Hem: Teman: Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt:

Förarbeten till anställningsskyddslagen ( LAS )

Förarbeten till äldre lagstiftning

» Lagen (1974:12) om anställningsskydd ( i kraft 1974-07-01–1982-03-31 )

» Lagen (1971:202) om anställningsskydd för vissa arbetstagare

Lagen (1982:80) om anställningsskydd ( LAS ) ( i kraft 1982-04-01→ )

» Prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar ( 2–5 b och 6 g §§ )

» SFS 2016:248 ( i kraft 2016-05-01 )

» Bet. 2015/16:AU5 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

» Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

» Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

» Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Lagen (1974:12) om anställningsskydd ( i kraft 1974-07-01–1982-03-31 )

Lagen (1971:202) om anställningsskydd för vissa arbetstagare