: : : : :

Arbetsdomstolens domarHåkan R:son Matz

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Håkan R:son Matz
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1998 ( 5 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Håkan R:son Matz har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
19 ledamöter ♀ 5 ♂ 14
21 parter

Håkan R:son Matz har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 4 st. ) och Hans Stark ( 1 st. ) varit ordförande

Håkan R:son Matz
Aktivitet som juristledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
1 st.1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Göteborgs tingsrätt

Underinstans : Göteborgs tingsrätt

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1998-02-161998-08-316 mån 16 dgr
Förordnad i sammanlagt 6 månader och 16 dagar.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande, den 1 april 1998.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Håkan R:son Matz som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i det kommunala pensionsavtalet kan arbetsgivaren för särskilt fall efter överenskommelse med arbetstagaren besluta att utge garantipension till arbetstagaren. Sedan det uppstått tvist huruvida ett antal kommunalt anställda lärare blivit berättigade till garantipension enligt denna bestämmelse väcker arbetstagarnas organisationer talan i arbetsdomstolen. Kommunen gör därvid invändning om rättegångshinder med hänvisning till att tvister om tolkning och tillämpning av pensionsavtalets bestämmelser enligt avtalet skall avgöras av en särskild skiljenämnd. I målet uppkommer följande frågor:

a) utgör den aktuella tvisten en sådan tvist om tolkning och tillämpning av pensionsavtalet som skall avgöras av skiljenämnden?

b) är kommunen på grund av bestämmelserna i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen förhindrad att i rättegången åberopa skiljeklausulen?

c) har kommunen vid central förhandling i tvisten avstått från rätten att åberopa skiljeklausulen för den händelse talan väcks vid domstol?

d) är en tillämpning i detta fall av pensionsavtalets skiljeklausul att anse som oskälig enligt 36 § avtalslagen?

e) skall tvisten återförvisas till förnyade tvisteförhandlingar mellan parterna?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 103

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund & Trollhättans kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Inger Mattsson Kasserud, Ola Bengtson, Sune Israelsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 85 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal om pensionsfrågor anges att pensionsåldern för vissa arbetstagare sänks till 60 år. Arbetstagarna ges dock rätt att kvarstå i tjänst till 62 års ålder. I en protokollsanteckning till kollektivavtalet anges att arbetsgivaren till vissa namngivna personer från pensionsavgång skall utbetala en individuellt beräknad utfyllnadspension i tillägg till pensionen mellan 60 och 65 år. Tvisten gäller frågan om beräkningen av denna utfyllnadspension för arbetstagare som har kvarstått i anställningen till 62 års ålder. Innebär det förhållandet att arbetstagarna har kvarstått i tjänst till 62 år att utfyllnadspensionen skall minskas i motsvarande mån? Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer fråga om preskription av arbetstagarnas anspråk. Bedömningen av preskriptionsfrågan leder till skilda utgång för olika arbetstagare. Fråga i denna situation om fördelningen av rättegångskostnaderna.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 85

Lagrum : 64 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.K. & B.O. & C.T. & F.W. & M.B. & M.R. & P.P. & R.E. & S-O.B. & S.W. & Scandinavian Airlines System & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Henrik Sahlin (skiljaktig), Solveig Paulsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 65 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

En advokat är anställd på en advokatbyrå vars verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. Advokaten är aktieägare i bolaget och är liksom de övriga sju aktieägarna ledamot av bolagsstyrelsen. Har advokaten haft en företagsledande eller därmed jämförlig ställning och därmed varit undantagen från anställningsskyddslagens tillämpningsområde?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 65

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H. & S. Advokatbyrå Aktiebolag & P.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En tjänsteman inom den kommunala äldreomsorgen sägs upp på grund av dåliga arbetsprestationer. I målet uppkommer frågor om arbetstagarens problem har haft något samband med sjukdom som hon lider av och om arbetsgivaren har fullgjort sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning. Arbetsdomstolen finner bl.a. att det vid tidpunkten för uppsägningen på grundval av då tillgänglig utredning måste anses ha varit oklart huruvida problemen med arbetstagaren kunde avhjälpas genom ytterligare rehabiliteringsåtgärder. Uppsägningen har inte ansetts vara sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 57

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Gun Lombach, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 34 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

I ett fall där parterna tvistar dels om arbetstagaren var uppsagd från anställningen vid tidpunkten för ett påstått avskedande dels om avskedande har ägt rum, har arbetsdomstolen funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning enligt 35 § andra stycket anställningsskyddslagen av frågan om anställningen skall bestå tills tvisten slutligt har avgjorts.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 34

Lagrum : 35 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.L. & Stiftelsen The English School in Gothenburg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch (referent) och Håkan R:son Matz. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :