Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sekreterare / Rättssekreterare:

Arbetsdomstolens domarGertrud Forkman

( 24 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Gertrud Forkman på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gertrud Forkman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1996 ( 24 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Gertrud Forkman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
72 ledamöter ♀ 20 ♂ 52
58 parter

Gertrud Forkman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 8 st. ), Hans Stark ( 7 st. ), Ove Sköllerholm ( 7 st. ), Lars Johan Eklund ( 1 st. ) och Nina Pripp ( 1 st. ) varit ordförande

Gertrud Forkman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
10 st.1 st.10,0%1996–2006

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 20,0% ( 2 / 10 st. )
[ i 1 / 2 fall ( 50,0% ) har Gertrud Forkman själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 2 / 10 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,1%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 55,5%

Underinstanser ( 2 st. ) : Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 2003-06-18, för 17 år 16 dgr sedan )

Gertrud Forkman har dömt refererade avgöranden med :
40 ledamöter ♀ 12 ♂ 28
10 sekreterare ♀ 9 ♂ 1
24 parter
10 ombud ♀ 1 ♂ 9

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Gertrud Forkman
( 7 st. ♀ 4 ♂ 3 vid 7 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1992-11-091996-02-293 år 3 mån 21 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 3 månader och 21 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tio avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Gertrud Forkman sedan 1993 ), första gången den 28 augusti 1996 och senast den 8 november 2006.
Titel för Gertrud Forkman som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gertrud Forkman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gertrud Forkman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gertrud Forkman som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 24 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 20 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning av tillsvidareanställda skådespelare och regissörer p.g.a. påstådd arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 20

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Riksteatern & Svenska Teaterförbundet & Teatrarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Birgitta Brånedal-Sund, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 11 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Övergångsbestämmelserna till 1995 års verkstadsavtal innehåller regler dels om generell lönehöjning, dels om löneöversyn. Är arbetsgivaren skyldig att börja betala ut den överenskomna generella lönehöjningen redan fr.o.m. första ordinarie avlöningstillfälle eller har arbetsgivaren rätt att avvakta till dess löneöversynen slutförts?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 11

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Assist Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren (skiljaktig), Ulf Göran Liljebladh (skiljaktig), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1995 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 163 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag A bedrev för viss tidsperiod enligt entreprenadavtal med Länstrafiken i Malmöhus län linjetrafik med buss inom två skilda områden. Vid upphandling avseende senare tid förlorade företaget A entreprenaderna till företagen B och C. Tvist huruvida entreprenörsskiftet från företaget A till företagen B och C är att anse som en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen konstaterar att varken företaget B eller företaget C har övertagit vare sig arbetskraft, administration, fordon, fastigheter eller andra materiella tillgångar från företaget A. Dessa förhållanden talar enligt domstolens mening med avsevärd styrka för att ”verksamheten” inte bevarat sin identitet vid entreprenörsskiftet. Domstolen finner sammantaget att någon övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets mening inte har ägt rum och därmed inte heller i anställningsskyddslagens mening.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 163

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Linjebuss Sverige Aktiebolag & Ödåkra Buss Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Siv Kimbré (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Hans Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 158 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig förvaltningsekonom vid en kommuns stadsbyggnadsförvaltning har lägre lön än en manlig förvaltningsekonom vid samma kommuns socialförvaltning. Fråga huruvida lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga. Arbetsdomstolen finner att de bägge ekonomerna utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Det föreligger alltså enligt paragrafens första stycke en presumtion för otillåten könsdiskriminering. Vid prövning enligt andra stycket i samma paragraf finner domstolen vidare att kommunen inte har visat att löneskillnaden mellan de bägge ekonomerna till någon del beror på skillnader i deras sakliga förutsättningar för arbetet eller på någon annan saklig grund, som varken direkt eller indirekt har samband med könstillhörighet. Domstolens slutsats blir att otillåten könsdiskriminering skall anses föreligga. Kommunen förpliktas att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till den kvinnliga förvaltningsekonomen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 158

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Kumla kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Henrik Sahlin (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Hans Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 154 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En tingsrätt beslutade att inte pröva arbetstagares lönefordran utan samtidig prövning av arbetsgivarens kvittningsinvändning och ett av arbetsgivaren väckt genkäromål ävensom att sammanlägga målet med andra tvistemål. Beslutet överklagades av arbetstagaren med stöd av 49 kap. 7 § rättegångsbalken. Arbetsdomstolen finner att prövningen av arbetstagarens lönefordran oskäligt uppehålles, om kvittningsinvändningen, genkäromålet och andra tvistemål skall prövas samtidigt. Domstolen förordnar om att kvittningsinvändningen skall avvisas, att prövningen av genkäromålet skall anstå till dess lönefordringen prövats och att målet om lönefordringen skall särskiljas från övriga tvistemål.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 154

Lagrum : 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt | 49 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Enia Återvinningscenter Aktiebolag & J.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Björn Rosengren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 134 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

I mål vid arbetsdomstolen angående ogiltigförklaring av avskedande m.m. är tvistigt huruvida övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen har ägt rum. Part har yrkat att till ledning för tvistens prövning förhandsavgörande från EG-domstolen skall inhämtas i vissa närmare angivna frågor rörande tolkningen av det s.k. överlåtelsedirektivet. – Arbetsdomstolen finner att fråga visserligen uppkommer i målen om att tolka överlåtelsedirektivet. Enligt domstolens mening ger dock tidigare domar från EG-domstolen tillräcklig vägledning för bedömningen av de EG-rättsliga tolkningsfrågor som måste lösas för att målen skall kunna avgöras. Yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande avslås.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 134

Lagrum : Artikel 177 i Romfördraget

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Linjebuss Sverige Aktiebolag & Ödåkra Buss Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Peter Ander, Ola Bengtson, Göte Larsson (skiljaktig) och Sune Israelsson (skiljaktig).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 120 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsdomstolen är behörig att pröva en tvist av internationell karaktär. – Talan har väckts mot ett i Danmark registrerat aktiebolag med yrkande om skadestånd till vissa arbetstagare under påstående att bolaget inte har iakttagit deras på bestämmelser i anställningsskyddslagen grundade företrädesrätt till återanställning. Bolaget har invänt att bolaget har hemvist i Danmark och att svensk domstol därför saknar domsrätt i tvisten. – Arbetsdomstolen finner att domsrätt för svensk domstol föreligger. För att komma till denna slutsats har domstolen beaktat vissa bestämmelser i Luganokonventionen, vilken inte är direkt tillämplig i tvisten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 120

Parter ( Privata sektorn ) : E.H.A. & Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Ylva Tengblad, Gunnar Ericson och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 88 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I verkstadsavtalet finns bestämmelser om rätt till sjuklön. Enligt dessa skall en arbetare som är frånvarande på grund av sjukdom styrka sjukdomen med läkarintyg, vilket utvisar att arbetsoförmåga föreligger samt sjukperiodens längd för att arbetaren skall ha rätt till sjuklön. Arbetsgivaren kan, också enligt avtalet, anvisa särskild läkare att utfärda sådant läkarintyg. – Tvisten i målet gäller dels om en arbetsgivare haft rätt att begära s.k. förstadagsintyg av en arbetstagare som under åberopande av sjukdom varit frånvarande från arbetet vid två tillfällen, dels om arbetstagaren saknar rätt till sjuklön för dessa två tillfällen eftersom han inte styrkt sin frånvaro med begärt intyg.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 88

Lagrum : 2 § och 8 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Husqvarna Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Björn Lindell, Christian Tydén, Thore Ziethén (skiljaktig) och Hans Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 62 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har ansetts förhandlingsskyldig enligt 11 § första stycket första meningen medbestämmandelagen före beslut om utseende av stadsdirektör.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 62

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Bo Hjern och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1994 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 136 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida månadsavlönade skiftarbetare har rätt till skiftformstillägg enligt regler därom i verkstadsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 136

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Annika Baude, Christian Tydén, Mats Holmgren, Inge Janérus och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 122 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetsgivare sökt träffa överenskommelse med en arbetstagare om sänkning av dennes lön men arbetstagaren inte gått med på den föreslagna överenskommelsen, säger arbetsgivaren upp arbetstagaren under åberopande av arbetsbrist. Tvist huruvida uppsägningen varit förenlig med anställningsskyddslagen eller ej. – Fråga huruvida uppsägningen med hänsyn till omständigheterna skall anses ha utgjort en uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av förhållanden som varit hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Då det senare finnes vara fallet, fråga huruvida uppsägningen varit sakligt grundad eller ej.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 122

Lagrum : 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : RTB Rörtekniska Byrån Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (särskilt yttrande), Anders Hagman (särskilt yttrande), Thore Ziethén och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Målen gällde tolkning av ett mellan SAS Commuter på ena sidan och Dansk Pilotforening och Norske SAS-Flygeres Forening på andra sidan ingånget kollektivavtal med avseende på omplacering av piloter och rekrytering av styrmän.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 107

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & SAS Commuter

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Björn Lindell, Lennart Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetsledare som enligt arbetsgivaren visat oförmåga att rätta sig efter föreskrifter om arbetets utförande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 95

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Industritjänstemannaförbundet & Tetus Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Hans Holmberg, Marika Fröberg, Birgitta Kihlberg och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 79 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En processoperatör vid ett industriföretag sägs upp från sin anställning på grund av att han enligt arbetsgivarens mening varit illojal mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren gör gällande att arbetstagaren i olika sammanhang brutit mot sin tystnadsplikt och överskridit sin rätt att kritisera arbetsgivaren. Vad som läggs arbetstagaren till last innefattar bl.a. publicering av uppgifter i en arbetsplatstidning, uttalanden i en kommunfullmäktigedebatt och i ett radioprogram samt ingivande av skrivelser till myndigheter. Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 79

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Södra Cell Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Inge Janérus (skiljaktig) och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 62 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarorganisationen KAB ingånget kollektivavtal om tidlön för fastighetsarbete gäller bl.a. att arbetsgivaren har rätt att kräva s.k. förstadagsintyg och att anvisa läkare. Vidare innehåller avtalet en bestämmelse om att arbetsgivaren inte är skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren ”ej styrkt att arbetsförmågan nedsatts med sjukintyg när sådant krävts”. Fråga om en arbetstagare som av arbetsgivaren anvisats en läkare men som till styrkande av att frånvaro beror på sjukdom företer ett intyg från en annan läkare än den anvisade enligt kollektivavtalet har rätt till sjuklön.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 62

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivarorganisationen KAB & Fastighetsanställdas Förbund & Stiftelsen Väsbyhem

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Inge Janérus och Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en hos ett landsting anställd vårdare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 56

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Tejning (revisionssekreterare i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Annika Baude, Björn Qvarnström, Lennart Grudevall, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Målet gällde frågan om giltigheten av ett avskedande m.m. Den avskedade arbetstagaren var chef för VA-avdelningen vid kommunens tekniska förvaltning och hade för kommunala medel och inom ramen för sin befogenhet i tjänsten köpt en släpvagn, som han sedan behållit själv. Sedan köpet ifrågasatts av en annan anställd vid kommunen betalade arbetstagaren till kommunen vad släpvagnen kostat, dock med avdrag för den del av priset som uppgetts vara mervärdeskatt. Först efter direkt uppmaning betalade han det senast nämnda beloppet. Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren hade haft för avsikt i vart fall att göra en egen vinning motsvarande mervärdeskatt på inköpspriset samt att kommunen därför mot bakgrund av arbetstagarens chefsställning naturligen måste ha förlorat förtroendet för honom. Enligt arbetsdomstolen utgjorde detta grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 10

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Gällivare kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Annika Baude, Torkel Unge, Björn Qvarnström, Alf Karlsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1993 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 228 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en tjänsteman i sin tjänst i Sverige fått i uppdrag att se till att ett översättningsarbete blev gjort har han på sin fritid själv utfört översättningen samt därefter fakturerat arbetsgivaren för arbetet med en faktura, som utfärdats under en av honom påhittad firma och på hans initiativ undertecknats av en annan person, så att fakturan gav sken av att arbetet utförts av en person eller ett företag i Österrike. Han har därefter låtit den person som undertecknat fakturan sända denna från Österrike till arbetsgivaren. Betalningen skulle enligt fakturan ske till den förmenta fakturautfärdaren i Österrike, men tjänstemannens avsikt var att betalningen slutligt skulle komma honom själv till godo. Enligt tjänstemannen var syftet med förfarandet att han skulle undgå skatt på den fakturerade ersättningen. Förfarandet uppdagades och fakturan blev därför inte betald av arbetsgivaren, men det förelåg en betydande risk för att den skulle ha blivit betald i enlighet med sitt innehåll. – Arbetsdomstolen finner med hänsyn till omständigheterna att tjänstemannens förfarande inneburit en sådan illojalitet mot arbetsgivaren och varit ägnat att i så hög grad rubba det förtroende som arbetsgivaren måste kunna hysa för tjänstemannen som anställd, att arbetsgivaren haft saklig grund för att säga upp tjänstemannen från hans anställning. Det har inte ansetts skäligen kunnat krävas att arbetsgivaren skulle söka omplacera tjänstemannen. Ett påstående att arbetsgivaren försuttit månadsfristen enligt 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen har befunnits ogrundat.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 228

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Sveriges Civilingenjörsförbund & Sveriges Verkstadsförening & Tour & Andersson Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Alf Karlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 200 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att ersättning för övertidsarbete som utförts av en vikarie för en sjuk arbetstagare skall ingå i underlaget vid beräkningen av arbetstagarens sjuklön när övertidsarbetet är förutsebart och återkommande och övertidsersättningen därför måste anses vara en normalt utgående förmån.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 200

Lagrum : 1 § och 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Statliga sektorn ) : J.M. & Staten genom Statens Arbetsgivarverk & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Annika Baude, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 131 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Den 1 september 1988 överlät SSAB Svenskt Stål AB dotterbolaget SSAB Profiler AB (Profilbolaget) med verksamhet i Borlänge och Luleå till Ovako Steel AB. I samband därmed träffades mellan bolaget i SSAB-koncernen och där företrädda arbetstagarorganisationer kollektiva överenskommelser om villkor som skulle gälla för de arbetstagare som vid överlåtelsen övergick från moderbolagsanställningar hos SSAB Svenskt Stål AB till anställningar inom Ovako-koncernen, nämligen hos det överlåtna Profilbolaget. I överenskommelserna intogs bl.a. bestämmelser om en återanställningsgaranti eller återanställningsrätt (här kallade återanställningsgarantin eller återanställningsgarantierna) under en tid av fyra år för de arbetstagare som sålunda lämnade sina anställningar inom SSAB-koncernen. – År 1990 beslöt Ovako-koncernen att flytta Profilbolagets verksamhet i Borlänge till Luleå. Flyttningen var genomförd i juni 1991. Sedan Profilbolaget därefter på grund av ekonomiska problem ställts inför nedläggningshot avyttrade Ovako-koncernen i början av år 1992 Profilbolaget och hela dess verksamhet för rekonstruktion. Med anledning av dessa händelser påfordrade först arbetstagare hos Profilbolaget i Borlänge och senare även arbetstagare hos bolaget i Luleå återanställning hos SSAB med åberopande av återanställningsgarantierna. Deras rätt till återanställning bestreds från SSAB:s sida under påstående bl.a. att återanställningsgarantierna inte avsåg situationer av arbetsbrist hos Profilbolaget och dessutom förutsatte att det finns lediga befattningar hos SSAB. – I tvister om tolkning av återanställningsgarantierna i två av de kollektiva överenskommelserna finner arbetsdomstolen att SSAB genom återanställningsgarantierna får anses ha åtagit sig en förpliktelse att återanställa sådana arbetstagare, som vid överlåtelsen av Profilbolaget övergick från anställningar hos SSAB till anställningar hos Profilbolaget och som därmed omfattas av garantierna, även för fall av arbetsbrist hos Profilbolaget och oavsett huruvida det hos SSAB finns lediga befattningar eller inte. – En invändning från SSAB:s sida om att återanställningsgarantierna med denna innebörd skulle vara att anse som stridande mot anställningsskyddslagen – därför att följden av garantierna skulle kunna bli att SSAB efter en återanställning av ifrågavarande arbetstagare nödgas vidta uppsägningar på grund av arbetsbrist, varvid de återanställda i kraft av lång tidigare anställningstid hos SSAB skulle vid bestämmande av turordning för sådana uppsägningar i många fall slå ut andra arbetstagare hos SSAB – har inte godtagits. – Inte heller har godtagits en invändning från SSAB:s sida om att återanställningsgarantierna, tolkade i enlighet med det tidigare anförda, skulle utgöra ett med hänsyn såväl till sitt innehåll som till efter överenskommelsen inträffade förhållanden oskäligt avtalsvillkor och därför skall lämnas utan avseende med stöd av den förmögenhetsrättsliga generalklausulen i 36 § avtalslagen. – Beträffande en av de aktuella arbetstagarna fråga huruvida denne skall anses ha avstått från eller förverkat sin rätt enligt återanställningsgarantin genom att han, efter det att han begärt återanställning hos SSAB, tagit anställning hos en annan arbetsgivare. – Genom domen förpliktas vissa bolag tillhörande SSAB-koncernen dels att omedelbart anställa de arbetstagare för vilka yrkande därom framställts (i Borlänge tre tjänstemän och i Luleå 206 arbetare och tjänstemän), dels att till arbetstagare för vilka yrkande därom framställts utge ekonomiskt skadestånd (i Borlänge fyra tjänstemän och i Luleå 206 arbetare och tjänstemän), dels att såväl till arbetstagare (i Borlänge fem tjänstemän och i Luleå 514 arbetare och tjänstemän) som till fackliga organisationer vilka på arbetstagarsidan är parter i de omtvistade kollektiva överenskommelserna utge allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Yrkandet om allmänt skadestånd till en av de nämnda fackliga organisationerna avslås dock. Med hänsyn till omständigheterna bestäms storleken av de allmänna skadestånden till betydligt lägre belopp än som yrkats.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 131

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Plannja Aktiebolag & SSAB Tunnplåt Aktiebolag & Stål- & Metallförbundet & Stålpartner Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundets tjänstemannaklubb vid SSAB Tunnplåt Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundets verkstadsklubb vid SSAB Tunnplåt Aktiebolag & Sveriges Arbetsledareförbunds arbetsledarklubb vid SSAB Tunnplåt Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Olle Gunnarsson (f.d. överdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Christian Tydén, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Nils Thulén (förre förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 116 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. – Vidare fråga om en arbetstagares rätt till semesterersättning. Därvid tvist bl.a. huruvida arbetstagaren under anställningen åtnjutit mer semesterledighet än hon påstått.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 116

Lagrum : 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 §, 7 §, 10 §, 16 §, 28 §, 29 §, 30 § och 32 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : A.R. & Handelsanställdas förbund & Orientmattor i Norr Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Christian Tydén och Göran Karlsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 101 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Skattemyndigheten i Västmanlands län sade den 1 juni 1992 upp ett antal assistenter med placering vid myndighetens kontor i Västerås. Som grund för uppsägningarna åberopades arbetsbrist. Fråga huruvida uppsägningarna varit sakligt grundade. Allmänna uttalanden om arbetsbrist som uppsägningsgrund och om domstols möjligheter att närmare pröva det berättigade från företagsekonomisk, organisatorisk eller därmed jämförlig synpunkt i arbetsgivarens bedömningar av behovet av att genomföra en förändring av arbetsgivarens verksamhet eller att genomföra den på det sätt som arbetsgivaren funnit lämpligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 101

Lagrum : 7 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Riksskatteverket & TCO-OF:s sektor för området civil statsförvaltning (TCO-OF/C)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Hans Blyme, Annika Baude, Christian Tydén, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Inger Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida uppsägning av arbetstagare var sakligt grundad. Bevisfråga. Har obestyrkta uppgifter om visst handlande från arbetstagares sida med hänsyn till uppgifternas art och naturen hos arbetsgivarens ifrågavarande verksamhet kunnat läggas till grund för uppsägning?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 70

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Uppsala län & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Bo Jangenäs, Peter Ander, Ola Bengtson, Alf Karlsson och Ingvar Seregard (förre ordföranden i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 34 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en omplacering av en arbetstagare haft så ingripande verkningar för arbetstagaren och företagits av sådan anledning att det krävts godtagbara skäl för omplaceringen (jfr AD 1978 nr 89). Har godtagbara skäl förelegat?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 34

Parter ( Privata sektorn ) : Malmö Sjöterminal Aktiebolag & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Stuvareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Barbro Fischerström, Margit Strandberg, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :