Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarPension På Wikipedia

( 22 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur om pension ( 50 st. )

Carin Ulander-Wänman, The Swedish occupational pension scheme ITP2 can be discriminatory on elderly workers i Festskrift till Örjan Edström [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 41 ] (red. Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman och Ruth Mannelqvist), 2019, s. 485–499

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Caroline Johansson, Den svenska tjänstepensionen i Lavalgenerationen – 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. 10 ] (red. Niklas Selberg och Erik Sjödin), 2019, s. 237–252

Förlag : Iustus, Uppsala.

Caroline Johansson, Tjänstepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 135 ], 2018

Förlag : Iustus, Uppsala.

Hans Petter Graver, Anmälan av Caroline Johansson, Tjänestepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden, 2018 i TfR 2018 s. 317–321

Anmälan av :
Caroline Johansson, Tjänestepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden, 2018.

Mads Bryde Andersen och Jesper Mark, Dansk pensionsret, andra upplagan 2017

Förlag : Gjellerup, København.

Anmäld av :
Marianne Højgaard Pedersen i UfR B 2014 s. 40–41 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2013.

Anton Krogsgaard, Tilsidesættelse af pensionsgarantier efter forudsætningslæren i UfR B 2017 s. 141–150

Per Johan Eckerberg, Fyra utredningar och ett brev – svårigheterna med att reglera tjänstepensionsföretag i Ny Juridik 2016 nr 2 s. 35–52

Kristoffer Sällfors, Krav på tjänstepensioner och försäkringar i offentlig upphandling – om likabehandlingsprincipens betydelse för utstationeringsdirektivets begränsningar i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 s. 393–402

Ann Numhauser-Henning, Labour Law in a Greying Labour Market – In Need of a Reconceptualisation of Work and Pension Norms – The Position of Older Workers in Labour Law i European Labour Law Journal 2013 s. 84–100

Mikael Marstal, Bortvisning – Suspension og fritstilling, 2013

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2013 s. 369.

Lennart Lynge Andersen och Peer Schaumburg-Müller, Nye pensionsretlige domme i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 255–263

Ann Numhauser-Henning, Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 136–165

Förlag : Liber, Malmö.

Jonas Malmberg, Övergång av och till pension – Något om pensionsrättigheter vid övergång av verksamhet i Festskrift till Torgny Håstad (red. Göran Lambertz, Stefan Lindskog och Mikael Möller), 2010, s. 519–527

Förlag : Iustus, Uppsala.

Catharina Löfwall, Avtalspension vid övergång av verksamhet i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 99–115

Förlag : Iustus, Uppsala.

Paulina Dejmek, En inre marknad för tjänstepensioner? – drygt ett år med EG-direktiv 2003/41/EG i Europarättslig tidskrift 2006 s. 605–621

Hanna Lindström och Niklas Bruun, Åldersdiskriminering, pensionspolitik och lagen om anställningsskydd i JT 2003–04 s. 696–708

Nils Eliasson, Protection of Accrued Pension Rights – An inquiry into reforms of statutory and occupational pension schemes in a German, Norwegian and Swedish contexA [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 141 ], 2002

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lars Harrysson, Arbetsgivare och pensioner – Industriarbetsgivarna och tjänstepensioneringen i Sverige 1900–1948, 2001

Förlag : Värpinge Ord & Text, Lund.

Atle Sønsteli Johansen, Competition Law and Collective Agreements — the Municipal Pension Scheme Presented for the EFTA Court i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2001 s. 93–100

Lars Harrysson, Tjänstepensionering före ATP – Framväxten och innebörden av oantastbara pensioner för anställda i enskild tjänst i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 2000 s. 1–33

Ann Numhauser-Henning, Premiepension för hela slanten. Det chilenska exemplet i JT 1997–98 s. 1266–1292

Ruth Nielsen, Virksomhedsoverdragelse og pensionsrettigheder i UfR B 1997 s. 564–565

Claes-Göran Lindgren, Tjänstepension – Kapitalbildning och tryggande, 1993

Förlag : Pensionsinformation, Stockholm.

Niklas Bruun, Pensionsförmåner och avtalsfrihet i Curt Olsson 1919 28/9 1989. Fuhlajulkaisu – Festskrift [ Juridiska föreningens i Finland publikationsserie Vol. 54 ] (red. Edward Andersson), 1989, s. 22–30

Förlag : Lakimiesliiton kustannus, Helsingfors.

Lotta Westerhäll, Förtidspension och hemarbete i FT 1989 s. 146–155

Anteckningar :
Lotta Westerhäll heter numera Lotta Vahlne Westerhäll.

Carl Axel Petri, Anmälan av Folke Schmidt; Allmänna och privata pensioner i SvJT 1975 s. 103–104

Anmälan av :
Folke Schmidt; Allmänna och privata pensioner.

Erik Larsson, Anmälan av Folke Schmidt, Allmänna och privata pensioner, 1974 i FT 1975 s. 247–250

Anmälan av :
Folke Schmidt; Allmänna och privata pensioner, 1974.

Folke Schmidt, Allmänna och privata pensioner – Mål och medel [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 74 ], 1974

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Carl Axel Petri i SvJT 1975 s. 103–104.
Erik Larsson i FT 1975 s. 247–250.

Dag Helmers och Allan Ekström, Pensionering i företagens egen regi – Kommentar till lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., tredje upplagan 1974

Förlag : Industriförbundet, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1967, 2:a uppl. 1969.

Dag Helmers och Allan Ekström, Pensionering i företagens egen regi, tredje upplagan 1974

Förlag : Industriförbundet, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1967, 2:a uppl. 1969.

Erik Hahr, 1961 års lagstiftning rörande pensionsstiftelser, 1965

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Bo Sandell, Om frånskild makes familjepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser i FT 1964 s. 239–260

Erik Hahr, 1961 års lagstiftning rörande pensionsstiftelser i Svensk Skattetidning 1964 s. 333–359

Adam Vestberg, Privatrettens regler om pension i UfR B 1964 s. 9–20

Helmer Sundberg, Den nya finska lagstiftningen om pension för arbetstagare i Nordisk Försäkringstidskrift 1962 s. 130–142

Erik Hahr, De nya civilrättsliga och skatterättsliga bestämmelserna rörande pensionsstiftelser i Svensk Skattetidning 1962 s. 1–26

Dag Helmers och Lennart Huss, Pensionsstiftelser – 1961 års civil- och skatterättsliga lagstiftning med kommentar, 1961

Förlag : Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Otto Ekenberg, Några grundlinjer rörande konstruktionen av de statsanställdas pensionsrätt i Sverige i FT 1958 s. 81–100

Thorkil Kristensen, Folkepensionen og tjenestemændenes pensionsret i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1957 s. 65–82

Erik Hahr, Om pensionsstiftelser, andra upplagan 1954

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1953. Supplement 1955.

Fritz Kaijser, Till frågan om den civilrättsliga betydelsen av kravet på underställning av vissa kommunala löne- och pensionsbeslut i FT 1951 s. 172–179

Olavi Rytkölä, Ny lagstiftning om tjänstemannapensioner i Finland i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1951 s. 218–224

Håkan Strömberg, Ytterligare om underställning av kommunala löne- och pensionsbeslut i FT 1951 s. 224–225

Håkan Strömberg, Den civilrättsliga betydelsen av kravet på underställning av vissa kommunala löne- och pensionsbeslut i FT 1951 s. 92 ff.

Reinhold Eilard, Lagen om införsel i avlöning, pension eller livränta den 14 juni 1917 med lagmotiv, rättsfallshänvisningar och förklarande anmärkningar för praktiskt bruk, 1941

Förlag : Hebo, Stockholm.

Anmäld av :
G. D:son i SvJT 1942 s. 623–624.

E. Norberg, Allmänt familjepensionsreglemente för statens befattningshavare i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1938 s. 95–101

Gabriel Thulin, Nytt civilt tjänstepensionsreglemente i Sverige i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1934 s. 158–160

Gunnar Reiland, Statstjänstemännens pensionsålder i Tiden 1934 s. 30–31

Gunnar Söderlund, Om beräkning av pensionsår i FJFT 1933 s. 305–312

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Sven Dag Wicksell, Om städernas pensionsväsen i Statsvetenskaplig Tidskrift 1930 s. 105–130

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 18,2% ( 4 / 22 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 36,4% ( 8 / 22 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,1%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 22 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 276 378 kr | Median : 137 331 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 1 477 110 kr ( i AD 2010 nr 28 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om pension sedan 1993 ( 22 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2018 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2018 nr 63 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av övergångsbestämmelser till ett kollektivavtal om pensioner mellan SAS och Svensk Pilotförening.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 63

Parter ( Privata sektorn ) : Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ombud : Fredrik Gustafsson & Lisa Sennerby & Tommy Larsson (2)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Åsa Kjellberg Kahn, Katarina Novák, Carl-Gustaf Hjort och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Peter Edin

Dela :

2016 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 31 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbetsinställelse mot tre arbetsgivarförbund och vissa av deras medlemmar till stöd för bl.a. krav på s.k. flexpension som skulle innebära att kompletterande avgifter för pension betalas in i det s.k. ITP-systemet. Arbetsgivarförbunden har gjort en fredspliktsinvändning och anfört att fredsplikt råder beträffande pensionsfrågor i företag där ITP-planen – som finns i ett mellan parterna i respektive mål gällande kollektivavtal – gäller. Arbetstagarförbunden har med anledning av arbetsgivarförbundens fredspliktsinvändning begärt en interimistisk prövning av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet. Arbetsdomstolen har avslagit arbetstagarförbundens yrkanden om interimistiska beslut.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 31

Lagrum : 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & IT & Telekomföretagen & Medieföretagen & Sveriges Ingenjörer & Unionen

Ombud : Helène Robson & Jonas Stenmo & Karin Lundin & Malin Wulkan & Martin Wästfelt & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Åsa Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Lenita Granlund (skiljaktig) och Ingemar Hamskär (skiljaktig).
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 6 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal angående samordning av pensionsförmåner för vissa piloter som bytt bas från Stockholm till Köpenhamn. Även fråga om partsställningen i målet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 6

Lagrum : 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening & Svenska FlygBranschen

Ombud : Evelina Tejle & Fredrik Gustafsson & Tom Johansson & Tommy Larsson (2)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Hans Blyme, Christer Måhl, Charlott Richardson, Claes Frankhammar, Bengt G. Nilsson och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

2011 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2011 nr 60 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Vissa anställda hos det tidigare affärsverket SJ fick i samband med att verket gjordes om till aktiebolag fortsätta att vara anslutna till det statliga pensionsavtalet och därigenom ha möjlighet att avgå med pension före 65 års ålder. Bolaget kom sedermera att övergå i privat ägo. Det fick då inte längre vara anslutet till den statliga finansieringen av pensionsförmåner. Bolaget flyttade därför över de berörda anställda till ITP-planen, vilket innebar att de miste den särskilda möjligheten att avgå med pension före 65 års ålder. Fråga om bolaget genom sitt förfarande har brutit mot de kollektivavtal som innehöll överenskommelser om fortsatt möjlighet för de anställda att tillhöra det statliga pensionsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 60

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & EuroMaint Rail AB & Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & Fackförbundet ST

Ombud : Annett Olofsson & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Claes Frankhammar, Maria Hansson och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vissa arbetstagare som tidigare varit anställda vid Televerket och sedermera haft olika bolag inom Teliakoncernen som arbetsgivare har enligt reglering i kollektivavtal varit berättigade att under vissa förutsättningar gå i förtida pension med bibehållande av 65 procent av lönen fram till 65 års ålder. Inför en övergång av verksamhet till en ny arbetsgivare sades kollektivavtalet med denna reglering upp. Fråga om rätten att gå i förtida pension kommit att ingå som ett villkor i de anställdas enskilda anställningsavtal och därför till följd av verksamhetsövergången gäller mot den nye arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 28

Parter ( Privata sektorn ) : Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & IT & Telekomföretagen & Relacom Aktiebolag & Unionen

Ombud : Björn Lindskog & Fredrik Gustafsson & Jonas Stenmo & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist, Rigmor von Zweigbergk, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Niklas Berthelson

Dela :

2009 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 49 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagarorganisation och dess tidigare andre ordförande har träffat en överenskommelse om pension med förmånligare villkor än de gällde enligt det av förbundet antagna pensionsreglementet. I målet uppkommer särskilt betydelsen av ett av förbundets pensionsstiftelse utfärdat s.k. fribrev som undertecknats av stiftelsens, tillika förbundets, ordförande.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 49

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.W. & SEKO Sjöfolk

Ombud : Stefan Ruben

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Mårten Holmström, Kerstin Brodowsky, Ulf Perbeck, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2009 nr 15 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till könsdiskriminering enligt jämställdhetslagen genom att inte betala löneutfyllnad till en gravid anställd som är ledig och uppbär havandeskapspenning på sätt som bolaget gör när anställda är sjukskrivna och får sjukpenning. Vidare fråga om bolaget brutit mot förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen genom att inte för den anställda avsätta premier i enlighet med bolagets pensionspolicy under hennes föräldraledighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 15

Lagrum : 15 § och 17 § första stycket 5 samt 25 § jämställdhetslagen (1991:433) | 16 § första stycket 5 och andra stycket samt 22 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Privata sektorn ) : Diskrimineringsombudsmannen & Stryker Aktiebolag

Ombud : Caroline Wieslander Blücher & Jenny Welander Wadström & Lena Wåglöf & Magnus Wallander & Marie Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Christer Måhl, Peter Ander, Håkan Torngren, Anders Tiderman och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anne Lillieroth

Dela :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 60 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om preskription. Käranden i målet har gjort gällande att hon inte fullt ut erhållit avtalad pension och yrkat att den tidigare arbetsgivaren ska utge ”resterande pension”. Fråga om talan avser en sådan fordran på pension som avses i 2 § tredje stycket preskriptionslagen eller är att uppfatta som en skadeståndstalan och att preskription därmed har inträtt enligt 2 § första stycket samma lag.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 60

Lagrum : 2 § preskriptionslagen (1981:130)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Riksskådebanan & S.L.

Ombud : Anders Elmér & Annett Olofsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Cathrine Lilja Hansson (referent) och Kristina Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

2007 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 85 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Vid tillkomsten år 1998 av ett nytt pensionsavtal på det kommunala området uppkom behov av att reglera arbetstagarnas redan intjänade pensionsrätt. Det nya pensionsavtalet, PFA 98, tillfördes bestämmelser om detta vari bl.a. föreskrevs att folkpension och ATP ska bestämmas utifrån de uppgifter bl.a. om civilstånd som gällde för arbetstagaren den 31 december 1997, dvs. dagen före det nya pensionsavtalets ikraftträdande. Tvisten gäller frågan om den regeln innebär att man vid beräkningen av den intjänade pensionsrätten ska likställa en ogift arbetstagare med en gift arbetstagare på samma sätt som enligt reglerna för den allmänna pensionen vid beräkningen av ålderspension.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 85

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Stockholms stad

Ombud : Kristina Rollbäck & Rikard Hultman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Johan Eklund, Folke K. Larsson, Håkan Torngren, Monica Johanson, Bo Almgren och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 80 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätten mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning av utbetalad sjukpension enligt kollektivavtal. Tvisten har av Arbetsdomstolen betraktats som arbetstvist. Statens pensionsverks talan har avvisats mot bakgrund av att verket saknade behörighet att företräda staten i sådan tvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 80

Lagrum : 1 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : S.G. & Staten genom Statens pensionsverk

Ombud : Göran Péters & Staffan Berglund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan en rikstäckande ideell organisation och dess tidigare förtroendevalda förbundsordförande uppkommer tvist rörande skyldighet för organisationen att teckna tjänstepension för henne. Fråga i första hand huruvida förbundsordföranden har varit att anse som arbetstagare hos organisationen. Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer frågan huruvida det mellan parterna har förelegat en särskild överenskommelse om att förbundsordföranden skulle vara berättigad till tjänstepension. Även denna fråga har besvarats nekande.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 18

Parter ( Privata sektorn ) : Hörselskadades Riksförbund & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Martin Wästfelt & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Claes Frankhammar (direktören i Youth Skills Sweden; tillfällig ersättare), Bo Almgren och Sven Kinnander (f.d. direktören i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 6 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 15 § i Allmänt Pensionsavtal 1974 (PA-SPR) värdesäkrades tjänstepensionerna på det statliga området genom en knytning till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. När den bestämmelsen tillkom var basbeloppet knutet till konsumentprisindex. Genom riksdagsbeslut har beräkningen av basbeloppet sedermera förändrats så att det inte längre är knutet till konsumentprisindex. Fråga om pensionsavtalet inneburit att de statliga tjänstepensionerna har värdesäkrats genom ett basbelopp knutet till konsumentprisindex.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 6

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : E.W. & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Karl Pfeifer & Kenneth Lewis

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Klas Lohmander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Ola Bengtson, Birgitta Kihlberg och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 18 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag i flygbranschen och en facklig organisation träffar en överenskommelse om pension för kabinpersonal. Enligt överenskommelsen har arbetstagare bl.a. rätt till delpension, innebärande att arbetstagaren från 55 års ålder kan arbeta halvtid och uppbära delpension med 65 procent av lönebortfallet. Enligt överenskommelsen har arbetstagare vidare rätt att kvarstå i tjänst under två år efter det att arbetstagaren uppnått den gällande pensionsåldern, 60 år. Fråga huruvida en arbetstagare som haft delpension och som väljer att kvarstå i tjänst vid 60 års ålder enligt överenskommelsen är berättigad till delpension utöver halvtidslönen. I tvisten uppkommer bl.a. fråga om betydelsen av att arbetsgivaren under lång tid efter överenskommelsens tillkomst konsekvent har tillämpat denna i enlighet med den fackliga organisationens inställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 18

Parter ( Privata sektorn ) : Scandinavian Airlines System & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Cecilia Herm & Margareta Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Siv Kimbré, Mats Holmgren (skiljaktig), Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Sven Kinnander, Jon-Erik Eriksson.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I 1943 års reservbefälskungörelse finns bestämmelser om bl.a. s.k. reservpension. Denna består av ett i kronor angivet grundbelopp och ett rörligt tillägg. Reservpensionen har under åren höjts, sedan år 1975 genom en anknytning till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Reservpensionen har aldrig gjorts till föremål för kollektivavtalsreglering. Genom en kungörelse från år 1962 angående samordning av reservpension med tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring (ATP) förordnades om samordning av dessa förmåner. Samordningen innebär att reservpensionens rörliga tillägg minskas på visst sätt när reservofficeren börjar uppbära ATP. – Den i målet aktuelle reservofficeren uppbär sedan 1986 reservpension och sedan maj 1995 samordnas den med den ATP, som då började utgå. Arbetstagarsidan har i målet gjort gällande att reservofficerare har rätt att utfå reservpensionen utan den reduktion som sker genom samordningen med ATP, vilket arbetsgivaren, staten, bestritt. Arbetstagarsidan har i första hand hävdat att rätten till reservpension grundas på anställningsavtalet under det att staten hävdat att den grundas på en offentligrättslig reglering. Arbetstagarsidan har också gjort gällande att staten genom de successiva besluten om rörligt tillägg förpliktat sig att utge sådant utan reduktion. – Arbetsdomstolen prövar i vad mån staten kan anses ha utfäst sig att som rörligt tillägg utge vissa belopp. Domstolen kommer därvid fram till att det saknas grund för att påstå att staten genom de successiva höjningarna av det rörliga tillägget förpliktat sig att utge förhöjda tillägg utan den reduktion som sker genom samordningen. Detta gäller i vart fall de höjningar som gjorts sedan kungörelsen om samordning trädde i kraft. Den bedömningen gör Arbetsdomstolen med hänsyn till att det i förarbetena till kungörelsen uttalades att samordningen var en förutsättning för att reservpensionen skulle fortsätta att utgå som basbelopp. Mot denna bakgrund kommer Arbetsdomstolen till slutsatsen att staten inte kan anses ha tillförsäkrat reservofficeren ett högre rörligt tillägg till reservpensionen för tiden efter det att samordningen påbörjats än som faktiskt utgått till honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 109

Lagrum : 23 § och 24 § kungörelsen (1943:815) angående personal i arméns reserver

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Sveriges Reservofficersförbund & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Ola Bengtson, Tage Persson, Sven Kinnander och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1998 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 109 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt § 18 i Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting (PA-KL) är arbetstagare och förmånsberättigade skyldiga att iaktta och följa de ändringar av och tillägg till pensionsbestämmelserna som kan komma att gälla genom i vederbörlig ordning träffad överenskommelse om ändring av bestämmelserna eller om nytt pensionsavtal. Avtalsparterna träffade i december 1992 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal som innebar att pensionstagare erhöll lägre pension än som annars skulle ha utgått. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning. – Tvist huruvida 1992 års avtal kan göras gällande mot pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 18 § i PA-KL inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1992 års avtal. Vidare anför domstolen att den kommunala pensionsförmånen är hänförlig till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den kommunala pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående pensioner. Domstolens slutsats är att 1992 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : K.T. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 85 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal om pensionsfrågor anges att pensionsåldern för vissa arbetstagare sänks till 60 år. Arbetstagarna ges dock rätt att kvarstå i tjänst till 62 års ålder. I en protokollsanteckning till kollektivavtalet anges att arbetsgivaren till vissa namngivna personer från pensionsavgång skall utbetala en individuellt beräknad utfyllnadspension i tillägg till pensionen mellan 60 och 65 år. Tvisten gäller frågan om beräkningen av denna utfyllnadspension för arbetstagare som har kvarstått i anställningen till 62 års ålder. Innebär det förhållandet att arbetstagarna har kvarstått i tjänst till 62 år att utfyllnadspensionen skall minskas i motsvarande mån? Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer fråga om preskription av arbetstagarnas anspråk. Bedömningen av preskriptionsfrågan leder till skilda utgång för olika arbetstagare. Fråga i denna situation om fördelningen av rättegångskostnaderna.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 85

Lagrum : 64 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.K. & B.O. & C.T. & F.W. & M.B. & M.R. & P.P. & R.E. & S-O.B. & S.W. & Scandinavian Airlines System & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Henrik Sahlin (skiljaktig), Solveig Paulsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vid ett statligt affärsverk träffas ett lokalt kollektivavtal om nya lönetariffer. Fråga om kollektivavtalet omfattar vissa medlemmar i den fackliga organisationen vilka enligt särskilda överenskommelser med arbetsgivaren hade lämnat den aktiva tjänsten före pensionering.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 49

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Luftfartsverket & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Siv Kimbré, Lars Ahlvarsson, Ulf Perbeck, Margareta Zandén och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 6 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening gäller avtalsbestämmelser om pensioner till piloter med tjänstgöringsplacering i Norge. Fråga bl.a. om ett pensionstillägg som införts fr.o.m. den 1 januari 1992 skall utgå till en viss pilot. Denne pilot hade före den dagen blivit uppsagd från sin anställning på grund av att hans trafikflygarcertifikat återkallats av medicinska orsaker, men hans anställning upphörde först efter den dagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 6

Lagrum : 54 § och 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Bengt Huldt, Margareta Regnell, Lennart Andersson, Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 1997 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening finns kollektivavtalsbestämmelser om pensioner till piloter med tjänstgöringsplacering i Norge. Fråga bl.a. om vissa pensionstillägg som införs genom förändringar av bestämmelserna skall utgå även till vissa piloter som redan avgått med pension när förändringarna träder i kraft.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 102

Parter ( Privata sektorn ) : Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Ulf Nilsson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 157 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 4 § i 1974 års allmänna pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän är den som avses i avtalet skyldig att underkasta sig de ändrade bestämmelser som kan komma att gälla genom avtal om ändring i pensionsavtalet eller genom nytt avtal. Arbetsgivarverket och de statsanställdas huvudorganisationer träffade den 25 maj 1993 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal om viss sänkning av pensionernas nivå. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning. – Tvist huruvida 1993 års avtal kan göras gällande mot en pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 4 § i pensionsavtalet inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1993 års avtal. Vidare anför domstolen att den statliga pensionsrätten är att uppfatta som en form av uppskjuten lön och pensionsförmånerna därmed som hänförliga till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den statliga pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående förmåner. Domstolens slutsats är att 1993 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 157

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.Ö. & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Ola Bengtson, Hans Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 86 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tolkning av överenskommelse mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. – Vidare fråga om skäligheten av yrkad ersättning för rättegångskostnader.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 86

Lagrum : 18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.R. & Försäkringsaktiebolaget Holmia

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Lars Josefsson (jur. kand. i Grafiska Företagen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 158 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

I ett antal fall har skriftliga överenskommelser träffats mellan ett bolag och enskilda tjänstemän om förtidspensionering. Fråga huruvida bolaget lämnat en muntlig utfästelse i visst hänseende vid sidan av överenskommelserna rörande pensionens storlek.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 158

Parter ( Privata sektorn ) : Electrolux Storkök Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Peter Ander, Bo Hjern och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :