: : : : :

Arbetsdomstolens domarHelena Larsson

( 19 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Helena Larsson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1996–1997 ( 19 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Helena Larsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
53 ledamöter ♀ 11 ♂ 42
46 parter

Helena Larsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 9 st. ), Nina Pripp ( 8 st. ), Hans Stark ( 1 st. ) och Michaël Koch ( 1 st. ) varit ordförande

Helena Larsson
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
2 st.1999–2006

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 2 st. )

Helena Larsson har dömt refererade avgöranden med :
12 ledamöter ♀ 2 ♂ 10
2 sekreterare ♀ 2 ♂ 0
4 parter
3 ombud ♀ 1 ♂ 2

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-11-201998-08-312 år 9 mån 12 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år 9 månader och 12 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i två avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Helena Larsson sedan 1993 ), första gången den 27 januari 1999 och senast den 1 februari 2006.
Titel för Helena Larsson som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Helena Larsson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 9,5 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Helena Larsson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Helena Larsson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 19 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om en uppsägning av ett anställningsavtal skett för att anställningen skulle upphöra eller för omreglering av anställningsvillkoren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Stiftelsen AF Bostäder & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Birgitta Brånedal-Sund, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en polisman som dömts för snatteri, men förnekat brottet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 95

Lagrum : 22 § statstjänstemannalagen (1965:274) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Christer Måhl, Mats Holmgren, Tage Persson, Staffan Holmertz och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 68 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om två kvinnliga civilingenjörer utsatts för lönediskriminering i sina anställningar som gymnasielärare.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 68

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Mjölby kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Gunnar A. Karlsson och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en talan som väckts av en enskild person och som gäller rätt till dels pension enligt lagen om allmän försäkring, dels statlig tjänstepension på grund av kollektivavtal. Fråga om överlämnande av den ansökan som gjorts i målet till annan domstol eller förvaltningsmyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 70

Lagrum : 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 2 § och 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 10 kap. 20 a § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : L.M. & Staten genom Statens Löne- och Pensionsverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ola Bengtson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avvisande av talan.

Tre arbetstagare döms i tingsrätten för olaga frihetsberövande och åläggs samtidigt att betala skadestånd till den som berövats friheten. Arbetstagarnas fackliga organisation väcker i arbetsdomstolen regresstalan mot arbetsgivaren såvitt gäller det skadestånd som de tre arbetstagarna dömts att betala till den skadelidande. Arbetsdomstolen finner att brottmålsdomen inte utgör hinder mot att ta upp denna talan till prövning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 72

Lagrum : 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Västmanland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Ahlvarsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 34 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En bank öppnar för ett namngivet enkelt bolag ett checkkonto med kredit intill visst belopp. I bolaget finns då sammanlagt elva bolagsmän. Kontraktet undertecknas i bolagets namn av två av bolagsmännen, A och B. En tredje bolagsman, C, kommer efter ett tag att bli den som bl.a. håller i bolagets korrespondens med banken och lyfter kredit på checkkontot för bolagets del. A, B och C är samtliga tjänstemän hos banken.

Efter ett antal år bestämmer sig de dåvarande bolagsmännen för att inte längre driva den verksamhet för vilken bolaget bildades. C kommer överens med A och B om att han och en dotter till honom skall ”överta” bolaget. I samband därmed undertecknar C en förbindelse om att han övertar betalningsansvaret för krediten enligt checkkontokontraktet och tillställer A och B en kopia av denna förbindelse. C fortsätter att lyfta kredit i bolagets namn. När banken får reda på detta sägs C upp. Arbetsdomstolen finner att banken haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 34

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.W. & Skandinaviska Enskilda Banken Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Peter Ander och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 9 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har enligt 10 § första stycket anställningsskyddslagen skickat ett uppsägningsbesked i rekommenderat brev till arbetstagaren under dennes semester. Frågan i målet är om uppsägning kan anses ha skett och i så fall när arbetstagaren fått del av uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 9

Lagrum : 10 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : F.S. & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ola Bengtson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En civilingenjör vid en enhet i en kommun har sagts upp på grund av arbetsbrist. Drygt ett par år tidigare hade ett lokalt kollektivavtal träffats om turordningskretsar vid övertalighet bland civilingenjörer/ingenjörer inom denna enhet. Fråga i första hand om den lokala överenskommelsen är ogiltig enligt den s.k. förutsättningsläran, och i andra hand om överenskommelsen gällt endast den arbetsbrist som var aktuell vid tiden för överenskommelsen och om arbetsbristen vid tiden för uppsägningen var en annan. Vidare fråga om arbetsgivaren har brutit mot sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen inför beslutet att säga upp arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 7

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Linköpings kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gudmund Toijer, Palle Landin, Birgitta Brånedal-Sund, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1996 ( 11 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 147 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF) gäller ett kollektivavtal för tjänstemän i försäkringsbranschen om löner och allmänna anställningsvillkor. Tidigare gällde mellan dessa parter (dess föregångare) bl.a. ett kollektivavtal som började tillämpas år 1981, det s.k. kontorsavtalet. Detta kollektivavtal och ytterligare ett annat ersattes år 1994 av det nu gällande kollektivavtalet.

Kontorsavtalet gällde endast tjänstemän med en arbetstid om 50 procent eller mer av ordinarie arbetstid. När avtalsparterna år 1980 träffade kontorsavtalet skrevs i förhandlingsprotokollet in en anteckning som gällde anställning av tjänstemän med en arbetstid understigande 50 procent av den ordinarie.

I målet prövar arbetsdomstolen om det nu gällande kollektivavtalet – mot bakgrund av denna protokollsanteckning – skall tolkas så att arbetsgivaren inte har rätt att anställa försäkringstjänstemän på deltid understigande 50 procent utan lokal överenskommelse därom. Domstolen besvarar denna fråga nekande. Därefter prövar arbetsdomstolen om det gällande kollektivavtalet hindrar FTF att vidta stridsåtgärder i syfte att införa regler i kollektivavtalet med innebörd att försäkringstjänstemän med kortare arbetstid än 50 procent får anställas först efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och FTF:s lokala organisation. Domstolen finner att kollektivavtalet utgör ett sådant hinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 147

Lagrum : 23 § och 32 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & Försäkringstjänstemannaförbundet & Wasa Livförsäkring Ömsesidigt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Solveig Paulsson (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 117 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist uppkommer med anledning av att en arbetstagare skilts från sin anställning. I målet uppkommer frågor om arbetsgivaren gjort sig skyldig till förhandlingsvägran, om arbetstagaren var tillsvidareanställd eller provanställd och om saklig grund för uppsägning förelåg. Vidare uppkommer fråga om arbetstagaren är berättigad till ekonomiskt skadestånd för inkomstbortfall som inträffar några månader efter det att han skilts från sin anställning och efter det att han innehaft ett par tillfälliga anställningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 117

Lagrum : 10 § och 15 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 §, 19 §, 30 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Conamara Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund & O.K.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 100 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en stadfäst förlikning skulle bl.a. A till B utge ett kapitalbelopp senast viss dag. Sedan A erlagt beloppet efter avdrag för preliminärskatt väckte B ny talan mot A angående tolkningen av bestämmelsen i förlikningsavtalet. Fråga om den stadfästa förlikningens rättskraft utgör hinder mot att uppta talan till prövning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 100

Lagrum : 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)

Part i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Henrik Sahlin och Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 99 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stadsarkitekt, som innehade ett visstidsförordnande, med anledning av vissa åtgärder med en av arbetsgivaren leasad bil.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 99

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : ArkitektFörbundet & Bodens kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om ett företag ådragit sig skadeståndsansvar för kollektivavtalsbrott genom att i ett bageri schemalägga ordinarie arbetstid på söndagsdygn före kl. 18.00 utan att ha dispens enligt riksavtalets bestämmelser därom. Har arbetsgivarorganisation blivit skadeståndsskyldig genom att understödja avtalstillämpningen?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 95

Lagrum : 54 §, 55 § och 67 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : B&W Stormarknader Aktiebolag & Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. 4

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Christer Måhl, Mats Holmgren, Hans Holmberg, Valter Carlsson och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I samband med att en livsmedelsbutik övergick till en ny innehavare uppkom oklarhet huruvida en viss arbetstagares anställning övergick till den nye innehavaren. Saken behandlades vid ett förhandlingssammanträde. I målet uppkommer frågor huruvida arbetstagaren därvid erbjöds anställning och sedan genom sitt handlande avböjde erbjudandet eller om hon blev anställd och senare skildes från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 65

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Österängens Livs Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 61 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan en idrottsklubb och en idrottstränare. Arbetsdomstolen finner att klausulen utgör ett rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 61

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218) | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.W. & Luleå Basketbollklubb

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Lars Josefsson (jur. kand. i Grafiska Företagen; tillfällig ersättare), Lennart Aspegren, Gunnar Ericson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 60 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I 2 § femte stycket anställningsskyddslagen finns en föreskrift om att ett lokalt avtal om avvikelser från bl.a. turordningsreglerna i 22 § får tillämpas i fråga om arbetstagare som vid uppsägningstidens slut är äldre än 57 och ett halvt år ”bara om arbetsgivaren får den centrala arbetstagarorganisationens medgivande till varje enskild uppsägning”.

Fråga om en arbetsgivare bryter mot lagen om ett sådant medgivande inte föreligger vid tidpunkten för uppsägningen men lämnas därefter.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 60

Lagrum : 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : S.H. & Toyota Autoimport Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Peter Ander, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan parterna gäller det s.k. installationsavtalet. Tvisten gäller om arbetsgivaren har gjort sig skyldig till turordningsbrott genom att säga upp sju arbetstagare på grund av arbetsbrist, trots att det funnits anställda med kortare anställningstid. Fråga om bolaget varit indelat i avdelningar i kollektivavtalets mening som var för sig utgjort en driftsenhet. Vidare fråga om en arbetstagare som anställts med en annan ort än den där företaget finns som hemort enligt avtalet skall anses tillhöra en särskild driftsenhet när s.k. hemortsavtal saknas för den ort där arbetstagaren anställts.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 59

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elajo Elinstallationer Aktiebolag & Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 41 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig barnmorska anställd av ett landsting har lägre lön än två manliga klinikingenjörer anställda av samma landsting. Fråga huruvida lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga. Arbetsdomstolen finner att JämO, som för talan för barnmorskan, inte förmått visa att barnmorskans arbete är likvärdigt med något av klinikingenjörernas arbeten. JämO:s yrkanden om allmänt och ekonomiskt skadestånd till barnmorskan samt om ogiltigförklaring av ett kollektivavtal såvitt avser barnmorskans lön avslås därför. Arbetsdomstolen har därför saknat anledning att gå in på landstingets övriga invändningar i målet.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 41

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Örebro läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

I samband med att viss verksamhet, arbetsmarknadsutbildning, överförs från myndighet till bolag sluts ett kollektivavtal angående tillsättning av tjänster i bolagen. Fråga om detta kollektivavtal innefattar avvikelser från anställningsskyddslagens regler bl.a. på det sättet att avtalet gett arbetsgivarsidan rätt att ställa högre och andra krav på kvalifikationer än som följer av 25 § anställningsskyddslagen för anställning hos bolagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 39

Lagrum : 2 § och 25 § och 26 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & AmuGruppen Norr Aktiebolag & AmuGruppen Öst Aktiebolag & AmuGruppen Småland Aktiebolag & AmuGruppen Väst Aktiebolag & AmuGruppen Västerbotten Aktiebolag & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Ulf Nilsson och Stig Ahlin (f.d. förhandlingschefen i Svenska Industritjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :