: : :

Nyare förarbeten om arbetsrätt

» Förarbeten till anställningsskyddslagen ( LAS )

Nyare förarbeten om arbetsrätt ( 148 st. sedan 2010 )

Senaste propositionerna

Beslutades :

2018-04-19 Ny kamerabevakningslag ( Prop. 2017/18:231 )

2018-03-29 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen ( Prop. 2017/18:214 )

2018-03-26 En ny lag om företagshemligheter ( Prop. 2017/18:200 )

2018-03-01 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk ( Prop. 2017/18:96 )

2018-02-15 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag ( Prop. 2017/18:89 )

2017-11-30 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension ( Prop. 2017/18:56 )

2017-03-16 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling ( Prop. 2016/17:163 )

Senaste lagrådsremisserna

( som inte lett till proposition än )

Beslutades :

2011-05-05 Ändring i lagen om rätt till ledighet för utbildning

2010-01-28 En enklare ledighetslagstiftning

Senaste utredningsförslagen

( som inte behandlats klart än )

Presenterades :

2018-06-25 Förlängt anställningsskydd till 69 år ( Ds 2018:28 )

2018-06-08 Vissa fredspliktsfrågor ( SOU 2018:40 )

Tommy Larsson

2018-03-27 Tid för utveckling ( SOU 2018:24 )

Anders Wallner

2018-02-28 Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete ( Ds 2018:7 )

Bertil Ahnborg

2017-05-29 Utstationering och vägtransporter ( Ds 2017:22 )

2017-05-23 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd ( SOU 2017:41 )

Carina Gunnarsson

2017-03-28 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? ( SOU 2017:24 )

Kurt Eriksson

Det kan ibland ta ett litet tag innan diagrammet visas. Ha tålamod… 

För muspekaren över diagrammet för att se exakta värden.

Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 16,4 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2018 ( 14 st. hittills )

Utredningsdirektiv : Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
Dir. 2018:66

Omslaget till dir. 2018:66

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2018:66

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:03)

Redovisas senast: 2019-05-31

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om ändring av utstationeringsdirektivet, kallat ändringsdirektivet, ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med ändringsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att genomföra direktivet i svensk rätt, bl.a. när det gäller

 • utstationerade arbetstagares rätt till mer likabehandling i fråga om lön m.m. i värdmedlemsstaten,
 • utökat skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare,
 • utökat skydd för långvarigt utstationerade arbetstagare,
 • tillgång till information om arbets- och anställningsvillkor,
 • samarbetet mellan myndigheter, och
 • övervakning, kontroll och efterlevnad.

Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Förlängt anställningsskydd till 69 år
Ds 2018:28

Omslaget till Ds 2018:28

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2018:28

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd som bygger på Pensionsgruppens överenskommelse den 14 december 2017. Syftet är att minska hindren för ett längre arbetsliv. De äldre arbetstagare som vill och kan förlänga sitt yrkesliv i syfte att förbättra sin pension ska få bättre lagliga förutsättningar för att göra det. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Vissa fredspliktsfrågor
SOU 2018:40

Omslaget till SOU 2018:40

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:40

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

Dir. 2017:70 Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att

 • begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
 • förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram. Läs mer

Dela :

Proposition : Ny kamerabevakningslag
Prop. 2017/18:231

Omslaget till prop. 2017/18:231

Proposition ]

» Länk till prop. 2017/18:231

Sök prop. 2017/18:231 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2017/18:JuU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Justitiedepartementet

» Dir. 2015:125 Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd

» Dir. 2016:54 Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14)

» SOU 2017:55 En ny kamerabevakningslag

» Lagrådsremiss: Ny kamerabevakningslag

» Lagrådsyttrande 2018-03-19

Kamerabevakningslagen ska innehålla en bestämmelse som upplyser om att det i fråga om arbetsgivares kamerabevakning av en arbetsplats finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i 11–14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Tid för utveckling
SOU 2018:24

Omslaget till SOU 2018:24

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:24

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anders Wallner

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:02)

» Dir. 2017:56 Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta delbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och deltid som möjlighet. Utredningen lämnar också förslag om arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet. Utredningen föreslår att en modell för utvecklingsledighet införs. Läs mer

Dela :

Proposition : En ny lag om företagshemligheter
Prop. 2017/18:200

Omslaget till prop. 2017/18:200

Proposition ]

» Länk till prop. 2017/18:200

Sök prop. 2017/18:200 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2017/18:CU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Justitiedepartementet

» SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter

» Lagrådsremiss: Ett bättre skydd för företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2014-01-08

» EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs

» Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter

» SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter

» Remissvar (SOU 2017:45)

» Lagrådsremiss: En ny lag om företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2018-02-22

» SFS 2018:558 | » SFS 2018:559 | » SFS 2018:560 | » SFS 2018:561

Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt EU-direktiv.

Skyddet för företagshemligheter stärker företagens konkurrenskraft och ger bättre förutsättningar för innovation och ett kunskapsbaserat företagande.

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att

 • fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas
 • den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall
 • sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks
 • straffskalan för företagsspioneri skärps.

Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Ny kamerabevakningslag

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Justitiedepartementet

» Dir. 2015:125 Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd

» Dir. 2016:54 Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14)

» SOU 2017:55 En ny kamerabevakningslag

» Lagrådsyttrande 2018-03-19

» Prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag

Kamerabevakningslagen ska innehålla en bestämmelse som upplyser om att det i fråga om arbetsgivares kamerabevakning av en arbetsplats finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i 11–14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet
Dir. 2018:12

Omslaget till dir. 2018:12

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2018:12

Ordförande / Utredare : Eric Leijonram

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:02)

Redovisas senast: 2019-01-31

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i belastningsregistret (registerkontroll). Utredarens analys ska omfatta Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, företag verksamma inom den finansiella sektorn som omfattas av kravet på s.k. ledningsprövning samt arbetsgivare inom vård- och omsorgsverksamheter som utför insatser åt äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Utredaren ska därutöver kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för Kriminalvården att genomföra sådan registerkontroll även utanför myndighetens roll som arbetsgivare. Läs mer

Dela :

Proposition : Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
Prop. 2017/18:96

Omslaget till prop. 2017/18:96

Proposition ]

» Länk till prop. 2017/18:96

Sök prop. 2017/18:96 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2017/18:SfU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Socialdepartementet

» Ds 2017:18 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

» Lagrådsremiss: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

» Lagrådsyttrande 2018-01-16

» SFS 2018:647 | » SFS 2018:648

I propositionen föreslås ett införande av ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön som ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete
Ds 2018:7

Omslaget till Ds 2018:7

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2018:7

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Bertil Ahnborg

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2017:I)

I promemorian lämnas förslag till en ny lag med bestämmelser som ger arbetskraftsinvandrare rätt till ersättning i vissa fall när ett uppehållstillstånd för arbete återkallas m.m. Läs mer

Dela :

Proposition : Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag
Prop. 2017/18:89

Omslaget till prop. 2017/18:89

Proposition ]

» Länk till prop. 2017/18:89

Sök prop. 2017/18:89 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2017/18:JuU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Justitiedepartementet

» Dir. 2011:94 En modern säkerhetsskyddslag

» Dir. 2014:14 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» Dir. 2014:133 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag

» Lagrådsremiss: Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

» Lagrådsyttrande 2017-11-24

» SFS 2018:585 | » SFS 2018:586 | » SFS 2018:587 | » SFS 2018:588 | » SFS 2018:589 | » SFS 2018:590 | » SFS 2018:591 | » SFS 2018:592 | » SFS 2018:593 | » SFS 2018:594 | » SFS 2018:595

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet har förändrats genom utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikområdet, ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi och en ökad internationell samverkan.

För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Även skyddet av annan säkerhetskänslig verksamhet, t.ex. samhällsviktiga informationssystem, förbättras. Det förtydligas att lagen gäller i både allmän och enskild verksamhet.

Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

Till följd av den nya lagen föreslås även ett antal ändringar i andra lagar. Lagen och följdändringarna i övriga lagar föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Dela :

Lagrådsremiss : En ny lag om företagshemligheter

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Justitiedepartementet

» SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter

» Lagrådsremiss: Ett bättre skydd för företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2014-01-08

» EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs

» Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter

» SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2018-02-22

Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt EU-direktiv. Skyddet för företagshemligheter stärker företagens konkurrenskraft och ger bättre förutsättningar för innovation och ett kunskapsbaserat företagande.

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att

 • fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas
 • den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall
 • sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks
 • straffskalan för företagsspioneri skärps.

Läs mer

Dela :

2017 ( 17 st. )

Lagrådsremiss : Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Socialdepartementet

» Ds 2017:18 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

» Lagrådsyttrande 2018-01-16

» Prop. 2017/18:96 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Ett karensavdrag föreslås i lagen (1991:1047) om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar. Läs mer

Dela :

Proposition : Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
Prop. 2017/18:56

Omslaget till prop. 2017/18:56

Proposition ]

» Länk till prop. 2017/18:56

Sök prop. 2017/18:56 hos riksdagen

Behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2017/18:AU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2015:45 Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension

» SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» SFS 2018:131

En ny lag föreslås om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Propositionen innehåller förslag till genomförande av EU-direktivet om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Justitiedepartementet

» Dir. 2011:94 En modern säkerhetsskyddslag

» Dir. 2014:14 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» Dir. 2014:133 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag

» Lagrådsyttrande 2017-11-24

» Prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet har förändrats genom utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikområdet, ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi och en ökad internationell samverkan.

För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Även skyddet av annan säkerhetskänslig verksamhet, t.ex. samhällsviktiga informationssystem, förbättras. Det förtydligas att lagen gäller i både allmän och enskild verksamhet. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2015:45 Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension

» SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Remissvar

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» Prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
Ds 2017:30

Omslaget till Ds 2017:30

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:30

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II

» Remissvar (SOU 2015:38)

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Remissvar (Ds 2017:30)

» Lagrådsremiss: Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

» Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

I denna promemoria läggs förslag fram om ett entreprenörsansvar som ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete i entreprenaden. Enligt ett alternativt förslag som diskuteras i promemorian ska endast arbetsgivarens direkta uppdragsgivare ha ett sådant ansvar. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Dir. 2017:70

Omslaget till dir. 2017:70

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:70

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

Redovisas senast: 2018-05-31

En särskild utredare ska överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader). Utredaren ska bl.a.

 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
 • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och
 • lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : En ny kamerabevakningslag
SOU 2017:55

Omslaget till SOU 2017:55

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:55

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Susanne Kaevergaard

Departement : Justitiedepartementet ( Ju 2015:14)

» Dir. 2015:125 Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd

» Dir. 2016:54 Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14)

» Lagrådsremiss: Ny kamerabevakningslag

» Lagrådsremiss: Ny kamerabevakningslag

I fråga om kamerabevakning på arbetsplatser som omfattas av kravet på tillstånd till kamerabevakning ska ett yttrande från ett skyddsombud, en skyddskommitté eller en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen lämnas in tillsammans med en ansökan om tillstånd. Detsamma ska gälla i fråga om en ansökan om undantag från kravet på upplysning om kamerabevakning vid bevakning på arbetsplatser.

I fråga om kamerabevakning på arbetsplatser som inte omfattas av tillståndskravet ska det införas en skyldighet för arbetsgivare att först förhandla om bevakningen med berörd arbetstagarorganisation på det sätt som anges i 11–14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Från förhandlingsskyldigheten ska avvikelse få göras genom kollektivavtal.

En organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen ska ha rätt att överklaga beslut om tillstånd eller om undantag från upplysningskravet. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Ny lag om företagshemligheter
SOU 2017:45

Omslaget till SOU 2017:45

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:45

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:13)

» SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter

» Lagrådsremiss: Ett bättre skydd för företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2014-01-08

» EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs

» Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter

» Lagårdsremiss: En ny lag om företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2018-02-22

I betänkandet föreslås en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. I betänkandet föreslås även – utan bakgrund i EU-direktivet – en bestämmelse om straff för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som vederbörande har haft lovlig tillgång till följd av anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Utstationering och vägtransporter
Ds 2017:22

Omslaget till Ds 2017:22

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:22

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Promemorian innehåller en redogörelse för utstationeringsreglernas tillämplighet på godstransporter på väg, samt av myndighetstillsynen av yrkestrafiken och arbetsmarknadens parters bevakning av arbetsvillkoren vad gäller godstransporter på väg. Vidare redogörs för hur Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Polen ser på reglerna om utstationering och deras tillämpning på godstransporter på väg. En konklusion är att i Sverige råder en större osäkerhet om vägtransporter, t.ex. cabotagetransporter, kan utgöra utstationering än vad det finns stöd för i EU:s regelverk.

I promemorian läggs ett antal förslag till ändringar i utstationeringslagen i syfte att förtydliga regelverkets tillämplighet på vägtransporter samt förbättra tillsyn och regelefterlevnad inom vägtransportområdet. I promemorian läggs även ett antal förslag till ett förändrat regelverk angående anmälningsskyldighet vid utstationering. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet
Dir. 2017:56

Omslaget till dir. 2017:56

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:56

Ordförande / Utredare : Anders Wallner

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:02)

Redovisas senast: 2019-01-31

» SOU 2018:24 Tid för utveckling

En särskild utredare ska utreda arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet, genom ett alterneringsår. Utredaren ska också utreda arbetstidsbanker, arbetstid som faktor för attraktiv arbetsmiljö, arbetstagares skydd mot förändrade anställningsförhållanden i samband med omreglering av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till en sysselsättningsgrad som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar. Utredaren ska utreda deltid som möjlighet och kartlägga kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro.
Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
SOU 2017:41

Omslaget till SOU 2017:41

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:41

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

Utredningen föreslår följande.

 • Inom verksamhet som bedrivs som interregional, regional och lokal kollektivtrafik ska stärkt meddelarskydd enligt meddelarskyddslagen införas.
 • Viss särskild kollektivtrafik ska omfattas av meddelarskyddslagens tillämpningsområde. Det är fråga om särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Särskild kollektivtrafik i form av sjukresor ska dock inte omfattas av lagen.
 • De utgångspunkter och definitioner som framgår av meddelarskyddslagen
  ska gälla även för de nya verksamheter som läggs till.
 • Även om det kan finnas skäl för att införa stärkt meddelarskydd även i andra verksamheter är de negativa konsekvenserna av ett sådant förslag så stora att ytterligare områden inte bör tillföras lagen.

Läs mer

Dela :