Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2013

( 50 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 55 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2013 : 20,0% ( 10 / 50 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,2%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2013 : 40,0% ( 20 / 50 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,0%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2013 : 22,0% ( 11 / 50 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 23,3%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2013 : 72,7% ( 8 / 11 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 56,0%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2013 : 46,1%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2013 : 42,0% ( 21 / 49 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,2%

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2013 : 3 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,5 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2013 : 536 344 kr (i AD 2013 nr 34)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2013 totalt : 7 014 050 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2013 : 212 547 kr | Median : 200 000 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2013 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2013 ( 5 st.  3  2  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2013
79 st.
41  (52%)
38  (48%)
Vice ordföranden
12 st.
(42%)
(58%)
”Tredje män”
10 st.
(42%)
(58%)
Arbetsgivarledamöter
24 st.
11  (34%)
13  (66%)
Arbetstagarledamöter
28 st.
16  (46%)
12  (54%)
Ordinarie ledamöter
26 st.
12  (46%)
14  (54%)
Tillfälliga ersättare
7 st.
(10%)
(90%)
Skiljaktiga ledamöter
17 st.
(52%)
(48%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2013
9 st.
(68%)
(32%)
Parter i Arbetsdomstolen 2013
95 st.
Privata sektorn : 43 avgöranden ( 86% )
Kommunala sektorn : 2 avgöranden ( 4% )
Statliga sektorn : 5 avgöranden ( 10% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2013
92 st.
33  (27%)
59  (48%.)

» Förarbeten om arbetsrätt 2013 ( 18 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2013 ( 86 st. )

Ann Numhauser-Henning, The EU ban on age-discrimination and older workers – Potentials and pitfalls i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2013 s. 391–414

Sören Öman, Arbetsgivarens möjlighet att ställa upp kvalifikationskrav i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 67.
Expertkommentar för oktober 2013.

Sören Öman, Nytt rättsfall om konkurrensklausul och företagshemligheter i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 24.
Expertkommentar för maj 2013.

Jens Kristiansen, Præjudicielle forelæggelser i arbejdsretlige sager i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 187–203

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Sören Öman, Positionsuppgifter för att övervaka anställda i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Expertkommentar för december 2013.

Sören Öman, Finalitetsprincipen vid kontroll av anställdas arbetstid i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Expertkommentar för augusti 2013.

Sören Öman, Europadomstolen och anställningsskyddet i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom den 9 januari 2013 Volkov mot Ukraina och dom den 15 januari 2013 Eweida m.fl. mot Storbritannien.
Expertkommentar för februari 2013.

Håkan Göransson, Martina Slorach, Stefan Flemström och Naiti del Sante, Diskrimineringslagen, tredje upplagan 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2009, 2:a uppl. 2011.
1:a uppl. av bara Håkan Göransson, Stefan Flemström och Martina Slorach.

Laura Carlson, Constructing Human Rights from Soft Law – The Swedish Journey towards Protection Against Unlawful Discrimination i Soft Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 58 ], 2013, s. 75–100

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Jan Fougner, Gir mer straff færre alvorlige arbeidsulykker? i Lov og Rett 2013 s. 131–151

Henning Jakhelln, Arbeidstakerbegrepet – oppdragstaker eller arbeidstaker i Jussens Venner 2013 s. 329–365

Henning Jakhelln och Mårten Faret, Anmälan av Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 2010 i Lov og Rett 2013 s. 575–577

Anmälan av :
Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 2010.

Mona Næss, Virksomhetsoverdragelse, 2013

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Mijke Houwerzijl, The Dutch Understanding of Posting of Workers in the Context of Free Services Provision and Enlargement A Neutral Approach? i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 177–224

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Jon Erik Dølvik och Mette Ødegård, The Struggle over the Services Directive – The Role of the European Parliament and the ETUC i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 359–382

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Thomas Keiserud och Kristine Ringstad Vartdal, De nye innleiereglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 – praktiske tolknings- og gjennomføringsspørsmål i Arbeidsrett 2013 s. 147–179

Hans Viggo Godsk Pedersen, Lønmodtagerstatus for samarbejdende ægtefæller og samlevere eller? i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 251–267

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Sten Foyn och Mikal Brøndmo, Solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører i Lov og Rett 2013 s. 152–174

Marie Nesvik, Hvor arbeider flypersonell? i Lov og Rett 2013 s. 468–487

Susanne Fransson, Yttrandefrihet och whistleblowing – Om gränserna för anställdas kritikrätt, 2013

Förlag : Premiss, Stockholm.

Lars Ottersen, Arbeidstakers valgrett ved virksomhetsoverdragelse i Arbeidsrett 2013 s. 291–320

Henrik Karl Nielsen, Forhandling af lokalløn til offentligt ansatte i UfR B 2013 s. 59–66

Erik Danhard, En dom med handlingsdirigerande effekter i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 24.
Expertkommentar för november 2013.

Niklas Bruun, New Developments in Labour Law – towards a Hybrid Type of Labour Law? i Soft Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 58 ], 2013, s. 63–73

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Marianne Jenum Hotvedt och Terese Smith Ulseth, Arbeidsavtalen og styringsrett – Harmoni i en domsoktett i Arbeidsrett 2013 s. 112–138

Monika Schlachter, The Posting of Workers Directive – German Reflections and Perceptions i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 137–176

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Dag Wise Schartum, Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet [ Complex Vol. 3 ], 2013

Förlag : Senter for rettsinformatikk, Oslo.

Anteckningar :
Complex 3/2013.

Ann Numhauser-Henning, Labour Law in a Greying Labour Market – In Need of a Reconceptualisation of Work and Pension Norms – The Position of Older Workers in Labour Law i European Labour Law Journal 2013 s. 84–100

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, Compulsory retirement and age discrimination – The Swedish Hörnfeldt case put in perspective i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013, s. 401–415

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ole Hasselbalch, Retsstridighedens grænser i arbejdskampe om opnåelse af kollektiv arbejdsoverenskomst i UfR B 2013 s. 433–438

Peer Schaumburg-Müller, Ny Højesterets dom om udlån af tjenestemænd til privat arbejdsgiver i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2013 s. 169–174

Niklas Bruun, Protection of Established Position, Normative Incoherence and the Changing Normative Field of Labour Law i Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU [ Modern studies in European law 40 Vol. 40 ] (red. Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar), 2013, s. 79–94

Förlag : Hart, Oxford.

Ole Hasselbalch och Jørgen Rønnow Bruun, Deregulering af arbejdsretlige EU-direktiver – Er Europa-Kommissionen på kant med traktaterne? i UfR B 2013 s. 193–198

Ole Hasselbalch och Morten Rosenmeier, Ansattes værker i krydsfeltet mellem ophavsret og ansættelsesret i UfR B 2013 s. 293–300

Tonia Novitz, UK Implement beyond of the Posting of Workers Directive 96/71/EC i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 329–358

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Stein Evju, Normer og rettsvirkninger – to tariffrettslige observasjoner i Arbeidsrett 2013 s. 139–146

Ole Chr. Moen, Alderspensjon fra lovfestet tjenestepensjonsordning – Regelverksevaluering under pensjonsreformen i Lov og Rett 2013 s. 581–601

Stein Evju, Saklighet og saklighetsprøvelse – En rettsgenetisk studie i Arbeidsrett 2013 s. 82–111

Martin Gräs Lind, Danish Law on the Posting of Workers i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 85–135

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Bengt Garpe, Semesterlagen – En lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen, andra upplagan 2013

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2010 med titeln: Semesterlagen 2010 – En lag- och rättsfallskommentar till den ändrade semesterlagen.

Mikael Hansson, All arbetsrättslig makt i Sverige utgår från Folke i Doktrinen i praxis [ De lege – Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok ] (red. Eric Bylander), 2013, s. 67–92

Förlag : Iustus, Uppsala.

Petra Herzfeld Olsson, Every Natural or Legal Person is Entitled to the Peaceful Enjoyment of His or Her Possessions: Article 1, Protocol 1 to the European Convention on Human Rights i The European Convention on Human Rights and the Employment Relation (red. Filip Dorssemont, Klaus Lörcher och Isabelle Schömann), 2013, s. 381–416

Förlag : Hart, Oxford.

Birgitta Nyström, Utstationerade bemanningsanställda – En kollision mellan två EU-direktiv i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 233–250

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Stein Evju, Saklighet og ”lovanvendelsse” i arbeidsretten i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 111–125

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Petra Herzfeld Olsson, Reconciling Fundamental Social Rights and Economic Freedoms after Viking, Laval and Ruffert i European Law Review 2013 s. 125–127

Stein Evju, Safeguarding National Interetst – Norweigan Responses to Free Movement of Services, Posting of Workers and the Services Directive i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 225–260

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall, Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor i Ekonomisk Debatt 2013 nr 3 s. 5–15

Birgitta Nyström, Swedish Private International Labour Law Influenced By European Union Law i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013, s. 417–431

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jacob Falsner, Vikarbureauansatte vikarers funktionærstatus i Juristen 2013 s. 43–55

Monika Schlachter och Philipp Fischinger, From Bolkestein to the Services Directive – and Further i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 383–419

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Pernille Nørkær och Nicolai Hesgaard, Brug af jobklausuler i M&A-transaktioner i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2013 s. 231–235

Silvelin Bratholm, Helseopplysninger ved ansettelse i Arbeidsrett 2013 s. 181–273

Markus Sädevirta, A Comparative Study of the Regulation Governing the Use of Fixed-term Contracts in three EU Member States, 2013

Förlag : Helsingfors universitet, Helsingfors.

Ronnie Eklund, Anmälan av Edoardo Ales & Tonia Novitz (Hrsg.), Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe. Striking the Balance i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 s. 564–566

Anmälan av :
Adoardo Ales & Tonia Novitz (Hrsg.), Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe. Striking the Balance.

Linde Rudolph Greisen, Handicapbegrebet i EU-Domstolens praksis i Juristen 2013 s. 97–102

Bengt Garpe och Håkan Göransson, Ledighetslagarna – om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter – med kommentarer och rättsfall, 2013

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Kristina Ahlström, Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning, 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Erik Sjödin, Market Regulation as Restrictions – A Development of ECJ Case Law at the Interface Between Free Movement and Posting of Workers i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 19–84

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar, 2013

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Andrzej Świątkowski, Polish Response to European Developments i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 261–296

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Ole Hasselbalch, Tillidsmandsret og repræsentation, tredje upplagan 2013

Förlag : Karnov, København.

Anmäld av :
Per Jacobsen i Juristen 1989 s. 38–41 (1:a uppl.).
Birgitta Nyström i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 34–35 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1988, 2:a uppl. 1999.
1–2 uppl. med titeln: Tillidsmandsret.

Ingebjørg Tønnessen och Camilla Selman, Beviskravet i saker om avskjed og oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold i Arbeidsrett 2013 s. 274–290

Jens Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer – Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene, 2013

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2013 s. 463.

Kerstin Ahlberg, The Age of Innocence – and beyond i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 297–328

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Peter Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs – en rättvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, 2013

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Maria Steinberg i Nordisk socialrättslig tidskrift 2013.

Anderz Andersson, Örjan Edström och Lars Zanderin, Arbetsrätt, sjätte upplagan 2013

Förlag : Liber, Stockholm.

Anteckningar :
Tidigare version utg. 1995. 2:a uppl. 2006, 3:e uppl. 2007, 4:e uppl. 2009, 5:e uppl. 2011.

Henrik Karl Nielsen, Funktionærloven, sjätte upplagan 2013

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 1998 nr 2 s. 6 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1997, 2:a uppl. 2001, 3:e uppl. 2004, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2009.

Lucy Vickers, Freedom of Religion and Belief, Article 9 ECHR and the EU Equality Directive i The European Convention on Human Rights and the Employment Relation (red. Filip Dorssemont, Klaus Lörcher och Isabelle Schömann), 2013, s. 209–235

Förlag : Hart, Oxford.

Helga Aune, Deltidsarbeid – Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag, 2013

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Anmäld av :
Stein Evju i Arbeidsrett 2009 s. 166–194.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2009.

Mikael Marstal, Bortvisning – Suspension og fritstilling, 2013

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2013 s. 369.

Spyridon Vrellis, The Law Applicable to an Industrial Action According to the Rome II-Regulation i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Torgeir Aarvaag Stokke, Kristine Nergaard och Stein Evju, Det kollektive arbeidslivet – Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør, andra upplagan 2013

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003.

Håkan Andersson, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs – en argumentativ inventering i SvJT 2013 s. 779–806

Nicolay Skarning, Midlertidige ansettelser, innleie og vikarbyrådirektivet, 2013

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sven-Erik Strand, Saco i historiens backspegel – En studie om fackliga arbetstagarorganisationers funktioner i ett demokratiskt politiskt system [ Tjänstemän & historia Vol. 5 ], 2013

Förlag : TAM-Arkiv, Stockholm.

Erik Sjödin och Niklas Selberg, Långtgående lojalitetsplikt kan urgröpa saklig grund i Lag & Avtal 2013 nr 5 s. 40–40

Axel Adlercreutz och Bernard Johann Mulder, Svensk arbetsrätt, fjortonde upplagan 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Antti Suviranta i TfR 1971 s. 504 (2:a uppl.).
Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1986 nr 6 s. 38 (7:e uppl.).
Kent Källström i JT 1991/92 s. 522–523 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1968, 2:a uppl. 1970, 3:e uppl. 1971 (2:a tryckningen 1972), 4:e uppl. 1973, 5:e uppl. 1975, 6:e uppl. 1979, 7:e uppl. 1986, 8:e uppl. 1991, 9:e uppl. 1994, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 2000, 12:e uppl. 2003, 13:e uppl. 2007.
1–12 uppl. av enbart Axel Adlercreutz. Fr.o.m. 13:e uppl. av Axel Adlercreutz och Bernard Johann Mulder.
1–4 uppl. utg. av Almqvist & Wiksell. 5–6 uppl. utg. av AWE/Geber.

Maria Steinberg, Brott mot arbetsmiljölagen – sanktioner främst för industriarbetarnas behov? i Festskrift till Josef Zila (red. Andreas Anderberg), 2013, s. 161–180

Förlag : Iustus, Uppsala.

Aslak Syse, Anmälan av Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet? i TfR 2013 s. 264–270

Anmälan av :
Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet?.

Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Helena Linde och Håkan Torngren, Yttrandefrihet och lojalitet – vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?, tredje upplagan 2013

Förlag : Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2010 av Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Håkan Torngren, 3:e uppl. 2013 av Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne.

Ruth Nielsen, EU Labour Law, andra upplagan 2013

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Sylvaine Laulom i EU & Arbetsrätt 2001 nr 1 s. 7 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2000 med titeln: European Labour Law.

Tina Eggert Thomsen och Jan Vinge Rasmussen, Ferieloven, 2013

Förlag : Karnov, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR 2013 s. 347.

Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo och Tine Sommer, Ansattes immaterielle rettigheter, 2013

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Inger Berg Ørstavik i TfR 2014 s. 568–571.

Karin Åhman, Arbetsdomstolens tillämpning av Europakonventionen – delvis ny terräng i det svenska normprövningslandskapet? i Europarättslig tidskrift 2013 s. 165–169

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.

Rajvinder Singh Bains, Lønn i EU-retten – Begreper, funksjoner og gjennomføring i norsk rett i Arbeidsrett 2013 s. 1–81

Karen Sophie Steen, ”Fast ansettelse uten garantilønn” i Arbeidsrett 2013 s. 321–333

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2013 ( 50 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om giltighet av avskedande av officer inom Försvarsmakten. Fråga bland annat om arbetstagaren köpt in föremål i annat syfte än Försvarsmaktens behov av dessa föremål.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 94

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Adam Grabavac & Anders Enqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Göran Söderlöf, Malin Ackholt och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Sekreterare : Johanna Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En chaufför har utfört körningar med lastbilar tillhöriga ett åkeri. Mellan åkeriet och ett annat bolag finns ett avtal benämnt serviceavtal om att det sistnämnda bolaget ska utföra chaufförstjänster åt åkeriet. Chauffören har efter det att han påbörjat sitt chaufförsuppdrag undertecknat ett skriftligt avtal benämnt ”avtal om tjänster” med det sistnämnda bolaget och fakturerat samt fått viss ersättning för utfört arbete av det bolaget. Båda bolagen ägs indirekt av två personer, vilka var och en är firmatecknare i båda bolagen. Åkeriet är genom hängavtal ingånget med Svenska Transportarbetare – förbundet förpliktat att tillämpa transportavtalet på bl.a. förare av lastbil.

Tvisten avser om chauffören varit arbetstagare hos åkeriet och om åkeriet brutit mot transportavtalet genom att inte tillämpa avtalet på det arbete som chauffören i så fall får anses ha utfört för åkeriets räkning och om åkeriet därmed är skadeståndsskyldigt gentemot förbundet.

Arbetsdomstolen har efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter gjort bedömningen att chauffören får anses ha varit arbetstagare hos åkeriet. Enligt Arbetsdomstolens mening har åkeriet inte kunnat undkomma det tvingande arbetstagarbegreppet genom att via det andra bolaget ingå ett avtal om tjänster med chauffören och genom att låta det bolaget stå för betalningen för det utförda arbetet. Arbetsdomstolen har på visst sätt bifallit talan om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 92

Parter ( Privata sektorn ) : A:s Åkeri i Veddige AB & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Anne Alfredson & Torbjörn Olsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Göran Söderlöf, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Avskedande av arbetstagare som tillgripit två pallar med rostfritt skrot på arbetsplatsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 89

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Caverion Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS Företagen

Ombud : Anita Hagelin & Jonas Wiberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Berndt Molin, Karl Olof Stenqvist, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2013 nr 87 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av en bestämmelse om föräldralön/havandeskapslön i måleriavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 87

Parter ( Privata sektorn ) : Målaremästarnas Riksförening & S. Måleri Aktiebolag & Svenska Målareförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Charlott Richardson, Åsa Kjellberg Kahn, Malin Ackholt (skiljaktig) och Lenita Granlund (skiljaktig).
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 83 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier gäller kollektivavtal med tillämpningsregler rörande 38–40 §§ medbestämmandelagen. Enligt en bestämmelse om sanktioner i kollektivavtalet ska allmänt skadestånd normalt inte utgå vid brott mot dessa regler om avtalsbrottet framstår som ursäktligt eller rör rena formaliafel. En arbetsgivare har vid anlitandet av ett flertal underentreprenörer brutit mot tillämpningsreglerna. Frågan är om arbetsgivaren kan undgå skadeståndsskyldighet på grund av att avtalsbrotten ska anses ursäktliga eller röra rena formaliafel enligt regeln om sanktioner.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 83

Parter ( Privata sektorn ) : NCC Construction Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gunnar Blomberg & Jonas Wiberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Charlott Richardson (skiljaktig), Claes Frankhammar (skiljaktig), Eva-Lena Danielsson och Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 81 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en uppsägning av en arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt arbetsförmåga, har stått i strid med den särskilda turordningsregeln i 23 § anställningsskyddslagen. Vid bedömningen av den frågan har prövats om arbetstagaren på grund av den nedsatta arbetsförmågan hade beretts sådan särskild sysselsättning hos arbetsgivaren som avses i bestämmelsen samt om arbetstagaren hade kunnat få företräde till fortsatt arbete utan allvarliga olägenheter.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 81

Lagrum : 23 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Företagens Förbund & GS Facket för skogs- trä- och grafisk bransch & Sörmlands Grafiska AB

Ombud : Andreas Edenman & Anne Alfredson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Kurt Eriksson, Bengt Huldt, Kent Johansson, Maria Hansson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 80 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om rättegångshinder. I § 18 i mellan SAF, LO och PTK träffad överenskommelse om gemensamma försäkringsvillkor för AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO finns en skiljeklausul. Arbetsdomstolen har funnit att skiljeklausulen är tillämplig på den talan om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott som arbetstagarorganisationen för i målet och har avvisat talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 80

Parter ( Privata sektorn ) : Hotell- och restaurangfacket & Restaurang Storseglet Aktiebolag & Visita

Ombud : Annett Olofsson & Erik Danhard

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky, Claes Frankhammar, Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgivare och ett fackförbund träffat ett avtal som bl.a. innebar att arbetsgivaren skulle betala visst belopp till arbetstagarna. Tvist har uppkommit om vad som omfattades av avtalet. Arbetsgivaren, som vid förhandlingarna biträtts av en förhandlare från sin arbetsgivarorganisation, har vid tolkningen av avtalet tillräknats vad förhandlaren insett om fackförbundets uppfattning om avtalets innebörd. Även fråga bl.a. om bolaget brutit mot kvittningslagen genom att dra av visst belopp från arbetstagarnas slutlön och om betalningsskyldighet enligt 35 § medbestämmandelagen uppkommit.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 79

Lagrum : 34 § och 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 1 §, 2 § och 3 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter ( Privata sektorn ) : Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & Kylinstallation RÅP AB & Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Ombud : Annett Olofsson & Henrik Jacobsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Hans Blyme, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky, Karl Olof Stenqvist, Håkan Löfgren (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sofia Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En bussförare har drabbats av hjärninfarkt. Efter genomförd arbetsträning och i samband med återgång i lönearbete sägs han upp från sin anställning. Tvisten gäller frågan om uppsägningen strider mot diskrimineringslagen och anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 78

Lagrum : 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567) | 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (1982:80)

Parter ( Privata sektorn ) : Bussarbetsgivarna & Diskrimineringsombudsmannen & Veolia Transport Sverige Aktiebolag

Ombud : Eva Glückman & Karin Ernfors & Marie Nordström & Tina Nordenbrink

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Claes-Göran Sundberg, Kerstin G Andersson, Kerstin Brodowsky och Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Diskrimineringssammansättning ]
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinna som erbjudits anställning som säljare har sedan hon meddelat arbetsgivaren att hon var gravid inte tillträtt tjänsten. Kvinnan har gjort gällande att bolaget återtagit anställningserbjudandet med anledning av graviditeten. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till könsdiskriminering och brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 74

Lagrum : 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567) | 16 §, 22 § och 24 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Privata sektorn ) : Diskrimineringsombudsmannen & Fagesta Hygien AB

Ombud : Anna Rosenmüller Nordlander & Elin Awerstedt & Ulrika Dietersson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gösta Ihrfelt, Kerstin G Andersson, Kerstin Brodowsky och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
[ Diskrimineringssammansättning ]
Sekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 73 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra. Fråga om arbetstagaren blivit provocerad av arbetsgivaren att träffa överenskommelsen på sådant sätt att den ska betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida eller om den på annan grund inte kan göras gällande mot arbetstagaren. Vidare fråga om arbetstagaren har rätt till lön under tiden tvisten har pågått enligt reglerna i 34 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 73

Lagrum : 33 § och 36 § avtalslagen (1915:218) | 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Bräcke Revsunds pastorat (tidigare Bräcke-Nyhems församling) & E.E.

Ombud : Lars Bäckström & Mats El Kott

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Christer Måhl, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Ann-Marie Stenberg Carlsson (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En byggnadsarbetare som var facklig förtroendeman har avskedats under påståenden om att han ska ha hotat en kollega och ha haft omfattande samarbetsproblem. Arbetsdomstolen har funnit att avskedandet varit i strid med 18 § anställningsskyddslagen. Tvisten gäller även om avskedandet varit föreningsrättskränkande samt om arbetsgivaren genom andra åtgärder hindrat arbetstagaren från att fullgöra sitt fackliga uppdrag och utsatt honom för föreningsrättskränkning. Slutligen även fråga arbetsgivaren brutit mot 4 och 5 §§ förtroendemannalagen samt om arbetsgivaren brutit mot byggavtalet genom att begära förstadagsintyg.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 72

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 3 §, 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Anders Elmér & Jonas Wiberg & Ola Lo Olsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Johan Eklund, Berndt Molin, Charlott Richardson, Kent Johansson, Per Bardh och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Sofia Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kvinna utsatts för sexuella trakasserier av sin arbetsgivare. Även fråga om hon utsatts för repressalier genom att arbetsgivaren avslutade hennes anställning i samband med att hon påtalade för arbetsgivaren att hon utsattes för sexuella trakasserier.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 71

Lagrum : 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 § och 18 §, 5 kap. 1 § samt 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567)

Parter ( Privata sektorn ) : ABC Trafikskola AB & Diskrimineringsombudsmannen

Ombud : Marie Nordström & Martin Mörk & Ulrika Runelöv

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Karl Olof Stenqvist och Margareta Zandén. Enhälligt.
[ Diskrimineringssammansättning ]
Sekreterare : Johanna Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Ett antal tjänstemän vid en ideell organisation har på visst sätt oreglerad arbetstid. Enligt kollektivavtalet har tjänstemännen rätt till kompensation om arbetsgivaren anmodar dem att arbeta på arbetsfri dag. Tvisten gäller om vissa lördagar och söndagar var arbetsfria dagar i kollektivavtalets mening.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 69

Parter ( Privata sektorn ) : IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer & Svenska Röda Korsets Centralstyrelse & Unionen

Ombud : Lars Åström & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Folke K. Larsson, Claes Frankhammar, Elisabeth Ankarcrona, Gunilla Runnquist och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 67 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har nyanställt sju personer som operatörer på ett pappersbruk under tid då en tidigare anställd arbetstagare hade företrädesrätt till återanställning enligt 25 § anställningsskyddslagen. Fråga främst om huruvida arbetstagaren saknat tillräckliga kvalifikationer för arbetena då denne inte hade eftergymnasial utbildning från högskola.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 67

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Stora Enso Kvarnsveden AB & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Ombud : Annika Ewerblad & Kajsa Fällström Isaksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson (skiljaktig), Inger Andersson, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 65 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som lider av alkoholsjukdom och psykisk ohälsa, har blivit uppsagd med hänvisning till att han varit olovligen frånvarande från arbetet samt till att han inte medverkat till sin rehabilitering och inte följt det rehabiliteringskontrakt som upprättats som ett led i rehabiliteringen. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 65

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige & Kubikenborg Aluminium AB

Ombud : Pia Wiséen Wernblom & Susanna Kjällström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Mårten Holmström, Claes Frankhammar (skiljaktig), Rigmor von Zweigbergk, Per Bardh och Bo Almgren.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 64 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En man som anställts som behandlingssekreterare hos ett vårdbolag har vid anställningen och vid senare genomförd lönerevision fått en högre lön än en sedan tidigare anställd kvinna som också var behandlingssekreterare. Kvinnan är omkring 30 år äldre än mannen. Fråga om arbetsgivaren genom att ge kvinnan en lägre lön har diskriminerat henne på grund av kön och ålder eller någon av dessa grunder.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 64

Lagrum : 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 § och 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567)

Parter ( Privata sektorn ) : Gryning Vård AB & Kommunala Företagens Samorganisation & Vision

Ombud : Åsa Tillberg & Jonas Stålnacke & Mikael Ruukel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Anders Hagman och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Diskrimineringssammansättning ]
Sekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 63 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har krävt att en arbetstagare som anmält ledighet med tillfällig föräldrapenning ska uppvisa läkarintyg avseende barnets sjukdom. Sedan arbetstagaren motsatt sig detta och har hon tilldelats en varning, bl.a. för olovlig frånvaro den aktuella dagen. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagaren har missgynnats i strid med 16 § föräldraledighetslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 63

Lagrum : 16 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Grünberger Advokater AB & S.J.

Ombud : Caroline Brännström & Pia Nyblaeus & Stefan Flemström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Marianne Jenryd, Per-Anders Edin, Björn Müntzing, Elisabeth Bjar, Per Bardh och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 60 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som arbetat som administratör hos ett byggbolag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad med hänsyn till arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 60

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : NCC Construction Sverige Aktiebolag & Sveriges Byggindustrier & Unionen

Ombud : Ola Brinnen & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Ari Kirvesniemi, Gun Tidestav, Susanna Gideonsson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare var schemalagd för arbete varannan vecka och med tjänstgöringsfria dagar varannan vecka. Fråga huvudsakligen om huruvida karensdag kan infalla på en schemalagd tjänstgöringsfri dag enligt sjuklönelagen eller skärgårdsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 59

Lagrum : 6 § och 7 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & Blidösundsbolaget AB & Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Karolina Sjöberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Bengt Huldt, Ari Kirvesniemi, Ronny Wenngren och Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sofia Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har utan laga grund avbrutit en tidsbegränsad anställning med omedelbar verkan. Fråga om skadeståndets storlek.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 57

Lagrum : 4 §, 18 §, 38 § och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : AB Parts & Paomees & Almega Tjänsteföretagen & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Anna Romare & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Inger Andersson, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Curt Karlsson, Gunilla Kevdal och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Johanna Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I 2004 års reservofficersavtal finns regler om reservofficerspremier. Två reservofficerare anställda vid Försvarsmakten har för tiden från och med år 2006 inte fått någon reservofficerspremie. Arbetsdomstolen har avvisat talan såvitt avser den ene av de två reservofficerarna, eftersom domstolen inte funnit att talan i den delen uppfyllt förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. Den huvudsakliga tvistefrågan därefter har avsett om den kvarvarande reservofficeren har haft rätt till premier enligt antingen övergångsbestämmelserna eller 7 § i 2004 års reservofficersavtal. Arbetsdomstolen har funnit att så inte varit fallet. Därutöver tvist om Försvarsmakten förhandlingsvägrat och brutit mot mellan parterna gällande samverkansavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 55

Lagrum : 4 kap. 7 § och 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Reservofficerarna & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Hanna Schmidt & Jonas Wiberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Anders Hagman, Staffan Löwenborg, Bengt G. Nilsson och Agneta Lindblom Hulthén. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtal, det s.k. partihandelsavtalet, ger arbetstagare rätt till måltidsersättning när arbetstagaren på grund av resa utanför sin ordinarie tjänstgöringsort inte kan äta sin huvudmåltid på vanlig plats och tid. Fråga om säljande distributörer som från en lagerterminal kör ut och säljer bröd till butiker har rätt till måltidsersättningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 56

Parter ( Privata sektorn ) : Brödservice Stockholm Norr AB & Handelsanställdas förbund & Svensk Handel

Ombud : Ellinor Gudmundsson & Robert Lakatos

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Bengt Huldt, Åsa Kjellberg Kahn, Maria Hansson och Sten-Ove Niklasson. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om giltighet av avskedande. Fråga om en arbetstagare uppträtt hotfullt och aggressivt mot sin chef, om arbetstagaren använt ett olämpligt språkbruk och om denne vägrat svara på frågor om sina arbetsuppgifter.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 53

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SKF Sverige Aktiebolag & Teknikarbetsgivarna & Unionen

Ombud : Hanna Alsén & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky (skiljaktig), Anders Hagman, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt tillämpligt kollektivavtal har arbetstagare det år då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag och arbetstagaren är i tjänst rätt till annan ledig dag utan löneavdrag. Fråga om en arbetsgivare gjort sig skyldigt till brott mot kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 52

Parter ( Privata sektorn ) : Bemanningsföretagen & Manpower Aktiebolag & Unionen

Ombud : Anna Romare & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Ulla Erlandsson (skiljaktig), Christer Måhl, Björn Müntzing (skiljaktig), Ari Kirvesniemi (skiljaktig), Bengt G. Nilsson och Margareta Öhberg.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

Dela :