: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnna Flodin

( 10 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare | Ledamot i underinstans ]

Anna Flodin
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2004–2005 ( 10 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anna Flodin har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
43 ledamöter ♀ 15 ♂ 28
20 parter
18 ombud ♀ 6 ♂ 12

Anna Flodin har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Carina Gunnarsson ( 10 st. ) varit ordförande

Anna Flodin
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
3 st.2015–2018

2 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 3 st. )

Anna Flodin har dömt refererade avgöranden med :
13 ledamöter ♀ 7 ♂ 6
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
7 parter
10 ombud ♀ 6 ♂ 4

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare2004-01-012005-05-311 år 5 mån
Er­sättare för vice ord­förande2013-07-015 år 10 mån 21 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 7 år 3 månader och 21 dagar hittills.

Anna Flodin
Har varit ledamot i en tingsrätt (Attunda tingsrätt) i överklagade mål i Arbetsdomstolen 2017 (2 refererade avgöranden) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 50,0% ( 1 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,0%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anna Flodin som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 10 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2005 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Ett biltillverkningsföretag har nekat en kvinna anställning med hänvisning till att hon inte uppfyllde företagets krav på viss kroppslängd. Fråga om företaget härigenom gjort sig skyldigt till indirekt könsdiskriminering.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 87

Lagrum : 16 § och 17 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Teknikarbetsgivarna & Volvo Personvagnar Aktiebolag

Ombud : Anders Weihe & Anna Nordin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Berndt Molin, Peter Ander, Anders Hagman, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare, genom att underrätta en facklig förtroendeman om avskedande på grund av dennes uttalanden i en tidningsartikel, har kränkt arbetstagarens och förbundets föreningsrätt samt även därigenom brutit mot förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 68

Lagrum : 8 §, 54 § och 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 3 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Film- och Musikbutiken Sergels Torg Aktiebolag & Handelsanställdas förbund

Ombud : Björn Djupmark & Kurt Junesjö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Margit Strandberg (f.d. statistikchefen i Statistiska Centralbyrån; tillfällig ersättare), Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Anders Tiderman och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 55

Lagrum : 7 § och 7 c § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Arbetsgivarverket & Svenska Polisförbundet

Ombud : Jan Värnhall & Karl Pfeifer

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulrika Stenbeck Gustavson, Britt Angleryd, Rolf Hugert, Agnes Günther, Eva-Lena Danielsson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I byggnadsavtalet föreskrivs att in- och utlåning av arbetskraft mellan företag skall föregås av förhandling med arbetstagarparten. Någon förhandling behövs emellertid inte vid in- och utlåning under högst fem arbetsdagar. Ett bolag lånade in två arbetstagare från ett annat företag. Arbetstagarna arbetade hos bolaget i sammanlagt sex respektive sju arbetsdagar under en treveckorsperiod. De arbetade dagarna låg inte i en följd. Arbetstagarna hade också bl.a. varit sjuka och haft semester under den aktuella treveckorsperioden. Tvisten rör frågan om bolaget brutit mot kollektivavtalet genom att inte förhandla om inlåningen. Arbetsgivarparternas ståndpunkt är att det inte behövdes någon förhandling eftersom det enligt dem var fråga om flera inlåningstillfällen som vart och ett inte uppgått till fem arbetsdagar.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 50

Lagrum : 54 § och 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : N.E:s Fastighets Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gunnar Blomberg & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Peter Jeppsson, Gunilla Kevdal och Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarrepresentant i ett aktiebolags styrelse har med stöd av fackligt tolkningsföreträde enligt förtroendemannalagen varit ledig med bibehållna anställningsförmåner för att genomgå en fem veckor lång bolagsstyrelseutbildning. Fråga om han enligt förtroendemannalagen har haft denna rätt till betald ledighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 42

Lagrum : 6 §, 7 §, 9 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Kommunala Företagens Samorganisation & Svenska Transportarbetareförbundet & Svenska Transportarbetareförbundet avd. 19

Ombud : Eva Glückman & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Kerstin Brodowsky, Agnes Günther, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en innehållsproducent för ett TV-program har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet hade utförts under sådana omständigheter att producenten var att betrakta som arbetstagare fann Arbetsdomstolen att arbetsgivaren haft rätt att tidsbegränsa anställningen i enlighet med en regel i parternas kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 16

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivareföreningen SRAO & Svenska Journalistförbundet & Sveriges Television Aktiebolag

Ombud : Annett Olofsson & Björn Liberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Christer Måhl, Anders Sandgren, Håkan Torngren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

2004 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har stadigvarande förflyttat en tandläkare från en klinik till en annan. Fråga om förflyttningen stått i strid med tandläkarens enskilda anställningsavtal. Sedan den frågan besvarats nekande har prövats om det har funnits sådana vägande skäl som enligt bestämmelserna i 8 § mom. 1 i AB 01 krävs för en stadigvarande förflyttning mot arbetstagarens önskan. Vidare fråga om arbetstagarorganisationen ådragit sig skadeståndsskyldighet för obefogat tolkningsföreträde.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 102

Lagrum : 34 § och 57 § 1 st. lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Folktandvården Stockholms län AB & Tjänstetandläkarna

Ombud : Gunnar Bergström & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Sundberg, Berndt Molin, Bengt Huldt, Ulf Perbeck, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 91 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I anläggningsavtalet finns bestämmelser som innebär att löneformen ackord skall tillämpas om förutsättningarna härför är uppfyllda. Om så inte är fallet tillämpas tidlön. Tvisten gällde om det för tre brobyggnadsprojekt på Botniabanan som uppfördes på tidlön, hade funnits förutsättningar att tillämpa ackord.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 91

Parter ( Privata sektorn ) : Peab Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Christer Måhl, Charlott Richardson, Olof Nordenfelt, Hans Wahlström och Stina Nilsen. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 44 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en polismyndighet som anställde en man som kommissarie med funktion som utredningschef har gjort sig skyldig till könsdiskriminering gentemot en kvinna som också hade sökt detta arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 44

Lagrum : 15 § och 17 § 1 jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Statliga sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Anneli Hoffstedt & Pia Engström Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Ulf Perbeck, Maud Jansson (skiljaktig) och Lars E. Rabenius (skiljaktig).
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 36 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har vid ett löneutbetalningstillfälle reducerat lönen för ett antal arbetstagare med ett belopp motsvarande fyra timmars arbete. Tvisten i målet rör frågan om arbetsgivaren genom sitt handlande har vidtagit en otillåten disciplinär bestraffning i strid med 62 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 36

Lagrum : 60 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gunnar Blomberg & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Ander, Olof Nordenfelt, Lilian Hindersson och Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :