: : : : :

Arbetsdomstolens domarMagnus Neuberg

( 22 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Arbetstagarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Magnus Neuberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Magnus Neuberg
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
22 st.4 st.18,2%1993–2001

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 27,3% ( 6 / 22 st. )
[ i 4 / 6 fall ( 66,7% ) har Magnus Neuberg själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 22,7% ( 5 / 22 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 40,0% ( 2 / 5 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstanser ( 5 st. ) : Uppsala tingsrätt | Falu tingsrätt | Bollnäs tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 1999-03-31, för 20 år 8 mån 11 dgr sedan )

Magnus Neuberg har dömt refererade avgöranden med :
62 ledamöter ♀ 20 ♂ 42
15 sekreterare ♀ 7 ♂ 8
48 parter
10 ombud ♀ 3 ♂ 7

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Magnus Neuberg
( 19 st. ♀ 8 ♂ 11 vid 23 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för arbets­tagar­ledamot1996-03-142001-06-305 år 3 mån 17 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 år 3 månader och 17 dagar.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i ett avgörande ( 4,5% av alla refererade avgöranden med Magnus Neuberg sedan 1993 ), den 20 oktober 1993.
Titel för Magnus Neuberg som tillfällig ersättare : Avdelningschef i Svenska Bankmannaförbundet.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Magnus Neuberg som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,4 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Magnus Neuberg som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Magnus Neuberg dömt sedan 1993 ( 22 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft saklig grund för uppsägning av en lönebidragsanställd vaktmästare som enligt arbetsgivaren bl.a. varit olovligen frånvarande. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sina skyldigheter när det gäller rehabilitering och omplacering.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 59

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uddevalla kommun

Ombud : Annett Olofsson & Johanna Read Hilmarsdottir

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Bengt Sandberg (personalchefen vid Stockholms universitet; tillfällig ersättare), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 10 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation beslutar att utöva tolkningsföreträde enligt 34 § första stycket medbestämmandelagen. Enligt organisationen har arbetsskyldighet inte förelegat beträffande en viss arbetsuppgift, i första hand på grund av att den enligt organisationens mening inneburit fara för arbetstagarnas liv eller hälsa. Arbetsdomstolen finner att arbetstagarorganisationens uppfattning i tolkningstvisten varit oriktig, samt att felbedömningen varit sådan att tolkningsföreträdet får anses ha utövats utan fog. Arbetstagarorganisationen har därför ålagts att enligt 57 § medbestämmandelagen utge ekonomiskt och allmänt skadestånd till arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 10

Lagrum : 34 § och 57 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Bengt Johansson & Erik Danhard

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Inga Jerkeman, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 1 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en ingenjör, som lider av s.k. elöverkänslighet och som av arbetsgivaren, ett elektronikföretag, ansetts inte kunna utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 1

Lagrum : 7 § och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Utvecklings Aktiebolag & Sif & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Anders Weihe & Anna-Lena Börgö Etaat

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Sören Hellström (ombudsmannen i SEKO - Facket för Service och Kommunikation; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

2000 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Företrädare för en ideell förening undertecknar ett avtal mellan föreningen och dess heltidsanställde generalsekreterare om att det vid uppsägning från föreningens sida skall gälla en uppsägningstid om 30 månader utöver uppsägningstiden enligt gällande kollektivavtal. Sedan föreningen sagt upp generalsekreteraren uppkommer tvist rörande i huvudsak följande frågor: – a) är avtalet inte gällande mot föreningen därför att dess företrädare har saknat behörighet eller befogenhet att underteckna avtalet? – b) har rätten till ersättning enligt avtalet förfallit med anledning att den anställde avlidit? – c) är avtalet oskäligt enligt 36 § avtalslagen?

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 115

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Biljardförbundet & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Lars Åström & Michael Wågström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Ingemar Källberg, Olof Nordenfelt, Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 81 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett landsting haft rätt att med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler om avtals ogiltighet häva ett avtal om tidsbegränsad anställning med en läkare alternativt om landstinget haft rätt att avskeda läkaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 81

Lagrum : 30 § och 36 § avtalslagen (1915:218) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Uppsala län & M.L.

Ombud : Anders Elmér & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Siv Kimbré, Anders Sandgren (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Jan Sjölin och Magnus Neuberg.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1999 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 107 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en journalist som i strid med bl.a. tryckfrihetsförordningens regler om rätt till anonymitet har avslöjat en insändarskribents identitet för dennes arbetsgivare.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 107

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Dalarnas Tidningar Kommanditbolag & G.C.J.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Margit Strandberg, Peter Ander, Mats Holmgren, Magnus Neuberg (skiljaktig) och Ingemar Hamskär (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 80 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande på grund av tillgrepp av egendom på arbetsplatsen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 80

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Södertälje Bil & Alldemo Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Per Virdesten, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Ola Bengtson, Maud Jansson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En pilot har accepterat att tjänstgöra under två dagar då han enligt sitt tjänstgöringsschema skulle vara ledig och har därmed blivit berättigad till fyra dagars kompensationsledighet. Fråga huruvida piloten även blivit berättigad till särskild ersättning på grund av att han under arbetsperioden har överskridit de begränsningar som enligt avtalet gäller för tjänstgöringstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Skyways Aktiebolag & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Sverker Rudeberg, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lise-Lotte Ewerhard och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som dömts för narkotikabrott.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 47

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens järnvägar & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Inga Jerkeman, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en lärare vid grundskolan. Enligt kommunen var läraren redovisningsansvarig för den verksamhet som bedrevs vid kommunens naturskola och hade åsidosatt de skyldigheter som följde med detta ansvar i sådan utsträckning att grund för avskedande förelegat. Arbetsdomstolen finner att skäl för avskedande inte förelegat och att omständigheterna inte heller varit sådana att det skulle ha förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 44

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Vara kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En chaufför som vid upprepade tillfällen misskött sig i anställningen har sagts upp på grund av personliga förhållanden. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Tvättman Textil Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Virdesten, Karin Isacsson, Carl Magnus Pontén, Tage Persson, Staffan Holmertz och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1998 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag A som bedrev restaurangrörelse överlät samtliga materiella tillgångar i restaurangen till bolaget B. Tvist huruvida det har skett en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att bolaget B inte har övertagit några immateriella tillgångar, arbetskraft, administration eller kunder. Domstolen finner vid den helhetsbedömning som skall göras att det som har överlåtits inte kan beskrivas som en bestående ekonomisk enhet och kommer därför till slutsatsen att det inte har skett någon övergång av verksamhet i anställningsskyddslagens mening. Även fråga om det genom bolaget B:s handlande uppkommit ett anställningsförhållande mellan detta bolag och de som vid tidpunkten för överlåtelsen var anställda i bolaget A.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 146

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Copperdeli Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Rolf Hugert, Anders Hagman, Jan Sjölin och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som har ett antal sparade semesterdagar, har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren har inte ansetts ha rätt att mot arbetstagarens vilja lägga ut den sparade semestern under tid före anställningens upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 100

Lagrum : 20 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Birgitta Kihlberg och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 33 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om schemaläggning för journalister vid en dagstidning. Ett lokalt kollektivavtal om arbetstiden har upphört efter uppsägning. Föreligger efterverkan? Har arbetstagarorganisationen lagt tolkningsföreträde utan fog?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 33

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lars Dirke, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Kerstin Brodowsky, Jon-Erik Eriksson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1997 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 148 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommunal förvaltningschef bl.a. på grund av sina arbetsuppgifter intagit en företagsledande eller därmed jämförlig ställning i den mening som avses i 1 § andra stycket 1 anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 148

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : H.L. & Ovanåkers kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Dirke, Margit Strandberg, Henrik Sahlin, Gun Lombach, Jörgen Andersson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 121 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En provisionsavlönad säljledare har sagts upp från sin anställning på grund av arbetsbrist sedan han avvisat ett förslag från arbetsgivaren att lämna säljledarbefattningen och övergå till att arbeta som säljare. Förändringen skulle ha inneburit väsentligt försämrade förtjänstmöjligheter för arbetstagaren. I målet har arbetsdomstolen haft att pröva dels om arbetsbrist i anställningsskyddslagens bemärkelse förelegat, dels om uppsägningen med hänsyn till omständigheterna kunde anse stridande mot god sed på arbetsmarknaden.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 121

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Företagssiktet Aktiebolag & S-Å.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 94 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtalsbestämmelse om sjuklön. – Enligt avtalet om allmänna anställningsvillkor för anställda inom massa- och pappersindustrin skall arbetsgivaren fr.o.m. den femtonde dagen i sjukperioden utge sjuklön genom att sjukavdrag görs med 90 procent av den vanliga lönen. Tvist om innebörden av denna bestämmelse mot bakgrund av att arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön fr.o.m. den 1 januari 1997 har utsträckts till att gälla t.o.m. den tjuguåttonde dagen i sjukperioden. Är arbetsgivaren skyldig att utge sjuklön enligt avtalet utöver sjuklön enligt sjuklönelagen fr.o.m. den femtonde dagen i sjukperioden?

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 94

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson (skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag har sagt upp en arbetstagare sedan denne vid utpasseringskontroll har vägrat att på anmaning öppna sin väska. Tvist huruvida företaget haft saklig grund för uppsägningen och om arbetstagarens vägran att efterkomma anmaningen utgjort ett kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 29

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SAAB Automobile Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Tage Persson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 2 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal på installationsområdet. Fråga om skyldighet för arbetsgivaren att förhandla om individuell del av lön avseende nyanställda.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 2

Lagrum : 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Karin Isacsson, Olof Nordenfelt, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson (skiljaktig) och Magnus Neuberg.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 150 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Tingsrätten har lagt samman ett mål som utgör en arbetstvist med ett annat mål. Ett beslut under rättegången som är hänförligt till det senare målet överklagas till arbetsdomstolen. Domstolen finner sig vara behörig att handlägga överklagandet (jfr AD 1979 nr 147 och 1988 nr 2).

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 150

Lagrum : 2 kap. 3 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.G. & MMC Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Olof Nordenfelt och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 94 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning om arbetstagare har haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som utbildare inom fordonsteknik. – I målet uppkommer vid prövning av frågor om ekonomiskt skadestånd huruvida avräkning skall ske för ersättning som uppburits från arbetslöshetskassa. Yttrande har inhämtats från tillsynsmyndigheten för arbetslöshetskassorna.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 94

Lagrum : 25 § första stycket och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & AmuGruppen Väst Aktiebolag & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Valter Carlsson (skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 162 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivare har haft saklig grund för att säga upp en anställd på grund av samarbetsproblem,

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 162

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Lion Ferry Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Christer Måhl, Henrik Sahlin, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Magnus Neuberg (avdelningschef i Svenska Bankmannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :