätt när reservofficeren börjar uppbära ATP.

Den i målet aktuelle reservofficeren uppbär sedan 1986 reservpension och sedan maj 1995 samordnas den med den ATP, som då började utgå. Arbetstagarsidan har i målet gjort gällande att reservofficerare har rätt att utfå reservpensionen utan den reduktion som sker genom samordningen med ATP, vilket arbetsgivaren, staten, bestritt. Arbetstagarsidan har i första hand hävdat att rätten till reservpension grundas på anställningsavtalet under det att staten hävdat att den grundas på en offentligrättslig reglering. Arbetstagarsidan har också gjort gällande att staten genom de successiva besluten om rörligt tillägg förpliktat sig att utge sådant utan reduktion.

Arbetsdomstolen prövar i vad mån staten kan anses ha utfäst sig att som rörligt tillägg utge vissa belopp. Domstolen kommer därvid fram till att det saknas grund för att påstå att staten genom de successiva höjningarna av det rörliga tillägget förpliktat sig att utge förhöjda tillägg utan den reduktion som sker genom samordningen. Detta gäller i vart fall de höjningar som gjorts sedan kungörelsen om samordning trädde i kraft. Den bedömningen gör Arbetsdomstolen med hänsyn till att det i förarbetena till kungörelsen uttalades att samordningen var en förutsättning för att reservpensionen skulle fortsätta att utgå som basbelopp. Mot denna bakgrund kommer Arbetsdomstolen till slutsatsen att staten inte kan anses ha tillförsäkrat reservofficeren ett högre rörligt tillägg till reservpensionen för tiden efter det att samordningen påbörjats än som faktiskt utgått till honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 109

Lagrum : 23 § och 24 § kungörelsen (1943:815) angående personal i arméns reserver

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Sveriges Reservofficersförbund & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Ola Bengtson, Tage Persson, Sven Kinnander och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en universitetslektor som enligt arbetsgivaren brustit i sina åligganden inom forskning, undervisning och administrativt arbete. Även fråga om avstängning skett i strid mot anställningsskyddslagens regler.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 96

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Linköpings universitet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Anders Sandgren, Ola Bengtson, Maud Jansson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som arbetsgivaren låtit provköra en bil av ny modell och som under provkörningen i extremt hög hastighet kört av vägen, varvid två arbetskamrater skadats och bilen totalförstörts. Arbetsdomstolen har funnit att det är ett sådant beteende som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 87

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Personvagnar Komponenter Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Maj Johansson, Margit Strandberg, Björn Müntzing, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som enligt arbetsgivaren på ett otillbörligt sätt utnyttjat arbetsgivarens arbetsredskap, en dator. Arbetstagaren har installerat Internet i datorn och använt denna för att upprätta och bearbeta privata dokument och för att skicka privat e-post.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 49

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : PRO Hallandsdistriktet & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som skadat material ingående i arbetsgivarens tillverkning och som enligt arbetstagarsidan gjort detta under påverkan av sjukdom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 2

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Forbo-Forshaga Aktiebolag & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunilla Boman Pellnäs, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 145 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en arbetstagare som utom tjänsten vid en av arbetsgivaren anordnad julfest utövat våld mot en chef och uttalat hotelser mot denne och andra anställda.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 145

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Coca-Cola Drycker Sverige Aktiebolag & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ulf Perbeck, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 142 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en facklig organisation haft saklig grund för att säga upp en tillsvidareanställd ombudsman som mottagit ett utbildningsstöd från en annan arbetsgivare mot att han sade upp den anställning som han hade hos den andre arbetsgivaren men som han sedan tio år var tjänstledig från.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 142

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Statstjänstemannaförbundet & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Jenryd, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Ola Bengtson, Jörgen Andersson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1996 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 54 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning beträffande två handläggare vid Arbetsgivarverket. Även fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S).

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 54

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Akademikerförbundet SSR & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Maj Johansson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Valter Carlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 37 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En person, som har arbetat i ett bolags rörelse, äger 49 procent av aktierna i bolaget. Fråga bl.a. om hon intagit en företagsledande eller därmed jämförlig ställning i den mening som avses i 1 § andra stycket första punkten anställningsskyddslagen, och om sådan övergång av företag till en ny arbetsgivare som åsyftas i 25 § andra stycket i den lagen har skett.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 37

Lagrum : 1 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.L. & Kuwait Petroleum Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Britt Bergendahl, Ulf Göran Liljebladh, Henrik Sahlin, Jan Sjölin och Sven-Olof Arbestål. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts för dataintrång och tjänstefel till villkorlig dom. Arbetsdomstolen har funnit att det enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning inte har förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 23

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Michaël Koch, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Inger Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagts upp under åberopande av att han skulle ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier av elever och sökande till utbildning vid Dramatiska Institutet. Arbetsdomstolen har förklarat uppsägningen ogiltig eftersom arbetsgivaren inte på något sätt försökt förmå arbetstagaren att ändra det beteende som ansetts olämpligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 10

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Dramatiska Institutet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Inga Åkerlund, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Gunnar A. Karlsson, Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :