: : : : :

Arbetsdomstolens domarJakob Hedenmo

( 23 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Jakob Hedenmo
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1995 ( 23 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Jakob Hedenmo har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
64 ledamöter ♀ 17 ♂ 47
53 parter

Jakob Hedenmo har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 16 st. ), Nina Pripp ( 4 st. ), Erik Lempert ( 1 st. ), Hans Tocklin ( 1 st. ) och Ove Sköllerholm ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1993-04-191995-01-081 år 8 mån 21 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år 8 månader och 21 dagar.

Jakob Hedenmo
Har varit ledamot i en tingsrätt (Stockholms tingsrätt) i överklagade mål i Arbetsdomstolen 2006–2011 (4 refererade avgöranden) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 50,0% ( 2 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Jakob Hedenmo som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 7,7 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Jakob Hedenmo som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Jakob Hedenmo som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 23 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En präst har dömts för misshandel i fem fall till villkorlig dom. Arbetsdomstolen har funnit att det förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 7

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Domkapitel & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Lennart Grudevall, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvistefrågorna i målen är dels om en kommun genom att förändra en yrkeslärares arbetsuppgifter brutit mot § 6 andra stycket i AB 89, dels om kommunen haft saklig grund för att senare säga upp läraren, varvid domstolen prövar om kommunen reellt haft annan grund än arbetsbrist för att säga upp läraren och om kommunen uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen, dels om kommunen gjort sig skyldig till turordningsbrott enligt 22 § anställningsskyddslagen, dels slutligen huruvida kommunen avstängt läraren i strid med bestämmelserna i 34 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 2

Lagrum : 7 §, 22 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Halmstads kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Lennart Aspegren, Lennart Grudevall, Jarl Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

1994 ( 12 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 157 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida vad som förekommit vid ett förhandlingssammanträde inneburit att ett avtal om bl.a. avgångsvederlag till en arbetstagare kommit till stånd. Så har inte funnits vara fallet.

”I målet är fråga om avtalsförhandlingar där parterna mötts vid ett förhandlingssammanträde för att söka nå överenskommelse i en fråga av icke alltför omfattande och komplicerad natur. Vid sådana avtalsförhandlingar måste det typiskt sett antas vara av parterna avsett att ingen av dem skall bli bunden vid enskilda villkor, som man under förhandlingarnas gång enas om, förrän enighet nåtts om alla villkor som parterna eller en av dem önskar få reglerade genom det åsyftade avtalet …”

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 157

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.E. & RE Ingenjörer Aktiebolag & Rejlers Ingenjörer Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Stig Ahlin och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 155 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetsmarknadskonflikt utbrutit våren 1993 på elinstallationsavtalets område beslutade styrelsen för en arbetsgivarorganisation att dess medlemsföretag hade rätt att i den mån denna konflikts verkningar inte kunde mildras med permittering vidta sympatiåtgärder mot arbetstagare inom aktuella arbetstagarförbunds avtalsområden. Vidare översände organisationen, såvitt är av intresse i målet, till ett av arbetstagarförbunden en skrivelse med rubriken ”Varsel om sympatilockout” i vilken man närmare underrättade förbundet om beslutet. Förbundet erhöll senare från medlemsföretag hos arbetsgivarorganisationen skriftliga varsel om sympatilockout för ett antal anställda.

I målet är fråga om dels huruvida arbetsgivarorganisationen genom sitt beslut som sådant eller i vart fall genom sin underrättelse till arbetstagarförbundet företagit en olovlig stridsåtgärd, dels huruvida arbetsgivarorganisationen genom sitt beslut föranlett en olovlig stridsåtgärd genom de varsel som medlemsföretagen utfärdat.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 155

Lagrum : 41 §, 42 § och 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 111 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal om anställnings upphörande och om avgångsvederlag har tagits in en skiljeklausul. Fråga om klausulen kan anses oskälig mot arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 111

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.J. & Telia Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Lennart Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 108 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har gjort sig skyldig till förskingring av sammanlagt drygt 40 000 kr ur en kamratförenings kaffekassa och beklädnadskassa. Brottet har ansetts utgöra grund för avskedande enligt 11 kap. 1 § 1976 års lag om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 108

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : E.L. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 104 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en dagstidning som recensent av TV-program intagit en ställning som uppdragstagare och inte som anställd. Betydelsen av det mellan Svenska Tidningsutgivareföreningen och Svenska Journalistförbundet gällande kollektivavtalet för frilansarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 104

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Hans Blyme, Inga Britt Lagerlöf, Christian Tydén, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare åsidosatte den primära förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen genom att inte alls förhandla innan en verksamhetsgren överläts eller genom att uppta och genomföra förhandling för sent.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 103

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Stora Kraft Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Arbetsledareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 98 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En privatanställd läkare har efter anställningens upphörande gjort anspråk på de av honom upprättade journalhandlingarna. Anställningsavtalet har ansetts innebära att journalhandlingarna tillkommer arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 98

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Läkargruppen Sjukvård i Örebro Aktiebolag & P.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan ett konkursbo och ett aktiebolag har träffats ett avtal om överlåtelse av varulager, inventarier och pågående arbeten i viss omfattning. Föreligger med hänsyn härtill och till vissa ytterligare omständigheter en övergång av del av rörelse till ny arbetsgivare enligt 25 § andra stycket andra meningen anställningsskyddslagen? Betydelsen av ett EG-direktiv rörande företagsöverlåtelser.

Har ett s.k. kompanjonbolag bildats som utesluter tillämpning av anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt (jfr AD 1987 nr 9).

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 92

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Elenergi i Jönköping Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Mats Holmgren (skiljaktig), Göran Karlsson och Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 60 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En deltidsanställd pilot har ungefärligen samma faktiska arbetstid som företagets heltidsanställda piloter. Skall en tolkning av kollektivavtalet leda till att den deltidsanställda piloten anses som heltidsanställd?

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 60

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Svensk Pilotförening & T.G.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Tejning (revisionssekreterare i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Stig Ahlin och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt kollektivavtal på det landstingskommunala området skall vid stadigvarande förflyttning av arbetstagare beaktas att vägande skäl skall föreligga för att förflytta arbetstagaren mot dennes önskan. I målet har berörts hur denna regel förhåller sig till vad som anges i det enskilda anställningsavtalet om stationering på viss arbetsplats eller viss ort. Arbetsdomstolen finner i ett enskilt fall att en övertandläkare varit fast placerad vid viss specialistklinik och inte kunnat förflyttas till sådan klinik på annan ort.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 24

Parter ( Kommunala sektorn ) : Bohuslandstinget & Sveriges Tandläkarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Inga Britt Lagerlöf, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Jarl Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En polisassistent, som är medlem i SAC, underrättades om att han skulle komma att förordnas på en av honom sökt tjänst som kansliinspektör. Sedermera utsåg emellertid polismyndigheten en annan sökande på tjänsten. Fråga huruvida polismyndigheten härigenom gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 13

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Stensele Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Lennart Hörnlund, Ulf Perbeck, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har en medfödd ortopedisk sjukdom. Efter några års anställning drabbades arbetstagaren av vissa besvär och blev sjukskriven under längre perioder. I rehabiliteringssyfte genomgick arbetstagaren härefter viss längre gymnasieutbildning. Under utbildningstiden opererades han för att motverka besvären. Efter avslutad utbildning och sedan det visat sig att arbetstagaren inte kunde erhålla annat arbete begärde denne att få återgå i det tidigare arbetet. Arbetsgivaren vägrade detta och sade upp arbetstagaren på grund av sjukdomen. Arbetsdomstolen uttalar att faran för en arbetstagares hälsa endast i yttersta undantagsfall torde kunna accepteras som argument från arbetsivarens sida i en uppsägningstvist. Domstolen finner att uppsägningen inte är sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 12

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hemglass Sverige Aktiebolag & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Inga Jerkeman, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Tore Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

1993 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 179 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Tvist om företrädesrätt till återanställning i verksamhet som övergått till en ny arbetsgivare. Innebörden av avgränsningen i 25 § tredje stycket anställningsskyddslagen med hänsyn till kollektivavtalsområden.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 179

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Stockholms Miljösanering Skadetjänst Aktiebolag & T.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Birgitta Isaksson Perez, Leif Haglund (direktör i Motorbranschens Arbetsgivareförbund; tillfällig ersättare), Bo Hansson, Göte Larsson och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 173 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett byggnadsföretag som var bundet av byggnadsavtalet tillämpade försöksvis en ordning med närvaropremier på några arbetsplatser vid vilka utfördes nybyggnadsarbete på ackord. Närvaropremien utgjordes av ett tillägg till den enskilda arbetstagarens timförtjänst. Premien betalades ut för varje fjortondagarsperiod under vilken arbetstagaren var hundraprocentigt närvarande. Fråga om närvaropremien enligt byggnadsavtalet utgjort en del av ackordsersättningen och om ordningen med närvaropremier kunnat införas utan godkännande av Byggnadsarbetareförbundets lokalavdelning. Invändning att närvaropremien utgjort en gratifikation.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 173

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Skanska Entreprenad Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Christian Tydén (skiljaktig), Tore Andersson och Göran Karlsson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 162 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivare har haft saklig grund för att säga upp en anställd på grund av samarbetsproblem,

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 162

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Lion Ferry Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Christer Måhl, Henrik Sahlin, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Magnus Neuberg (avdelningschef i Svenska Bankmannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 158 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

I ett antal fall har skriftliga överenskommelser träffats mellan ett bolag och enskilda tjänstemän om förtidspensionering. Fråga huruvida bolaget lämnat en muntlig utfästelse i visst hänseende vid sidan av överenskommelserna rörande pensionens storlek.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 158

Parter ( Privata sektorn ) : Electrolux Storkök Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Peter Ander, Bo Hjern och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 144 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En förrådsarbetare på ett pappersbruk har på arbetsplatsen av utländska lastbilschaufförer vid några tillfällen köpt enstaka flaskor sprit för eget bruk. Han har på grund härav sagts upp från sin anställning. Saklig grund för uppsägning har inte ansetts föreligga. Förrådsarbetarens beteende har beaktats vid bestämmande av det allmänna skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 144

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SCA Ortviken Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Erik Lempert, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Peter Ander, Hans Forselius (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Inger Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 141 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

En skiljeklausul har tagits in i en fristående regelsamling som gällt för samtliga anställda vid ett företag. Arbetsdomstolen finner att klausulen infogats i regelsamlingen på ett sådant sätt att de krav på tydlighet som måste ställas inte har uppfyllts och att klausulen därmed inte blivit en del av arbetstagares anställningsavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 141

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Backes Spielvogel Bates Göteborg Aktiebolag & C.H. & U.H.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Frågor om rätt till övertidsersättning och om fel eller försummelse i tjänsten förekommit från arbetstagares sida och i så fall om en varning varit befogad.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 124

Parter ( Privata sektorn ) : Stiftelsen Kricagården & Sveriges Psykologförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Torkel Unge, Elisabet Aust (civilekonom i Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Arbetsgivarförbund; tillfällig ersättare), Bo Hjern och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 121 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan Statens Arbetsgivarverk och Sveriges Akademikers Centralorganisation träffat ramavtal om löner m.m. (RALS 1991–93) skall för individuella löner den 1 januari 1991 utges ett icke nivåhöjande utrymme (INU) om 1,15 procent såsom en generell lönehöjning räknat på månadslön. Tvist om denna lönehöjning skall utges till arbetstagare som anställts efter den 1 januari 1991. Fråga om betydelsen av en från förslaget till stabiliseringsavtal hämtad regel av innehåll att beträffande nytillsatta befattningar tillämpas samma lönenormer som för redan anställda i motsvarande befattningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 121

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Anders Hagman, Lennart Grudevall, Bo Hjern (skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig).
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Frågor dels om underrättelse enligt 40 § andra stycket anställningsskyddslagen lämnats senast en månad efter anställningstidens utgång, dels om arbetsgivaren gått in i förhandling utan att göra preskriptionsinvändning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 97

Lagrum : 40 § andra stycket och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Sveriges Television Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Tore Andersson (skiljaktig) och Bo Hjern.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :