Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ordföranden:

Arbetsdomstolens domarOve Sköllerholm På Wikipedia

( 56 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Ove Sköllerholm på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Ove Sköllerholm
Aktivitet som ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
56 st.1993–1996

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 5,4% ( 3 / 56 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 26,8% ( 15 / 56 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 40,0% ( 6 / 15 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 55,5%

Underinstanser ( 10 st. ) : Stockholms tingsrätt | Södra Roslags tingsrätt | Malmö tingsrätt | Solna tingsrätt | Växjö tingsrätt | Nacka tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Hudiksvalls tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 5 st. ( senaste gången 1995-06-14, för 24 år 11 mån 20 dgr sedan )

Ove Sköllerholm har dömt refererade avgöranden med :
89 ledamöter ♀ 24 ♂ 65
17 sekreterare ♀ 12 ♂ 5
111 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Ove Sköllerholm
( 3 st. ♀ 0 ♂ 3 vid 5 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1971-01-011973-12-313 år
Er­sättare för vice ord­förande1976-07-011981-12-315 år 6 mån
Vice ordf­örande1982-01-011984-02-292 år 2 mån
Ord­förande1984-03-011996-02-2912 år
Förordnad i sammanlagt 22 år och 8 månader.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Ove Sköllerholm som ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 14,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Ove Sköllerholm som ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ove Sköllerholm som ordförande sedan 1993 ( 56 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare, ett bageriföretag, brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla före ett beslut som rörde förändringar av bröddistributionen och som innebar bl.a. visst merarbete för de anställda säljarna av bröd.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 43

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Skogaholms Bröd & Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Jan Sjölin och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 21 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en polisman åtalats för viss gärning men åtalet ogillats på den grunden att gärningen inte var brottslig, avskedar arbetsgivaren polismannen enligt 11 kap. 2 § första meningen lagen (1976:600) om offentlig anställning (1976 års LOA) under åberopande av att gärningen utgjort grov tjänsteförseelse som visat att polismannen uppenbarligen var olämplig att inneha sin anställning. – Fråga huruvida avskedandet stått i strid med den s.k. månadsregeln i 11 kap. 5 § första stycket första meningen 1976 års LOA. Betydelsen av att, för det fall åtgärd vidtagits för att anställa åtal mot arbetstagaren, enligt 14 kap. 6 § 1976 års LOA ett ärende om (uppsägning eller) avskedande inte får avgöras förrän ansvarsfrågan prövats slutligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 21

Lagrum : 11 kap. 1 §, 2 § och 5 § samt 14 kap. 6 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & T.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Lennart Aspegren och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1995 ( 11 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 153 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt vårdhem för bl.a. utvecklingsstörda omsorgstagare. Avskedandena grundades på att de båda vårdarna, i samband med att de tillsammans med två av omsorgstagarna vid vårdhemmet besökte en fritidsstuga, hade för pengar som tillhörde de båda omsorgstagarna inköpt 10 burkar starköl och tre flaskor lättvin, medfört dessa drycker till stugan och under vistelsen där själva förtärt en del av dryckerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 153

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 121 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare – bryggeriföretag – har ansetts ha haft laga skäl för avskedande av en utkörare som befinns övertygad om att olovligen ha tillgripit fyra kartonger starköl ur arbetsgivarens lager.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 121

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Tage Persson, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 116 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om skyldighet för Stockholms stad att enligt regler om förslagsersättning till två arbetstagare hos staden utge ersättning för ett av dem till staden avgivet förslag. – 1) Var staden gentemot arbetstagarna bunden av regler om rätt till ersättning för förslag? – 2) Uppfyllde förslaget kriterierna för rätt till ersättning enligt tillämpliga regler?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 116

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Grudevall, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Stig Ahlin och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Tillräckliga kvalifikationer för viss chefsbefattning?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 107

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : BT Systems Aktiebolag & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 95 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Riksavtalet avseende frisörbranschen (frisöravtalet) innehåller utbildningsregler. Enligt dessa gäller bl.a. att en av frisöravtalet bunden frisörföretagare, som tar emot en elev i den 3-åriga gymnasiala frisörutbildningen för det tredje utbildningsårets företagspraktik, är skyldig att anställa eleven och att till denne utge den lön m.m. som frisöravtalet föreskriver för s.k. 3-årselever. – De nu nämnda reglerna har befunnits tillämpliga även i fall då den 3-åriga gymnasiala frisörutbildningen ägt rum vid ett vuxengymnasium, hos vilket en länsarbetsnämnd med stöd av förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning upphandlat utbildningen som en s.k. uppdragsutbildning. Frisörföretagare som tagit emot elever i den ifrågavarande utbildningen för det tredje årets företagspraktik utan att utge lön m.m. till eleverna har befunnits skyldiga till brott mot frisöravtalet och har på grund därav ålagts att utge skadestånd såväl till eleverna som till den arbetstagarorganisation som är part i frisöravtalet. – Med hänsyn till omständigheterna har frisörföretagarna dock inte ålagts att utge allmänt skadestånd till eleverna, varjämte det allmänna skadestånd som de förpliktats att utge till arbetstagarorganisationen har bestämts till ett relativt lågt belopp.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 95

Lagrum : Förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

Parter ( Privata sektorn ) : A-C.J. med firma Lizzies Damsalong & Handelsanställdas förbund & Stiwa Herr-Damfrisering Handelsbolag & Sveriges Frisörföretagare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Peter Ander (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Thore Ziethén och Hans Karlsson.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 86 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tolkning av överenskommelse mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. – Vidare fråga om skäligheten av yrkad ersättning för rättegångskostnader.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 86

Lagrum : 18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.R. & Försäkringsaktiebolaget Holmia

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Lars Josefsson (jur. kand. i Grafiska Företagen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Har ett landsting haft saklig grund för uppsägning av en överläkare med hänvisning till förhållanden som var att hänföra till denne personligen? Bl.a. fråga huruvida landstinget åsidosatt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen: – ”Det får därför anses vara klarlagt att det under omplaceringsdiskussionerna uppstått ett missförstånd, som vållats av att man från landstingets sida inte tillräckligt klart redovisat de möjligheter till fortsatt anställning som i och för sig hade kunnat erbjudas (A) som alternativ till uppsägningen. Vid sådant förhållande måste landstinget finna sig i att det inte kan anses ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Det skall tilläggas att denna bedömning i förevarande fall inte kan påverkas av vad landstinget i målet har anfört därom, att det skulle ha varit fråga om att tillskapa en särskild tjänst för (A). Av (B:s) uppgifter har nämligen framgått att man från landstingets sida var beredd att göra detta. En sådan situation faller otvivelaktigt under bestämmelsen om en arbetsgivares omplaceringsskyldighet i 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.”

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 82

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads läns landsting & Sveriges Läkarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lennart Grudevall, Thore Ziethén och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). – Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att – såsom skett – på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 68

Lagrum : 2 kap. 5 §, 35 kap. 17, 18, 21, 36 och 38 §§ kyrkolagen (1992:300) | 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740) | 27 § förvaltningslagen (1986:223) | 10 kap. 1 § och 2 §, 14 kap. 1 § och 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän | 7 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Parter ( Privata sektorn ) : Domkapitlet i Skara stift & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Inger Mattsson Kasserud, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetsbrist stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Hade arbetstagaren i anställningsskyddslagens mening tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete i viss befattning?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 59

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ledarna & Luftkonditionering Norr Aktiebolag & Plåtslageriernas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Ola Bengtson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 55 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetstagare blivit uppsagd, alternativt avskedad, av arbetsgivaren eller själv lämnat sin anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 55

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.W. & Föreningen Malmö Folkhögskola

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Anders Hagman och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 11 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har som grund för uppsägningen av en arbetstagare A åberopat att A hotat B med en kniv under en avskedsfest för B med anledning av att denne slutat sin anställning hos arbetsgivaren. Då A:s uppgifter stått mot B:s, den ene inte kunnat bedömas som mindre trovärdig än den andre och övrig utredning inte gett stöd åt B:s uppgifter framför A:s, finner arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har styrkt sitt påstående om knivhotet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 11

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Hildebrands Kött & Chark Aktiebolag & P.C.V.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Torkel Unge och Göte Larsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

1994 ( 22 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 162 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag har som grund för avskedande av en arbetstagare åberopat att arbetstagaren hotat bolagets ägare och verkställande direktör till livet genom att säga att han skulle skjuta denne, om bolaget sänkte hans lön. Fråga huruvida bolaget mot arbetstagarens bestridande styrkt sitt påstående om ifrågavarande hot. – ”En utgångspunkt för prövningen är att det ankommer på arbetsgivaren att visa att det förelegat laga grund för ett avskedande. Detta innebär att arbetsgivaren, när det som i detta fall föreligger tvist om den faktiska omständighet som lagts till grund för avskedandet, har att fullt ut styrka denna. Den bevisskyldighet som sålunda åvilar arbetsgivaren medför att brister i bevisningen om vad som faktiskt inträffat – i detta fall om vad som sagts – går ut över arbetsgivaren”.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 162

Lagrum : 18 § och 19 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.C.A. & Lenngrens Bokbinderi Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulf E. Nilsson och Göte Larsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 157 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida vad som förekommit vid ett förhandlingssammanträde inneburit att ett avtal om bl.a. avgångsvederlag till en arbetstagare kommit till stånd. Så har inte funnits vara fallet. – ”I målet är fråga om avtalsförhandlingar där parterna mötts vid ett förhandlingssammanträde för att söka nå överenskommelse i en fråga av icke alltför omfattande och komplicerad natur. Vid sådana avtalsförhandlingar måste det typiskt sett antas vara av parterna avsett att ingen av dem skall bli bunden vid enskilda villkor, som man under förhandlingarnas gång enas om, förrän enighet nåtts om alla villkor som parterna eller en av dem önskar få reglerade genom det åsyftade avtalet …”

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 157

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.E. & RE Ingenjörer Aktiebolag & Rejlers Ingenjörer Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Stig Ahlin och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 140 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en högskolas uppsägning av en vid högskolan anställd forskare berott på arbetsbrist (en kombination av bristande möjligheter att ge forskaren enligt arbetsgivarens mening lämpliga arbetsuppgifter och bristande ekonomiskt underlag för finansiering av forskarens lön) eller på förhållanden som varit att hänföra till forskaren personligen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 140

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation genom Sveriges Civilingenjörsförbund & Staten genom Högskolan i Luleå

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Marianne Eliason, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har sagt upp en hos kommunen anställd socialsekreterare under åberopande av ”samarbetssvårigheter”. Uppsägningen har ogiltigförklarats sedan arbetsdomstolen funnit att kommunen åsidosatt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 134

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Solna stad & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Gunilla Åkerman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 132 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ställföreträdaren för ett aktiebolag A har på A:s vägnar till den verkställande direktören i aktiebolaget B utfärdat garantier enligt vilka A – för den händelse att A:s och B:s gemensamma moderbolag C inte kunde fullgöra en av C till den verkställande direktören lämnad garanti för fullgörandet av B:s förpliktelser mot honom – skulle inträda i C:s ställe. – Sedan B och C sedermera försatts i konkurs riktar den verkställande direktören under åberopande av de av A lämnade garantierna anspråk mot A på utbekommande av sina förmåner under uppsägningstid enligt det mellan honom och B träffade anställningsavtalet. I målet uppkommer bl.a. frågor

1. om tolkning av anställningsavtalet mellan den verkställande direktören och B; skulle den verkställande direktören enligt detta vara skyldig att från sina förmåner under uppsägningstid avräkna inkomster som han under uppsägningstiden kunnat förvärva i annan anställning eller på annat sätt sedan B till följd av den inträffade konkursen inte kunnat bereda honom arbete under den för honom gällande uppsägningstiden?

2. om innebörden av de av A lämnade garantierna; innebar dessa att A skulle inträda i en arbetsgivares befogenheter gentemot verkställande direktören och t.ex. kunna kräva att han utförde arbete för A:s räkning? eller utgjorde det i vart fall en förutsättning för garantierna att A skulle ha samma möjlighet som B att välja mellan att befria den verkställande direktören från arbetsskyldighet eller att utkräva arbete av honom under uppsägningstiden? eller utgjorde det i vart fall en förutsättning för garantierna att den verkställande direktören skulle i förhållande till A vara skyldig att vidkännas avräkning för inkomster som han under uppsägningstiden uppburit av annan anställning eller egen förvärvsverksamhet?

3. huruvida garantierna enligt 8 kap. 14 § aktiebolagslagen inte blivit bindande för A dels på grund av att utfärdandet av dem enligt A varit främmande för det syfte med A:s verksamhet som angetts i dess bolagsordning, dels på grund av att de enligt A inneburit att den verkställande direktören i strid med 8 kap. 13 § aktiebolagslagen beretts en otillbörlig fördel till nackdel för A och dess aktieägare; betydelsen härvidlag av ett vid tiden för garantiernas utfärdande pågående arbete med omstrukturering av koncernen under moderbolaget C?

4. huruvida den verkställande direktören brutit mot sitt anställningsavtal genom att inte inhämta medgivande från A:s styrelse till att ta annan anställning eller bedriva förvärvsverksamhet i egen regi,

5. huruvida A mot den verkställande direktörens anspråk kunde direkt eller analogiskt åberopa avräkningsregeln i 13 § anställningsskyddslagen, samt

6. huruvida A mot den verkställande direktörens anspråk kunde åberopa de principer som innefattas i det civilrättsliga institutet obehörig vinst.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 132

Lagrum : 13 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 kap. 13 § och 14 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : AVISA Aktiebolag & R.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lennart Grudevall, Inger Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 122 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetsgivare sökt träffa överenskommelse med en arbetstagare om sänkning av dennes lön men arbetstagaren inte gått med på den föreslagna överenskommelsen, säger arbetsgivaren upp arbetstagaren under åberopande av arbetsbrist. Tvist huruvida uppsägningen varit förenlig med anställningsskyddslagen eller ej. – Fråga huruvida uppsägningen med hänsyn till omständigheterna skall anses ha utgjort en uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av förhållanden som varit hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Då det senare finnes vara fallet, fråga huruvida uppsägningen varit sakligt grundad eller ej.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 122

Lagrum : 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : RTB Rörtekniska Byrån Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (särskilt yttrande), Anders Hagman (särskilt yttrande), Thore Ziethén och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 113 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 22 § anställningsskyddslagen bestäms vid uppsägning på grund av arbetsbrist arbetstagarnas plats i turordningen med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, varvid arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. – På det statliga området kompletteras 22 § anställningsskyddslagen av avtalsbestämmelser i kollektivavtalet turordningsavtal för arbetstagare hos staten (TurA-S). När en arbetstagares plats i turordningen skall bestämmas, skall enligt 10 § TurA-S all anställningstid hos staten räknas som anställningstid hos arbetsgivaren. – Fråga hur bestämmelsen i 10 § TurA-S skall tolkas vid beräkning av en arbetstagares anställningstid i en reservofficersanställning, närmare bestämt i samband med upprättande av turordning inför uppsägningar på grund av arbetsbrist hos en annan statlig myndighet än den som är arbetsgivare i reservofficersanställningen. För den reservofficersanställning som är aktuell i målet gäller alltjämt reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 113

Lagrum : 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Marie Hafström, Annika Baude, Ola Bengtson, Marika Fröberg, Solveig Paulsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om rätt för f.d. verkställande direktören A hos aktiebolaget B, vilken av B entledigats från befattningen som verkställande direktör, att av B erhålla avgångsvederlag enligt det anställningsavtal som gällt för befattningen som verkställande direktör. I målet är ostridigt att A inte har rätt till sådant avgångsvederlag för det fall att han, såsom B påstår, efter entledigandet ingått avtal med B:s moderbolag C om anställning som ”Senior Vice President” hos C. Fråga huruvida sådant anställningsavtal kommit till stånd genom vad som efter entledigandet förekommit i förhållandet mellan A och C.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.L. & Nyman & Schultz Affärsresor Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anne-Christine Maderud

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 106 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare avskedas sedan han omkring två månader tidigare omplacerats från en chefsbefattning till ett okvalificerat arbete hos arbetsgivaren. Fråga huruvida avskedandet varit lagligen grundat. Vidare frågor dels i vad mån arbetsgivaren till stöd för avskedandet åberopat samma omständigheter som lades till grund för omplaceringsbeslutet, dels om detta beslut avskurit bolaget från rätt att lägga dessa omständigheter till grund även för avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 106

Lagrum : 8 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelstjänstemannaförbundet & HAO Handelsarbetsgivarna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellandom. Fråga, i mål om arbetstagares rätt till ersättning för förslag, huruvida regler om sådan ersättning i ett mellan Stockholms kommun och ett flertal arbetstagarorganisationer år 1984 träffat medbestämmandeavtal (MBA-S) blivit omedelbart tillämpliga som kollektivavtal för de anställda vid kommunens olika förvaltningar, eller om det för sådan tillämplighet av reglerna för de anställda vid en förvaltning fordrats särskild förvaltningslokal överenskommelse, som godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen finner att MBA-S skall tolkas i enlighet med det senare alternativet, varvid domstolen uttalar bl.a. följande:

”På grund av det anförda finner arbetsdomstolen att avgörande vikt måste fästas vid (A:s), (B:s) och (C:s) vittnesmål. Av dessa framgår att det vid förhandlingarna om MBA-S blivit uttryckligen klarlagt, att avtalet skulle ha den av dem beskrivna konstruktionen och sålunda inte till någon del skulle bli tillämpligt som kollektivavtal vid någon av kommunens förvaltningar utan att en förvaltningslokal överenskommelse träffats därom och sedermera godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen har inte anledning att vidare uppehålla sig vid frågan, huruvida detta är något som fallit (D) ur minnet eller möjligen på något sätt missförståtts av honom. Även om det senare skulle vara fallet, har nämligen inte framkommit något som tyder på att kommunens företrädare i förhandlingarna ens bort inse detta. Med hänsyn till den förhandlingsgemenskap som rått på arbetstagarsidan har kommunen därför i vart fall haft fog för att uppfatta situationen så, att den angivna avtalskonstruktionen omfattats av en partsavsikt som varit gemensam för kommunen och dess samtliga motparter på arbetstagarsidan (jfr AD 1993 nr 148). Oaktat lydelsen av avtalet med tillhörande bilagor samt förhandlingsprotokollets § 4 – i enlighet med vad domstolen tidigare har anfört – närmast talar i annan riktning måste avtalet tolkas i överensstämmelse med vad som sålunda får betraktas som den gemensamma partsavsikten (jfr bl.a. AD 1955 nr 13).”

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 100

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Bo Hjern och Harald Mårtensson (ombudsman i Sveriges Akademikers Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 99 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en bussförare. Påståenden om bristande yrkesskicklighet, misskötsamhet m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 99

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 19 § första stycket rättshjälpslagen (1972:429)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.V. & Storstockholms Lokaltrafik Buss Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göran Karlsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 77 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har beordrat en platschef inom kommunens barnomsorg till arbete med att leda verksamheten vid en enda av kommunens förskolor, kombinerat med ”ansvar för socialt områdesarbete” i det område där förskolan är belägen. Fråga huruvida det sålunda beordrade arbetet omfattades av platschefens arbetsskyldighet eller beordringen inneburit att beskaffenheten av platschefens tjänst ändrats så i grunden, att han i själva verket skilts från sin dittillsvarande anställning och fick anses ha blivit avskedad från denna. – Vidare fråga huruvida ett förfarande från kommunens sida, som inneburit att platschefen under en längre tid ställts utan arbetsuppgifter i anställningen som platschef, utgjort en enligt gällande kollektivavtal otillåten avstängning av honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 77

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Helsingborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Inga Jerkeman, Lennart Grudevall, Bo Hansson, Bo Almgren och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :