Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarTage Persson

( 13 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Arbetsgivarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Tage Persson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Tage Persson
Aktivitet som arbetsgivarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
13 st.1995–2000

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 15,4% ( 2 / 13 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 7,7% ( 1 / 13 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 55,5%

Underinstans : Trelleborgs tingsrätt

Underinstans : Trelleborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1996-05-15, för 24 år 13 dgr sedan )

Tage Persson har dömt refererade avgöranden med :
47 ledamöter ♀ 11 ♂ 36
11 sekreterare ♀ 8 ♂ 3
27 parter
2 ombud ♀ 0 ♂ 2

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Tage Persson
( 3 st. ♀ 0 ♂ 3 vid 3 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för arbets­givar­ledamot1995-07-012001-03-075 år 8 mån 7 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 år 8 månader och 7 dagar.

Utsedd efter förslag av Staten.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Tage Persson som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,2 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Tage Persson som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Tage Persson dömt sedan 1993 ( 13 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagares rätt till övertidsersättning för deltagande i utbildning på eljest tjänstgöringsfri tid. Arbetsdomstolen har funnit att sådan ersättning enligt bestämmelserna i § 28 mom 2 AB 95 inte skall utgå.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 42

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Kronoberg & Vårdförbundet

Ombud : Carl Falck & Lars-Håkan Lindkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Jenryd, Siv Kimbré, Ola Bengtson, Tage Persson, Sven Kinnander och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1999 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I 1943 års reservbefälskungörelse finns bestämmelser om bl.a. s.k. reservpension. Denna består av ett i kronor angivet grundbelopp och ett rörligt tillägg. Reservpensionen har under åren höjts, sedan år 1975 genom en anknytning till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Reservpensionen har aldrig gjorts till föremål för kollektivavtalsreglering. Genom en kungörelse från år 1962 angående samordning av reservpension med tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring (ATP) förordnades om samordning av dessa förmåner. Samordningen innebär att reservpensionens rörliga tillägg minskas på visst sätt när reservofficeren börjar uppbära ATP. – Den i målet aktuelle reservofficeren uppbär sedan 1986 reservpension och sedan maj 1995 samordnas den med den ATP, som då började utgå. Arbetstagarsidan har i målet gjort gällande att reservofficerare har rätt att utfå reservpensionen utan den reduktion som sker genom samordningen med ATP, vilket arbetsgivaren, staten, bestritt. Arbetstagarsidan har i första hand hävdat att rätten till reservpension grundas på anställningsavtalet under det att staten hävdat att den grundas på en offentligrättslig reglering. Arbetstagarsidan har också gjort gällande att staten genom de successiva besluten om rörligt tillägg förpliktat sig att utge sådant utan reduktion. – Arbetsdomstolen prövar i vad mån staten kan anses ha utfäst sig att som rörligt tillägg utge vissa belopp. Domstolen kommer därvid fram till att det saknas grund för att påstå att staten genom de successiva höjningarna av det rörliga tillägget förpliktat sig att utge förhöjda tillägg utan den reduktion som sker genom samordningen. Detta gäller i vart fall de höjningar som gjorts sedan kungörelsen om samordning trädde i kraft. Den bedömningen gör Arbetsdomstolen med hänsyn till att det i förarbetena till kungörelsen uttalades att samordningen var en förutsättning för att reservpensionen skulle fortsätta att utgå som basbelopp. Mot denna bakgrund kommer Arbetsdomstolen till slutsatsen att staten inte kan anses ha tillförsäkrat reservofficeren ett högre rörligt tillägg till reservpensionen för tiden efter det att samordningen påbörjats än som faktiskt utgått till honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 109

Lagrum : 23 § och 24 § kungörelsen (1943:815) angående personal i arméns reserver

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Sveriges Reservofficersförbund & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Ola Bengtson, Tage Persson, Sven Kinnander och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag som verkstadsmekaniker och sedermera – efter omplacering till följd av avveckling av delar av verksamheten – som lagerarbetare och fastighetsskötare blev uppsagd på grund av arbetsbrist. All företagets verksamhet på orten hade då avvecklats förutom den försäljning av tyger m.m. som ägde rum i företagets särskilda s.k. fabriksbutik. Fråga om arbetstagaren hade haft tillräckliga kvalifikationer för arbete i butiken.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket & Strömma Textil Aktiebolag & TEKOindustrierna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Rolf Hugert, Tage Persson, Gunnar Ericson och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta åtgärder för att verkställa ett beslut från Statens invandrarverk om att en förvarstagen utlänning omedelbart skulle friges. Fråga om felet var att anse som ringa eller ej.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 69

Lagrum : 14 och 15 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Palle Landin, Carl Magnus Pontén, Tage Persson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En chaufför som vid upprepade tillfällen misskött sig i anställningen har sagts upp på grund av personliga förhållanden. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Tvättman Textil Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Virdesten, Karin Isacsson, Carl Magnus Pontén, Tage Persson, Staffan Holmertz och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 136 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § Avtalet för arbetstagare hos Staten (TurA-S) gäller att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. – Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på en tecknare vid Naturhistoriska riksmuseet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 136

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom DIK-förbundet & Staten genom Naturhistoriska riksmuseet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Margit Strandberg, Tage Persson, Lillemor Birgersson, Sven Kinnander och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 22 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan rektorn vid en folkhögskola beviljats tjänstledighet från sin tjänst för att i stället utföra annat arbete inom skolan förs förhandlingar mellan parterna om rektorns fortsatta anställningsförhållanden. Efter viss ytterligare brevväxling upphör rektorns anställning vid skolan. I tvist mellan parterna uppkommer bl.a. följande frågor.

1) Har rektorn haft en sådan företagsledande ställning att han faller utanför anställningsskyddslagens tillämpningsområde?

2) Sade rektorn själv upp sin anställning eller blev han avskedad av skolan?

3) Förelåg tillräckliga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 22

Lagrum : 1 §, 4 §, 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Östra Grevie Folkhögskoleförening & Y.P.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert (skiljaktig), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Tage Persson, Göte Larsson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1997 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en polisman som dömts för snatteri, men förnekat brottet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 95

Lagrum : 22 § statstjänstemannalagen (1965:274) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Christer Måhl, Mats Holmgren, Tage Persson, Staffan Holmertz och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag har sagt upp en arbetstagare sedan denne vid utpasseringskontroll har vägrat att på anmaning öppna sin väska. Tvist huruvida företaget haft saklig grund för uppsägningen och om arbetstagarens vägran att efterkomma anmaningen utgjort ett kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 29

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SAAB Automobile Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Tage Persson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 91 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beordrades att utföra övertidsarbete en söndag då arbetstagaren annars skulle ha varit ledig. Övertidsarbetet den dagen påbörjades men avbröts på grund av en skada som arbetstagaren tidigare ådragit sig. Fråga om söndagen eller den påföljande måndagen utgör karensdag enligt sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 91

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Fackförbundet & Grafiska Företagens Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Palle Landin, Mats Holmgren, Tage Persson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft giltig grund för att avskeda en lärare under påstående att denne har sexuellt trakasserat kvinnliga elever.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 55

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Bollnäs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren, Tage Persson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 48 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kammarrätt har sagt upp samtliga sina kammarrättsassessorer på grund av arbetsbrist. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägningarna. Även fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S) och om 12 § lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 48

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 12 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Björn Olsson (byråchef i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Tage Persson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Lennart Andersson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 121 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare – bryggeriföretag – har ansetts ha haft laga skäl för avskedande av en utkörare som befinns övertygad om att olovligen ha tillgripit fyra kartonger starköl ur arbetsgivarens lager.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 121

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Tage Persson, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :