Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarLön På Wikipedia

( 48 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur om lön ( 150 st. )

Erik Sjödin, Europeisk minimilön – Tankar om överlåten befogenhet medanledning av ett direktivförslag i Europarättslig tidskrift 2021 s. 401–421

Erik Sjödin, Arbetsmarknadens skuggsida – rättsföljder vid för låga löner i JT 2019–20 s. 671–695

Martin Brinnen, Lönegranskning och dataskyddslagstiftningen – intresseavvägning eller kollektivavtal som rättslig grund? i Lov & Data 2019 nr 1 s. 4–8

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Nya metoder för jämställda löner – insyn, rapportering och certifiering i Festskrift till Örjan Edström [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 41 ] (red. Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman och Ruth Mannelqvist), 2019, s. 109–121

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Sören Öman, AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS, andra upplagan 2019

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2015.

Annina H. Persson, Lönegaranti i gränsöverskridande insolvenssituationer i Insolvensrättslig tidskrift 2019 nr 2 s. 51–63

Claes Sandgren, Ekonomisk belöning som incitament för visselblåsare? i Festskrift till Örjan Edström [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 41 ] (red. Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman och Ruth Mannelqvist), 2019, s. 405–416

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Lena Svenæus, Makten över löneskillnaderna på svensk arbetsmarknad: Om magi och manipulation – förr och nu i Lavalgenerationen – 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. 10 ] (red. Niklas Selberg och Erik Sjödin), 2019, s. 131–149

Förlag : Iustus, Uppsala.

Erik Danhard, Konkursarbetsrätt – Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs samt löneindrivning och företagsrekonstruktion, sjätte upplagan 2018

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1998, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2009 (supplement 2012), 5:e uppl. 2013, supplement 2021.
1:a och 2:a uppl. med titeln Konkursarbetsrätt – Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs samt löneindrivning, 3:e upppl. med titeln Konkursarbetsrätt – Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs.
1–4 uppl. utg. av Åhnberg Förlag.

Lena Svenæus, Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män – En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön [ Lund studies in sociology of law Vol. 51 ], 2017

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & Arbetsrätt 2017 nr 3 s. 7–8.

Annika Berg, Bemanningsdirektivets betydelse för bemanningsanställdas lönevillkor i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 61–70

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Hans-Heinrich Vogel, Social planering 1817 – Lönegaranti vid nedläggning av Tyska rikets Reichskammergericht i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 867–896

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Nils-Bertil Morgell, Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti i Insolvensrättslig tidskrift 2016 nr 2 s. 22–28

Sören Öman, Entreprenörsansvar för löner i byggbranschen i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för augusti 2016.

Camilla Pauli, Lönevillkor i offentlig upphandling i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 s. 151–164

Mikael Ruukel, Obeståndsrätt och lönefordringar – En vägledning genom löneindrivningsprocessen, 2016

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Erik Danhard och Henric Ask, Löneindrivning och konkurs – Facklig handledning, andra upplagan 2015

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2007.

Ella Sjödin, EU:s försök att reglera löner i finanssektorn i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 207–217

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Jonas Malmberg, Några anteckningar om minimilöner i internationell rätt ur historiskt perspektiv i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 233–243

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Lön till den som sagt upp sig själv? i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 73.
Expertkommentar för januari 2014.

Sören Öman, Löneavdrag för kontrollavgifter i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.
Expertkommentar för november 2012.

Sören Öman, Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning i EU & arbetsrätt 2011 nr 3 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 6 september 2011 i mål C-108/10 (Scattolon).

Sören Öman, Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 6 september 2011 i mål C-108/10 (Scattolon).
Expertkommentar för december 2011.

Per Gunnar Edebalk, Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen – en historik i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2010 s. 27–39

Mats Glavå, Kunskapssamhället, facket och den svenska modellen – reflektioner kring ett lönesänkningsavtal i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 245–253

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sven Lindvall, Ideellt arbete kontra lönearbete – vad gäller i det arbetsrättsliga gränslandet? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 349–373

Förlag : Iustus, Uppsala.

Christer Lundh, Spelets regler – Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850–2010, andra upplagan 2010

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002 med titeln: Spelets regler – Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850–2000.

Lena Maier Söderberg, I mötet mellan EG-rätt och individuell lönesättning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 375–396

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ruth Nielsen, Anmälan av Per Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten – om hur olika marknadsbegrepp påverkar rättstillämpningen i lönediskrimineringsmål, 2007 i TfR 2009 s. 155–157

Anmälan av :
Per Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten – om hur olika marknadsbegrepp påverkar rättstillämpningen i lönediskrimineringsmål, 2007.

Annamaria Westregård, Arbetsgivarens ökade ansvar för sjuklön och rehabilitering kontra arbetstagarnas integritet – Går det att förena? [ IFAU Rapport Vol. 18 ], 2008

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2008:11.

Erik Danhard, Förmånsrätt för lön i JT 2007–08 s. 668–680

Per Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten – om hur olika marknadsbegrepp påverkar rättstillämpningen i lönediskrimineringsmål, 2007

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i TfR 2009 s. 155–157.

Per Gunnar Edebalk, Sjukförsäkring och sjuklön – Om statliga beslut och arbetsmarknadens organisationer 1955–1992 i Historisk tidskrift 2007 s. 45–69

Anders Sandgren, Makten över lönebildningen i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 463–484

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Annamaria Westregård, Konflikten mellan arbetstagarnas integritet och arbetsgivarens ansvar enligt reglerna om sjuklön och rehabilitering i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 529–551

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Per Gunnar Edebalk, Sjukpenning och sjuklön – Samspelet mellan staten och arbetsmarknadens parter 1974–1993 [ Working paper serien Vol. 3 ], 2006

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Erik Danhard, Lön i företagsrekonstruktion – Om lönegaranti m.m. vid företagsrekonstruktion, 2005

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Per Gunnar Edebalk, Sjuklön och sjukpenning – 1955 års sjukförsäkringsreform och sjuklönefrågan, 2005

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Ronnie Eklund, EG har inga regler om lön och stridsåtgärder i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 39

Lena Svenæus, ADs hantering av EG-rätten har satt likalönsprincipen ur spel i Lag & Avtal 2005 nr 6 s. 37

Erik Danhard, Lön i konkurs – Med 2004 års regler om löneförmånsrätt och lönegaranti, 2004

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Peter Savin i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 39.

Kent Brorsson och Gustav Herrlin, Orimliga summor till lönegranskningen i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 9

Hans Elliot, Lagen om lönegaranti har försämrats i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 4

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Samverkan och lönekartläggning – en rättsutveckling i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2004 nr 3 s. 147–159

Peter Kindblom och Gunnar Ericson, Lönegranskning än en gång i Lag & Avtal 2004 nr 6 s. 6

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Självsanering kan garantera sakliga löner i Lag & Avtal 2003 nr 6 s. 6–7

Jens Karlsson och Karl-Johan Bergström, Sätt sjuklön efter företagsstorlek i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 6

Karin Lundström, Marknaden som skäl för löneskillnad i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 6

Anne Rutberg och Rolf Skog, Användning av optioner för belöning av anställda – privat- och skatterättsliga frågor i Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15–17 augusti 2002. Del 1, 2002, s. 481–503

Hans Sundberg, Lönegarantidirektivets tillämpning i Sverige i Europarättslig tidskrift 2002 s. 113–123

Svante Nycander, Anmälan av Karin Lundström, Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten & Susanne Fransson, Lönediskriminering & Lotta Lerwall, Könsdiskriminering i JT 2001–02 s. 687–693

Anmälan av :
Karin Lundström; Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten.
Susanne Fransson, Lönediskriminering.
Lotta Lerwall, Könsdiskriminering.

Martin Agell, Oklart om lönekartläggning i Lag & Avtal 2001 nr 6 s. 6

Erik Danhard, Kollektivavtalet – ett löneregleringsinstrument med fyra dimensioner i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 41–57

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Lena Svenæus, Användbar och inspirerande avhandling om lönediskriminering i EU & arbetsrätt 2001 nr 3 s. 7

Anmälan av :
Susanne Fransson; Lönediskriminering – En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag, 2000.

Susanne Fransson, Lönediskriminering – En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag, 2000

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 33.
Lena Svenæus i EU & arbetsrätt 2001 nr 3 s. 7.
Svante Nycander i JT 2001–02 s. 687–693.

Niklas Bruun, Metoder att motverka låglönekonkurrens i Finland i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 47–59

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Kent Källström, Kollektivavtalsparternas autonomi och lönediskriminering – Kommentar till Barnmorskemålet C-236/98 i Europarättslig tidskrift 2000 s. 655–660

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Barnmorskemålet, EG-domstolens dom i mål C-236/98.

Eva-Helena Kling, Gräddfil för löner i nytt institut i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 8

Jonas Malmberg, Metoder att motverka låglönekonkurrens i Sverige i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 3–27

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Hans Sundberg, Lönegaranti och EU-medlemskap i Europarättslig tidskrift 2000 s. 82–101

Kent Brorsson, Feltänkt om lönebildning i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 5

Sven-Hugo Ryman, Ansvaret för lönebildningen fråntas arbetsmarknadens parter i Lag & Avtal 1999 nr 2 s. 4–5

Anteckningar :
Kommentar till Öbergska utredningen.
Se också Sven-Hugo Ryman i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 6–7.

Reidunn Laurén, Lönediskriminering på grund av kön – Några kommentarer i JT 1998–99 s. 265–269

Anteckningar :
Kommentar till Sven-Hugo Ryman i JT 1997–98 s. 769–794.

Ingemar Hamskär och Kurt Junesjö, Felaktig dom bidrar till lönedumping i Lag & Avtal 1998 nr 7 s. 18

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Kammarrätten i Stockholms dom 1995‑03‑28 i mål nr 1713–95 (Verket för högskoleservice, offentlig upphandling, krav på kollektivavtal).
Se också Göran Söderlöf & Gunnar Bergström i Lag & Avtal 1998 nr 9 s. 23.

Anders Sandgren, Samordning ingen lösning för lönebildningen i Lag & Avtal 1998 nr 10 s. 20

Anteckningar :
Se också Anders Sandgren i Lag & Avtal 1998 nr 7 s. 19 och Torgeir Aarvaag Stokke i Lag & Avtal 1998 nr 9 s. 22.

Anders Sandgren, Ompröva lönebildningen i Norden i Lag & Avtal 1998 nr 7 s. 19

Anteckningar :
Se också Torgeir Aarvaag Stokke i Lag & Avtal 1998 nr 9 s. 22.

Sven-Hugo Ryman, Lönediskriminering på grund av kön i JT 1997–98 s. 769–794

Anteckningar :
Se även Reidunn Laurén i JT 1998–99 s. 265–269.

Eva R. Andersson, Fem mål för värdiga löner – Om fem lönediskrimineringsmål i Arbetsdomstolen, 1997

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Solna.

Håkan Hydén, Vad kommer efter lönearbetsrätten? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1996 nr 3 s. 157–175

Per-Henrik Lindblom, Självmål – Är organisationstalan om lönediskriminering något att hoppas på? i Rättsvetenskapliga studier tillägnade Carl Hemström [ De lege – Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok Vol. 6 ] (red. Nils Jareborg), 1996

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Också publicerad i Per-Henrik Lindblom, Progressiv process – Spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen, 2000, s. 147–165.

Peter Savin, Lönegaranti och övergång av verksamhet i Advokaten 1996 nr 7 s. 22

Maivor Sjölund, Ny lönepolitik – ny värdestruktur i förvaltningen i Statsvetenskaplig Tidskrift 1996 s. 391–406

Folke Schmidt, Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström och Anders Victorin, Löntagarrätt, fjärde upplagan 1994

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Anna Christensen i Lag & Avtal 1989 nr 6 s. 32–33 (1988 års upplaga).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (1988 års upplaga).
Ole Hasselbalch i TfR 1989 s. 255–256 (1988 års upplaga).

Anteckningar :
Rev. uppl. 1994 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund & Kent Källström. Rev. uppl. (3:e uppl.) 1988 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Kent Källström & Anders Victorin.
1:a uppl. 1978, 2 uppl. 1980 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Göran Andersson, Låglönekonkurrens på den svenska tjänstemarknaden i Affärsjuridiska uppsatser 1993, 1994

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Även publicerad 1993 – med undertiteln Den svenska arbetsrättsliga modellen och EG-rättens förbud mot nationalitetsgrundad diskriminering – som fristående bok.

Göran Andersson, Låglönekonkurrens på den svenska tjänstemarknaden – Den svenska arbetsrättsliga modellen och EG-rättens förbud mot nationalitetsgrundad diskriminering [ Skrifter utgivna av Institutet för europeisk rätt vid Stockholms universitet Vol. 15 ], 1993

Förlag : Institutet för europeisk rätt vid Stockholms universitet, Stockholm.

Anteckningar :
Även publicerad – utan undertitel – i Affärsjuridiska uppsatser 1993, 1994.

Reidunn Laurén, Lönediskriminering av kvinnor – ett svårlöst problem i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 203–211

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Hugo Fridén, Beneficium vid löneexekution, 1992

Anmäld av :
Torkel Gregow i SvJT 1993 s. 523–529.

Tore Sigeman, Hur hindra utländsk låglönekonkurrens? i Lag & Avtal 1990 nr 8 s. 26–27

Anteckningar :
Replik till Erland Olauson i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 24–25.

Wilhelm Lüning, Anmälan av Folke Schmidt; Facklig arbetsrätt. Reviderad upplaga 1989, ombesörjd av Anders Victorin under medverkan av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström och Tore Sigeman. och Löntagarrätt. Reviderad upplaga 1988, ombesörjd av Tore Sigeman m.fl. i JT 1989–90 s. 699–701

Anmälan av :
Folke Schmidt; Facklig arbetsrätt. Reviderad upplaga 1989, ombesörjd av Anders Victorin under medverkan av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström och Tore Sigeman.
Folke Schmidt; Löntagarrätt. Reviderad upplaga 1988, ombesörjd av Tore Sigeman m.fl.

Åsa Löfström, Diskriminering på svensk arbetsmarknad – En analys av löneskillnader mellan kvinnor och män, 1989

Förlag : Umeå universitet, Umeå.

Erik de Maré, Om några arbets-, process- och skatterättsliga frågor vid condictio indebiti avseende för mycket utbetald lön i FT 1988 s. 24–41

Arne Wilhelmsson, Den statliga lönegarantin vid konkurs – Några svårbedömda typfall i SvJT 1988 s. 1–17

Nils Elvander, Den svenska modellen – Löneförhandlingar och inkomstpolitik 1982–1986, 1987

Förlag : Publica, Stockholm.

Anna Christensen, Lönearbetet som samhällsform och ideologi i Sociala värderingsförändringar – Fyra essäer, 1983, s. 1–23

Förlag : Sekretariatet för framtidsstudier, Stockholm.

Anteckningar :
Sekretariatet för framtidsstudier.

Stig Ahlin, Nya arbetsrätten i tillämpning – Utvecklingsavtalet – en löntagarkommentar i Arbetsrättens utveckling – Dokumentation från doktorandkursen hösten 1982 (red. Anders Broström), 1982, s. 122–126

Förlag : Arbetslivscentrum, Stockholm.

Carl Hemström, Löntagarfonderna samt arbetstagarna och deras föreningar i SvJT 1979 s. 218–225

Erik Larsson, Anmälan av Folke Schmidt, Facklig arbetsrätt, 1976, & Löntagarrätt, 1978 i FT 1979 s. 306–309

Anmälan av :
Folke Schmidt; Facklig arbetsrätt, 1976.
Folke Schmidt; Löntagarrätt, 1978.

Folke Schmidt, Löntagarrätt [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 90 ], andra upplagan 1978

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Anna Christensen i Lag & Avtal 1978 nr 2 s. 20–22 (1:a uppl.).
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, senare uppl. rev. av andra.

Kerstin Moberg, Från tjänstehjon till hembiträde – En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903–1946 [ Studia historica Upsaliensia Vol. 101 ], 1978

Folke Schmidt, Från socialism till löntagarmakt i SvJT 1976 s. 513–526

Olle Hammarström, Handbok i företagsdemokrati för löntagare, andra upplagan 1975

Förlag : Prisma, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1974.

Tore Sigeman, Anmälan av Anders Victorin; Lönenormering genom kollektivavtal i SvJT 1974 s. 790–794

Anmälan av :
Anders Victorin; Lönenormering genom kollektivavtal.

Anders Victorin, Lönenormering genom kollektivavtal, 1973

Förlag : Allmänna förlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1974 s. 790–794.

Tore Sigeman och Henrik Hessler, Anmälan av Gösta Walin & Bengt Rydin, Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m.m., 1972 i SvJT 1973 s. 497–502

Anmälan av :
Gösta Walin & Bengt Rydin, Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m.m., 1972.

Jacob Sundberg, Anmälan av Tore Sigeman; Lönefordran – Studier över löneskydd och kvittningsregler i SvJT 1968 s. 226–237

Anmälan av :
Tore Sigeman; Lönefordran – Studier över löneskydd och kvittningsregler.

Tore Sigeman, Lönefordran – Studier över löneskydd och kvittningsregler, 1967

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Jacob Sundberg i SvJT 1968 s. 226–237.

Frenne Frankman, Löneklassplacering – Bestämmelser om löneklassplacering och löneklassuppflyttning, andra upplagan 1965

Förlag : H. Ohlsson, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1962 med titeln: Löneklassplacering.

Frenne Frankman, Statliga avlöningsbestämmelser, 1963

Förlag : H. Ohlsson, Lund.

Anteckningar :
Supplement 1963.

Claes H. Edgardh, Anmälan av Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen III, 1960 i SvJT 1962 s. 55–57

Anmälan av :
Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen III, 1960.

Stig Jägerskiöld, Anmälan av Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen III, 1960 i FT 1961 s. 142–144

Anmälan av :
Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen III, 1960.

Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen III, 1960

Förlag : Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer, Stockholm.

Anmäld av :
Stig Jägerskiöld i FT 1961 s. 142–144.
Claes H. Edgardh i SvJT 1962 s. 55–57.

Stig Jägerskiöld, Om tjänstemännens förflyttning och rätt till lön i Juristnytt 1960 s. 75–77

Lars Gräslund, Löneindragning såsom stridsmedel vid konflikt i Svenska Stadsförbundets tidskrift 1958 s. 293–302

Gustaf Petrén, Löneindragningen i Juristnytt 1958 s. 171–174

Karl G. Samuelson, Condictio indebiti i lönefrågor, en komplettering i FT 1958 s. 303–304

Kjell-Olof Feldt, Statlig löneförhandlingspraxis och riksdagen i Statsvetenskaplig Tidskrift 1957 s. 32–51

Karl G. Samuelson, Condictio indebiti i lönefrågor i FT 1957 s. 281–285

Sven Sjöberg, Angående löneklassplacering vid övergång från kollektivavtalsanställning i FT 1957 s. 202–204

Hans Edsberg, Anmälan av Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen II, 1955 i FT 1956 s. 209–210

Anmälan av :
Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen II, 1955.

Folke Ericson, De statliga avlöningsförfattningarna, fjärde upplagan 1956

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1948, 3:e uppl. 1949.

Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen II, 1955

Förlag : Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer, Stockholm.

Anmäld av :
Hans Edsberg i FT 1956 s. 209–210.

Lennart Hauschildt, Bör löneklassystemet avskaffas? i FT 1955 s. 275–282

Svante Bergström, Om semesterlön och provision [ Uppsala universitets årsskrift Vol. 6 ], 1954

Förlag : Lundequistska bokhandeln.

Anmäld av :
Lennart Geijer i SvJT 1955 s. 176–180.

Anteckningar :
Jämför Erland Conradi i SvJT 1952 s. 380–381.

Reinhold Eilard, Exekution i lön – Kommentar till införsellagen m.fl. därmed sammanhängande lagar och författningar, 1954

Förlag : Björsell, Borås.

Anmäld av :
G. B. i SvJT 1955 s. 114.

Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen I, 1952

Förlag : Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer, Stockholm.

M. Sundström, Befrielse från återbetalning av lön i FT 1952 s. 341–345

Fritz Kaijser, Till frågan om den civilrättsliga betydelsen av kravet på underställning av vissa kommunala löne- och pensionsbeslut i FT 1951 s. 172–179

Håkan Strömberg, Den civilrättsliga betydelsen av kravet på underställning av vissa kommunala löne- och pensionsbeslut i FT 1951 s. 92 ff.

Håkan Strömberg, Ytterligare om underställning av kommunala löne- och pensionsbeslut i FT 1951 s. 224–225

Lennart Hauschildt, Sneddningsprincipen i statliga avlöningsförfattningar i FT 1950 s. 115–119

H. Themptander, Frågor om löneklassplacering vid retroaktiv tillämpning av den s. k. befordringskungörelsen m. m. i FT 1947 s. 348–356

Nils af Malmborg, Befrielse från återbetalning av för mycket uppburen avlöning i FT 1944 s. 101–105

Knut Rodhe, De yngre juristernas problem – Nya löneprinciper och nya förhandlingsmetoder i SvJT 1944 s. 145–152

Nils af Malmborg, Fråga om åtnjutande av semester å statlig befattning samtidigt med avlöning för annan statstjänst i FT 1943 s. 240–242

Gabriel Thulin, Officiella belönings- och utmärkelsetecken för statens icke militära befattningshavare i Sverige i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1943 s. 69–76

Olof H. Appeltofft, Återkrav av för mycket utbetald statslön – Kommentarer till ett rättsfall i FT 1942 s. 349–356

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : NJA 1942 s. 101.

John Ulne, Särskild lönedomstol? i FT 1942 s. 360–361

Reinhold Eilard, Lagen om införsel i avlöning, pension eller livränta den 14 juni 1917 med lagmotiv, rättsfallshänvisningar och förklarande anmärkningar för praktiskt bruk, 1941

Förlag : Hebo, Stockholm.

Anmäld av :
G. D:son i SvJT 1942 s. 623–624.

Gunnar Wejle, Om forum i mål om ”löningsrättigheter” i FT 1941 s. 149–157

Torsten Fredriksson, Några frågor rörande tillämpningen av de civila avlöningsreglementenas semsterbestämmelser i FT 1940 s. 375–379

Sven Nylund, Behovsprincipen i svensk lönelagstiftning – En översikt och granskning, 1940

Helge Rydberg, En studie över anställningsfaktorernas inverkan på lönen i Statsvetenskaplig Tidskrift 1940 s. 248–298

Anders Borgstedt, Den statsanställdes lön och placering, 1939

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anmäld av :
A. Berger i FT 1939 s. 367.

A. Berger, Nya avlöningsförfattningar i FT 1939 s. 203–214

Curt Ekdahl, Om förmånsrätt för lönefordran i SvJT 1938 s. 152–154

Erik Törngren, Kommunalborgmästartjänsternas organisation, avlöning och arbetsuppgifter i Svenska Stadsförbundets tidskrift 1938 s. 272–282

Fritz Croner, De privatanställdas löneförhållanden i Statsvetenskaplig Tidskrift 1937 s. 329–362

Lars Rabenius, Om förmånsrätt i konkurs för lönefordran i SvJT 1937 s. 771–783

Eva Wigforss, Lika lön eller marknadslön i Tiden 1925 s. 52–55

Bertil Mogård, Det nya avlöningssystemet för statsförvaltningen i Tiden 1924 s. 269–279

Eva Wigforss, Kvinnolöner i statstjänst i Tiden 1924 s. 25–33

Erik Geijer, Förslag till lag om rätt domstol och rättegången i vissa mål angående avlöning samt annan förmån och ersättning av allmänna medel m. m., 1921

Berndt Hasselrot, Tjänstehjons och arbetares rätt till lön och förmånsrätt för densamma vid husbondens, resp. arbetsgivarens konkurs m.m., 1920

Gösta Bagge, Arbetslönens reglering genom sammanslutningar, 1917

Gottfrid Björklund, Lagstadgade minimilöner för kroppsarbetare i Tiden 1913 s. 238–244

Hjalmar Haralds, Kvinnan i statstjänst – En granskning af löneregleringskommitténs förslag i Statsvetenskaplig Tidskrift 1912 s. 212–224

Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, Kollektivaftal angående arbets- och löneförhållanden i Sverige, 1910

Elsa Eschelsson, Några ord med anledning af Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående folkskolelärarnas lönereglering, 1906

Förlag : Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Karl Key-Åberg, Inom textilindustrien i Norrköping sysselsatta arbetares lönevillkor och bostadsförhållanden – Statistisk undersökning [ Skrifter utgifna af Lorénska stiftelsen Vol. 12 ], 1896

Förlag : Lorénska stiftelsen, Stockholm.

Johan Leffler, Om olika löneformer med särskildt afseende på s. k. vinstandelssystem, 1893

Förlag : Samson & Wallin, Stockholm.

Anteckningar :
Utgiven i två delar.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Lön – Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet är 1,6 avgöranden per år.

Lön – Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 14,6% ( 7 / 48 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål : 27,1% ( 13 / 48 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2,1% ( 1 / 48 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 251 702 kr | Median : 196 040 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 1 989 020 kr ( i AD 2016 nr 55 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lön sedan 1993 ( 48 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2022 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2022 nr 26 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Efter att ett bolag ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion blev en arbetstagare uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsdomstolen har bl.a. funnit att eftersom arbetstagaren kommit att utföra arbete i tiden efter det att en månad förflutit från den s.k. kritiska tidpunkten, dvs. ansökan om företagsrekonstruktion, ska hans lönefordran och därtill hörande fordran på semesterersättning till den del dessa inte täckts av lönegarantin, inte omfattas av ackordet.

» Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 26

Lagrum : 3 kap. 2 §, 3 § och 8 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion | 7 § lönegarantilagen (1992:497) | 12 § förmånsrättslagen (1970:979)

Parter ( Privata sektorn ) : Emmaboda Glas AB & Industrifacket Metall & Innovations- & kemiarbetsgivarna i Sverige

Ombud : Henric Ask & Lisa Wastelius & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Peter Syrén, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist (skiljaktig), Åsa Krook, Per Bardh och Elisabeth Mohlkert.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2022 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Enligt ett kollektivavtal avseende distribution av direktreklam är den gängse lönen för behovsanställda distributörer som delar ut reklam med bil prestationslön. I en anmärkning i kollektivavtalet finns en regel om garantilön, enligt vilken lön motsvarande timlön ska utgå, om utfallet av prestationslönen blir lägre än timlönen för en normalprestation. I samma bestämmelse anges att gemensam tidmätning ska ske vid oenighet om tidsåtgången. Fråga om vad en normalprestation enligt anmärkningen avser och om tidsåtgången för transport fram och tillbaka mellan distributörens bostad/utlämningsstället och utdelningsdistriktet utgör ett sådant arbetsmoment i distributionsarbetet som en tidmätning enligt anmärkningen ska omfatta.

» Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & Marknad & Service i Syd AB & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Inger Andersson, Per Ewaldsson, Elisabeth Ankarcrona, David Johnsson, Ronny Wenngren (skiljaktig) (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Stina Josefsson (skiljaktig).
Rättssekreterare : Martina Sjölund

Dela :

2021 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2021 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett litauiskt bolag, som tecknat hängavtal till byggavtalet, brutit mot kollektivavtalet genom att inte iaktta byggavtalets olika ersättningsregler samt byggavtalets övertids- och arbetstidsbestämmelser och regler om pensionsavsättningar. Arbetsdomstolen har funnit att vid bedömningen om arbetstagarna fått rätt timlön och övertidsersättning i enlighet med byggavtalet, ska en utbetald utstationeringsersättning, som bolaget gjort gällande betalats enligt litauisk lag, inte beaktas. Arbetsdomstolen har därvid funnit att bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte följa byggavtalets regler om timlön och övertidsersättning. Domstolen har vidare funnit att bolaget gjort sig skyldigt till brott mot byggavtalets regler om övertid och arbetstid men inte mot byggavtalets regler om semesterersättning och pensionsavsättning.

» Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 42

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & UAB Laivsta

Ombud : Fabrizio Vittoria & Henric Ask & Jolanta Zelvyte & Martin Enquist Källgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Anna Middelman, Per Ewaldsson, Åsa Kjellberg Kahn, David Johnsson, Lenita Granlund och Ann-Marie Stenberg Carlsson (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Jonas Eklund

Dela :

Prejudikat : AD 2021 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Efter att ett bolag ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion blev två arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist. Inför uppsägningarna träffades en överenskommelse om att arbetstagarna under uppsägningstiden skulle vara arbetsbefriade, utan skyldighet att avräkna andra inkomster från uppsägningslönen, mot att de avstod från sin företrädesrätt till återanställning. Efter uppsägningarna träffades och fastställdes ett offentligt ackord. Viss del av uppsägningslönen betalades genom den statliga lönegarantin. Bolaget betalade återstående uppsägningslön och semesterersättning med tillämpning av det offentliga ackordet, dvs. med en reduktion enligt ackordet. Fråga om arbetstagarnas fordringar omfattades av ackorden eller om de har rätt till full betalning för sin uppsägningslön.

» Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 31

Lagrum : 12 §, 13 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 3 kap. 2 §, 3 § och 8 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Kompetensföretagen & Unionen & Work for you i Sverige AB

Ombud : Anders Martens & Annika Jonasson & Pierre Dahlqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Carina Gunnarsson (f.d. generaldirektören i Medlingsinstitutet; tillfällig ersättare), Per-Anders Edin, Claes Frankhammar, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars Hallenberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Jonas Eklund

Dela :

Prejudikat : AD 2021 nr 13 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En skådespelare som engagerats för att under tre månader medverka i uppsättningen av en teaterpjäs har ansetts vara arbetstagare. Även fråga om avtal har träffats om att viss del av lönen bara ska betalas om alla planerade föreställningarna genomfördes.

» Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 13

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Föreningen Ö2 & R.F.

Ombud : David Grepo & Peter Haglund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Carina Gunnarsson (f.d. generaldirektören i Medlingsinstitutet; tillfällig ersättare), Folke K. Larsson, Charlott Richardson, Göran Söderlöf, Peter Winstén och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Martina Sjölund

Dela :

2020 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2020 nr 4 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Tvist om lön till en snickare. Fråga dels om vilken timlön som avtalats mellan arbetsgivaren och snickaren, dels om snickaren har rätt till lön för tid när han inte arbetat.

» Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 4

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : EA Byggpartner AB & G.S.

Ombud : Anna Cieslak & Erik Backlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Maj Johansson, Christer Måhl, Åsa Kjellberg Kahn, Maria Möller, Veli-Pekka Säikkälä och Carina Lindberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Leo Nilsson Nannini

Dela :

2019 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2019 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sju arbetstagare anställda hos bolag i en mediekoncern träffade avtal med sina respektive arbetsgivarbolag om att deras anställningar skulle upphöra mot att arbetstagarna under en period – mellan åtta och 16 månader – skulle få månatliga betalningar motsvarande deras månadslön utan att vara skyldiga att arbeta. Bolagen beviljades därefter företagsrekonstruktion och det beslutades om offentliga ackord. Fråga om arbetstagarnas fordringar omfattades av ackorden eller om de har rätt till full betalning enligt avtalen.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 22

Lagrum : 3 kap. 3 § och 8 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Parter ( Privata sektorn ) : Ledarna & Medieföretagen & Stampen Local Media Försäljnings AB & Stampen Lokala Medier Aktiebolag & V-TAB AB

Ombud : Roine Johansson & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Peter Syrén, Christer Måhl, Katarina Novák, Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Peter Edin

Dela :

Prejudikat : AD 2019 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Två bolag har tecknat kollektivavtal i form av s.k. hängavtal till byggavtalet och därutöver tecknat separata, likalydande, löneöverenskommelser. Tvisten har huvudsakligen rört om löneöverenskommelserna enbart reglerar timlönen för yrkesarbetare eller om det av överenskommelserna även följer vilken timlön som ska betalas till övriga arbetstagarkategorier.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 16

Parter ( Privata sektorn ) : Contender AB & Sjöhjälten i Stockholm AB (tidigare Contender Demolering AB) & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Henric Ask & Ulf Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Håkan Lundquist, Kerstin G Andersson, Åsa Kjellberg Kahn, Elisabeth Ankarcrona, Per Bardh och Ella Niia (f.d. förbundsordföranden i Hotell- och restaurangfacket; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Jonas Eklund

Dela :

2018 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2018 nr 79 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En taxiförare väckte talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag, med krav på obetald lön. Arbetsgivaren invände att lön betalats bl.a. genom att taxiföraren fått behålla kontantersättningar från kunder i taxirörelsen. Fråga om vem av parterna som har bevisbördan vid tvist om betalning, redovisning, av de omtvistade kontantersättningarna har skett. Även fråga om lönebetalning skett på annat sätt. Vidare fråga om rättegångskostnadernas fördelning.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 79

Lagrum : 18 kap. 6 §, 7 § och 14 § rättegångsbalken (1942:740) | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.K. & Sollentuna Cab AB i konkurs

Ombud : Anita Bigosinska & Kjell Nordenås

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Claes Frankhammar, Katarina Novák, Carina Lindberg och Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : David Sandström

Dela :

2017 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En målare, som efter en stroke var sjukskriven på deltid, har efter ett möte med arbetsgivaren skickats hem med uppmaning från arbetsgivaren att ta vissa kontakter med läkare och Försäkringskassan. Målaren har efter mötet inte arbetat under en månads tid. Fråga är om arbetsgivaren har stängt av målaren och inte berett denne några arbetsuppgifter eller om målaren varit olovligen frånvarande från arbetet och inte stått till arbetsgivarens förfogande. Därvid fråga om målaren har rätt till lön och semesterersättning och om arbetsgivaren har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön till honom.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 46

Lagrum : 35 § och 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : BN Måleri & Golv Aktiebolag & Måleriföretagen i Sverige & S.S. & Svenska Målareförbundet

Ombud : Josephine Trinder & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Helena Linde, Lenita Granlund och Paul Lidehäll. Enhälligt.
Rättssekreterare : Maria Lundberg

Dela :

Prejudikat : AD 2017 nr 10 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett avgångsvederlag sade upp sin anställning till upphörande visst datum. Domstol har funnit att arbetstagaren svikligen förletts att ingå överenskommelsen och därför ogiltigförklarat den. Ogiltigförklaringen innebar att arbetstagarens anställning inte upphört med anledning av överenskommelsen. Den huvudsakliga tvistefrågan avser om ogiltigförklaringen även innebär att arbetstagaren har rätt till löneförmåner från det att arbetstagaren lämnade anställningen med anledning av överenskommelsen till dess att överenskommelsen ogiltigförklarades, med avräkning för det avgångsvederlag arbetstagaren fått utbetalt.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 10

Lagrum : 30 § lagen (1915:218) om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.M.C. & Stockholm Business Region AB

Ombud : Anders Elmér

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Cathrin Dalmo, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2017 nr 4 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har utfört arbete under cirka två och att halvt år på en restaurang. Arbetstagaren har gjort gällande att han inte fått någon lön utbetald, medan arbetsgivaren menar att han betalat lön kontant till arbetstagaren. En fråga rör därmed om arbetsgivaren kunnat styrka att kontant betalning skett. Därutöver bl.a. frågor om när arbetet påbörjades och vilken lön som avtalats.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 4

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.T. & S.S. med uppgiven firma Rodis Restaurang & Pizzeria

Ombud : Carl Adam Åhnberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Hellmont, Christer Måhl, Charlott Richardson, Helena Linde, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

2016 ( 5 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 58 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han inte utfört arbete och grundat sin talan på sitt anställningsavtal och en överenskommelse om arbetsbefrielse. Fråga om preskriptionsbestämmelserna i anställningsskyddslagen är tillämpliga.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 58

Lagrum : 12 §, 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.J. & Kuusakoski Sverige AB

Ombud : Patrik Lai & Ulf Mellqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Elisabeth Ankarcrona och Gerald Lindberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Per Fabricius

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalsbrott. Ett irländskt byggbolag, som är bundet av byggavtalet, har betalat sina arbetstagare lön med fördelningstalet 0,88. Arbetstagarna hade varken yrkesbevis eller erkännandeintyg, vilket enligt byggavtalets ordalydelse är en förutsättning för att få lön enligt fördelningstalet 1,0. Arbetstagarna var inte medlemmar i Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Fråga om byggavtalet ska tolkas – eller jämkas – med beaktande av EU-rätten på så sätt att lön med fördelningstalet 1,0 ska betalas trots avsaknad av yrkesbevis och erkännandeintyg och om förbundet till följd av en sådan tolkning – eller jämkning – har rätt till allmänt skadestånd med en direkt eller analog tillämpning av medbestämmandelagen för det påstådda brottet mot byggavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : ICDS Constructors Ltd & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Annett Olofsson & Ellinor Gudmundsson & Gunnar Blomberg & Karin Bernmar

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Elisabeth Ankarcrona, Ari Kirvesniemi, Gerald Lindberg och Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 52 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal när det inte betalat full lön till en pilot som förklarats tillfälligt inte få flyga i avvaktan på utredning och slutligt beslut om att återkalla trafikflygarcertifikat. Även fråga om det förelegat en praxis på bolaget som ger piloten rätt till lön i den aktuella situationen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 52

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svensk Pilotförening & Svenska FlygBranschen & TUIfly Nordic AB

Ombud : Jan Bergman & Tommy Larsson (2)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Karin Hellmont, Berndt Molin, Charlott Richardson, Elisabeth Ankarcrona, Annette Carnhede och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 37 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnden avstängd från att utföra organiserad idrottsverksamhet under ett år. Beslutet upphävdes därefter av Riksidrottsnämnden och arbetstagaren återgick i arbete hos arbetsgivaren. För den tid som arbetstagaren kom att vara avstängd – ca två månader – betalade arbetsgivaren varken semesterlön eller lön. Tvisten avser huvudsakligen om arbetstagaren har haft rätt till sådan ersättning. Arbetsdomstolen har funnit att så inte varit fallet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 37

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivaralliansen & Luleå Hockeyförening & Unionen

Ombud : Sven Rosqvist & Sverker Wickberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Claes-Göran Sundberg, Anna Heinstedt, Gabriella Forssell, Inger Mattsson Kasserud, Lenita Granlund och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 17 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 17

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Cyncronia Bygg AB & M.B.

Ombud : Anders Fintling Kellman & Johan Thörn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Claes Frankhammar, Elisabeth Bjar, Marcel Carlstedt och Margareta Zandén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

2015 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2015 nr 66 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Målet gäller tolkning av löneavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen. Tvist har uppkommit i fråga om bestämmelsen om lönepott för lokal förhandling i löneavtalet har innebörden att det krävs en överenskommelse mellan lokala parter för att lönepotten ska kunna avsättas på nivån juridisk person.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 66

Parter ( Privata sektorn ) : Teknikarbetsgivarna & Unionen

Ombud : Anders Weihe & Annika Nordin & Lena Isenstam & Martin Wästfelt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Peter Syrén, Berndt Molin, Claes Frankhammar, Ari Kirvesniemi, Anders Hammarbäck (skiljaktig) och Gunilla Runnquist (skiljaktig).
Rättssekreterare : Sandra Lundgren

Dela :

Prejudikat : AD 2015 nr 58 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag betalar enligt bemanningsavtalet grundlön samt prestationslön vid arbete över ett viss antal timmar till sina ambulerande tjänstemän. Fråga om bolaget, genom att inte sänka gränsen för när prestationslön utbetalas, har missgynnat en ambulerande tjänsteman enligt föräldraledighetslagen när denne har varit föräldraledig på grund av tillfällig vård av barn.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 58

Lagrum : 16 §, 22 § och 24 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Privata sektorn ) : Academic Work Technology AB & Bemanningsföretagen & Unionen

Ombud : Jonas Stenmo & Ola Sundström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Lars Dirke, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Göran Söderlöf, Malin Ackholt och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :

2012 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 34 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Huvudsakligen fråga om ett av två skriftliga anställningsavtal upprättats för skens skull. Därutöver fråga om arbetstagaren fått full betalning för utfört arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 34

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.A.Z. & H.G. AB

Ombud : Adam Grabavac & Ulrika Runelöv

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Mårten Holmström, Bengt Huldt, Rigmor von Zweigbergk, Maria Hansson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Hanna Svensson

Dela :

Prejudikat : AD 2012 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett parkeringsbolag har träffat överenskommelser med ett antal arbetstagare om att höja veckoarbetstiden från 37,5 timmar till 40 timmar per vecka med i övrigt oförändrade anställningsvillkor. Fråga om bolaget, genom att träffa överenskommelser med de anställda om en längre arbetstid men med oförändrad lön, har brutit mot det centrala löneavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 9

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Q-park AB & Unionen

Ombud : Roine Johansson & Ullika Dalén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Bengt Huldt, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Ing-Marie Nilsson och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

2010 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett flygbolag har träffat en lokal överenskommelse om s.k. lönefrysning med pilotföreningen vid bolaget. Som villkor för lönefrysningen angavs i överenskommelsen att bolaget även skulle frysa lönen för viss övrig personal i bolaget. Fråga om bolaget har brutit mot detta villkor genom att höja lönen för bolagets flygtekniker och därför är skyldigt att också höja piloternas löner. Även fråga om otillåten taleändring.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 84

Lagrum : 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Avia Express Sweden Aktiebolag & Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening & Svensk Pilotförenings Aviasektion

Ombud : Björn Liberg & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Marianne Jenryd, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Björn Müntzing, Inger Efraimsson och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag, som bedrev verksamhet vid två driftsenheter, träffade avtal med förbundets klubbar vid driftsenheterna om att införa en ny lönemodell. Sedan arbetet med lönemodellen blivit försenat har bolaget vid två tillfällen betalat ut engångsbelopp till förbundets medlemmar vid driftsenheterna. Fråga om de utbetalade beloppen är semesterlönegrundande.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 73

Parter ( Privata sektorn ) : Industri och KemiGruppen & Industrifacket Metall & Preem Aktiebolag

Ombud : Henric Ask & Pia Wiséen Wernblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Britt Angleryd, Charlott Richardson, Björn Müntzing, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Birgitta Kihlberg (f.d. förbundsordföranden i Hotell och Restaurang Facket; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

2009 ( 1 st. )