: : : : :

Arbetsdomstolens domarJan Lindblad På Wikipedia

( 8 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Jan Lindblad finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Jan Lindblad
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2010 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Lunds tingsrätt

Underinstans: Lunds tingsrätt

Jan Lindblad
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1999 ( 8 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Jan Lindblad har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
37 ledamöter ♀ 8 ♂ 29
21 parter

Jan Lindblad har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Carina Gunnarsson ( 8 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1998-11-011999-08-3110 mån
Förordnad i sammanlagt 10 månader.

Jan Lindblad
Har varit ledamot i en tingsrätt (Värmlands tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 2011 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Jan Lindblad som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 8 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1999 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag som verkstadsmekaniker och sedermera – efter omplacering till följd av avveckling av delar av verksamheten – som lagerarbetare och fastighetsskötare blev uppsagd på grund av arbetsbrist. All företagets verksamhet på orten hade då avvecklats förutom den försäljning av tyger m.m. som ägde rum i företagets särskilda s.k. fabriksbutik. Fråga om arbetstagaren hade haft tillräckliga kvalifikationer för arbete i butiken.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket & Strömma Textil Aktiebolag & TEKOindustrierna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Rolf Hugert, Tage Persson, Gunnar Ericson och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 66 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Vid en slakterianläggning vägrade de anställda vid slaktlinjen i en gemensam aktion att använda föreskrivet skyddsförkläde. Aktionen tvingade företaget att avbryta produktionen. Totalt varade produktionsstoppet knappt två timmar. Tre av arbetstagarna, vilka alla ingick i en ackordskommitté, blev till följd av aktionen avskedade. Fråga om avskedandena varit lagligt grundade. Även fråga om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 66

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 3 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & SKANEK Ekonomisk Förening & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Siv Kimbré, Peter Ander (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 65 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Med anledning av en konflikt som utbröt på den danska arbetsmarknaden skedde bland medlemmar i en svensk arbetstagarorganisation en blockad mot vissa arbetsuppgifter vid bl.a. Arlanda flygplats. Fråga om denna åtgärd utgjort en olovlig stridsåtgärd eller en i behörig ordning beslutad sympatiåtgärd. Vidare fråga om arbetstagarorganisationen brutit mot varselreglerna i 45 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 65

Lagrum : 41 § och 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svenska Transportarbetareförbundet & Svenska Transportarbetareförbundet Civila Flygpersonalens Fackförening avd. 46

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Anders Tiderman och Sven Kinnander.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En gravid arbetstagare som normalt arbetar skift har med anledning av graviditeten tilldelats dagtidsarbete. Fråga om arbetstagaren placerats om i enlighet med reglerna i 18 § föräldraledighetslagen och därför har rätt till bibehållna anställningsförmåner. Arbetsdomstolen finner att det varit fråga om en sådan omplacering. Då uppkommer vidare frågan om hon därmed haft rätt att behålla de ob-tillägg som varit förenade med skiftarbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 51

Lagrum : 18 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Shell Raffinaderiaktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Ingemar Källberg, Bengt Huldt, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en lärare vid grundskolan. Enligt kommunen var läraren redovisningsansvarig för den verksamhet som bedrevs vid kommunens naturskola och hade åsidosatt de skyldigheter som följde med detta ansvar i sådan utsträckning att grund för avskedande förelegat. Arbetsdomstolen finner att skäl för avskedande inte förelegat och att omständigheterna inte heller varit sådana att det skulle ha förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 44

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Vara kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 26 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En forskare har sagts upp från sin anställning med hänvisning till att hans arbetsförmåga varit varaktigt nedsatt på grund av sjukdom. Forskaren, som led av psykisk sjukdom, hade då under en följd av år varit sjukskriven och sedermera även uppburit sjukbidrag. Arbetstagarsidan har gjort gällande att uppsägningen inte är sakligt grundad därför att arbetsförmågan inte är nedsatt på det sätt som fordras för rätt till uppsägning på denna grund och därför att arbetsgivaren inte har fullgjort sina skyldigheter vad gäller omplacering, rehabilitering och arbetsanpassning.

Arbetsdomstolen finner att uppsägningen var sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 26

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget IOF Institutet för optisk forskning & Alliansen & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Britt Angleryd, Leif Haglund, Ola Bengtson, Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin anställning eller självmant lämnat den.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 9

Lagrum : 4 §, 18 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : BR-Legetøj A/S Danmark Filial Sverige & Handelsanställdas förbund & Sveriges Handelsarbetsgivare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Leif Haglund, Inger Mattsson Kasserud, Jörgen Andersson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person blivit anställd i första hand genom uttryckligt avtal och i andra hand genom s.k. konkludent handlande från arbetsgivarens sida. Arbetsdomstolen finner inte att ett anställningsförhållande har uppkommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 5

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Riksskatteverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Peter Ander, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :