: : : : :

Arbetsdomstolens domarCharlotte Abrahamsson

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Charlotte Abrahamsson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1994 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Charlotte Abrahamsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
19 ledamöter ♀ 3 ♂ 16
10 parter

Charlotte Abrahamsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Ove Sköllerholm ( 3 st. ) och Hans Stark ( 1 st. ) varit ordförande

Charlotte Abrahamsson
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
26 st.1 st.3,8%1998–2012

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 23,1% ( 6 / 26 st. )
[ i 1 / 6 fall ( 16,7% ) har Charlotte Abrahamsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 11,5% ( 3 / 26 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Norrköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Ängelholms tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Norrköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Ängelholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2005-02-09, för 13 år 3 mån 15 dgr sedan )

Charlotte Abrahamsson har dömt refererade avgöranden med :
84 ledamöter ♀ 32 ♂ 52
18 sekreterare ♀ 14 ♂ 4
62 parter
47 ombud ♀ 12 ♂ 35

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Charlotte Abrahamsson
( 10 st. ♀ 3 ♂ 7 vid 10 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1992-01-011994-08-312 år 8 mån
Ersättare för vice ordförande1998-09-102013-06-3014 år 9 mån 21 dgr
Förordnad i sammanlagt 17 år 5 månader och 21 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande ( 3,8% av alla refererade avgöranden med Charlotte Abrahamsson sedan 1993 ), den 25 mars 1998.
Titel för Charlotte Abrahamsson som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Charlotte Abrahamsson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1994 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med två tillsvidareanställningar hos ett landsting, nämligen en tjänst som vårdlärare vid landstingets vårdgymnasier och – med tjänstledighet från lärartjänsten – en tjänst som rektor för ett av vårdgymnasierna, sände med utnyttjande av sin ställning som rektor till landstinget in grundlöst avlöningsunderlag för sina två barn. Till följd därav betalade landstinget för de båda barnen ut lön och reseersättning med sammanlagt 84 120 kr samt socialavgifter med 29 512 kr. De belopp som sålunda utbetalades som lön och reseersättning överlämnade arbetstagaren enligt uppgift till de båda barnen med förklaringen att arbetstagaren själv tjänat pengarna på övertidsarbete.

Landstinget har ansetts berättigat att på grund av arbetstagarens ifrågavarande handlande avskeda arbetstagaren såväl från lärartjänsten som från rektorstjänsten hos landstinget.

Fråga om det med hänsyn till ett tidigare avgörande av arbetsdomstolen förelåg skäl att med stöd av 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen förordna att vardera parten skulle bära sina egna rättegångskostnader.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 46

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Gävleborg & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Karin Isacsson, Christian Tydén, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Abrahamsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 36 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd på grund av uppsägning framställer arbetsgivaren rättegångsinvändning under hänvisning till en skiljeklausul i ett mellan parterna ingånget anställningskontrakt. Fråga huruvida den åberopade skiljeklausulen omfattar tvist rörande den aktuella uppsägningen. Så befinns vara fallet, men då arbetsgivaren i en s.k. besvärshänvisning som intagits i uppsägningsbeskedet anvisat arbetstagaren att väcka talan vid domstol, om han ville framställa anspråk mot arbetsgivaren på grund av uppsägningen, har arbetstagaren likväl ansetts berättigad att i tvisten väcka talan vid domstol (jfr AD 1977 nr 110 och 1989 nr 27).

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 36

Lagrum : 10 kap. 18 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : HIAB Aktiebolag & I.K.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Torkel Unge och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Charlotte Abrahamsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 15 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga – i mål om brott mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen – huruvida arbetstagare som endast efter omplacering skulle kunna beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren hade tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet (fältsäljare av mejeriprodukter).

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 15

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Norrmejerier ekonomisk förening & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Abrahamsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 4 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hade under längre tid varit ledig från sin anställning som NC-operatör för studier. I och med hans återinträde i arbetet uppstod övertalighet hos arbetsgivaren. Under frånvarotiden hade arbetsgivaren låtit installera ett CAD/CAM-system. Arbetsdomstolen har ansett en sådan situation förelegat vid arbetstagarens återinträde som är att jämställa med omplacering och att därför kvalifikationskravet i 22 § anställningsskyddslagen varit att tillämpa. Fråga huruvida arbetstagaren fyllt kvalifikationskravet med hänsyn till den tid det tagit och den kostnad det krävts för arbetstagaren att utbilda sig i och vinna full färdighet i användningen av CAD/CAM-systemet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 4

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Skara Modellsnickerier Handelsbolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson (skiljaktig), Börje Hårdefelt, Bengt Huldt (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Åke Wänman och Lennart Andersson.
Sekreterare : Charlotte Abrahamsson

Dela :