: : : : :

Arbetsdomstolens domarNina Pripp På Wikipedia

( 81 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Ordförande ]

Nina Pripp
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
82 st.4 st.4,9%1993–1998
FunktionAntal avgöranden
Ordförande81 st. 
Juristledamot1 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 28,0% ( 23 / 82 st. )
[ i 4 / 23 fall ( 17,4% ) har Nina Pripp själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 29,3% ( 24 / 82 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 25,0% ( 6 / 24 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,1%

Underinstanser ( 15 st. ) : Stockholms tingsrätt | Motala tingsrätt | Norrtälje tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Borås tingsrätt | Falköpings tingsrätt | Solna tingsrätt | Mölndals tingsrätt | Handens tingsrätt | Umeå tingsrätt | Örebro tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Västerås tingsrätt | Södra Roslags tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 14 st. ( senaste gången 1998-02-25, för 21 år 25 dgr sedan )

Nina Pripp har dömt refererade avgöranden med :
107 ledamöter ♀ 29 ♂ 78
18 sekreterare ♀ 13 ♂ 5
140 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Nina Pripp
( 33 st. ♀ 7 ♂ 26 vid 50 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för vice ordförande1982-02-241989-06-307 år 4 mån 7 dgr
Ordförande1991-02-011998-04-197 år 2 mån 19 dgr
Förordnad i sammanlagt 14 år 6 månader och 24 dagar.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande ( 1,2% av alla refererade avgöranden med Nina Pripp som ledamot sedan 1993 ), den 9 januari 1998.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Nina Pripp som ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 13,5 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Nina Pripp som ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Nina Pripp som ordförande sedan 1993 ( 81 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En stiftelse som äger fastigheter anlitade en entreprenör för att sköta förvaltningen av stiftelsens fastigheter. Därefter byter stiftelsen entreprenör. Fråga om entreprenörsbytet varit att anse som en sådan övergång av del av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 44

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsteknisk Förvaltning FTF i Mälardalen Aktiebolag & Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Jan Sjölin och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 39 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om tillämpningen av § 6 mom. 1 andra stycket AB 95 i ett fall då det uppkommit övertalighet bland kommunanställda lärare i en grundskola. I domen prövas bl.a. om det är förenligt med bestämmelsen att kommunen förflyttar en lärare för tjänstgöring på ett vårdgymnasium som drivs av landstinget.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 39

Parter ( Kommunala sektorn ) : Ängelholms kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare; skiljaktig), Palle Landin, Lars Ahlvarsson, Birgitta Brånedal-Sund, Bo Almgren och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivarorganisation väcker talan enligt 35 § medbestämmandelagen mot en arbetstagarorganisation och yrkar att arbetsdomstolen skall fastställa att en medlem i den organisationen inte har rätt till viss ersättning för tjänstgöring hos ett bolag som medlemmen är anställd hos. Arbetstagarorganisationen inkommer därefter med en ansökan om genstämning riktad mot bl.a. bolaget. Fråga om denna talan med en tillämpning av 14 kap. 3 § rättegångsbalken såsom genkäromål skall handläggas i en rättegång, trots att bolaget formellt sett inte intagit ställning som kärande i huvudkäromålet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 42

Lagrum : 14 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Shell Raffinaderiaktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 28 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör är chef för ett koncernbolag till vilket hör två underkoncerner som driver skilda verksamheter. Sedan den verkställande direktören använt sig av en rätt att vid 57 års ålder avgå ur aktiv tjänst, men med bl.a. rätt till fortsatt ersättning i anställning omorganiseras koncernen och verksamheterna i dotterbolagen förs in direkt i moderbolaget. Efter ytterligare ett år beslutas om en ny omorganisation, varigenom verksamheterna på nytt förs ut till skilda bolag. – Fråga om skyldigheten enligt anställningsavtalet att betala ersättning till den förre verkställande direktören övergått på ett av de bolag till vilken verksamhet förts över från moderbolaget. I målet påstår direktören bl.a. en långvarig, stark anknytning till denna verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 28

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : KEBO Lab Aktiebolag & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Henrik Sahlin, Ola Bengtson, Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 20 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en vårdare vid ett häkte. Vårdaren lider av kronisk alkoholism och hade vid uppsägningen vid skilda tillfället under flera år varit frånvarande från sitt arbete. I målet uppkommer frågan om arbetsgivaren uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar bl.a. med hänsyn till att vårdaren omkring två år före uppsägningen avböjt erbjudande från arbetsgivaren om institutionell behandling för sin sjukdom. Även fråga om vårdaren utgjort en säkerhetsrisk på grund av sitt alkoholmissbruk och det förhållandet att han efter uppsägningen dömts till fängelse för misshandel.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 20

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring | 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160)

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Britt Angleryd, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Jörgen Andersson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 11 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som skött den ekonomiska förvaltningen hos ett pastorat varit anställd där eller endast varit uppdragstagare. I målet uppkommer bl.a. frågan om betydelsen av 17 kap. 26 § tredje stycket kyrkolagen. Arbetsdomstolen finner inte stöd i vare sig lagen eller dess förarbeten för att tolka bestämmelsen som en sådan föreskrift som avses i 2 § första stycket anställningsskyddslagen. – Arbetsdomstolen finner att fråga varit om en anställning. I målet prövar domstolen också om pastoratet haft laga skäl för skilja arbetstagaren från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 11

Lagrum : 17 kap. 26 § tredje stycket kyrkolagen (1992:300) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stöde pastorat & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Sven-Olof Arbestål och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1997 ( 16 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 147 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygplats från hennes anställning sedan vakten omkring tio minuter före tjänstgöringens slut underlåtit att bege sig på ett s.k. läkarutrop.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 147

Lagrum : 18 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.N. & Falck Security Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 141 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för att säga upp en polis som gjort sig skyldig till snatteri för andra gången och i samband med snatteriet också misshandel, försök till misshandel och våld mot tjänsteman. I målet prövas bl.a. betydelsen av att polismannen lider av en psykisk störning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 141

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : O.C. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Gunilla Boman Pellnäs, Valter Carlsson, Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 122 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Det s.k. bageriavtalet innehåller bl.a. bestämmelser om s.k. söndagstillägg vid ordinarie arbetstid förlagd till söndag före kl. 24.00. Tvisten i målet gäller frågan om endast bageriarbetare med ordinarie arbetstid förlagd till söndagsdygn är berättigade till detta tillägg och om andra bageriarbetare, som arbetar övertid under söndagsdygn, inte är berättigad till sådant tillägg men väl för lön för arbetad tid jämte övertidstillägg enligt avtalet. Arbetsdomstolen finner att avtalet skall förstås på detta sätt. Med söndagsdygn förstås här tiden från lördag kl. 11.00 till söndag kl. 24.00.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 122

Parter ( Privata sektorn ) : Delicato Bakverk Aktiebolag & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Sveriges Bageriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson och Gunnar Ericson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 120 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett aktiebolag haft rätt att med stöd av en avtalsklausul med omedelbar verkan skilja en verkställande direktör från dennes anställning, alternativt om bolaget haft rätt att avsluta anställningsförhållandet efter en uppsägningstid om sex månader.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 120

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.A. & Samhall Syd Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulf E. Nilsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en polisman som dömts för snatteri, men förnekat brottet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 95

Lagrum : 22 § statstjänstemannalagen (1965:274) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Christer Måhl, Mats Holmgren, Tage Persson, Staffan Holmertz och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 84 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om arbetsgivarens skyldighet att betala ekonomiskt och allmänt skadestånd. I domen kommer arbetsdomstolen bl.a. in på frågan om innebörden av uttrycket månadslön i 39 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 84

Lagrum : 7 §, 8 §, 11 §, 12 §, 30 §, 38 § och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Lap Power Aktiebolag & P.O.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Henrik Sahlin och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 68 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om två kvinnliga civilingenjörer utsatts för lönediskriminering i sina anställningar som gymnasielärare.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 68

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Mjölby kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Gunnar A. Karlsson och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en talan som väckts av en enskild person och som gäller rätt till dels pension enligt lagen om allmän försäkring, dels statlig tjänstepension på grund av kollektivavtal. Fråga om överlämnande av den ansökan som gjorts i målet till annan domstol eller förvaltningsmyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 70

Lagrum : 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 2 § och 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 10 kap. 20 a § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : L.M. & Staten genom Statens Löne- och Pensionsverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ola Bengtson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 63 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

SL Tunnelbanan AB är ett av flera dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). För SL Tunnelbanan och flera av dotterbolagen gäller bl.a. kollektivavtalen Specialbestämmelser för heltidsanställd GS-personal (GS-avtalet), som innehåller bestämmelser om ordinarie arbetstid, och Allmänna bestämmelser för heltidsanställda arbetstagare (AB/A/-SL), som innehåller bestämmelser om ersättning för arbete utöver ordinarie arbetstid, övertidsersättning. I februari 1995 träffade bolaget och dåvarande Statsanställdas förbund (numera SEKO – Facket för Service och Kommunikation) ett kollektivavtal om att ”efter lokal överenskommelse” veckoarbetstiden i visst avseende kunde vid arbetstidsförläggning överstiga den i GS-avtalet föreskrivna ordinarie arbetstiden såvitt gällde GS-personal vid en av bolagets arbetsplatser. Giltighetstiden för detta avtal, liksom för GS-avtalet och AB(A)-SL gick ut den 31 mars 1995. Den 7 december 1995 träffades avtal om fortsatt giltighet av de båda sistnämnda kollektivavtalen. Tvisten i målet gäller i första hand frågan om en sådan lokal överenskommelse träffats som avses i avtalet från februari 1995. Vid prövningen kommer arbetsdomstolen också in på frågan om betydelsen av att ett kollektivavtalslöst tillstånd gällt mellan avtalsparterna under tiden den 1 april fram till den 7 december 1995, då parterna träffade överenskommelse om fortsatt giltighet av GS-avtalet och AB(A)-SL.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 63

Parter ( Privata sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & SL Tunnelbanan Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Bengt Huldt (skiljaktig), Göte Larsson och Jörgen Andersson.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avvisande av talan. – Tre arbetstagare döms i tingsrätten för olaga frihetsberövande och åläggs samtidigt att betala skadestånd till den som berövats friheten. Arbetstagarnas fackliga organisation väcker i arbetsdomstolen regresstalan mot arbetsgivaren såvitt gäller det skadestånd som de tre arbetstagarna dömts att betala till den skadelidande. Arbetsdomstolen finner att brottmålsdomen inte utgör hinder mot att ta upp denna talan till prövning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 72

Lagrum : 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Västmanland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Ahlvarsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 45 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kyrkoherde har begärt ersättning för tjänstedubbleringstillägg under ett år. Han åberopar till stöd för kravet bestämmelser i ett kollektivavtal som domkapitlet i hans stift tecknat med hans fackliga organisation. I målet åberopar kyrkoherdens fackförbund att betalningsskyldighet föreligger enligt 35 § medbestämmandelagen. – I målet kommer arbetsdomstolen fram till att domkapitlet inte hade rätt att ingå avtal i den åberopade delen, varför betalingsskyldighet inte föreligger på grund av det lokala avtalet. Eftersom domstolen anser det oskäligt att trots detta ålägga pastoratet en betalningsskyldighet, avslås förbundets talan.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 45

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Föllinge Laxsjö och Hotagen församlingars pastorat & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare) och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 34 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En bank öppnar för ett namngivet enkelt bolag ett checkkonto med kredit intill visst belopp. I bolaget finns då sammanlagt elva bolagsmän. Kontraktet undertecknas i bolagets namn av två av bolagsmännen, A och B. En tredje bolagsman, C, kommer efter ett tag att bli den som bl.a. håller i bolagets korrespondens med banken och lyfter kredit på checkkontot för bolagets del. A, B och C är samtliga tjänstemän hos banken. – Efter ett antal år bestämmer sig de dåvarande bolagsmännen för att inte längre driva den verksamhet för vilken bolaget bildades. C kommer överens med A och B om att han och en dotter till honom skall ”överta” bolaget. I samband därmed undertecknar C en förbindelse om att han övertar betalningsansvaret för krediten enligt checkkontokontraktet och tillställer A och B en kopia av denna förbindelse. C fortsätter att lyfta kredit i bolagets namn. När banken får reda på detta sägs C upp. Arbetsdomstolen finner att banken haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 34

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.W. & Skandinaviska Enskilda Banken Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Peter Ander och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 18 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtalet AB 94 finns en bestämmelse om bisysslor. Bl.a. får arbetsgivaren enligt denna förbjuda en bisyssla om arbetsgivaren finner att bisysslan kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna. Fråga i ett visst fall om arbetsgivaren haft rätt att meddela ett bisyssloförbud.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 18

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Inger Mattsson Kasserud, Ola Bengtson, Gunnar Ericson (skiljaktig) och Valter Carlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 9 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har enligt 10 § första stycket anställningsskyddslagen skickat ett uppsägningsbesked i rekommenderat brev till arbetstagaren under dennes semester. Frågan i målet är om uppsägning kan anses ha skett och i så fall när arbetstagaren fått del av uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 9

Lagrum : 10 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : F.S. & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ola Bengtson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett sådant sätt att han bör åläggas disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 8

Lagrum : 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Riksdagens ombudsmän & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Dirke (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En civilingenjör vid en enhet i en kommun har sagts upp på grund av arbetsbrist. Drygt ett par år tidigare hade ett lokalt kollektivavtal träffats om turordningskretsar vid övertalighet bland civilingenjörer/ingenjörer inom denna enhet. Fråga i första hand om den lokala överenskommelsen är ogiltig enligt den s.k. förutsättningsläran, och i andra hand om överenskommelsen gällt endast den arbetsbrist som var aktuell vid tiden för överenskommelsen och om arbetsbristen vid tiden för uppsägningen var en annan. Vidare fråga om arbetsgivaren har brutit mot sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen inför beslutet att säga upp arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 7

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Linköpings kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gudmund Toijer, Palle Landin, Birgitta Brånedal-Sund, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1996 ( 11 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 147 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF) gäller ett kollektivavtal för tjänstemän i försäkringsbranschen om löner och allmänna anställningsvillkor. Tidigare gällde mellan dessa parter (dess föregångare) bl.a. ett kollektivavtal som började tillämpas år 1981, det s.k. kontorsavtalet. Detta kollektivavtal och ytterligare ett annat ersattes år 1994 av det nu gällande kollektivavtalet. – Kontorsavtalet gällde endast tjänstemän med en arbetstid om 50 procent eller mer av ordinarie arbetstid. När avtalsparterna år 1980 träffade kontorsavtalet skrevs i förhandlingsprotokollet in en anteckning som gällde anställning av tjänstemän med en arbetstid understigande 50 procent av den ordinarie. – I målet prövar arbetsdomstolen om det nu gällande kollektivavtalet – mot bakgrund av denna protokollsanteckning – skall tolkas så att arbetsgivaren inte har rätt att anställa försäkringstjänstemän på deltid understigande 50 procent utan lokal överenskommelse därom. Domstolen besvarar denna fråga nekande. Därefter prövar arbetsdomstolen om det gällande kollektivavtalet hindrar FTF att vidta stridsåtgärder i syfte att införa regler i kollektivavtalet med innebörd att försäkringstjänstemän med kortare arbetstid än 50 procent får anställas först efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och FTF:s lokala organisation. Domstolen finner att kollektivavtalet utgör ett sådant hinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 147

Lagrum : 23 § och 32 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & Försäkringstjänstemannaförbundet & Wasa Livförsäkring Ömsesidigt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Solveig Paulsson (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 144 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Våren 1994 omorganiserade en kommun sin barnomsorgsverksamhet inom en stadsdelsförvaltning så att områdena inom barnomsorgen förändrades och skola och barnomsorg integrerades. Därvid kom bl.a. ett antal tjänster som föreståndare inom barnomsorgen att dras in och nya tjänster inrättades som verksamhetschef. Sommaren 1995 sades bl.a. ett antal av föreståndarna upp på grund av arbetsbrist. – Härefter har en tvist uppkommit om kommunen – så som tvisten slutligt prövats – gentemot tre av dessa föreståndare uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd. De erbjudanden om omplacering som lämnats har avsett tjänster som förskollärare, fritidspedagog och fritidsassistent. De tre arbetstagarna avböjde erbjudandena. I målet prövas också betydelsen från omplaceringssynpunkt av att en av de uppsagda arbetstagarna har ryggbesvär. – Vidare prövas om kommunen begick turordningsbrott genom att våren 1994 tillsätta de nya tjänsterna som verksamhetschef med andra arbetstagare än de tre i målet aktuella och i juni 1995 säga upp de tre.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 144

Lagrum : 7 § andra stycket och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 139 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om familjemedlemsundantaget i 1 § andra stycket 2 p. lagen om anställningsskydd är tillämpligt i fråga om en arbetstagare som bott tillsammans med arbetsgivaren under äktenskapsliknande förhållanden och de båda har ett barn gemensamt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 139

Lagrum : 1 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.O. & S-O.J.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Olof Nordenfelt och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :