: : : : :

Arbetsdomstolens domarLena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

( 9 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993 ( 9 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson) har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
41 ledamöter ♀ 12 ♂ 29
19 parter

Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson) har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 8 st. ) och Ove Sköllerholm ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1992-06-011993-08-291 år 2 mån 29 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år 2 månader och 29 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson) som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 9 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1993 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 139 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Vid bestämmande av turordning för uppsägning på grund av arbetsbrist skall enligt 23 § lagen om anställningsskydd arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen, om det kan ske utan allvarliga olägenheter. Fråga huruvida arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sömnrubbningar och som därför medgetts särskilda arrangemang ifråga om arbetstid m.m., haft rätt till företräde till fortsatt arbete enligt nämnda lagrum. Arbetsdomstolen finner att ett sådant företräde för arbetstagaren skulle medföra allvarliga olägenheter för arbetsgivaren. Frågan huruvida arbetstagaren ”beretts särskild sysselsättning” hos arbetsgivaren har därför inte prövats.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 139

Lagrum : 23 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Televerket & TCO-OF:s sektor för affärsverk (TCO-OF/A)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Inga Jerkeman, Torkel Unge, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I en av kollektivavtalsparter gemensamt utformad kommentar till ett kollektivavtal finns uttalanden som saknar motsvarighet i kollektivavtalstexten. Fråga om kollektivavtalet har den innebörd som kommentaren ger uttryck för.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 109

Parter ( Kommunala sektorn ) : Alingsås kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Björn Qvarnström, Hans Forselius (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jarl Karlsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om facklig förtroendeman vid driftsinskränkning har ägt rätt till företräde till fortsatt arbete enligt 8 § förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 88

Lagrum : 8 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden för deltidstjänstgörande arbetstagare av en regel om s.k. arbetsplatsförlagd tid för lärare införd i ett avtal mellan å ena sidan Svenska Kommunförbandet och Landstingsförbundet och å andra sidan Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Svenska Civilingenjörsförbundet i samband med att anställningsvillkor för lärare överflyttades från det statliga till det kommunala avtalsområdet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 79

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kungälvs kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Annika Baude, Björn Qvarnström, Lennart Grudevall, Bo Almgren och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden av en regel om lönegaranti införd i ett avtal mellan å ena sidan Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet och å andra sidan Lärarnas Riksförbund i anledning av att anställningsvillkor för lärare m.fl. överflyttades från det statliga till det kommunala avtalsområdet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 68

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads läns landsting & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Siv Kimbré, Lennart Grudevall, Bo Hansson, Jarl Karlsson och Margot Ödman (förre förhandlingschefen i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 65 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En kassörska anställd i en livsmedelsbutik har avskedats efter att hon utsatts för s.k. provköp utförda av ett av arbetsgivaren anlitat bevakningsföretag. Fråga om det i målet visats att kassörskan tillägnat sig medel ur kassan och om hon på ett allvarligt sätt brutit mot kassarutiner samt om det därför funnits grund för avskedande eller uppsägning. Arbetsdomstolen som har ogiltigförklarat avskedandet har bestämt det allmänna skadeståndet till kassörskan till 70 000 kr.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 65

Lagrum : 7 § första stycket och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bonum Livsmedel Aktiebolag & Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Handelsarbetsgivarna & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 40 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal som slutits i anledning av att en anställd direktör slutat sin anställning har intagits en konkurrensklausul. Fråga om arbetstagaren brutit mot konkurrensklausulen, om arbetstagarens åtagande sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt enligt 38 § avtalslagen och om det finns skäl att med stöd av 36 § avtalslagen jämka klausulen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 40

Lagrum : 36 § och 38 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.H. & Starckjohann Telko Oy

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Ingemar Källberg, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 15 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har lämnat varsel om stridsåtgärd till en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Interimistisk prövning av stridsåtgärdens tillåtlighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 15

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Hamnarbetarförbundet & Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 & Sveriges Stuvareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Börje Hårdefelt, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett rederi haft rätt att avskeda två befälhavare och två överstyrmän som påstås ha planerat och vidtagit förberedelser för etablerandet av en med rederiet konkurrerande verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 12

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Rederiaktiebolaget Öresund & Sveriges Arbetsledareförbund & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :