Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarTillämpad lagstiftning

( 114 st. )

Tillämpad lagstiftning ( 114 st. )

» Förarbeten till anställningsskyddslagen ( LAS )

Det kan ta ett litet tag att ladda tabellen. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden om författningen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Tillämpade paragrafer :

Anställningsskyddslagen ( LAS ) :

Medbestämmandelagen ( MBL ) :

Förtroendemannalagen ( FML ) :

Semesterlagen ( SemL ) :

Avtalslagen ( AvtL ) :

Arbetstvistlagen ( LRA ) :

Rättegångsbalken ( RB ) :

Moln med lagstiftning :

Aktiebolagslagen (1975:1385) Aktiebolagslagen (2005:551) Anställningsförordningen (1994:373) Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) Arbetsmiljölagen (1977:1160) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Arbetstidslagen (1982:673) Avtalslagen (1915:218) Brottsbalken (1962:700) Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) Direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor Direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser Direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster Direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS UNICE och CEEP Direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling Direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning och skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag verksamheter eller delar av företag ... Direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) Direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE UEAPME ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG Diskrimineringslagen (2008:567) EES-avtalet EG-fördraget EUF-fördraget Förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet ... Förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) Förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) Förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsländerna Förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal m.m. Förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning Förordningen (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) Förordningen (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område Förvaltningslagen (1986:223) Föräldraledighetslagen (1995:584) Handelsbalken (1736:0123 s. 2) Handelsregisterlagen (1974:157) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Högskoleförordningen (1993:100) Jämställdhetslagen (1991:433) Kommunallagen (1991:900) Kommunalskattelagen (1928:370) Konkurrenslagen (1993:20) Konkurslagen (1987:672) Konsumentköplagen (1990:932) Konventionen (den 19 juni 1980) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) Konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen [2007]) Kungörelsen (1943:815) angående personal i arméns reserver Kyrkolagen (1992:300) Lagen (1924:323) om verkan av avtal som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Lagen (1962:381) om allmän försäkring Lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt Lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete Lagen (1974:191) om bevakningsföretag Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister Lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning Lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Lagen (1976:600) om offentlig anställning Lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag Lagen (1982:80) om anställningsskydd Lagen (1985:206) om viten Lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av statens va-nämnd Lagen (1991:1047) om sjuklön Lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap Lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering Lagen (1994:260) om offentlig anställning Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Lagen (1996:242) om domstolsärenden Lagen (1996:359) om europeiska företagsråd Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion Lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser Lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl Lagen (1998:358) om brysselkonventionen Lagen (1999:116) om skiljeförfarande Lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) Lagen (2018:558) om företagshemligheter Lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar Myndighetsförordningen (2007:515) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Patentlagen (1967:837) Patientsäkerhetslagen (2010:659) Personuppgiftslagen (1998:204) Preskriptionslagen (1981:130) Regeringsformen (1974:152) Reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. (RPSFS 2012:14) Romfördraget Räntelagen (1975:635) Rättegångsbalken (1942:740) Rättshjälpslagen (1972:429) Rättshjälpslagen (1996:1619) Semesterlagen (1977:480) Sjömanslagen (1973:282) Skadeståndslagen (1972:207) Skattebrottslagen (1971:69) Skollagen (1985:1100) Skollagen (2010:800) Socialtjänstlagen (2001:453) Statstjänstemannalagen (1965:274) Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) Säkerhetsskyddslagen (1996:627) Utsökningsbalken