Hem: Teman: Arbetsrätt: Domarpersonalen i Arbetsdomstolen:

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen och deras ersättare

( sedan 1929 )

» Gå direkt till de nuvarande 25 ordinarie ledamöterna

Det finns 25 ordinarie leda­möter i Arbets­domstolen, varav åtta är jurister med domar­er­faren­het. Alla ordinarie leda­möter i Arbets­domstolen ut­ses av regeringen, varav 14 ut­ses efter för­slag av organisa­tioner på arbets­marknaden.

» De nuvarande 25 ordinarie ledamöterna

Alla leda­möter av­lägger domar­ed och ska döma opartiskt oberoende av vem som före­slagit dem.

Det är bara de fyra ord­förandena som är an­ställda på hel­tid tills vidare, numera med full­makt. Ord­förandena har sin arbets­plats på dom­stolen och för­bereder, tillsammans med jurist­sekreterare och övrig kansli­personal, målen för av­görande. För övriga domare är det fråga om ett tids­begränsat extra uppd­rag, för när­varande till den 30 juni 2025. De kommer till dom­stolen när det är dags för av­göranden, dvs. till huvud­för­hand­lingar och s.k. före­drag­ningar när målen avgörs på hand­lingarna utan att parterna är med.

Ord­förandena och vice ord­förandena måste ha domar­er­faren­het och vara jurister, medan övriga domare inte be­höver ha sådan er­faren­het och ut­bild­ning.

”Tredje man” är en person som, liksom jurist­leda­möterna, inte kan an­ses före­träda arbetsgivar- eller arbetstagar­intressen men som ändå har sär­skild in­sikt i för­hållandena på arbets­marknaden.

Alla ordinarie leda­möter dömer i praktiken aldrig sam­tidigt i samma mål. När Arbets­domstolen dömer i ett mål sker det i olika s.k. samman­sättningar med upp till sju domare beroende på vad saken gäller.

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 170 st. )

Sedan 1929 har det förordnats samman­lagt 188 ordinarie leda­möter i Arbets­domstolen, 25 ord­föranden, 33 vice ord­föranden, 25 tredje män, 45 arbets­givar­leda­möter och 60 arbets­tagar­leda­möter. Det är dock bara 170 personer som förordnats, eftersom 15 personer, bl.a. Sören Öman, förordnats i olika funktioner eller för olika tidsperioder i samma funktion. Två personer – Arthur Lindhagen och Hans Stark – har t.ex. förordnats som ordförande för två olika tidsperioder.

Från början utsågs alla arbets­givar­leda­möter efter förslag av Svenska Arbets­givare­föreningen (SAF) (Svenska arbets­givar­föreningarnas förtroende­råd) och alla arbets­tagar­leda­möter efter förslag av Lands­organisationen i Sverige (LO). Från och med den 1 juli 1947 fick Tjänste­männens Central­organisation (TCO) lämna förslag till arbets­tagar­ledamot. Från och med 1966 fick Svenska Kommun­förbundet och Landstings­förbundet lämna förslag till arbets­givar­ledamot och en sådan ledamot utsågs att representera staten som arbets­givare. Samtidigt fick Sveriges Akademikers Central­organisation (Saco) lämna förslag till en ersättare för den av TCO före­slagna arbets­tagar­ledamoten. Från och med den 1 juli 1992 utses en arbets­tagar­ledamot efter förslag av Saco. Från och med den 1 juli 2001 utses arbets­givar­ledamoten som representerar staten som arbets­givare efter förslag av Arbets­givar­verket. Numera är det Föreningen Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Arbetsgivar­verket som lämnar förslag till arbets­givar­ledamöter, och LO, TCO och Saco som lämnar förslag till arbets­tagar­ledamöter.

Ursprungligen, 1929, hade Arbets­domstolen bara sju ordinarie leda­möter. De blev åtta 1947 och nio 1966. Sedan den 1 juli 1974 kunde Arbets­domstolen ha 20 ordinarie leda­möter. Från och med den 1 juli 1977 kunde de vara 22. Den 1 juli 1988 fick Arbets­domstolen 23 ordinarie leda­möter. Sedan den 1 juli 1992 finns det 25 ordinarie leda­möter.

Dömandet i Arbetsdomstolen var länge en rent manlig syssel­sättning. Först 1980 kom den första kvinnliga ordinarie ledamoten, ironiskt nog en ”tredje man”. De första kvinnliga förordnade ersättarna kom dock 1974. Det dröjde till 2016 innan det blev kvinnliga ordinarie ledamöter utsedda efter förslag från Saco respektive arbets­givarna inom kommun och landsting (numera region). Numera är köns­för­del­ningen bland de ordinarie ledamöterna i stort sett jämn.

Den genomsnittliga åldern för de ordinarie leda­möterna är i dag 64,1 år (kvinnor 62,3 år, lägst 44 år och högst 78 år, och män 65,8 år, lägst 50 år och högst 81 år), lägst 44 år och högst 81 år.

» De nuvarande 25 ordinarie ledamöterna

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

I tabellen nedan finns 188 rader trots att bara 170 personer varit förordnade som ledamot. Det beror på att 15 personer – Olof Bergqvist, Claes Eklundh, Barbro Fischerström, Johan Hagander, Börje Hårdefelt, Michaël Koch, Reidunn Laurén, Arthur Lindhagen, Solveig Paulsson, Sven-Hugo Ryman, Ove Sköllerholm, Hans Stark, Hans Tocklin, Axel Wallén och Sören Öman – förordnats i olika funktioner eller för olika tidsperioder och därför finns på flera rader.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Andel kvinnliga ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen per år sedan 1929

Ersättare för ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929

Eftersom alla ordinarie leda­möter utom de hel­tids­an­ställda ord­förandena har dömandet i Arbets­domstolen som extra upp­drag, behövs det ofta ersättare för dem. Regeringen förordnar därför ett antal ersättare. När man inte kan få tag i vare sig någon av de 25 ordinarie leda­möterna eller någon av de 63 ersättare som regeringen förordnat, får ord­föranden i målet hand­plocka en till­fällig ersättare. Ord­föranden har då oftast valt en man (i 774 av 1030 fall, 75,1%, sedan 1993).

Samman­lagt har regeringen sedan 1929 förordnat 540 personer som ordinarie ledamot eller ersättare för ledamot. Därtill har, sedan 1993, 61 personer som aldrig förordnats av regeringen dömt som tillfälliga ersättare i refererade avgöranden.

När Arbets­domstolen dömer i sak behöver bara ord­föranden vara ordinarie leda­mot, medan övriga leda­möter kan vara ersättare. Sedan 1993 har ord­föranden varit ensam ordinarie leda­mot vid 145 refererade av­göranden (9,0%). Ofta är de ordinarie ledamöterna i minoritet vid refererade av­göranden. Så har det varit i 42,3% av av­görandena sedan 1993. Arbets­domstolen har sedan 1993 dömt med enbart ordinarie leda­möter i bara 78 refererade av­göranden (4,9%).

I ungefär hälften av alla refererade av­göranden sedan 1993 (48,5%) har till­fälliga ersättare varit med och dömt. I bara några fall (4 st.) har de till­fälliga ersättarna dock varit i majoritet. Inte sällan har den till­fällige ersättaren tidigare varit förordnad av regeringen (i 539 av 1030 fall, 52,3%, 87 av 148 tillfälliga ersättare, 58,8%). De tillfälliga ersättarna för vice ordförande, som inte tidigare förordnats, har som regel tidigare varit sekreterare i Arbetsdomstolen.

Det är, relativt sett, vanligast med till­fälliga ersättare bland arbets­tagar­leda­möterna, 21,3% av de gånger en arbets­tagar­leda­mot dömt i refererade avgöranden sedan 1993. Mot­svarande siffra är för arbets­givar­leda­möter 5,9%, för tredje män 3,5% och för vice ord­föranden 12,3%.

Andel tillfälliga ersättare per ledamotstyp sedan 1993

Relativt sett har de till­fälliga ersättarna oftast skiljaktig mening, 7,5% av de gånger en till­fällig ersättare dömt i refererade avgöranden sedan 1993. Motsvarande siffra är för förordnade ersättare 5,5% och för ordinarie leda­möter 4,3%.

Andel ledamöter med skiljaktig mening per typ av förordnande sedan 1993

Förordnade ersättare i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 488 st. )

Sedan 1929 har det funnits samman­lagt 514 förordnade ersättare för leda­möter i Arbets­domstolen, 90 ersättare för vice ord­förande, 66 ersättare för tredje man, 174 ersättare för arbets­givar­leda­mot och 184 ersättare för arbets­tagar­leda­mot. Det är dock bara 488 personer som förordnats som ersättare, eftersom 26 personer förordnats som ersättare i olika funktioner eller för olika tidsperioder.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

I tabellen nedan finns 514 rader trots att bara 488 personer varit förordnade ersättare. Det beror på att 26 personer – Per Bardh, Åke Bouvin, Gunnar Danielson, Gunnar Grenfors, Bengt Hamdahl, Eskil Hellner, Bengt Hult, Gösta Ihrfelt, Peter Jeppsson, Inga Jerkeman, Maj Johansson, Reidunn Laurén, Jan Ljungar, Håkan Lundquist, Lars Lunning, Edvard Nilsson, Ing-Marie Nilsson, Katarina Novák, Olof Petersson, Sture Petrén, Carl Magnus Pontén, Sven-Hugo Ryman, Stig Sandell, Pontus Sjöstrand, Marie-Louise Strömgren och Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) – förordnats som ersättare i olika funktioner eller för olika tidsperioder och därför finns på flera rader.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa förordnade ersättare ett visst år