Hem: Teman: Arbetsrätt:

Material om utstationering av arbetstagare

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
Sören Öman var huvud­sekre­terare i den parla­men­tariskt samman­satta Ut­statio­nerings­kommittén som gjorde en över­syn av lex Laval, dvs. de lag­ändringar som in­fördes till följd av EU-dom­stolens dom i Laval­målet. Kommittén över­lämnade sitt be­tänkande SOU 2015:83 Översyn av lex Laval den 30 september 2015. Sören Öman är nu ord­förande i Arbets­domstolen. Han var med och dömde i Laval­målet.

Författningstext m.m.

Förarbeten

Rättspraxis

» Arbetsmiljöverkets statistik från utstationeringsregistret

» Kollektivavtalsvillkor vid utstationering som lämnats till Arbetsmiljöverket

Hittat något som är fel?

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman