Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ombud:

Arbetsdomstolens domarMagnus Weidenhaijn

( 8 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Ombud ]

Sök kontaktuppgifter till Magnus Weidenhaijn på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Magnus Weidenhaijn
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2004–2014 ( 8 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 25,0% ( 2 / 8 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 50,0% ( 4 / 8 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Malmö tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ): Stockholms tingsrätt | Malmö tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Magnus Weidenhaijn har varit ombud vid refererade avgöranden med :
38 ledamöter ♀ 16 ♂ 22
7 sekreterare ♀ 5 ♂ 2
19 parter
9 ombud ♀ 4 ♂ 5

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Magnus Weidenhaijn som ombud sedan 2000 ( 8 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 35 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om två bolag brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet för måleriyrket som ger ombud för avtalsparterna rätt att för kontroll av avtalets efterlevnad besöka arbetsplatserna och erhålla nödvändiga upplysningar.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 35

Parter ( Privata sektorn ) : Berga Måleri i Gillinge AB & Målaremästarnas Riksförening & P H:s Måleri i Solna AB & Svenska Målareförbundet

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Claes Frankhammar, Ronny Wenngren (skiljaktig) och Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Rättssekreterare : Eva Lärfars Persson

Dela :

2013 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2013 nr 87 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av en bestämmelse om föräldralön/havandeskapslön i måleriavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 87

Parter ( Privata sektorn ) : Målaremästarnas Riksförening & S. Måleri Aktiebolag & Svenska Målareförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Charlott Richardson, Åsa Kjellberg Kahn, Malin Ackholt (skiljaktig) och Lenita Granlund (skiljaktig).
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 20 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om preskription. En arbetstagare som skilts från sin anställning framställde skadeståndsanspråk mot ett annat bolag än det hon varit anställd hos. Bolagen företräddes dock av samma person, vilken ostridigt fått del av anspråken. Arbetstagaren väckte senare talan mot arbetsgivaren och yrkade skadestånd på visst sätt. Arbetsdomstolen har funnit att underrättelse inte skett inom föreskriven tid och att talan således är förlorad.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 20

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : BEDOC Aktiebolag & E.H.

Ombud : Bernt Jardemar & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Hans Blyme, Gunilla Upmark, Karl Olof Stenqvist, Elisabeth Bjar, Susanna Gideonsson, Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

2006 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 54 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats under påstående att denne utsatt en arbetskollega för sexuella trakasserier. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren gjort sig skyldig till upprepade grova sexuella trakasserier. Arbetsdomstolen uttalar att det finns anledning att liksom vid våld på arbetsplatsen anlägga ett strängt betraktelsesätt på ett sådant handlande. Avskedandet av arbetstagaren har bedömts som lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 54

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.S. & Skånemejerier ekonomisk förening

Ombud : Camilla Pahlman & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Anders Hagman, Maud Jansson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av tre arbetstagare som haft anställning vid en chokladfabrik. Arbetsdomstolen finner det inte visat att arbetstagarna känt till eller förstått att de i strid med interna regler hämtat godis på lagret, varför grund för avsked eller uppsägning inte förelegat. Skäl föreligger att kritisera en av arbetstagarna för att utan lov ha hämtat kasserad datautrustning på lagret men domstolen finner att agerandet inte varit av så allvarlig beskaffenhet att det kan motivera ett avskedande eller en uppsägning. Även fråga om storleken av det allmänna skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 22

Lagrum : 18 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Cloetta Fazer Produktion Aktiebolag & Livsmedelsföretagen & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ombud : David Hellman & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Christer Måhl, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Teddy Glans, Gunilla Kevdal och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2004 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts. En anställd har under ordväxling och handgemäng med en arbetskamrat tagit en kniv i handen. I målet är tvistigt bl.a. om den anställde uttalade något hot mot arbetskamraten. Arbetsdomstolen har vid en förhandsprövning av utredningen funnit att övervägande skäl inte talar för att avskedandet har vidtagits utan att det har förelegat ens saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 109

Lagrum : 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Köttcentralen i Helsingborg Aktiebolag & V.B.

Ombud : Magnus Weidenhaijn & Rikard Mauritzon

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Rolf Hugert och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvisten handlar om huruvida ett bolag har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte tillämpa en ackordsöverenskommelse som träffades den 27 november 2001 förrän i samband med löneutbetalningar i februari 2002. Det är ostridigt i målet att ackordsöverenskommelsen fick skriftlig form först den 18 januari 2002. Bl.a. fråga om vid vilken tidpunkt ackordsöverenskommelsen fått rättsverkan som kollektivavtal samt huruvida bestämmelsen i byggnadsavtalet § 3 c 2 om att en överenskommelse om prestationslön skall vara skriftlig innebär ett formkrav för sådana avtal eller endast utgör en ordningsföreskrift.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 61

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : NCC Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Magnus Weidenhaijn & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Rolf Hugert, Olof Nordenfelt, Jan Sjölin och Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 26 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet. En arbetstagare som är svensk medborgare och bosatt i Sverige hade en projektanställning hos ICE Italienska Statens Institut för Utrikeshandel (ICE), som har fast kontor i Stockholm. Arbetstagaren utförde sitt arbete i Sverige. Efter det att arbetstagaren väckt talan och yrkat bl.a. att hans anställning hos ICE skulle förklaras gälla tills vidare har ICE gjort gällande att talan skall avvisas på grund av att ICE åtnjuter statsimmunitet. Arbetsdomstolen har funnit att ICE är ett sådant rättssubjekt som i och för sig kan åberopa immunitet, men att ICE efter en helhetsbedömning av omständigheterna i detta fall inte har rätt att underlåta att svara vid svensk domstol.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 26

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.B. & ICE Italienska Statens Institut för Utrikeshandel

Ombud : Magnus Weidenhaijn & Tanja Karjanmaa & Ulf Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Lars Johan Eklund och Kristina Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :