Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ordföranden:

Arbetsdomstolens domarHans Stark På Wikipedia

( 135 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Ordförande | Vice ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Hans Stark på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Hans Stark
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
136 st.1 st.0,7%1993–1999
FunktionAntal avgöranden
Ordförande135 st. 
Vice ordförande1 st.(som tillfällig ersättare)

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 22,8% ( 31 / 136 st. )
[ i 1 / 31 fall ( 3,2% ) har Hans Stark själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 27,2% ( 37 / 136 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 43,2% ( 16 / 37 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 55,5%

Underinstanser ( 16 st. ) : Stockholms tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Motala tingsrätt | Lunds tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Solna tingsrätt | Karlstads tingsrätt | Nacka tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Karlskrona tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Malmö tingsrätt | Örebro tingsrätt | Landskrona tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 5 st. ( senaste gången 1996-06-26, för 23 år 11 mån 8 dgr sedan )

Hans Stark har dömt refererade avgöranden med :
128 ledamöter ♀ 46 ♂ 82
24 sekreterare ♀ 17 ♂ 7
239 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Hans Stark
( 35 st. ♀ 7 ♂ 28 vid 57 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1960-01-011963-12-314 år
Er­sättare för vice ord­förande1972-09-151973-06-309 mån 16 dgr
Ord­förande1973-11-011985-12-3112 år 2 mån
Ord­förande1992-01-011998-09-306 år 9 mån
Förordnad i sammanlagt 23 år 8 månader och 15 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande ( 0,7% av alla refererade avgöranden med Hans Stark sedan 1993 ), den 3 februari 1999.
Titel för Hans Stark som tillfällig ersättare : F.d. justitieråd.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Hans Stark som ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 22,5 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Hans Stark som ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Hans Stark som ordförande sedan 1993 ( 135 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 17 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 121 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om viss verksamhet som har bedrivits av den statliga lantmäterimyndigheten i ett län har gått över till en kommun i länet i den mening som avses 6 b § anställningsskyddslagen. I domen berörs frågan om betydelsen av att förändringen skulle kunna betraktas som ett huvudmannaskapsbyte.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 121

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads kommun & Statstjänstemannaförbundet & Uddevalla kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lars Dirke, Gunilla Upmark (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gun Lombach, Anders Tiderman (skiljaktig) och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 117 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har för en medlems räkning riktat ett lönekrav mot en arbetsgivare. Arbetsgivaren är genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation bunden av ett kollektivavtal i förhållande till arbetstagarorganisationen. Arbetsgivarorganisationen vill inte föra talan för arbetsgivaren. I syfte att hindra att rättsverkan enligt 35 § medbestämmandelagen inträder har arbetsgivaren väckt en negativ fastställelsetalan mot arbetstagarorganisationen vid tingsrätt men inte velat föra talan mot arbetstagaren personligen. Föreligger hinder mot att ta upp den väckta talan till prövning med hänsyn till att ett rättskraftigt avgörande inte kan uppnås i lönetvisten?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 117

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 13 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.H. & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark (referent), Michaël Koch och Catharina Nordlander. Enhälligt.

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 112 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavtal för tidningsdistributörer ett förbud mot att anlita entreprenör för detaljdistribution av tidningar? – Även fråga om avtalsbestämmelsen är ogiltig enligt 7 § konkurrenslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 112

Lagrum : 7 § konkurrenslagen (1993:20)

Parter ( Privata sektorn ) : Skånsk Tidningsdistribution Aktiebolag & Co & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Svenska Transportarbetareförbundet & Tidningsbärarna Kommanditbolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Bo Jangenäs, Bengt Huldt (skiljaktig), Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig), Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare), Lilian Hindersson (förbundssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som har ett antal sparade semesterdagar, har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren har inte ansetts ha rätt att mot arbetstagarens vilja lägga ut den sparade semestern under tid före anställningens upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 100

Lagrum : 20 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Birgitta Kihlberg och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en vid ett kärnkraftverk anställd lokalvårdare varit skyldig att medverka i en av arbetsgivaren anordnad drogtestning

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & OKG Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om uppsägning på grund av arbetsbrist vid en statlig myndighet om tillämpning av turordningsreglerna i 3 § TurA-S. Skulle en arbetstagare med vissa arbetsuppgifter med kartmaterial hänföras till en turordningskrets avseende kartproduktion eller en krets avseende allmänna kontorsarbetsuppgifter?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 88

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/SPO) & Staten genom Arbetsgivarverket & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag har träffat kollektivavtal om avvikelse från anställningsskyddslagens turordningsregler med en facklig organisation. Med stöd av avtalet har företaget därefter sagt upp en anställd som varit medlem i en annan facklig organisation. Har en giltig turordningsöverenskommelse kommit till stånd? Fråga om det av SAF och PTK antagna omställningsavtalet blivit gällande mellan företaget och den senare organisationen. – Fråga tillika om företaget varit skyldigt att förhandla med den andra fackliga organisationen på grund av bestämmelsen i 13 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 73

Lagrum : 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Civilekonomernas Riksförbund & Gerdtmans Revisionsbyrå Aktiebolag & Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Siv Kimbré, Bengt Huldt, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft saklig grund för att säga upp en lärare. Har kommunen fullgjort sin skyldighet att omplacera och rehabilitera läraren?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 67

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Botkyrka kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om lönediskriminering uppkommer vid prövningen huruvida arbetsgivaren tillämpat lägre lön för vissa arbetstagare än för en annan arbetstagare fråga huruvida ersättning för obekväm arbetstid och värdet av arbetstidsförkortning skall ingå i underlaget för lönejämförelsen. Arbetsdomstolen har beslutat att enligt artikel 177 i Romfördraget inhämta EG-domstolens förhandsavgörande i frågan.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 66

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433) | Artikel 177 i Romfördraget

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Örebro läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Christer Måhl, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Birgitta Kihlberg och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 59 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer skilda frågor enligt följande.

1. En arbetsgivare åsidosatte återanställningsrätten genom att inte anställa arbetstagaren A vid ett första anställningstillfälle. Om A hade anställts vid detta tillfälle, skulle arbetstagaren B med sämre företrädesrätt rätteligen ha anställts vid ett senare anställningstillfälle. Då anställde arbetsgivaren emellertid A. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren inte åsidosatte B:s företrädesrätt genom att anställa A vid detta senare tillfälle i stället för vid det första.

2. Om arbetsgivaren hade återanställt arbetstagare i enlighet med anställningsskyddslagens regler, skulle arbetstagaren C inte ha erhållit någon anställning. C blev emellertid förbigången av arbetstagare med sämre företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren var skyldig att utge allmänt skadestånd till C för turordningsbrott (jfr AD 1977 nr 159).

3. Frågor om skyldighet att avräkna inkomst av arbete från skadestånd. Arbetsdomstolen har funnit att i visst fall avräkningsskyldighet inte föreligger för övertidsersättning och inte heller för inkomst av deltidsarbete vid sidan av heltidsanställning. I ett annat fall har arbetsdomstolen ansett att provisionsinkomst skall fördelas jämt över ett antal månader, innan avräkning sker.

4. En arbetstagare, vars företrädesrätt till återanställning har blivit åsidosatt av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs och arbetstagaren blev arbetslös. Domstolen har ansett att rätt till ekonomiskt skadestånd avseende tid efter konkursen inte föreligger från arbetsgivaren A för åsidosättande av företrädesrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 59

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Inga Jerkeman, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om den färdtidsersättning en arbetsgivare utger står i överensstämmelse med verkstadsavtalets bestämmelser.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 53

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Inger Karlsson och Valter Carlsson.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 52 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En anställd har brukat och förvarat marijuana på arbetsplatsen och förvarat andra narkotikarelaterade föremål där. Saklig grund för uppsägning har ansetts föreligga men inte skäl för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 52

Lagrum : 7 § första stycket och 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Adolescent S.R. Aktiebolag & J.H.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Jörgen Andersson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 34 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

I ett fall där parterna tvistar dels om arbetstagaren var uppsagd från anställningen vid tidpunkten för ett påstått avskedande dels om avskedande har ägt rum, har arbetsdomstolen funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning enligt 35 § andra stycket anställningsskyddslagen av frågan om anställningen skall bestå tills tvisten slutligt har avgjorts.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 34

Lagrum : 35 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.L. & Stiftelsen The English School in Gothenburg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch (referent) och Håkan R:son Matz. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 33 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om schemaläggning för journalister vid en dagstidning. Ett lokalt kollektivavtal om arbetstiden har upphört efter uppsägning. Föreligger efterverkan? Har arbetstagarorganisationen lagt tolkningsföreträde utan fog?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 33

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lars Dirke, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Kerstin Brodowsky, Jon-Erik Eriksson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 30 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshandlat en annan anställd i samband med färd med personalbuss till arbetsplatsen. Betydelsen av den omständigheten att arbetstagaren när misshandeln skedde befunnit sig i ett labilt sinnestillstånd som har samband med psykiska besvär.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 30

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Charlotte Abrahamsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Jörgen Andersson och Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen försuttit sin rätt att åberopa de händelser arbetsgivaren lagt en arbetstagare till last som grund för uppsägningen. Medför det förhållandet att lång tid förflutit mellan underrättelsen enligt 30 § anställningsskyddslagen och uppsägningen att tvåmånadersfristen i stället skall räknas från uppsägningen?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 16

Lagrum : 7 § fjärde stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen av frågan om det funnits laga skäl för en påstådd avstängning i ett fall där parterna tvistar om det föreligger något anställningsförhållande mellan dem. – Domstolen har med stöd av 3 kap. 6 § tredje stycket lagen om rättegången i arbetstvister företagit målet till avgörande med tre lagfarna domare.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 1

Lagrum : 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 3 kap. 6 § tredje stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : HC Wettern & U.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Nina Pripp (referent) och Michaël Koch. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1997 ( 17 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 132 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetstagarens fackliga organisation påkallade förhandling i frågan om skadestånd på grund av att dennes företrädesrätt till återanställning blivit åsidosatt. Arbetstagaren väckte senare talan under påstående att han blivit uppsagd från sin anställning utan att saklig grund härför har förelegat. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren inte genom vad som förekom vid förhandlingen kan anses ha underrättat arbetsgivaren om sitt anspråk. Talan har därför gått förlorad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 132

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.R. & Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avräkning från ekonomiskt skadestånd med ersättningsbelopp av skilda slag.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 130

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & AmuGruppen Öst Aktiebolag & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Karin Isacsson, Leif Haglund, Gun Lombach, Jörgen Andersson, Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 121 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En provisionsavlönad säljledare har sagts upp från sin anställning på grund av arbetsbrist sedan han avvisat ett förslag från arbetsgivaren att lämna säljledarbefattningen och övergå till att arbeta som säljare. Förändringen skulle ha inneburit väsentligt försämrade förtjänstmöjligheter för arbetstagaren. I målet har arbetsdomstolen haft att pröva dels om arbetsbrist i anställningsskyddslagens bemärkelse förelegat, dels om uppsägningen med hänsyn till omständigheterna kunde anse stridande mot god sed på arbetsmarknaden.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 121

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Företagssiktet Aktiebolag & S-Å.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 111 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt § 7 mom. 3 verkstadsavtalet utgår ett skiftformstillägg vid treskiftsarbete. Fråga huruvida månadsavlönade arbetstagare som arbetar treskift har rätt till detta tillägg.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 111

Parter ( Privata sektorn ) : Avex Electronics Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Bengt Huldt (skiljaktig), Gunnar A. Karlsson och Jörgen Andersson.
Sekreterare : Karin Lundsten

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 110 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett pastorat har fullgjort sin primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § första stycket och 38 § första stycket medbestämmandelagen innan kyrkorådet i pastoratet beslutade bl.a. om en förändring av den kamerala organisationen. Vid prövningen har domstolen att ta ställning till bl.a. om det var ett godtagbart skäl för en facklig organisation att utebli från ett förhandlingssammanträde med hänsyn till att förhandlingen utgjorde en fortsatt förhandling med andra fackliga organisationer och om vilken betydelse det har att organisationen hade ett rättsligt sett befogat anspråk på att få förhandla självständigt med pastoratet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 110

Lagrum : 11 § första stycket och 38 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : S:t Johannes pastorat & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 106 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos den statliga myndigheten Postverket blev uppsagd på grund av arbetsbrist. I uppsägningsbeskedet angavs – mot bakgrund av den då gällande lagen om offentlig anställning – att anmälan om företrädesrätt till återanställning skulle göras skriftligen på en särskild blankett som skulle skickas till personalavdelningen. Efter anställningens upphörande men inom den tid under vilken företrädesrätten till återanställning gällde bolagiserades Postverket. Tvist har uppkommit mellan arbetstagaren och det nya bolaget huruvida anmälan om företrädesrätt skall anses ha gjorts med giltig verkan. Arbetsdomstolen finner att en facklig företrädares påkallande av lokal förhandling angående fråga om åsidosättande av företrädesrätten innebär att företrädesrätten skall anses anmäld oavsett att någon anmälan i formell mening inte förekommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 106

Lagrum : 27 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.W. & Posten Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Gunnar Ericson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Två nyhetsredaktörer vid Sveriges Radio har i nyhetssändning läst upp ett telegram i strid med besked som lämnats av producenten för sändningen och av redaktionschefen som tillika var ansvarig utgivare. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivarens åtgärd att avskeda redaktörerna inte har varit lagstridig.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 103

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivareföreningen SRAO & Svenska Journalistförbundet & Sveriges Radio Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Gunnar Ericson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 100 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en uppsägning av en byrådirektör vid arbetsmarknadsstyrelsen har varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 100

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Arbetsmarknadsstyrelsen & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Inger Karlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :