: : : : :

Arbetsdomstolens domarCatharina Nordlander

( 16 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Catharina Nordlander
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1998–2001 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Catharina Nordlander har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
63 ledamöter ♀ 22 ♂ 41
34 parter
8 ombud ♀ 1 ♂ 7

Catharina Nordlander har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 8 st. ), Michaël Koch ( 4 st. ), Hans Tocklin ( 3 st. ) och Lars Johan Eklund ( 1 st. ) varit ordförande

Catharina Nordlander
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
5 st.1998–2005
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande3 st.(som tillfällig ersättare)
Juristledamot2 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 60,0% ( 3 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Lunds tingsrätt | Malmö tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Lunds tingsrätt | Malmö tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Catharina Nordlander har dömt refererade avgöranden med :
18 ledamöter ♀ 6 ♂ 12
3 sekreterare ♀ 3 ♂ 0
10 parter
7 ombud ♀ 2 ♂ 5

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1997-10-062001-08-263 år 10 mån 21 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 10 månader och 21 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 60,0% av alla refererade avgöranden med Catharina Nordlander sedan 1993 ), första gången den 5 mars 2003 och senast den 16 november 2005.
Titel för Catharina Nordlander som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i två avgöranden.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Catharina Nordlander som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 4,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Catharina Nordlander som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Catharina Nordlander som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 16 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om staten gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. Vid en länsstyrelse anställs två manliga socialkonsulenter som får högre löner än tio redan anställda kvinnliga socialkonsulenter får. Det är ostridigt i målet att det arbete som männen och kvinnorna utför är lika eller likvärdigt. Staten gör i målet i bl.a. gällande att löneskillnaderna vare sig direkt eller indirekt har samband med arbetstagarnas könstillhörighet. Till stöd för denna inställning har staten anfört bl.a. följande. Länsstyrelsens önskan att införa ett nytt arbetssätt bland socialkonsulenterna var avgörande för valet att anställa de båda männen, som hade färsk erfarenhet från den kommunala socialtjänsten. Marknadsskäl har påverkat lönesättningen av de båda männen; löneläget är högre i kommunerna än hos länsstyrelsen. De båda männen anställdes mellan två lönerevisionstillfällen och deras löner sattes med hänsyn till att de inte skulle få någon löneförhöjning vid den kommande lönerevisionen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 51

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433) i dess lydelse före den 1 januari 2001 | 15 §, 16 § och 17 § jämställdhetslagen (1991:433) i dess lydelse fr.o.m. 1 januari 2001

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Akademikerförbundet SSR & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Karl Pfeifer & Rolf Kristensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Charlotte Abrahamsson, Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Göran Söderlöf, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en avtalsbestämmelse har piloter som inte får minst 18 dagars sommarsemester rätt till semestertillägg för flyttad semester. Fråga bl.a. om bestämmelsens tillämplighet för piloter som frivilligt förlagt semester utanför sommarperioden.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 36

Parter ( Privata sektorn ) : Norske SAS-Flygeres Forening & SAS Commuter Aktiebolag

Ombud : Cecilia Herm & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Maj Johansson, Palle Landin, Bengt Huldt (skiljaktig), Anders Sandgren (skiljaktig), Ulf Nilsson och Lise-Lotte Ewerhard.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 2 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en brevbärare, som för brott utom tjänsten dömts till fängelse fem år.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 2

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.S. & Posten Sverige Aktiebolag

Ombud : Björn Djupmark & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Peter Ander och Jan Sjölin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En civilingenjör sägs upp på grund av arbetsbrist. Fråga om civilingenjören hade tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifter som utfördes av andra hos arbetsgivaren anställda ingenjörer med kortare anställningstid hos arbetsgivaren. Även fråga om arbetsgivaren genom att i uppsägningsbeskedet ange att arbetstagaren ”kan ha” företrädesrätt till återanställning fullgjort sin skyldighet att lämna besked om företrädesrätten till återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 107

Lagrum : 8 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Neweng Consulting Aktiebolag & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ombud : Björn-Erik Björck & Leif Broomé

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Susanne Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Carl Magnus Pontén, Gun Lombach, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1999 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 61 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En konsult i databranschen sade upp anställningen med en månads uppsägningstid och lämnade samtidigt ett anbud på ett arbete hos en uppdragsgivare till arbetsgivaren. Fråga om arbetsgivaren i denna situation varit berättigad att genom avskedande skilja arbetstagaren från hans anställning (jfr domen 1977 nr 118).

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 61

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.S. & R.G.S. Infosystem Aktiebolag i konkurs

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Mats Holmgren och Gunnar Ericson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En pilot har accepterat att tjänstgöra under två dagar då han enligt sitt tjänstgöringsschema skulle vara ledig och har därmed blivit berättigad till fyra dagars kompensationsledighet. Fråga huruvida piloten även blivit berättigad till särskild ersättning på grund av att han under arbetsperioden har överskridit de begränsningar som enligt avtalet gäller för tjänstgöringstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Skyways Aktiebolag & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Sverker Rudeberg, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lise-Lotte Ewerhard och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 30 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Två byggnadsarbetare A och B blev uppsagda på grund av arbetsbrist. B, som hade den kortaste anställningstiden, blev därefter återanställd. I tvist om arbetsgivaren har åsidosatt A:s företrädesrätt till återanställning uppkommer följande frågor:

a) Enligt byggnadsavtalet har en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning inom det turordningsområde och den turordningsenhet där han tidigare varit sysselsatt. Återanställdes B för att utföra andra arbetsuppgifter än de som A tidigare haft med den verkan att återanställningen av B skedde inom en annan turordningsenhet i byggnadsavtalets mening?

b) Hade A tillräckliga kvalifikationer för den nya anställning som B erhöll?

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 30

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & JM Byggnadsaktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf (skiljaktig), Mats Holmgren, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson (skiljaktig) och Ulla Lindqvist (skiljaktig).
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer följande frågor.

1. Tre arbetstagare, vilkas företrädesrätt till återanställning har åsidosatts av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs. Två av arbetstagarna blev arbetslösa. Den tredje arbetstagaren kunde återgå till en annan anställning från vilken han var tjänstledig. Arbetsdomstolen har ansett att ingen av de tre arbetstagarna har rätt till ersättning från arbetsgivaren A för ekonomisk skada som avser tid efter konkursen.

2. En annan arbetstagare, vilkens företrädesrätt till återanställning har åsidosatts, påbörjade en tid efter det att hon blivit arbetslös en högskoleutbildning till socionom. Studierna bedrevs på heltid under tre och ett halvt år. Arbetsdomstolen anser att det inte är visat i målet att arbetstagaren under terminstiderna har stått till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs för att hon skall vara berättigad till ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 14

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Stark (f.d. justitieråd; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1998 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 121 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om viss verksamhet som har bedrivits av den statliga lantmäterimyndigheten i ett län har gått över till en kommun i länet i den mening som avses 6 b § anställningsskyddslagen. I domen berörs frågan om betydelsen av att förändringen skulle kunna betraktas som ett huvudmannaskapsbyte.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 121

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads kommun & Statstjänstemannaförbundet & Uddevalla kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lars Dirke, Gunilla Upmark (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gun Lombach, Anders Tiderman (skiljaktig) och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som har ett antal sparade semesterdagar, har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren har inte ansetts ha rätt att mot arbetstagarens vilja lägga ut den sparade semestern under tid före anställningens upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 100

Lagrum : 20 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Birgitta Kihlberg och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag har träffat kollektivavtal om avvikelse från anställningsskyddslagens turordningsregler med en facklig organisation. Med stöd av avtalet har företaget därefter sagt upp en anställd som varit medlem i en annan facklig organisation. Har en giltig turordningsöverenskommelse kommit till stånd? Fråga om det av SAF och PTK antagna omställningsavtalet blivit gällande mellan företaget och den senare organisationen.

Fråga tillika om företaget varit skyldigt att förhandla med den andra fackliga organisationen på grund av bestämmelsen i 13 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 73

Lagrum : 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Civilekonomernas Riksförbund & Gerdtmans Revisionsbyrå Aktiebolag & Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Siv Kimbré, Bengt Huldt, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om lönediskriminering uppkommer vid prövningen huruvida arbetsgivaren tillämpat lägre lön för vissa arbetstagare än för en annan arbetstagare fråga huruvida ersättning för obekväm arbetstid och värdet av arbetstidsförkortning skall ingå i underlaget för lönejämförelsen. Arbetsdomstolen har beslutat att enligt artikel 177 i Romfördraget inhämta EG-domstolens förhandsavgörande i frågan.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 66

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433) | Artikel 177 i Romfördraget

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Örebro läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Christer Måhl, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Birgitta Kihlberg och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 59 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer skilda frågor enligt följande.

1. En arbetsgivare åsidosatte återanställningsrätten genom att inte anställa arbetstagaren A vid ett första anställningstillfälle. Om A hade anställts vid detta tillfälle, skulle arbetstagaren B med sämre företrädesrätt rätteligen ha anställts vid ett senare anställningstillfälle. Då anställde arbetsgivaren emellertid A. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren inte åsidosatte B:s företrädesrätt genom att anställa A vid detta senare tillfälle i stället för vid det första.

2. Om arbetsgivaren hade återanställt arbetstagare i enlighet med anställningsskyddslagens regler, skulle arbetstagaren C inte ha erhållit någon anställning. C blev emellertid förbigången av arbetstagare med sämre företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren var skyldig att utge allmänt skadestånd till C för turordningsbrott (jfr AD 1977 nr 159).

3. Frågor om skyldighet att avräkna inkomst av arbete från skadestånd. Arbetsdomstolen har funnit att i visst fall avräkningsskyldighet inte föreligger för övertidsersättning och inte heller för inkomst av deltidsarbete vid sidan av heltidsanställning. I ett annat fall har arbetsdomstolen ansett att provisionsinkomst skall fördelas jämt över ett antal månader, innan avräkning sker.

4. En arbetstagare, vars företrädesrätt till återanställning har blivit åsidosatt av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs och arbetstagaren blev arbetslös. Domstolen har ansett att rätt till ekonomiskt skadestånd avseende tid efter konkursen inte föreligger från arbetsgivaren A för åsidosättande av företrädesrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 59

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Inga Jerkeman, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om den färdtidsersättning en arbetsgivare utger står i överensstämmelse med verkstadsavtalets bestämmelser.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 53

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Inger Karlsson och Valter Carlsson.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 33 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om schemaläggning för journalister vid en dagstidning. Ett lokalt kollektivavtal om arbetstiden har upphört efter uppsägning. Föreligger efterverkan? Har arbetstagarorganisationen lagt tolkningsföreträde utan fog?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 33

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lars Dirke, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Kerstin Brodowsky, Jon-Erik Eriksson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen försuttit sin rätt att åberopa de händelser arbetsgivaren lagt en arbetstagare till last som grund för uppsägningen. Medför det förhållandet att lång tid förflutit mellan underrättelsen enligt 30 § anställningsskyddslagen och uppsägningen att tvåmånadersfristen i stället skall räknas från uppsägningen?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 16

Lagrum : 7 § fjärde stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :