: : : : :

Arbetsdomstolens domarSusanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

( 15 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1995 ( 15 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
51 ledamöter ♀ 14 ♂ 37
39 parter

Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Nina Pripp ( 4 st. ), Hans Stark ( 3 st. ), Hans Tocklin ( 3 st. ), Ove Sköllerholm ( 3 st. ) och Lars Johan Eklund ( 2 st. ) varit ordförande

Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
12 st.1996 →

7 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,7% ( 2 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 8,3% ( 1 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Uddevalla tingsrätt

Underinstans : Uddevalla tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 2016-12-14, för 1 år 3 mån 10 dgr sedan )

Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) har dömt refererade avgöranden med :
54 ledamöter ♀ 23 ♂ 31
11 sekreterare ♀ 8 ♂ 3
30 parter
25 ombud ♀ 9 ♂ 16

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)
( 4 st. ♀ 2 ♂ 2 vid 4 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1992-08-311995-03-142 år 6 mån 12 dgr
Ersättare för vice ordförande2013-10-102016-06-302 år 8 mån 21 dgr
Vice ordförande2016-07-011 år 8 mån 23 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 6 år 11 månader och 27 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i sex avgöranden ( 50,0% av alla refererade avgöranden med Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) sedan 1993 ), första gången den 5 juni 1996 och senast den 29 mars 2006.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 5,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 15 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kommanditbolag har inlett verksamhet i lokaler som dessförinnan utnyttjats av ett aktiebolag. Kommanditbolaget har använt befintlig kontorsutrustning och kvarvarande kontorsmaterial såsom blanketter för offerter och fakturor m.m. med aktiebolagets firma. Viss speciell verksamhet, fönsterrenoveringar, som kräver licens, har formlöst flyttats över från aktiebolaget till kommanditbolaget. Flertalet av de anställda i aktiebolaget har övergått till anställningar i kommanditbolaget. Oavsett att något formellt överlåtelseavtal inte träffats har kommanditbolaget ansetts ha blivit bundet av kollektivavtal genom att aktiebolagets verksamhet har övergått till kommanditbolaget.

Enligt kollektivavtal gäller att om förhandlingsframställan översänts med rekommenderat brev anses mottagandet ha skett senast 10 dagar efter det att brevet lämnats till posten. I det föreliggande fallet har brev med förhandlingsframställan adresserats till arbetsgivarens gatuadress och inte till box-adressen. Arbetsgivaren har därmed inte ansetts kallad på ett formellt korrekt sätt.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 44

Lagrum : 28 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Norrtälje Måleri Aktiebolag & Norrtälje Måleri Aktiebolag & Co Kommanditbolag & Svenska Målareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en verkstadslokal som disponerats av en hos Volvo anställd montör har anträffats ett antal skilda verktyg och andra föremål som härrör från Volvo. Arbetsgivaren gör gällande att föremålen åtkommits genom brott. Arbetsgivaren har ansetts berättigad att avskeda montören. Fråga om brottmålsdomens verkan i tvistemålet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 3

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Personvagnar Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

1994 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett försäkringsbolag har träffat samarbetsavtal med aktiebolag som ägs av tidigare anställda om försäljning och beståndsvård av försäkring. I målet har gjorts gällande att ett kringgående av gällande kollektivavtal för försäkringstjänstemän föreligger och att de tidigare anställda rätteligen är att anse som arbetstagare i förhållande till försäkringsbolaget samt att bolaget därför är skyldigt att tillämpa gällande kollektivavtal på de tidigare anställdas arbete. Arbetsdomstolen finner vid en sammanvägning av framkomna omständigheter och under särskilt beaktande av att de arbetspresterande parterna enligt samarbetsavtalen utgörs av aktiebolag att de tidigare anställda inte är att anse som arbetstagare hos försäkringsbolaget och att bolaget inte är skyldigt att tillämpa kollektivavtalen på det arbete de utför enligt samarbetsavtalen.

Arbetsdomstolen tillmäter inte någon betydelse om de tidigare anställda skulle vara att betrakta som jämställda uppdragstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 130

Lagrum : 1 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Ansvar ömsesidig Livförsäkring för Helnyktra & Ansvar ömsesidig Sakförsäkring för Helnyktra & Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & Försäkringstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Alf Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 113 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 22 § anställningsskyddslagen bestäms vid uppsägning på grund av arbetsbrist arbetstagarnas plats i turordningen med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, varvid arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid.

På det statliga området kompletteras 22 § anställningsskyddslagen av avtalsbestämmelser i kollektivavtalet turordningsavtal för arbetstagare hos staten (TurA-S). När en arbetstagares plats i turordningen skall bestämmas, skall enligt 10 § TurA-S all anställningstid hos staten räknas som anställningstid hos arbetsgivaren.

Fråga hur bestämmelsen i 10 § TurA-S skall tolkas vid beräkning av en arbetstagares anställningstid i en reservofficersanställning, närmare bestämt i samband med upprättande av turordning inför uppsägningar på grund av arbetsbrist hos en annan statlig myndighet än den som är arbetsgivare i reservofficersanställningen. För den reservofficersanställning som är aktuell i målet gäller alltjämt reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 113

Lagrum : 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Marie Hafström, Annika Baude, Ola Bengtson, Marika Fröberg, Solveig Paulsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 86 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagares företrädesrätt till återanställning kränkts genom en förlängning av uppsägningstiden för en annan arbetstagare med kortare anställningstid.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 86

Parter ( Privata sektorn ) : Söderhamns Rör & Svets Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ulf Göran Liljebladh (skiljaktig), Göran Karlsson och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 77 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har beordrat en platschef inom kommunens barnomsorg till arbete med att leda verksamheten vid en enda av kommunens förskolor, kombinerat med ”ansvar för socialt områdesarbete” i det område där förskolan är belägen. Fråga huruvida det sålunda beordrade arbetet omfattades av platschefens arbetsskyldighet eller beordringen inneburit att beskaffenheten av platschefens tjänst ändrats så i grunden, att han i själva verket skilts från sin dittillsvarande anställning och fick anses ha blivit avskedad från denna.

Vidare fråga huruvida ett förfarande från kommunens sida, som inneburit att platschefen under en längre tid ställts utan arbetsuppgifter i anställningen som platschef, utgjort en enligt gällande kollektivavtal otillåten avstängning av honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 77

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Helsingborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Inga Jerkeman, Lennart Grudevall, Bo Hansson, Bo Almgren och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 27 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) på ena sidan och Dansk Pilotforening (DPF), Norske SAS-Flygeres Forening (NSF) och Svensk Pilotförening (SPF) på andra sidan sluts kollektivavtal om löner och anställningsvillkor i övrigt för flygkaptener och flygstyrmän hos SAS (pilotavtalet).

Fråga huruvida SAS brutit mot en i pilotavtalet intagen bestämmelse om s.k. tilldelningsfrist vid tilldelning av semester och därmed ådragit sig skadeståndsskyldighet för kollektivavtalsbrott.

De påstådda kollektivavtalsbrotten har riktat sig mot piloter som var medlemmar i SPF. Påstående att SAS därmed blivit skadeståndsskyldigt även gentemot DPF och NSF på grund av att SAS åsidosatt DPF:s och NSF:s intresse av att pilotavtalet iakttas i förhållande till arbetstagare som omfattas av avtalet (frågan ej prövad).

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 27

Lagrum : 11 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson, Henrik Sahlin, Lennart Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ogiltigförklaring av en kommuns avskedanden av tre arbetstagare vid ett sjukhem, vilka av kommunen ansågs dels ha brustit i insikt om vad som har varit väsentligt i vårdarbetet och dels åsidosatt sina centrala åligganden.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 9

Lagrum : 18 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Ystads kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Eliason, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lennart Aspegren (skiljaktig), Göte Larsson och Stig Ahlin.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

1993 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 212 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare vill säga upp bl.a. tre fackliga förtroendemän på grund av arbetsbrist. Arbetstagarsidan gör anspråk på företräde till fortsatt arbete för de tre. Frågor i visst fall om hur långt skyldigheten att omplacera sträcker sig och om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatserna att de tre förtroendemännen bereds fortsatt arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 212

Lagrum : 8 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet & Svenska Skogsarbetareförbundet & Svenska Skogsarbetareförbundets avd. 11 i Vänersborg & Svenska Skogsarbetareförbundets avd. 14 i Kisa & Svenska Skogsarbetareförbundets avd. 30 i Växjö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Göran Karlsson och Stig Ahlin.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 160 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hade uppfattningen att arbetstagaren var skyldig att utföra de nya uppgifterna. Arbetstagaren och hans organisation hyste motsatt uppfattning men tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen utövades inte. Fråga om arbetstagaren kunde anses skild från sin anställning genom omplaceringsbeslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 160

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Soldathemsföreningen i Linköping

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 122 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en 1:e stiftsjägmästare efter beslut av stiftsstyrelsen fått sitt anställningsförhållande i så väsentlig grad försämrat att han därigenom fick anses avskedad.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 122

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.B. & Västerås Stiftssamfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Siv Kimbré, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Göran Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

 ]

Sammanfattning :

En arbetstagare yrkade vid tingsrätt ogiltigförklaring av en uppsägning. Sedan arbetsgivaren invänt att uppsägningen följt en avtalsturlista, yrkade arbetstagaren alternativt ekonomiskt skadestånd för turordningsbrott. Arbetsgivaren ansåg att fråga var om en otillåten taleändring och att det alternativa yrkandet därför skulle avvisas.

Fråga huruvida det alternativa yrkandet skulle få tas upp till prövning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 92

Lagrum : 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.B. & SMA Maskin Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulf E. Nilsson (skiljaktig) och Lennart Andersson.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § i kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns.

Fråga bl.a. om tillämpningen av denna kollektivavtalsbestämmelse i visst, fall avseende en kontorschef vid en länsstyrelse.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 89

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lars Ahlvarsson, Birgitta Brånedal-Sund, Bo Hjern och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att förmånen på en arbetsplats av fri lunch, som utgår även under tid då arbetstagaren är sjuk, inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § första stycket sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 52

Lagrum : 6 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivaralliansen Branschkommitté LIVSMEDELSINDUSTRI & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Ingemar Källberg, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Bo Hjern (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett bolag som driver elinstallationsverksamhet haft saklig grund för att säga upp två montörer som på grund av förslitningsskador respektive kärlförträngningar i fingrarna (s.k. vita fingrar) inte kunde utföra vissa vanligt förekommande arbetsmoment. Från arbetstagarpartens sida åberopas bl.a. de skyldigheter en arbetsgivare har för arbetsanpassning och rehabilitering.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 42

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet & Svenska Elinstallationer Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Ulf Göran Liljebladh, Ola Bengtson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :